Słowa z uśmiechem

Zeszyt ćwiczeń klasa 5

Szczegóły
Tytuł Słowa z uśmiechem
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Słowa z uśmiechem PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Słowa z uśmiechem pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Słowa z uśmiechem Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Słowa z uśmiechem Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY V KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe Język polski kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ ROZDZIAŁ I BRATNIE DUSZE „Dzień po dniu”. Dziennik • podaje najważniejsze infor- • podaje wyczerpujące infor- • prezentuje bohaterów dru- • nazywa emocje bohatera • prowadzi blog AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń Joanna Olech, Dynastia Mizioł- macje na temat głównego macje na temat głównego goplanowych • objaśnia znaczenie związków ków (fragmenty) bohatera bohatera • ocenia zdarzenia, stosując wyrazowych • wymyśla tytuły zapisków • zapisuje poprawnie daty odpowiednie słownictwo • odróżnia w tekście informa- w dzienniku • czyta poprawnie daty • wyszukuje w tekście podane cje od opinii • zna sposób odczytywania • objaśnia pojęcie dziennik informacje • tworzy teksty – wpisy na dat • objaśnia pojęcie blog • tworzy kartkę z dziennika blog | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 • zna pojęcie dziennik • zna pojęcie blog 1 „Od beana do magistra”. • rozpoznaje czasownik wśród • tworzy formy liczby poje- • odróżnia czynności od sta- • stosuje poprawnie i celowo • twórczo i funkcjonalnie Czasownik – powtórzenie innych części mowy dynczej i mnogiej czasownika nów różne formy gramatyczne wykorzystuje wiedzę oraz wiadomości • zna pojęcia liczba, czas, • wskazuje w tekście i tworzy • przekształca formę osobową czasowników umiejętności językowe do- osoba, rodzaj czasownika czasowniki w różnych cza- czasownika na bezokolicznik tyczące znaczenia i odmiany • wie, że czasownik występuje sach i odwrotnie odpowiednio do czasowników oraz zasad ich w formie osobowej i nieoso- • odmienia czasowniki przez przyjętego celu pisowni bowej osoby i rodzaje • stosuje zasady pisowni nie • zna zasady pisowni nie • odróżnia czasowniki w for- z czasownikami z czasownikami mie osobowej i nieosobowej „Poszedł po rozum do głowy…”. • zna zasady odmiany czasow- • stosuje zasady odmiany • poprawnie używa większości • poprawnie używa czasow- • poprawnie używa w swoich Trudne formy czasu przeszłego ników oznaczających ruch, czasowników oznaczających czasowników oznaczających ników oznaczających ruch, wypowiedziach ustnych typu iść, w czasie przeszłym ruch, typu iść, w czasie ruch, typu iść, w czasie typu iść, w czasie przeszłym i pisemnych trudnych form i stara się je stosować przeszłym przeszłym • korzysta ze słownika po- czasowników w czasie prze- • dostrzega trudności orto- • zna zasady pisowni -źć, • stosuje zasady pisowni  ‑źć, prawnej polszczyzny szłym graficzne w zakresie pisowni ‑ść, -ąć w zakończeniach -ść, -ąć w zapisie zakończeń w celu ustalenia poprawności • sprawnie posługuje się słow- zakończeń bezokoliczników bezokolicznika i stara się je bezokolicznika językowej trudnych form nikiem poprawnej polszczy- stosować • wykorzystuje wiedzę czasowników zny o pisowni zakończeń bez- • poprawnie zapisuje zakoń- okolicznika do tworzenia czenia bezokolicznika poprawnych związków wyrazowych Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 2 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Gdy się skończy nawał prac, to • zna pojęcia czasowniki • rozpoznaje niektóre czasow- • wyszukuje i wskazuje • funkcjonalnie stosuje cza- • wykorzystuje twórczo poleniuchować czas”. Czasowni- dokonane i niedokonane niki dokonane i niedokonane w tekście czasowniki doko- sowniki dokonane i niedoko- i funkcjonalnie posiadaną ki dokonane i niedokonane • wie, o jakich czynnościach • wie, że czasowniki niedo- nane i niedokonane nane w wypowiedziach wiedzę na temat czasowni- oraz stanach informują konane występują w czasie • poprawnie i celowo używa ków dokonanych i niedoko- czasowniki dokonane i nie- przyszłym tylko w formie czasowników dokonanych nanych dokonane złożonej, a czasowniki doko- i niedokonanych AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń • wie, że czasowniki dokonane nane tylko w formie prostej mają formy tylko dwóch czasów „Tylko nudziarze nie mają • omawia treść fragmentu • opisuje główną bohaterkę • nazywa problemy poruszone • analizuje emocjonalny cha- • tworzy zestaw oryginalnych, marzeń”. Katarzyna Majgier, powieści • określa cechy różnych boha- w utworze rakter wypowiedzi bohaterki zróżnicowanych pod wzglę- Przebój na pięć (fragmenty) • wymienia bohaterów terów • wyraża opinię na temat • czyta wypowiedzi bohate- dem budowy pytań | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 • zna pojęcia bohater główny, • wskazuje w utworze bohate- programów telewizyjnych rów, oddając głosowo cha- postać pierwszoplanowa ra głównego o charakterze konkursowym rakterystyczne cechy każdej oraz postać drugoplanowa • odróżnia w utworze literac- • objaśnia pojęcia bohater postaci 2 kim postać pierwszoplanową główny, postać pierwszopla- • używa pojęć bohater głów- od drugoplanowej nowa i postać drugoplano- ny, postać pierwszoplanowa wa i postać drugoplanowa, omawiając świat przedsta- wiony utworu „Pomysł przyszedł nam na- • zna pojęcia strona czynna • wyszukuje i wskazuje • tworzy stronę czynną • używa form strony biernej • wykorzystuje twórczo i funk- tchniony, zestaw ćwiczeń jest i strona bierna czasownika w tekście czasowniki i bierną czasowników i czynnej czasownika dla cjonalnie posiadaną wiedzę zrobiony”. Strona czynna • wie, że są czasowniki, które w stronie czynnej i w stronie • odróżnia czasowniki prze- uzyskania jednoznaczności na temat strony czynnej i bierna czasowników nie mają strony biernej biernej chodnie od nieprzechodnich treści wypowiedzi i biernej czasowników • zna pojęcia czasowniki • poprawnie i celowo stosuje przechodnie i czasowniki formy strony czynnej i bier- nieprzechodnie nej czasownika „Odegrał rolę brawurowo, zagrał • wie, na jakie pytania odpo- • tworzy przysłówki od przy- • rozpoznaje związki przy- • używa związków przysłówka • wykorzystuje twórczo po prostu koncertowo”. Przysłó- wiada przysłówek miotników słówka z przymiotnikiem lub z przymiotnikiem i przysłów- i funkcjonalnie wiedzę oraz wek w związkach wyrazowych • rozpoznaje przysłówek • rozpoznaje przysłówki przysłówkiem kiem dla określenia natężenia umiejętności językowe do- wśród innych części mowy utworzone od innych części • stosuje zasady pisowni nie cech tyczące znaczenia przysłów- • wie, że przysłówki najczęściej mowy z przysłówkami w zestawie • zapisuje poprawnie nie ków oraz zasad ich pisowni łączą się z czasownikami • rozpoznaje związki przysłów- ortogramów zawartych z przysłówkami w zestawie ka z czasownikiem w ćwiczeniach ortogramów zawartych w ćwiczeniach © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 3 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Trzy, dwa, jeden… Enter! Witaj • czyta ze zrozumieniem tekst • rozpoznaje bohaterów • przedstawia informacje do- • wyjaśnia różnice w funkcjo- • wyraża opinię na temat w świecie gry”. Ałbena Grabow- • zna pojęcie świat wirtualny tekstu na postawie krótkich tyczące głównego bohatera nowaniu bohatera w świecie świata bez komputerów, traf- ska-Grzyb, Julek i Maja • określa, kto opowiada informacji • wskazuje różnice między realnym i wirtualnym nie dobierając argumenty na w labiryncie (fragmenty) o zdarzeniach • używa ze zrozumieniem światem realnym a wirtual- • analizuje wiedzę narratora poparcie swojego stanowiska • zna pojęcie narrator trzecio- pojęcia świat wirtualny nym we fragmencie powieści o świecie przedstawionym • tworzy prezentację gry osobowy • przytacza fragmenty tekstu • określa formę czasowników • formułuje rady na temat komputerowej, cechującą się AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń • czyta informacje na temat ujawniające narratora używanych przez narratora właściwego korzystania oryginalnością formy systemu PEGI • opowiada o preferowanych • wyraża opinię na temat z komputera i bogactwem treści przez siebie formach spędza- korzystania z internetu nia wolnego czasu | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 Zostań mistrzem gry”. Pisownia • wyszukuje wyrazy z rz i ż • stara się stosować zasady • zapisuje poprawnie więk- • zapisuje poprawnie wszyst- • przedstawia oryginalne wyrazów z rz i ż ortograficzne do poprawne- szość wyrazów z rz i ż kie wyrazy z rz i ż w zestawie sposoby (np. zagadki, 3 w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach go zapisu wyrazów z rz i ż w zestawie ortogramów ortogramów zawartych gry, infografiki) na zapa- • zna zasady pisowni rz i ż zawartych w ćwiczeniach w ćwiczeniach miętanie zapisu poznanych • korzysta ze słownika orto- wyrazów z trudnością orto- graficznego graficzną w zakresie pisowni rz oraz ż „Gry i zabawy – nauki podsta- • rozpoznaje rzeczownik • rozpoznaje rodzaje rzeczowni- • odróżnia różne kategorie • zapisuje poprawnie rzeczow- • twórczo i funkcjonalnie wy”. Powtórzenie wiadomości wśród innych części mowy ka rzeczowników własnych od niki własne i pospolite wykorzystuje wiedzę oraz o rzeczowniku • zna pojęcia liczby i rodzaju • odróżnia rzeczowniki własne pospolitych • stosuje wiedzę o rzeczowni- umiejętności językowe do- rzeczownika od pospolitych • zapisuje poprawnie więk- kach osobowych i nieoso- tyczące znaczenia i odmiany • zna zasady pisowni rzeczow- • stosuje zasady pisowni rze- szość rzeczowników wła- bowych w odmianie rze- rzeczowników oraz zasad ich ników własnych i pospolitych czowników własnych i pospo- snych i pospolitych w zesta- czownika pisowni i stara się je stosować litych w zestawie ortogramów wie ortogramów zawartych • czyta informacje na temat zawartych w ćwiczeniach w ćwiczeniach rzeczowników żywotnych • zna pojęcia rzeczowniki • rozpoznaje rzeczowniki i nieżywotnych oraz osobo- żywotne i nieżywotne oraz żywotne i nieżywotne wych i nieosobowych rzeczowniki osobowe • rozpoznaje rzeczowniki i nieosobowe osobowe i nieosobowe Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 4 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Czy księżniczki noszą dżinsy?”. • wyszukuje w tekście infor- • omawia problemy rodzinne • prezentuje postać z różnych • podaje określenia synoni- • tworzy bezbłędny językowo Opis postaci literackiej – rady macje na temat bohaterki głównej bohaterki punktów widzenia miczne precyzujące znacze- opis postaci – oryginalny dla piszących. Barbara Ko- • wypowiada się na temat • opisuje elementy wyglądu • objaśnia znaczenie frazeolo- nie epitetów pod względem treści i stylu smowska, Buba (fragmenty) wyglądu głównej bohaterki postaci, korzystając z poda- gizmów • opisuje wygląd postaci za • swobodnie i funkcjonalnie • czyta rady dla opisujących nego zestawu określeń • używa poprawnie i celowo pomocą podanych porów- posługuje się w wypowie- wygląd postaci • określa styl ubierania się wyrazów bliskoznacznych nań dziach ustnych i pisemnych AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń • zna kompozycję opisu posta- postaci i określeń wartościujących • używa frazeologizmów różnymi związkami frazeolo- ci • tworzy opis wyglądu postaci, • tworzy opis postaci, stosując w opisie postaci gicznymi • przy niewielkim wsparciu korzystając z rad w podręcz- różnorodne środki językowe • tworzy rozbudowany, nauczyciela tworzy opis niku poprawny kompozycyjnie, postaci językowo i stylistycznie opis wyglądu postaci | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 „Tydzień dzieci miał siedmio- • zna pojęcie przypadki rze- • zna pytania, na które odpo- • stosuje w swoich wypo- • wykorzystuje wiedzę • wykorzystuje twórczo i funk- ro…”. Przypadki rzeczownika czownika wiadają przypadki rzeczowni- wiedziach poprawne formy o odmianie rzeczowników cjonalnie posiadaną wiedzę • odmienia rzeczowniki przez ka przypadków rzeczownika w wypowiedziach ustnych oraz umiejętności językowe 4 przypadki w liczbie pojedyn- • tworzy poprawne formy • objaśnia przyczyny zmiany i pisemnych dotyczące odmiany rzeczow- czej i mnogiej według wzoru przypadków rzeczownika form rzeczownika w zdaniu • objaśnia znaczenie pojęcia ników przez przypadki w związkach wyrazowych • określa przypadki rzeczowni- deklinacja ka wymagane przez podane czasowniki lub przyimki „Pomaluj słowami mój świat”. • zna pojęcie bohater tytuło- • podaje informacje dotyczące • prezentuje bohaterów tek- • omawia problem niepełno- • przedstawia własne stanowi- Olga Masiuk, Tydzień Konstan- wy bohaterów tekstu stu, używa pojęcia bohater sprawności bohaterki sko w związku z omawianym cji (fragmenty) • omawia krótko wybrany • objaśnia pojęcie narrator tytułowy • określa sposób wypowiada- problemem, formułuje prze- fragment powieści pierwszoosobowy • określa wiedzę narratora nia się narratora myślane, twórcze uwagi • określa, kto opowiada • objaśnia znaczenie słowa o świecie przedstawionym • formułuje radę dotyczącą • tworzy oryginalny pod o zdarzeniach empatia • cytuje odpowiednie frag- etykiety językowej względem formy i treści • zna pojęcie narrator pierw- • wypowiada się na temat menty utworu • używa ze zrozumieniem opis obrazu, uwzględniając szoosobowy nastroju bohaterki • analizuje zachowanie postaci słowa empatia uwarunkowania dotyczące odbiorcy tekstu „Urządzić pokój to nie lada • wyszukuje wyrazy z ó i u • stara się stosować zasady • zapisuje poprawnie więk- • zapisuje poprawnie wszyst- • przedstawia oryginalne sztuka”. Pisownia wyrazów w zestawie ortogramów ortograficzne do poprawne- szość wyrazów z ó i u kie wyrazy z ó i u w zestawie sposoby (np. zagadki, gry, zóiu zawartych w ćwiczeniach go zapisu wyrazów z ó i u w zestawie ortogramów ortogramów zawartych infografiki) na zapamiętanie • zna zasady pisowni ó i u zawartych w ćwiczeniach w ćwiczeniach zapisu poznanych wyrazów • korzysta ze słownika orto- z trudnością ortograficzną graficznego w zakresie pisowni ó oraz u © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 5 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Każdy ma swój świat”. Roksana • opisuje wygląd bohatera • opowiada o zachowaniu • analizuje uczucia i nastroje • nazywa uczucia i opowiada • przedstawia własne stanowi- Jędrzejewska-Wróbel, Kosmita • czyta informacje na temat i zwyczajach dziecka auty- bohaterki tekstu o marzeniach dziecka auty- sko w związku z omawianym (fragmenty) zaburzeń autystycznych stycznego • opowiada o reakcjach ludzi stycznego problemem, formułuje prze- • porównuje fragmenty tek- • analizuje pytania dotyczące na nietypowe zachowania • wyjaśnia różnice między nar- myślane, twórcze uwagi stów o różnej płaszczyźnie tekstu dziecka; używa ze zrozumie- ratorem pierwszoosobowym • wykonuje oryginalny pod narracyjnej • podaje większość informacji niem zwrotu mieć mieszane i narratorem trzecioosobo- względem treści plakat AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń na temat świata przedsta- uczucia wym odnoszący się do problemu wionego utworu • podaje wszystkie informacje odmienności na temat świata przedsta- wionego utworu „Gramatyczne witaminy dla • zna pojęcia temat i końców- • wyodrębnia temat i końców- • wyodrębnia poprawnie • funkcjonalnie wykorzystuje • twórczo i funkcjonalnie wy- | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 chłopaka i dziewczyny”. Temat ka rzeczownika kę rzeczownika temat i końcówkę rzeczow- wiedzę na temat synkrety- korzystuje wiedzę na temat i końcówka rzeczownika • stara się wyodrębniać temat • wie, od czego zależy koń- ników proponowanych zmu form gramatycznych końcówek rzeczownika do i końcówkę rzeczownika cówka odmienianego rze- w ćwiczeniach rzeczowników poprawnego zapisu wyrazów 5 czownika „Belferskie oblicza”. Rady dla • nadaje tytuły kilku wyodręb- • nadaje tytuły wszystkim • nadaje tytuły fragmentom • przedstawia zdarzenia • tworzy oryginalny tekst formułujących argumenty. nionym częściom tekstu wyodrębnionym częściom tekstu, stosując wypowie- w formie notatki graficznej prezentujący w żartobliwy Edmund Niziurski, Sposób na • zna pojęcie argument tekstu dzenia bez czasowników • opisuje bohatera sposób postać rzeczywistą Alcybiadesa (fragmenty) • czyta rady dla formułujących • wyszukuje w tekście i przy- • objaśnia określenia charakte- • podaje argumenty na uza- • funkcjonalnie wykorzystuje argumenty tacza informacje na temat ryzujące bohatera sadnienie swoich poglądów różne argumenty do przeko- • czyta informacje na temat bohatera • ocenia sytuację i prezentuje • wypowiada się na temat nania odbiorcy do swojego bohatera • analizuje podane argumenty opinię na wybrany temat komizmu w tekście stanowiska • zna pojęcie pięta achilleso- • objaśnia na podstawie tekstu • stosuje w wypowiedzi wyra- • tworzy hasło słownikowe wa i przypisu znaczenie wyraże- żenie pięta achillesowa pięta achillesowa nia pięta achillesowa „Kto zna zmiany, ten wygrany”. • wie, że podczas odmiany • wskazuje oboczności • wymienia i zapisuje różne • wykorzystuje wiedzę • twórczo i funkcjonalnie Oboczności w temacie rze- przez przypadki następują w tematach rzeczowników tematy oboczne rzeczowni- o wymianie e : ø oraz ø : e wykorzystuje wiedzę czownika wymiany głosek w temacie • zna pojęcie tematy oboczne ka w tematach obocznych o wymianie głosek w tema- • zna pojęcie oboczności • wykorzystuje wiedzę • rozpoznaje wymianę e : ø do poprawnego zapisu tach fleksyjnych do popraw- • wskazuje niektóre oboczno- o wymianie rz : r, ó : o, ch : sz oraz ø : e w tematach obocz- wyrazów nego zapisu wyrazów ści w tematach rzeczowni- w tematach fleksyjnych do nych ków poprawnego zapisu wyrazów • wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek ą : ę w tematach fleksyjnych do poprawnego zapisu wyrazów Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 6 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Akcja pod kryptonimem Wy- • dobiera tytuły do wydzielo- • porządkuje zdarzenia zgod- • wypowiada się na temat • analizuje miejsca zdarzeń • tworzy bezbłędne językowo buchowa kanapka”. Plan szcze- nych części tekstu nie z ich chronologią bohaterów zdarzeń • przekształca wypowiedzenia i kompozycyjnie opowiada- gółowy – rady dla piszących. • przy niewielkim wsparciu • samodzielnie skraca i prze- • skraca wypowiedzenia odpo- odpowiednio do przyjętego nie cechujące się oryginal- Iwona Czarkowska, Duchy nauczyciela skraca i prze- kształca zdania wiednio do przyjętego celu celu nym ujęciem tematu ze Wzgórza Rabowników (frag- kształca zdania • porządkuje treści szcze- • zapisuje w porządku chrono- • tworzy poprawny językowo, menty) • zapisuje w porządku chrono- gółowe dotyczące dwóch logicznym treści dotyczące jednolity stylistycznie plan AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń logicznym treści szczegóło- różnych zdarzeń i zapisuje je dwóch różnych zdarzeń szczegółowy we dotyczące jednego w porządku chronologicz- • zapisuje plan szczegółowy z wybranych zdarzeń nym w formie wypowiedzeń bez • czyta rady dla piszących plan czasownika szczegółowy | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 „Wśród chwatów i hultajów”. • wyszukuje wyrazy z h i ch • stara się stosować zasady • zapisuje poprawnie więk- • zapisuje poprawnie wszystkie • przedstawia oryginalne Pisownia wyrazów z ch i h w zestawie ortogramów ortograficzne do poprawne- szość wyrazów z h i ch wyrazy z h i ch w zestawie sposoby (np. zagadki, gry, zawartych w ćwiczeniach go zapisu wyrazów z h i ch w zestawie ortogramów ortogramów zawartych infografiki) na zapamiętanie 6 • zna zasady pisowni h i ch zawartych w ćwiczeniach w ćwiczeniach zapisu poznanych wyrazów • korzysta ze słownika orto- z trudnością ortograficzną graficznego w zakresie pisowni ch oraz h „Uwaga! Przyjechał teatr”. Mał- • określa miejsce zdarzeń • wyszukuje w tekście infor- • przedstawia informacje na • opisuje reakcje publiczności • twórczo i funkcjonalnie wy- gorzata Musierowicz, Dziecko i wymienia bohaterów macje na temat spektaklu temat sztuki wystawianej na przedstawienie korzystuje wiedzę o sztuce piątku (fragmenty) • czyta informacje na temat przygotowanego przez przez bohatera • ocenia, w której roli bohater teatru w wypowiedziach na różnych rodzajów lalek głównego bohatera • rozpoznaje funkcje pełnione czuł się najlepiej temat problematyki tekstu teatralnych • wymienia elementy składają- przez bohatera w teatrze • omawia znaki teatru i jego bohaterów • czyta informacje na temat ce się na teatrzyk lalkowy • wymienia wszystkie znaki w odniesieniu do przedsta- języka i znaków teatru • wymienia większość znaków teatru i rozumie ich funkcję wienia opisanego w tekście teatru powieści © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 7 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski ROZDZIAŁ II MALI I WIELCY W HISTORII „Historia biblijna w drzewie • określa czas i miejsce zdarzeń • przytacza fragmenty tekstu • selekcjonuje informacje • dokonuje wyboru najistot- • twórczo wykorzystuje lipowym wystrugana”. Antonina • zna pojęcia bohater histo- dotyczące czasu i miejsca • podaje kilka przykładów niejszych informacji z tekstu w wypowiedziach ustnych Domańska, Historia żółtej ryczny i podaje przykład zdarzeń archaizmów z tekstu • określa funkcję archaizmów i pisemnych wiedzę na temat ciżemki (fragmenty) takiego bohatera z tekstu • zna pojęcie archaizm i poda- • sporządza katalog postaci w tekście funkcji archaizmów w tekście • zna pojęcia wydarzenie je jego przykład z tekstu fikcyjnych i historycznych • opisuje bohatera oraz jego • analizuje i interpretuje dzieło AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń historyczne, utwór histo- • odróżnia postacie fikcyjne z utworu, korzystając pracę, używając przenośni artystyczne, swobodnie od- ryczny od historycznych i podaje z tekstu i przypisów oraz innych środków styli- wołując się do kontekstów • ogląda uważnie zdjęcie przykłady takich bohaterów • używa ze zrozumieniem po- stycznych kulturowych ołtarza z bazyliki Mariackiej, z tekstu jęcia wydarzenie historyczne • funkcjonalnie wykorzystuje czyta informacje na temat • objaśnia pojęcia wydarzenie • określa temat dzieła, przed- wiedzę na temat utworu dzieła historyczne, utwór histo- stawia wrażenia odbiorcze historycznego w analizie | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 ryczny tekstu • wymienia niektóre elementy • porównuje wrażenia odbior- ołtarza z bazyliki Mariackiej cze współczesne z opisanymi 7 w powieści „W podróż za jeden uśmiech”. • zna pojęcie przyimek • rozpoznaje przyimek wśród • rozpoznaje przyimki proste i • używa poprawnych wyrażeń • twórczo i funkcjonalnie Przyimki i wyrażenia przyim- • zna pojęcie wyrażenie przy- innych części mowy złożone przyimkowych do określenia wykorzystuje wiedzę oraz kowe imkowe • wie, jak zbudowane jest • tworzy przyimki złożone relacji przestrzennych, czaso- umiejętności językowe doty- • rozpoznaje niektóre przyimki wyrażenie przyimkowe • wie, że przyimki wymagają wych oraz innych zależności czące znaczenia przyimków, • wie, że przyimek jest nie- użycia odpowiedniego przy- • używa poprawnych form wyrażeń przyimkowych oraz odmienną i niesamodzielną padka rzeczownika przypadków rzeczowników ich funkcji częścią mowy w wyrażeniach przyimko- • zna pojęcia przyimki proste wych i przyimki złożone • poprawnie zapisuje przyimki złożone „Ploteczki przy okazji kartkó- • rozpoznaje przymiotnik • określa liczbę i rodzaj przy- • łączy przymiotniki i rzeczow- • funkcjonalnie używa związ- • twórczo i funkcjonalnie weczki”. Związek rzeczownika wśród innych części mowy miotnika niki w poprawne związki ków przymiotnika z rzeczow- wykorzystuje wiedzę oraz z przymiotnikiem • zna pojęcie liczby i rodzaju • wie, że przymiotnik do- wyrazowe nikiem umiejętności językowe rzeczownika oraz przymiot- pasowuje swoją formę do • poprawnie zapisuje cząstkę • poprawnie zapisuje końcówki dotyczące znaczenia przy- nika rzeczownika, który określa nie z przymiotnikami ą i ę w zakończeniach przy- miotników oraz ich funkcji • wie, że przymiotnik jest • stosuje zasady pisowni nie miotników i rzeczowników najczęściej określeniem z przymiotnikami rzeczownika Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 8 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Czy nie nudno panu na pomni- • czyta uważnie tekst wiersza • określa, kim jest osoba • określa cechy osoby mówią- • prezentuje postać, wchodząc • tworzy bezbłędne językowo i ku?”. Opowiadanie oraz informacje o Mikołaju mówiąca w wierszu cej w wierszu w rolę przewodnika kompozycyjnie opowiadanie z elementami opisu – rady dla Koperniku • łączy zdarzenia w związki • przekształca tekst opowieści • wyjaśnia wpływ środków z elementami opisu – orygi- piszących. Wanda Chotomska, • układa zdarzenia w porządku przyczynowo-skutkowe dla zdynamizowania akcji językowych na narrację nalne pod względem treści i Pomnik Kopernika chronologicznym według podanego schematu • opisuje wybrane elementy • tworzy opowieść o jednej stylu • wyszukuje na mapie miejsca • sporządza plan zdarzeń świata przedstawionego, z przygód bohatera wiersza AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń zdarzeń i czyta informacje • opisuje miejsce zdarzeń stosując różnorodne środki • tworzy rozbudowane, o postaciach z warszawskich • tworzy krótkie opowiadanie językowe poprawne językowo, sty- pomników z elementami opisu, korzy- • tworzy rozbudowane opo- listycznie i kompozycyjnie • czyta rady dla piszących opo- stając z rad zamieszczonych wiadanie z elementami opisu opowiadanie z elementami wiadanie z elementami opisu w podręczniku opisu • przy niewielkim wsparciu nauczyciela pisze opowiada- | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 nie z elementami opisu 8 „Kolorowy zawrót głowy”. • wie, że przymiotnik odmie- • odmienia przymiotniki przez • stosuje w wypowiedziach • wykorzystuje wiedzę • twórczo i funkcjonalnie Odmiana przymiotnika nia się przez przypadki, liczby liczby, rodzaje i przypadki poprawne formy przypad- o odmianie przymiotników wykorzystuje wiedzę oraz i rodzaje • tworzy związki frazeologicz- ków przymiotnika w wypowiedziach ustnych umiejętności językowe doty- • rozpoznaje liczbę i rodzaj ne z przymiotnikami • tworzy poprawne formy i pisemnych czące odmiany przymiotni- przymiotnika rodzajowe przymiotnika • stosuje poprawnie i celowo ków oraz zasad ich pisowni • odmienia przymiotniki przez w liczbie mnogiej zróżnicowane formy grama- • objaśnia związki między przypadki według wzoru tyczne przymiotników warstwą językową a znacze- niową utworu literackiego „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za • czyta teksty pieśni, korzysta • określa, kto wypowiada się w • omawia obrazy poetyckie • zapisuje w formie wskazó- • na podstawie analizy tek- pani ...”. Leon Łuskino, Piechota z przypisów pieśni • wypowiada się na temat wek informacje na temat stów pieśni formułuje wnio- (fragment); Tadeusz Biernacki, • ogląda reprodukcje obrazów • wskazuje wyrażenia mówiące wartości cenionych przez obrazów poetyckich ski o charakterze ogólnym, Andrzej Hałaciński, My, Pierw- i czyta informacje o Legio- o godności i poświęceniu bohaterów pieśni • hierarchizuje wartości odno- dotyczące uniwersalnych sza Brygada (fragment) nach Polskich żołnierzy • omawia czynniki wpływające szące się do postawy żołnie- wartości etycznych • zna pojęcia pieśń oraz liryka • wyszukuje w tekście refren, na melodyjność tekstów rzy • twórczo wykorzystuje patriotyczna powtórzenia, rymy, określa pieśni • używa ze zrozumieniem w wypowiedziach na temat liczbę wersów i sylab terminów liryka patriotycz- tekstu posiadaną wiedzę na oraz pieśń w odniesieniu historyczną do utworów My, Pierwsza Brygada i Piechota © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 9 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Odkrywanie tajemnic miasta”. • wyszukuje wyrazy pisane • stara się stosować zasady • zapisuje poprawnie więk- • zapisuje poprawnie wszystkie • przedstawia oryginalne Pisownia wyrazów wielką i małą wielką i małą literą w zesta- ortograficzne do poprawne- szość wyrazów wielką wyrazy wielką i małą literą sposoby (np. zagadki, gry, literą wie ortogramów zawartych go zapisu wyrazów wielką i małą literą w zestawie w zestawie ortogramów infografiki) na zapamiętanie w ćwiczeniach i małą literą ortogramów zawartych zawartych w ćwiczeniach zapisu poznanych wyrazów • zna zasady pisowni wyrazów w ćwiczeniach z trudnością ortograficzną wielką i małą literą w zakresie pisowni wielką AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń • korzysta ze słownika orto- i małą literą graficznego „Nie musisz być orłem z mate- • zna pojęcie liczebnik • wie, że liczebnik jest najczę- • wykorzystuje wiedzę o tym, • używa poprawnych form • twórczo i funkcjonalnie matyki, żeby znać dobrze…”. • wie, na jakie pytania odpo- ściej określeniem rzeczowni- że liczebnik dostosowuje liczebników w związkach wykorzystuje wiedzę oraz Liczebnik i jego znaczenia wiada liczebnik ka swoją formę do określanego wyrazowych umiejętności językowe • rozpoznaje niektóre liczebni- • rozpoznaje liczebniki wśród rzeczownika • odróżnia liczebniki od dotyczące znaczenia i funkcji | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 ki innych części mowy • posługuje się związkami fra- rzeczowników odliczebniko- liczebników zeologicznymi zawierającymi wych liczebniki 9 „Wojenne piosenki… niezrówna- • czyta ze zrozumieniem • rozpoznaje prawdę i fałsz • określa odbiorcę wypowiedzi • formułuje pytania dotyczące • analizuje i interpretuje teksty ne towarzyszki walki”. Roksana teksty oraz informacje w wypowiedziach dotyczą- poetyckiej działań i przeżyć bohatera kultury (komiks, piosenka, Jędrzejewska-Wróbel, Halicz o Powstaniu Warszawskim cych głównego bohatera • omawia okoliczności zda- • wyraża opinię na temat wspomnienia, pomnik), (fragmenty); Józef „Ziutek” • zna pojęcie konspiracja wspomnień rzeń, przedstawia tytułową zdarzeń przedstawionych swobodnie odwołując się do Szczepański, Pałacyk Michla • wyjaśnia, kim był Józef „Ziu- • wypowiada się na temat postać w tekście kontekstów historycznych (fragment) tek” Szczepański walk powstańczych • używa ze zrozumieniem • określa intencje wypowiedzi • czyta informacje o Krystynie • opowiada o kolejnych zda- słowa konspiracja • określa rolę piosenek patrio- Krahelskiej rzeniach z komiksu • opisuje pomnik Małego tycznych podczas powstania • pisze ogłoszenie informujące • pisze notatkę o Poczcie Powstańca • dzieli się wrażeniami na o koncercie Harcerskiej temat wirtualnego muzeum „Bez względu na porę roku, dnia • wyszukuje na mapie miejsca • rozpoznaje narratora • określa wiedzę narratora • wskazuje, że tekst ma cha- • przedstawia własne stano- i stan pogody – stawię się…”. wydarzeń przedstawionych w tekście o świecie przedstawionym rakter wspomnieniowy wisko w związku z proble- Mariusz Zaruski, Na bezdrożach w tekście • porządkuje zdarzenia zgod- • określa cechy charakteru • czyta fragment prezentu- matyką omawianego tekstu, tatrzańskich (fragmenty) • porządkuje większość wyda- nie z chronologią bohaterów tekstu jący przełomowy moment formułuje przemyślane, rzeń zgodnie z chronologią • objaśnia pojęcie punkt • określa motywy działań opowieści, oddając głosem twórcze uwagi • zna pojęcie punkt kulmina- kulminacyjny ratowników górskich napięcie, które mu towarzy- cyjny • objaśnia pojęcie wspomnie- • wyjaśnia znaczenie nazwy szy • zna pojęcie wspomnienia nia Rycerze Błękitnego Krzyża • wyjaśnia rolę autora tekstu • czyta informacje na temat • opisuje godło TOPR-u w rozwoju ratownictwa TOPR-u tatrzańskiego Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 10 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Ile to było? Kiedy się działo? • zna pojęcie liczebniki główne • wie, że liczebniki główne • wykorzystuje wiedzę • funkcjonalnie używa w opisie • twórczo i funkcjonalnie Porządkuj liczby i rób to • zna pojęcie liczebniki po- i porządkowe odmieniają się o odmianie liczebników liczebników głównych wykorzystuje wiedzę oraz śmiało!” Liczebniki główne rządkowe przez przypadki i rodzaje w wypowiedziach ustnych i porządkowych umiejętności językowe do- i porządkowe • wie, co określają liczebniki • odróżnia liczebniki główne i pisemnych • zapisuje poprawnie liczebniki tyczące funkcji liczebników główne i porządkowe od porządkowych • stosuje zasady zapisu liczeb- główne i porządkowe cyfra- głównych i porządkowych • odróżnia cyfry arabskie od • odmienia liczebniki przez ników głównych i porządko- mi arabskimi i rzymskimi rzymskich przypadki według wzoru wych cyframi arabskimi AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń • zna zasady zapisu liczebników i rzymskimi głównych i porządkowych „Poeci… na start!”. Kazimierz • czyta uważnie wiersz i okre- • określa tematykę tekstu • wypowiada się na temat • określa, kim może być pod- • analizuje tekst na poziomie Wierzyński, Na start śla jego temat • przytacza epitety i porów- sytuacji przedstawionej miot liryczny metaforycznym • zna pojęcie bohater liryczny nania dotyczące bohatera w wierszu • opisuje bohatera lirycznego • funkcjonalnie wykorzystuje | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 • zna pojęcie wykrzyknienie lirycznego • przytacza przenośnię doty- • określa funkcję wykrzyknień wiedzę na temat różnych • wyszukuje w wierszu frag- czącą bohatera tekstu w kontekście treści wiersza środków stylistycznych menty oddające emocje • czyta fragmenty wiersza, podczas analizy i interpreta- 10 osoby mówiącej oddając głosem natężenie cji wiersza uczuć i przeżyć „Srebro to za mało. Artykuł pra- • czyta uważnie tekst prasowy • wynotowuje informacje • wyszukuje w tekście najistot- • odróżnia zawarte w tekście • funkcjonalnie wykorzystuje sowy”. Podziękowanie – rady • podaje informacje na temat z tekstu niejsze informacje informacje ważne od infor- wiedzę o tekstach dzienni- dla piszących. Janusz Pindera, osiągnięć bohaterki tekstu • określa czynniki decydujące • prezentuje bohaterkę tekstu macji drugorzędnych karskich w wypowiedziach Życie pokaże (fragmenty) prasowego o sukcesie sportsmenki • objaśnia i komentuje tytuł • wyraża opinię na temat na temat omawianego arty- • zna pojęcie artykuł prasowy • przytacza tytuł artykułu artykułu postawy bohaterki kułu prasowego • czyta rady dla piszących i śródtytuły • porównuje artykuł prasowy • określa funkcję śródtytułów • formułuje twórcze uwagi podziękowanie • porównuje artykuł prasowy i tekst literacki w artykule prasowym i przemyślane wskazówki • przy niewielkim wsparciu i powieść według wybranych • wyszukuje informacje • pisze poprawny językowo ułatwiające innym uczniom nauczyciela tworzy tekst kryteriów o wydarzeniach o charakterze i stylistycznie tekst podzię- pracę podziękowań • pisze tekst podziękowań, charytatywnym i pisze tekst kowań korzystając z rad zamieszczo- podziękowań dla organizato- nych w podręczniku rów imprezy „W zdrowym ciele zdrowy • dostrzega trudności orto- • zna zasady dotyczące łącznej • stosuje zasady łącznej • poprawnie zapisuje przyimki • przedstawia oryginalne duch”. Pisownia przyimków graficzne w zakresie łącznej i rozdzielnej pisowni przy- i rozdzielnej pisowni przy- złożone i wyrażenia przyim- sposoby (np. zagadki, gry, i wyrażeń przyimkowych i rozdzielnej pisowni przy- imków złożonych i wyrażeń imków złożonych i wyrażeń kowe w zestawie ortogramów infografiki) na zapamiętanie imków złożonych i wyrażeń przyimkowych przyimkowych w zestawie zawartych w ćwiczeniach zapisu poznanych przyimków przyimkowych ortogramów zawartych złożonych i wyrażeń przyim- • korzysta ze słownika orto- w ćwiczeniach kowych z trudnością orto- graficznego graficzną w zakresie pisowni łącznej i rozdzielnej © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 11 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Niecodzienne atrakcje, • wyszukuje wyrazy z nie • stara się stosować zasady • zapisuje poprawnie więk- • zapisuje poprawnie wszyst- • przedstawia oryginalne niesamowite wrażenia, czyli w zestawie ortogramów ortograficzne do popraw- szość wyrazów z nie w zesta- kie wyrazy z nie w zestawie sposoby (np. zagadki, gry, niezwykłe miejsca, które warto zawartych w ćwiczeniach nego zapisu nie z różnymi wie ortogramów zawartych ortogramów zawartych infografiki) na zapamiętanie zobaczyć”. Pisownia nie z różny- • zna zasady pisowni nie z rze- częściami mowy w ćwiczeniach w ćwiczeniach zapisu poznanych wyrazów mi częściami mowy czownikami, czasownikami, z trudnością ortograficzną przymiotnikami, przysłówka- w zakresie pisowni nie AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń mi i liczebnikami • korzysta ze słownika orto- graficznego ROZDZIAŁ III HEROSI MITÓW I LEGEND | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 „Mity ożywają”. Nikos i Ares • zna pojęcie mitologia • porządkuje kolejne etapy • objaśnia etapy tworzenia • objaśnia funkcję opowieści • pisze oryginalny pod wzglę- Chadzinikolau, Ilustrowana • wymienia kilku bogów grec- tworzenia mitów i opowieści mitów i opowieści z nimi o bogach i herosach w kultu- dem treści i formy pytań księga mitów greckich (frag- kich przedstawionych z nimi związanych związanych rze starożytnej Grecji tekst wywiadu 11 menty) w tekście i wyjaśnia, czym się • wymienia większość bogów • rozpoznaje atrybuty przypi- • rozpoznaje prawdę i fałsz • funkcjonalnie posługuje się opiekowali greckich przedstawionych sane różnym bogom greckim w wypowiedziach dotyczą- różnymi związkami wyrazo- • używa we właściwym kon- w tekście i wyjaśnia, czym się • objaśnia rodowód bogów cych wybranych bogów wymi zaczerpniętymi tekście wybranego słowa opiekowali greckich z mitologii pochodzącego z mitologii • objaśnia znaczenia wybra- nych słów zaczerpniętych z mitologii „Wiedzieli już Rzymianie, co to • wie, co to jest wypowiedze- • stosuje wypowiedzenia • rozpoznaje równoważniki • stosuje poprawnie różne • świadomie i swobodnie jest zdanie”. Powtórzenie nie oznajmujące, rozkazujące, zdań typy wypowiedzeń odpo- stosuje wiedzę na temat róż- o wypowiedzeniach • wie, w jakim celu są używane pytające w zależności od • przekształca wypowiedzenia wiednio od sytuacji komuni- nych typów wypowiedzeń wypowiedzenia oznajmujące, celu wypowiedzi bez osobowej formy czasow- kacyjnej w wypowiedziach ustnych pytające, rozkazujące • stosuje wypowiedzenia nika w zdania i odwrotnie • określa znaczenie łacińskich i pisemnych • wie, czym różni się zdanie od wykrzyknikowe dla uzyskania odpowiednio do przyjętego sentencji, korzystając wypowiedzenia bez osobo- ekspresji wypowiedzi celu z różnych źródeł wej formy czasownika • odróżnia zdanie od wypo- • stosuje konsekwentnie wy- wiedzenia bez osobowej powiedzenia bez osobowej formy czasownika formy czasownika w zapisie planu zdarzeń Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 12 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Kim jest ten więzień?”. Wanda • dopasowuje zdarzenia • porządkuje ilustracje zgodnie • opowiada o życiu ludzi stwo- • analizuje problem, jak zmie- • formułuje ocenę moralną Markowska, Prometeusz z tekstu do ilustracji z chronologią zdarzeń mitu rzonych przez Prometeusza niło się życie ludzi za sprawą działań bohaterów, odwo- • przytacza fragment tekstu na • opisuje bohatera za pomocą • wymienia czyny tytana po- tytana łując się do uniwersalnych wskazany temat różnorodnych określeń twierdzające główne cechy • zestawia kontekst biblijny wartości etycznych • podaje kilka określeń cha- • wyraża opinię na temat jego osobowości i mityczny dotyczący historii • na podstawie analizy tekstu rakteryzujących głównego wartości darów tytana • wskazuje określenia synoni- stworzenia człowieka formułuje wnioski o charak- AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń bohatera • charakteryzuje krótko każdy miczne w podanym zestawie • formułuje wypowiedź na terze ogólnym, dotyczące • czyta definicję słowa prome- z czterech wieków ludzkości wyrazów temat współczesnych dobro- społecznej funkcji mitów tejski przedstawionych w greckim • wyjaśnia znaczenia wyrazu czyńców ludzkości • czyta informacje na temat micie prometejski, odwołując się • wyjaśnia funkcję mitu mitu o czterech wiekach do tekstu mitu o Prometeuszu ludzkości | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 „Czynów wielkich dokonali • rozpoznaje w zdaniu orze- • wyodrębnia związek główny • wykorzystuje wiedzę na • tworzy poprawne związki • twórczo wykorzystuje wie- 12 i w mitach się zapisali”. Podmiot czenie w zdaniu i zna jego funkcję temat zależności form wyrazowe w wypowiedze- dzę na temat orzeczeń i orzeczenie • rozpoznaje w zdaniu pod- • wyodrębnia związki pobocz- czasownika w roli niach i podmiotów oraz funkcji miot ne i zna ich funkcje orzeczenia i rzeczownika • świadomie rozwija zdania, tych części zdania w wypo- • zna pojęcie związek główny • wie, z czego się składa grupa w roli podmiotu w wypowie- rozbudowując grupę pod- wiedzeniach w zdaniu podmiotu i grupa orzeczenia dziach ustnych i pisemnych miotu lub orzeczenia • funkcjonalnie stosuje różne • wie, że funkcję podmiotu w zdaniu • wyodrębnia grupę podmiotu • funkcjonalnie i poprawnie typy podmiotów i orzeczeń w zdaniu pełni najczęściej • zna pojęcie podmiot grama- i grupę orzeczenia w zdaniu używa podmiotu grama- rzeczownik w mianowniku tyczny • rozpoznaje podmiot grama- tycznego, szeregowego lub • wie, że funkcję orzeczenia • zna pojęcia podmiot szere- tyczny w zdaniu towarzyszącego w zdaniu w zdaniu pełni najczęściej gowy i podmiot towarzyszą- • rozpoznaje podmiot szerego- • funkcjonalnie i poprawnie czasownik w formie oso- cy wy i podmiot towarzyszący używa orzeczenia bowej • zna pojęcie orzeczenie w zdaniu czasownikowego oraz czasownikowe • rozpoznaje orzeczenie cza- orzeczenia z wyrazami typu sownikowe w zdaniu trzeba, można, należy, warto • wie, ze funkcję orzeczenia w zdaniu mogą pełnić wyrazy typu trzeba, można, należy, warto z towarzyszącym im bezokolicznikiem © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 13 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Teraz Zeus ma głos”. Gerard • określa adresata opowieści • zapisuje imiona wymienio- • sporządza szczegółowy plan • prezentuje zdarzenia, wcho- • przedstawia własny punkt Moncomble, O tym, jak Deme- • opowiada o sytuacji wyma- nych w micie bogów zdarzeń opowieści dząc w rolę jednej z postaci widzenia na temat tekstu ter straciła swoją ukochaną gającej podjęcia decyzji w formie notatki graficznej • przedstawia pozytywne • określa skutki podjętych literackiego, trafnie dobie- córkę i przemieniła ziemię • odczytuje fragmenty mówią- • podaje możliwe rozwiązania i negatywne skutki różnych decyzji, omawia uczucia rając argumenty na poparcie w pustynię (fragmenty) ce o uczuciach Demeter sytuacji wymagającej podję- rozwiązań sytuacji Demeter, używając słów swojego stanowiska • zna pojęcie uosobienie cia decyzji • dopasowuje reprodukcje i wyrażeń synonimicznych AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń (personifikacja) • krótko opisuje pejzaże do wybranych części mitu • wyjaśnia funkcję mitu przedstawione na ilustra- • wskazuje podobieństwa o Demeter i Korze cjach i różnice między bohaterami • objaśnia pojęcie uosobienie mitycznymi (personifikacja), odwołując się do przykładów | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 „Jacy? Którzy? Czyi? Kto rąbka • zna pojęcie przydawka • objaśnia pojęcie przydawka, • rozpoznaje w zdaniu przy- • rozpoznaje w zdaniu przy- • twórczo i swobodnie wy- 13 tajemnicy uchyli?”. Przydawka • wie, na jakie pytania najczę- określając jej funkcję dawki i zna ich funkcje skła- dawki wyrażone różnymi korzystuje wiedzę na temat ściej odpowiada przydawka w zdaniu dniowe częściami mowy przydawek oraz funkcji tych • rozpoznaje w zdaniu niektó- • wie, jakimi częściami mowy • przekształca przydawki • buduje poprawne związki części zdania w wypowie- re przydawki może być wyrażona przy- w formie wyrażenia przyim- wyrazowe z przydawkami dzeniach dawka kowego w przydawki wyra- • funkcjonalnie używa przyda- żone przymiotnikiem wek różnego typu i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu „Trzymaj język za zębami”. Jan • opisuje miejsca zdarzeń • układa szczegółowy plan • układa szczegółowy plan • opisuje wyobrażenia staro- • przedstawia oryginalny Parandowski, Syzyf z mitu i określa, które są zdarzeń jednej z głównych zdarzeń mitu żytnych Greków dotyczące sposób ukazania uwspółcze- realistyczne, a które fanta- części mitu • wyraża opinię na temat kary życia i śmierci śnionej postaci mitologicznej styczne • opisuje sposób ukarania dla Syzyfa • zapisuje przesłanie mitu • wyjaśnia, za co został ukara- Syzyfa • omawia przesłanie mitu w formie rad ny Syzyf • objaśnia funkcje mitów korynckiego • wie, jaką funkcję pełniły mity greckich greckie Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 14 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „W świecie bogów, herosów • podaje podstawowe infor- • opisuje wygląd Heraklesa, • wnioskuje na podstawie • określa wpływ różnych • przedstawia własne stano- i ludzi”. Charakterystyka po- macje na temat bohatera korzystając z informacji działań bohatera o jego czynników na życie bohatera wisko w związku z proble- staci (wprowadzenie) – rady mitu z tekstu cechach charakteru • wykorzystuje wiedzę o boha- matyką omawianego tekstu, dla piszących. Jan Parandowski, • wyszukuje w tekście in- • objaśnia przyczynę zdarzeń • wyraża opinię na temat terze do tworzenia tekstów formułuje przemyślane, Dwanaście prac Heraklesa formacje na temat działań mających wpływ na los działań bohatera i przytacza inspirowanych treścią mitu twórcze uwagi bohatera bohatera argumenty na poparcie • funkcjonalnie wykorzystuje • pisze oryginalny pod wzglę- AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń • wyszukuje w słoniku zna- • objaśnia znaczenie wyrazu swojego stanowiska poznane pojęcia w wypowie- dem treści i formy pytań czenie wyrazu heros oraz heros oraz wyrażenie stajnia • używa ze zrozumieniem dziach na temat bohatera tekst wywiadu znaczenie stajnia Augiasza Augiasza wyrazu heros oraz wyrażenia • tworzy poprawną językowo, • funkcjonalnie posługuje się • czyta rady dla piszących • tworzy uproszczoną charak- stajnia Augiasza stylistycznie i kompozycyjnie różnymi związkami wyrazo- charakterystykę postaci terystykę postaci, korzysta- • tworzy charakterystykę charakterystykę postaci wymi zaczerpniętymi • przy niewielkim wsparciu jąc z rad zamieszczonych postaci literackiej z mitologii nauczyciela pisze charaktery- w podręczniku | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 stykę postaci „Nie udawaj Greka”. Dopełnienie • zna pojęcie dopełnienie • objaśnia pojęcie dopełnienie, • rozpoznaje w zdaniu do- • buduje poprawne związki • twórczo i swobodnie wy- 14 • wie, na jakie pytania odpo- określając jego funkcję pełnienia i zna ich funkcje wyrazowe z dopełnieniami korzystuje wiedzę na temat wiada dopełnienie w zdaniu składniowe • funkcjonalnie stosuje dopeł- dopełnień oraz funkcji tych • rozpoznaje w zdaniu niektó- • wie, jakimi częściami mowy • określa formę gramatyczną nienia w tworzeniu konstruk- części zdania w wypowie- re dopełnienia jest wyrażone dopełnienie rzeczowników pełniących cji zdaniowych dzeniach funkcję dopełnienia „W labiryncie mitu”. Jan Paran- • wymienia bohaterów mitu • selekcjonuje informacje na • porównuje dwie historie • ocenia postawę bohatera • twórczo i w oryginalny dowski, Tezeusz • porządkuje zdarzenia temat bohaterów mitu mitologiczne • przytacza właściwe argumen- sposób wykorzystuje wiedzę w układzie chronologicznym • nadaje tytuły wydarzeniom • wnioskuje na podstawie ty na poparcie stanowiska na temat mitologicznych • czyta uważnie wskazany • opowiada mitologiczną działań bohatera o jego • rozpoznaje emocje bohaterki bohaterów do stworzenia fragment utworu historię z punktu widzenia cechach charakteru • omawia symboliczne znacze- scenariusza gry komputero- • zna pojęcie wątek wskazanego bohatera • nazywa uczucia bohaterki nie mitologicznej postaci wej • wyszukuje znaczenie poda- • objaśnia pojęcie wątek • objaśnia znaczenia dosłowne • odwołuje się podczas analizy nych frazeologizmów • używa we właściwym i przenośne wyrazu labirynt mitu do różnych tekstów • czyta informacje na temat kontekście frazeologizmów • porównuje bohaterów mi- kultury kultury minojskiej związanych z omawianym tologicznych z bohaterami mitem współczesnej popkultury • tworzy opowieść inspirowa- ną mitem © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 15 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Skarby gramatyki”. Okoliczniki • zna pojęcie okolicznik • objaśnia pojęcie okolicznik, • wie, jakimi częściami mowy • rozpoznaje w zdaniu oko- • twórczo i swobodnie wy- • wie na jakie pytania odpo- określając jego funkcję mogą być wyrażone okolicz- liczniki wyrażone różnymi korzystuje wiedzę na temat wiadają okoliczniki w zdaniu niki częściami mowy różnych typów okoliczników • zna trzy typy okoliczników: • wie, na jakie pytania odpo- • odróżnia okolicznik czasu, • tworzy poprawne związki oraz funkcji tych części czasu, miejsca i sposobu wiadają okoliczniki różnych miejsca i sposobu wyrazowe z okolicznikami zdania w wypowiedzeniach • rozpoznaje w zdaniu niektó- typów • funkcjonalnie używa okolicz- AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń re okoliczniki ników różnego typu w wypowiedziach „Muzo! Męża wyśpiewaj…”. • czyta uważnie tekst o podró- • wskazuje na mapie miejsca, • opowiada o miejscach zda- • opowiada o obyczajach • tworzy prezentację multime- Prezentacja multimedialna ży Odyseusza oraz informa- o których mowa w tekście rzeń, używając określeń w kraju Feaków dialną, wykorzystując funk- – rady dla tworzących. Jan cje o wojnie trojańskiej • nadaje tytuły przygodom o charakterze przenośnym • rozpoznaje bohaterów na cjonalnie wiedzę na temat Parandowski, Podróże Odyse- • określa czas zdarzeń Odyseusza • ocenia przygody we wskaza- podstawie ich wypowiedzi praw autorskich i możliwości | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 usza (fragmenty) • zna związki wyrazowe syreni • stosuje w opisie syren epite- nych kategoriach • wspomina wybrane zdarze- korzystania z wolnych zaso- śpiew oraz znajdować się ty i porównania • opowiada o wybranym nie, wchodząc w rolę boha- bów sieci między Scyllą a Charybdą • tworzy opowieść inspirowa- zdarzeniu z różnych punktów tera zdarzeń 15 • czyta rady dla tworzących ną mitem widzenia • tworzy poprawną meryto- prezentację multimedialną • tworzy prezentację multi- • wyodrębnia w tekście związ- rycznie, językowo i kompo- • przy wsparciu nauczyciela medialną, korzystając z rad ki wyrazowe wskazujące zycyjnie prezentację multi- tworzy prostą prezentację zamieszczonych w podręcz- na różnicę między czasem medialną multimedialną niku zdarzeń a czasem opowiada- nia • tworzy prezentację multi- medialną, wykorzystując funkcjonalnie różne źródła informacji „Podchody z Indianami i ze • wyszukuje związki wyrazowe • przedstawia na wykresie • analizuje związki logiczne • objaśnia związki wyrazowe • twórczo i funkcjonalnie zdaniami”. Analiza zdania poje- w zdaniu zależności logiczne między między wyrazami, wykorzy- i strukturę zdania, wykorzy- wykorzystuje wiedzę na dynczego • buduje zdania z podanych wyrazami stując odpowiednie schema- stując odpowiednie schema- temat związków wyrazowych związków wyrazowych • wymienia pytania, na które ty ty i notatki graficzne w zdaniu odpowiadają wyrazy określa- • używa ze zrozumieniem • używa funkcjonalnie nazw • formułuje twórcze wskazów- jące pojęć podmiot, orzeczenie, wszystkich części zdania ki ułatwiające innym uczniom przydawka, okolicznik, podczas jego analizy skła- analizę zdania dopełnienie podczas analizy dniowej składniowej zdania Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 16 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Na koniec świata i jeszcze da- • określa tematykę utworu • sporządza plan wydarzeń • przedstawia Orfeusza • objaśnia przenośne określe- • formułuje ocenę moralną lej”. Nikos i Ares Chadzinikolau, • rozpoznaje miejsca akcji dotyczących wędrówki z punktu widzenia innego nie dotyczące bohatera działań bohaterów, odwo- Orfeusz i Eurydyka (fragmenty • opowiada o zdarzeniach bohatera bohatera • tworzy wypowiedzi o cha- łując się do uniwersalnych Ilustrowanej księgi mitów • zna pojęcie dygresja • analizuje przyczyny i skutki • wnioskuje na podstawie rakterze perswazyjnym wartości greckich) zdarzeń przesłanek z tekstu • zestawia treść mitu z innymi • analizuje i interpretuje mit, • rozpoznaje dygresję o przyczynie niepowodzenia tekstami kultury swobodnie odwołując się do AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń w utworze Orfeusza kontekstów kulturowych • podaje epitety określające uczucia bohaterów „Od darów natury do świata • wyszukuje w zdaniu pod- • określa formy gramatyczne • wykorzystuje wiedzę na • funkcjonalnie stosuje przy- • twórczo i funkcjonalnie wy- kultury”. Typy związków wyra- miot, orzeczenie wyrazów w związkach wyra- temat zależności form cza- dawkę, dopełnienie i okolicz- korzystuje wiedzę na temat zowych • wskazuje wyrazy nadrzędne zowych sownika w roli orzeczenia nik w tworzeniu poprawnych różnych typów związków | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 i podrzędne w związkach • wyodrębnia związki pobocz- i rzeczownika w roli podmio- konstrukcji zdaniowych wyrazowych w zdaniu wyrazowych ne tu w wypowiedziach ustnych • używa funkcjonalnie nazw • zna pojęcia związek zgody, • objaśnia pojęcia związek i pisemnych wszystkich typów związków 16 związek rządu, związek zgody, związek rządu, zwią- • używa ze zrozumieniem po- wyrazowych podczas analizy przynależności zek przynależności jęć związek zgody, związek składniowej zdań • nazywa niektóre typy związ- • wie, jakie części mowy wy- rządu, związek przynależno- ków wyrazowych stępują najczęściej w związ- ści kach wyrazowych różnych • odróżnia różne typy związ- typów ków wyrazowych „Podniebny lot”. Jan Parandow- • wskazuje na mapie miejsca • analizuje nazwy miejsc • przedstawia zdarzenia • relacjonuje zdarzenia z • analizuje i interpretuje mit, ski, Dedal i Ikar przywołane w tekście w odniesieniu do treści mitu w formie komiksu perspektywy bohatera mitu swobodnie odwołując się do • podaje określenia dotyczące • zestawia określenia na zasa- • opisuje bohaterów, wyko- • interpretuje treść obrazu kontekstów kulturowych każdego bohatera dzie przeciwieństwa rzystując inny tekst kultury odwołującego się do mitu • wyszukuje w słowniku zna- • objaśnia znaczenie wyrażenia (rzeźbę) • tworzy tekst inspirowany czenie wyrażenia ikarowy lot ikarowy lot • używa ze zrozumieniem dziełem rzeźbiarza wyrażenia ikarowy lot © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 17 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Spacerkiem przez wieki, czyli • określa czas i miejsce zdarzeń • przytacza fragment utworu • podaje wyczerpujące infor- • zapisuje informacje o bo- • tworzy interesującą wypo- z wizytą u Piasta”. Cecylia Nie- • zapisuje plan ramowy opo- informujący o czasie i miej- macje o bohaterach tekstu haterach w formie notatki wiedź o charakterze przemo- wiadomska, Piast, Podanie wieści scu zdarzeń • czyta tekst, wchodząc graficznej wy, używając funkcjonalnie o Lechu • zna pojęcie podanie • zestawia informacje z drzewa w rolę wędrownego poety • wyodrębnia różnice między różnorodnych argumentów • opowiada o obrzędzie po- genealogicznego z tekstem • wymienia wartości cenione elementami świata przedsta- strzyżyn • wyodrębnia i oznacza zda- przez Polan wionego baśni i podania AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń • przytacza z tekstu przysło- rzenie nieprawdopodobne • tworzy scenariusz audycji • tworzy wypowiedź o cha- wie dotyczące gościnności • objaśnia pojęcie podanie telewizyjnej na temat obrzę- rakterze perswazyjnym, • tworzy tekst życzeń z okazji du opisanego w podaniu dobierając odpowiednie postrzyżyn argumenty • określa funkcję pieśni w utworze | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 „Z wizytą w grodzie dawnych • wyszukuje wyrazy z rz, ż, ó, • stara się stosować zasady or- • zapisuje poprawnie więk- • zapisuje poprawnie wszystkie • przedstawia oryginalne Słowian”. Powtórzenie pisowni u, h, ch, z cząstką nie pisane tograficzne do poprawnego szość wyrazów z rz, ż, ó, u, wyrazy z rz, ż, ó, u, h, ch, sposoby (np. zagadki, gry, wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch, nie wielką i małą literą w zesta- zapisu wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch, z cząstką nie pisanych z cząstką nie pisanych wielką infografiki) na zapamiętanie 17 oraz wielką i małą literą wie ortogramów zawartych h, ch, z cząstką nie pisanych wielką i małą literą w zesta- i małą literą w zestawie zapisu poznanych wyrazów w ćwiczeniach wielką i małą literą wie ortogramów zawartych ortogramów zawartych z trudnością ortograficzną • zna zasady pisowni rz, ż, ó, u, w ćwiczeniach w ćwiczeniach w zakresie pisowni rz, ż, ó, u, h, ch, cząstki nie, wielkiej h, ch, cząstki nie oraz wielką i małej litery i małą literą • korzysta ze słownika orto- graficznego „Postacie znane, w legendach • wyodrębnia podmiot i orze- • rozpoznaje w tekście zdanie • tworzy zdanie pojedyncze • świadomie rozwija zdanie w • świadomie i swobodnie sto- przedstawiane”. Zdanie poje- czenie w zdaniu pojedyncze rozwinięte rozwinięte i nierozwinięte – celu wzbogacenia odpowie- suje wiedzę na temat zdań dyncze i złożone • wie, czym różni się zdanie i nierozwinięte odpowiednio do przyjętego dzi pojedynczych i złożonych pojedyncze rozwinięte od • rozpoznaje określenia pod- celu • poprawnie wyznacza granice w dłuższych wypowiedziach zdania pojedynczego nieroz- miotu i orzeczenia • odróżnia zdanie pojedyncze zdań pojedynczych i złożo- ustnych i pisemnych winiętego • objaśnia budowę zdania od złożonego nych w wypowiedzeniach • zna pojęcia zdanie pojedyn- złożonego • objaśnia sposób łączenia • oddziela przecinkami zdania cze i zdanie złożone • zna pojęcie zdania składowe zdań składowych w zdaniu składowe w zdaniu złożonym • wyodrębnia zdania w tekście złożonym Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 18 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Gołębie wszystkich placów, • czyta uważnie legendę oraz • określa temat legendy • opowiada o zdarzeniach, • rozpoznaje w tekście moty- • swobodnie i twórczo wyko- wzywam was”. Mariusz Wollny artykuł prasowy • wskazuje motywy baśniowe wchodząc w rolę przewodni- wy zaczerpnięte z baśni rzystuje posiadaną wiedzę na Tropem smoka. Bajeczny • opisuje postać fantastyczną • objaśnia pojęcie legenda ka • wskazuje źródła historyczne temat prasy i pracy dzienni- przewodnik po magicznym • zna pojęcie legenda • wskazuje podtytuł • opowiada o postaci histo- mogące zawierać informacje karza Krakowie dla dzieci i młodzieży • zna pojęcie podtytuł • wymienia poznane wcześniej rycznej z tekstu o postaci historycznej • używa funkcjonalnie pojęć (fragmenty); Barbara Suchy, • czyta informacje na temat elementy artykułu prasowe- • wymienia elementy reali- • wskazuje i omawia elementy aprobata i dezaprobata, AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń Promują i brudzą Kraków. Jest czasopism i gazet go styczne i fantastyczne komizmu w utworze formułując opinie na temat sposób na gołębie? (fragment w utworze • wskazuje lid i określa jego problemów poruszonych artykułu prasowego) • objaśnia funkcję podtytułu funkcję w artykule prasowym w tekście • omawia zagadnienia przed- • rozpoznaje argumenty od- stawione w artykule praso- wołujące się do faktów, logiki wym z różnych perspektyw oraz emocji | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 „Nie dukat czyni szczęśliwym”. • wymienia miejsca zdarzeń, • wskazuje na mapie miejsca • nadaje tytuły wydzielonym • opowiada o najbardziej • w sposób dojrzały i przemy- Artur Oppman, Złota kaczka niektóre wskazuje na mapie zdarzeń legendy częściom tekstu emocjonujących zdarzeniach ślany komentuje zachowania • zna pojęcie akcja • objaśnia pojęcie akcja na • analizuje związki przyczyno- • uzasadnia, że opowieść bohaterów, uwzględniając 18 • prezentuje głównego boha- przykładzie legendy o złotej wo-skutkowe w legendzie o złotej kaczce jest legendą motywy ich działania tera kaczce • wyszukuje w tekście kolo- • określa wpływ języka (kolo- • zna pojęcie sentencja • formułuje pytania adresowa- kwializmy kwializmy) na charakterysty- ne do bohatera • przedstawia opinię na temat kę postaci • wyszukuje w tekście wypo- wartości w życiu • ocenia i określa postawę wiedź o charakterze senten- bohaterów cji „Łączą, przeczą, coś wynika… – • rozpoznaje zdanie złożone • objaśnia pojęcie zdania • odróżnia treści przekazywa- • funkcjonalnie tworzy zdania • świadomie i swobodnie sto- taka zdań tych specyfika”. • zna pojęcie zdanie współ- współrzędnie złożone na ne przez zdania współrzęd- współrzędnie złożone różne- suje wiedzę na temat różnych Zdania złożone współrzędnie rzędnie złożone przykładach nie złożone różnego typu go typu typów zdań współrzędnie • wie, że istnieją różne typy • zna cztery typy zdań zło- • określa typy zdań złożonych • bezbłędnie stosuje zasady złożonych w wypowiedziach zdań współrzędnie złożo- żonych: łączne, rozłączne, współrzędnie interpunkcji dotyczące ustnych i pisemnych nych, zna niektóre z nich przeciwstawne i wynikowe • przedstawia zależności łączenia zdań współrzędnie • zna najczęściej używane między zdaniami składowymi złożonych różnego typu spójniki w poszczególnych w zdaniach współrzędnie typach zdań współrzędnie złożonych, używając wykre- złożonych sów • stosuje zasady interpunkcji dotyczące łączenia zdań współrzędnie złożonych różnego typu © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6 Strona 19 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Gdzie diabeł nie może…”. • czyta tekst legendy oraz • porównuje legendę o panu • wyjaśnia tytuł utworu • określa fantastyczny i reali- • analizuje różne elementy Adam Mickiewicz, Pani Twar- informacje na temat Twar- Twardowskim z treścią wier- • nadaje jednorodne językowo styczny charakter zdarzeń świata przedstawionego dowska dowskiego sza, wskazuje podobieństwa i tytuły ilustracjom obok przedstawionych na ilustra- utworu, swobodnie wykorzy- • wymienia bohaterów utworu różnice tekstu cjach stując werbalne i pozawer- • wyodrębnia kwestie wypo- • wskazuje postacie pierw- • rozpoznaje nastrój zdarzeń • wyodrębnia w tekście wy- balne środki wyrazu wiadane przez poszczegól- szoplanowe i emocje bohaterów razy wpływające na nastrój • tworzy opowieść z perspek- AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń nych bohaterów • dopasowuje emotikony do • określa funkcję cudzysłowów tajemniczości tywy świadka zdarzeń, orygi- • zna pojęcie cudzysłów ilustracji w tekście wiersza • czyta tekst z podziałem na nalną pod względem treści, • zna funkcję przypisów • określa na podstawie przy- • określa na podstawie przy- role, podkreślając odpowied- formy języka i stylu pisów znaczenie większości pisów znaczenie wszystkich nią modulacją nastrój wyrazów wyrazów i emocje bohaterów • wskazuje i omawia elementy | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 komizmu w utworze • rozpoznaje znaczenie łaciń- skich wyrażeń 19 ROZDZIAŁ IV BAWIĄCY SIĘ SŁOWAMI „Nazywanie rzeczy nie po • czyta uważnie teksty fraszek • określa tematykę fraszek • określa charakter fraszek • analizuje różnice stylistyczne • twórczo wykorzystuje imieniu, lecz po marzeniu”. Jan Jana Sztaudyngera • objaśnia pojęcie apostrofa • objaśnia, czym jest poezja dotyczące języka poetyckie- w wypowiedziach ustnych Sztaudynger, Fraszki (wybór) • zna pojęcie apostrofa • objaśnia pojęcie puenta i poezjowanie go i naukowego i pisemnych wiadomości na • zna pojęcie puenta • prezentuje wyobrażenie • rozpoznaje adresata wypo- • określa intencje wypowiedzi temat stylów funkcjonalnych • opisuje wyobrażenie muzy poety wiedzi lirycznej podmiotu lirycznego języka • rozpoznaje apostrofę • wskazuje analogie między i puentę tekstami fraszek a ich ilustra- cją „Spacerkiem wśród słowników”. • korzysta ze słownika ortogra- • zna funkcje słownika wyra- • korzysta ze słownika wyra- • korzysta, odpowiednio do • sprawnie posługuje się słow- Słowniki języka polskiego ficznego w celu sprawdzenia zów bliskoznacznych zów bliskoznacznych potrzeb, z różnych typów nikami języka polskiego oraz i wyrazów obcych poprawnego zapisu wyrazów • zna funkcję słownika języka • objaśnia budowę haseł słowników wyrazów obcych, swobodnie • podejmuje próby korzystania polskiego i słownika wyra- w słowniku języka polskiego • rozpoznaje znaczenie skró- korzystając ze skrótów, ze słownika języka polskiego zów obcych i słowniku wyrazów obcych tów stosowanych w słowniku odsyłaczy i innych informacji oraz słownika wyrazów • korzysta ze słownika języka • uogólnia w formie notatki języka polskiego obcych polskiego i słownika wyra- graficznej wiedzę na temat • tworzy poprawne związki zów obcych słowników wyrazowe z użyciem wyra- zów obcego pochodzenia Szkoła podstawowa klasy 4–6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 20 Wymagania Lektura i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające ponadprogramowe kultury, nauka (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) (ocena: celujący) o języku UCZEŃ Język polski „Czasem utopce bywają • czyta uważnie tekst • opisuje miejsce zdarzeń • prezentuje głównego boha- • przytacza argumenty • tworzy oryginalne pod w kropce”. Dedykacja – rady • wyszukuje informacje • opowiada o marzeniach tera wskazujące na obrazowanie względem treści i języka dla piszących. Maciej Woj- z tekstu na temat głównego głównego bohatera • objaśnia, na czym polega fantastyczne w utworze teksty dziennikarskie inspiro- tyszko, Saga rodu Klaptunów bohatera • pisze dedykację, korzystając potęga słowa • omawia zachowania postaci wane tekstem literackim (fragmenty) • czyta rady dla piszących z rad zamieszczonych • wyraża opinię na temat fantastycznych • tworzy bezbłędną dedykację dedykację w podręczniku poezji • zestawia wartość poetyc- – oryginalną pod względem AUTORZY: Ewa Horwath, Anita Żegleń • przy niewielkim wsparciu • pisze poprawną językowo kiego wyobrażenia oraz jego treści i stylu nauczyciela pisze dedykację i stylistycznie dedykację dosłownej ilustracji • pisze bezbłędną dedykację „Zacznij dzień od uśmiechu”. • wymienia kolejne litery • wykorzystuje znajomość • podaje przykłady wyrazów • objaśnia wpływ pojedyn- • swobodnie i twórczo wyko- Powtórzenie wiadomości alfabetu alfabetu w praktyce o różnej liczbie liter i głosek czych głosek na zmiany rzystuje posiadaną wiedzę na o głoskach • zna różnicę między głoską a • zna dwuznaki stosowane znaczenia wyrazów temat liter, głosek, alfabetu | Słowa z uśmiechem | Klasa 5 literą w polskim piśmie w różnych sytuacjach proble- • odróżnia samogłoski od mowych spółgłosek 20 „Odgłosy, rozmowa – dźwię- • zna pojęcia głoski dźwięczne • wie, że wszystkie samogłoski • wymienia pary głosek różnią- • wykorzystuje inne formy • swobodnie i twórczo wyko- ków pełna głowa”. Spółgłoski i głoski bezdźwięczne są dźwięczne cych się dźwięcznością wyrazu lub wyrazy pokrewne rzystuje posiadaną wiedzę na dźwięczne i bezdźwięczne • podaje przykłady głosek • wymienia kilka par głosek • wymienia spółgłoski niepo- dla uzasadnienia pisowni temat głosek dźwięcznych dźwięcznych i bezdźwięcz- różniących się dźwięcznością siadające odpowiedników głoski dźwięcznej i bezdźwięcznych w różnych nych • wie, w jakich okolicznościach bezdźwięcznych sytuacjach problemowych głoski dźwięczne mogą być • wie, w jakich okolicznościach wymawiane bezdźwięcznie głoski bezdźwięczne mogą być wymawiane dźwięcznie „Odgłosy świata”. Jan Twardow- • zna pojęcie wyrazy dźwięko- • objaśnia pojęcie wyrazy • zna pojęcie onomatopeja • stosuje ze zrozumieniem • komentuje i objaśnia związki ski, Klasówka z religii naśladowcze dźwiękonaśladowcze • określa, kim jest osoba pojęcie onomatopeja pomiędzy warstwą brzmie- • wyjaśnia pochodzenie • określa adresata wypowiedzi mówiąca w wierszu • określa funkcję wyrazów niową i znaczeniową utworu dźwięków wymienionych lirycznej dźwiękonaśladowczych poetyckiego w wierszu w wierszu „Nadstaw ucha! Co ja słyszę?...”. • dostrzega trudności ortogra- • zna wybrane zasady do- • stosuje zasady oznaczania • poprawnie oznacza głoski • przedstawia oryginalne Oznaczanie głosek dźwięcznych ficzne w zakresie oznaczania tyczące oznaczania głosek spółgłosek dźwięcznych dźwięczne i bezdźwięczne sposoby (np. zagadki, gry, i bezdźwięcznych głosek dźwięcznych i bezdź- dźwięcznych i bezdźwięcz- i bezdźwięcznych w zestawie w zestawie ortogramów infografiki) na zapamiętanie więcznych nych ortogramów zawartych zawartych w ćwiczeniach zapisu poznanych wyrazów • korzysta ze słownika orto- w ćwiczeniach z trudnością ortograficzną graficznego w zakresie oznaczania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Szkoła podstawowa klasy 4–6

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!