nie zgrane dziecko

ćwiczenia

Szczegóły
Tytuł nie zgrane dziecko
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

nie zgrane dziecko PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd nie zgrane dziecko pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. nie zgrane dziecko Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

nie zgrane dziecko Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 , One są wsród nas DziecKO z AUTYzMeM i zespOłeM AspeRGeRA W szKOle i pRzeDszKOlU Informacje dla pedagogów i opiekunów Gabriela Jagielska Strona 2 , One są wsród nas DziecKO z AUTYzMeM i zePOŁeM ASPeRGeRA W SzKOLe i PRzeDSzKOLU Informacje dla pedagogów i opiekunów Gabriela Jagielska Ośrodek Rozwoju edukacji Warszawa 2010 Strona 3 © Copyright by Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2010 Publikacja sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia Projekt okładki, opracowanie graficzne: Magdalena Cyrczak, www.cyrczak.com Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji, www.ore.edu.pl iSBN: 978-83-62360-68-0 Druk: TRANS-DRUK Szeflińscy i Rosińscy Sp. J., www.transdruk.pl Strona 4 Szanowni Państwo, dzieci przewlekle chore mogą i powinny uczyć się razem z rówieśnikami w szkole najbliższej ich miejscu zamieszkania. Należy jednak dostrzec ich indywidualne potrzeby oraz uwzględnić je w procesie uczenia, wychowania i budowania przyjaznych relacji z otoczeniem. To, w jaki sposób dziecko przewlekle chore radzi sobie z chorobą w warunkach zarówno szkolnych, jak i domowych, ma ogromny wpływ na efekty leczenia, stan zdrowia i jakość życia teraz oraz w przyszłości. Przedstawiamy Państwu kolejne publikacje z serii „One są wśród nas”, które powstały na wniosek środowiska pedagogicznego i są kontynuacją poprzedniej edycji poświęconej chorobom organicznym. Tym razem obejmują sferę życia psychicznego dzieci i młodzieży, która jest równie ważna jak ta, która obejmuje choroby opisane uprzednio. Publikacje są wynikiem prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Każda z tych publikacji zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom jego specyficzne trudności funkcjonowania, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów. Zostały one przygotowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania. Nakład obejmujący ponad 100 tys. kompletów trafi do wszystkich przedszkoli i szkół w Polsce. Choroby przewlekłe, które zostały opisane w kolejnych książeczkach, nie muszą i nie powinny wykluczać z normalnego życia. Przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczycieli i opiekunów, dzieci i młodzież mogą cieszyć się swoim dzieciństwem i okresem dorastania razem z rówieśnikami. Publikacje, które dziś Państwu prezentujemy, mogą im w tym pomóc. Ewa Kopacz Katarzyna Hall Minister Zdrowia Minister Edukacji Narodowej Elżbieta Radziszewska Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Strona 5 „One są wśród nas” — dzieci z zaburzeniami psychotycznymi i lękowymi, z depresją i ADHD, z autyzmem i Zespołem Aspergera, z zaburzeniami odżywiania i z problemem tików. Czy je znamy? Czy rozumiemy ich trudności? Czy chcemy i potrafimy im pomóc? Doświadczenia wielu krajów, a także nasze, polskie doświadczenia edukacji integracyjnej i włączającej wskazują, że dzieci z zaburzeniami rozwoju i przewlekle chore, a więc ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, najpełniej uczestniczą w procesie edukacji, gdy pozostają wspólnie ze swoimi rówieśnikami i w najbliższym otoczeniu. Mogą uczyć się i być razem ze wszystkimi ― pod warunkiem, że będziemy chcieli je bliżej poznać, dostrzec ich indywidualne potrzeby i wykorzystać tę wiedzę w procesie uczenia, wychowania i budowania przyjaznych relacji z otoczeniem. Obecnie przygotowane publikacje z serii „One są wśród nas” mają za zadanie przybliżyć nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania w szkole i w przedszkolu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i chorobami psychicznymi, a także wskazać kierunki i sposoby pracy z nimi. Integracja dzieci w szkole, zgodne i twórcze współżycie wszystkich dzieci jest naszą wspólną szansą. Odkryjmy jej wartość. Zespół redakcyjny Ośrodka Rozwoju Edukacji . Strona 6 SPiS TReŚci 1. Wstęp .................................................... 7 2. Autyzm dziecięcy ― rozpoznawanie i terapia ... 9 2.1. znaczenie wczesnego rozpoznania i terapii 9 2.2. zachowania wskazujące, że małe dziecko ma objawy autyzmu ................................... 9 2.3. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym .............................10 2.4. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku szkolnym .....................................11 3. zespół Aspergera......................................12 3.1. zachowania wskazujące, że dziecko ma objawy zespołu Aspergera ......................13 3.2. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole ....17 3.3. Wskazówki ogólne dla nauczyciela w pracy z dzieckiem ..................................18 3.4. Wskazówki szczegółowe dla nauczyciela w pracy z dzieckiem ..................................19 3.5. Leczenie farmakologiczne .....................25 3.6. Współpraca z rodzicami dziecka .............25 4. Gdzie szukać pomocy? ...............................27 5. Bibliografia .............................................28 Strona 7 Strona 8 Wstęp Przyczyny problemów w interakcjach społecznych dzie- ci z całościowymi zaburzeniami rozwoju upatruje się w Autyzm dziecięcy i zespół Aspergera należą do grupy tzw. braku zdolności do mentalizacji czyli automatycznego całościowych zaburzeń neurorozwojowych, do których za- rozpoznawania stanów umysłu innych ludzi (co wiedzą, liczane są również specyficzne trudności szkolne oraz spe- co czują, czego chcą). Dzięki tej umiejętności osoby cyficzne zaburzenia rozwoju funkcji ruchowych. Zaburze- zdrowe potrafią współdziałać z innymi, dostosowywać nia te charakteryzują się brakiem odpowiednich dla wie- się do różnych sytuacji, zachowywać się empatycznie. ku umiejętności uwarunkowanych dojrzewaniem mózgu. Upośledzenie tych umiejętności w zaburzeniach auty- Zaburzenia w rozwoju dotyczą wielu sfer rozwoju i funk- stycznych powoduje, że osoby dotknięte tą chorobą ce- cjonowania dziecka. W przypadku autyzmu dziecięcego chuje „ślepota społeczna”. Efektem tego defektu jest i zespołu Aspergera objawy dotyczą: dezorientacja w sytuacjach społecznych, brak dostrze- • zaburzeń interakcji społecznych; gania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy sy- • zaburzeń porozumiewania (dwustronnej komunikacji tuacjami a zachowaniem innych ludzi. słownej i bezsłownej); • występowania powtarzających się, ograniczonych Nieuwzględnianie faktu, że inni ludzie mogą mieć i stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań inną wiedzę, inne uczucia i dążenia, może powodować i aktywności. brak gotowości do dzielenia się własnymi przeżyciami, pragnieniami, uczuciami. Może też być przyczyną Zespół Aspergera jest najłagodniejszą formą całościo- nieliczenia się z interesem innych oraz popełniania gaf wych zaburzeń rozwoju. Autyzm dziecięcy może przy- i występowania zachowań, które dla innych są przykre, bierać różne formy, od łagodniejszych, zbliżonych obra- mimo braku takich intencji. W porównaniu z dziećmi zem klinicznym do zespołu Aspergera, po głębokie, gdy zdrowymi, dzieci autystyczne lepiej rozumieją dziecko niemal nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem i wyjaśniają funkcjonowanie świata nieożywionego, i wymaga stałej opieki. One są wśród nas 7 DziecKO z AUTYzMeM Strona 9 do czego bardziej potrzebne jest myślenie rzenia dotyczące odbioru bodźców objawiające się nad- mechanistyczne, niż rozumienie sytuacji społecznych, wrażliwością lub zmniejszoną wrażliwością na dociera- w których potrzebna jest tzw. inteligencja emocjonalna. jące do dziecka bodźce wzrokowe, słuchowe, zapacho- we, dotykowe. Może to powodować takie zachowania, Problemem w funkcjonowaniu umysłu tych dzieci jest jak: ruchy stereotypowe, hałasowanie. również fragmentaryczne postrzeganie świata, skupie- nie na szczegółach, a nie na całości, trudność w doko- Wybór typu szkoły, w której dziecko z całościowymi za- nywaniu uogólnień przy uwzględnieniu kontekstu (tzw. burzeniami rozwoju powinno rozpocząć naukę lub re- zaburzenia centralnej koherencji). Trudności wynikają walidację, uwarunkowany jest zarówno ilorazem inteli- również z zaburzeń funkcji wykonawczych, takich jak: gencji dziecka, jak też jego funkcjonowaniem społecz- planowanie z wyprzedzeniem, tworzenie nowych, kon- nym. Należy mieć na względzie, że w myśl przepisów, o kurencyjnych pomysłów, inicjowanie i podtrzymanie wyborze szkoły decydują rodzice dziecka. Tworzone są działań zmierzających do określonego celu, utrzymanie szkoły dla dzieci autystycznych, w których dziecko ob- koncentracji na zadaniu i pobudzenia poznawczego nie- jęte jest nauczaniem dostosowanym do jego możliwości zbędnego do jego wykonania, zdolność do zmiany kie- oraz korzysta z oddziaływań terapeutycznych. runku uwagi (przełączania między zadaniami). Dzieci z autyzmem dobrze funkcjonujące, czyli dzie- Skutkiem zaburzeń tych funkcji jest impulsywność, ci z normą intelektualną, posługujące się mową, mogą brak hamowania reakcji, zachowanie zdeterminowane uczęszczać do klas integracyjnych i szkół publicznych. przez bodziec, niezdolność do wykonania złożonych za- W klasach z jednym nauczycielem dziecko może korzy- dań bez podpowiedzi, skłonność do powtarzania tych stać z pomocy asystenta nauczyciela, którym na ogół samych działań (perseweracje), stereotypowe, sztyw- jest pedagog znający specyfikę funkcjonowania i postę- ne wzorce zachowań. Dodatkowo, problemem są zabu- powania z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami roz- One są wśród nas 8 DziecKO z AUTYzMeM Strona 10 woju. Asystent nauczyciela zatrudniony jest do pomo- 2.2. zachowania wskazujące, że małe dziecko ma ob- cy i opieki nad jednym dzieckiem z autyzmem dziecię- jawy autyzmu cym. Na terenie szkoły pomocne może być również za- angażowanie wolontariuszy, np. studentów psychologii U większości dzieci autystycznych objawy widoczne są lub pedagogiki. już w pierwszym roku życia. W typowym autyzmie nie- pokojące symptomy pojawiają się do 36 miesiąca życia. Czasami zdarza się, że rodzice, zaniepokojeni rozwo- 2. Autyzm dziecięcy ― rozpoznawanie i terapia jem dziecka wcześniej, obserwują np.: • brak rozwoju mowy, 2.1. znaczenie wczesnego rozpoznania i terapii • stereotypowe zabawy, • stereotypie ruchowe, czyli samoczynnie powtarzające W przypadku autyzmu dziecięcego bardzo ważne jest się, bezużyteczne i często rytmiczne ruchy takie, jak postawienie diagnozy w jak najwcześniejszym okre- kołysanie całego ciała, kręcenie i kiwanie głową, zwija- sie rozwoju. Wcześnie rozpoczęta intensywna, wielo- nie włosów, uderzanie w dłonie, kierunkowa terapia, dzięki tzw. plastyczności mózgu1, • brak reakcji na swoje imię. stwarza warunki do znacznej poprawy funkcjonowania dziecka. Przyjmuje się, że wcześnie podjęta interwen- Bywa wówczas, że są niesłusznie uspokajani przez oto- cja terapeutyczna powinna być podjęta przed ukończe- czenie; zdarza się też, że to sami rodzice uruchamiają niem przez dziecko 3 roku życia. mechanizm zaprzeczania i „nie zauważają” nieprawi- dłowości w rozwoju dziecka, dostosowując się do jego 1 Plastyczność mózgu to jego zdolność do ulegania trwałym zmianom w rytuałów lub potrzeby zachowania rutyny. Niekiedy procesie rozwoju, kompensacji oraz uczenia się poprzez tworzenie i ob- czujność rodziców pozostaje uśpiona, zwłaszcza jeże- umieranie połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. li dziecko jest jedynakiem albo urodziło się jako pierw- One są wśród nas 9 DziecKO z AUTYzMeM Strona 11 sze i rodzice nie mogą porównać jego funkcjonowania • domaga się zachowania schematu dnia, źle reaguje na z funkcjonowaniem rówieśników. W związku z tym, zmiany w otoczeniu lub w działaniach rutynowych, reagu- dość często pierwszymi osobami, które zauważają nie- je oporem przed podejmowaniem nowych aktywności; • często prowadzi monologi i zanudza innych swoimi wy- prawidłowości w rozwoju dziecka mogą być wychowaw- cinkowymi zainteresowaniami; cy przedszkolni. • przejawia trudności dotyczące wzajemności w komu- nikacji, nie daje innym możliwości wypowiedzenia się 2.3. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku (mówi do kogoś, a nie rozmawia z kimś), nie potrafi przedszkolnym podtrzymać rozmowy i kontaktów społecznych; • może nie być zainteresowane zabawami innych dzieci, W późniejszych okresach rozwoju, gdy dziecku stawiane a jego mało kreatywne, stereotypowe zabawy nie są są coraz większe wymagania, objawy stają się wyraźniej- z kolei atrakcyjne dla innych dzieci; sze. • przejawia brak tzw. zabawy funkcjonalnej — opartej W okresie przedszkolnym dziecko z autyzmem: na wyobraźni, naśladowaniu, pozorowaniu — wiążącej • może nie być zainteresowane innymi dziećmi oraz na- się z używaniem przedmiotów w celu, dla którego zo- wiązywaniem z nimi kontaktów, izoluje się; stały stworzone (na przykład chwytanie i toczenie pił- • może nawiązać kontakt, ale czynić to w sposób ki, budowanie wież i mostów) oraz brak współdziała- nieadekwatny, nie okazując zrozumienia dla potrzeb nia w zabawie. i uczuć innych osób; domaga się, aby odpowiadać rutynowo na jego stereotypowe pytania, nie zachowuje właściwego Niepokój w tym okresie może wzbudzać nadmierna ak- dystansu do innych, może nawiązywać kontakt w natrętny tywność ruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi lub ni- sposób nawet z zupełnie obcymi osobami; ska aktywność ruchowa oraz napady złości, agresji i au- • występują u niego stereotypie ruchowe, sztywne wzor- toagresji. U niektórych dzieci pojawiają się zabawy imi- ce zachowań i stereotypowe zainteresowania; tacyjne (np. zabawa dziecka w chowanego z nieobecnym • postępuje zgodnie z własnymi potrzebami, nie uwzględ- kuzynem, w której dziecko udaje, że jest kuzynem), jed- niając norm i zasad współżycia; nak są one stereotypowo powtarzane. Występuje nad- One są wśród nas 10 DziecKO z AUTYzMeM Strona 12 mierna koncentracja na szczegółach, co pozbawia dziec- nia matematyczne, bardzo szybko uczą się czytać. U dzieci ko możliwości całościowego poznawania świata. Zwykle o ilorazie inteligencji w normie zaburzona jest jednak zdol- dopiero około 6 roku życia dzieci autystyczne zaczynają ność myślenia abstrakcyjnego oraz rozumienia słów i wypo- mówić o sobie „ja”. wiedzi w zależności od kontekstu lub intonacji. W okresie dorastania są bardziej zainteresowane innymi 2.4. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku ludźmi, mogą nawiązywać bliższe kontakty rówieśnicze szkolnym na zasadzie podzielania wspólnych zainteresowań. Część osób autystycznych zaczyna wówczas zauważać swoją od- W okresie szkolnym, mimo wyraźnych postępów w rozwo- mienność i trudności. Widoczne jest niedostosowanie do ju nadal utrzymują się: zasad obowiązujących w grupie młodzieżowej, takich jak • zaburzenia w sferze kontaktów społecznych; używanie slangu młodzieżowego, określony sposób ubie- • zaburzenia w komunikacji; rania, podobieństwo zainteresowań. • stereotypowe zabawy lub zainteresowania (zaintere- sowania ograniczone do wąskiego wycinka wiedzy, np. Problemem może stać się brak dbałości o higienę i wygląd. dotyczące dinozaurów, pogody, rozkładu jazdy pocią- W tym wieku część osób z autyzmem może umieć ukryć gów itp.); stereotypie ruchowe, ale nawet u dobrze funkcjonujących • opór przed zmianami, skłonność do zachowania rutyn nastolatków mogą one wystąpić w sytuacji stresu. i rytuałów. Zwykle dzieci autystyczne cechuje dobra, lub ponadprze- ciętna pamięć mechaniczna oraz uzdolnienia do zadań wy- magających umiejętności wzrokowo-przestrzennych. Nie- które z nich mogą przejawiać wybiórcze talenty muzyczne i plastyczne, potrafią wykonywać skomplikowane oblicze- One są wśród nas 11 DziecKO z AUTYzMeM Strona 13 3. zespół Aspergera U osób z ponadprzeciętną inteligencją objawy mogą zo- stać dostrzeżone dopiero w okresie dorastania, kiedy Zespół Aspergera jest najłagodniejszą formą całościowych ujawniają się bardziej dyskretne problemy w funkcjono- zaburzeń rozwoju. Choroba ta diagnozowana jest coraz waniu społecznym. Dziecko z zespołem Aspergera może częściej, a wiele dzieci z zespołem Aspergera jest ucznia- nie sprawiać wrażenia chorego, w przeciwieństwie do mi ogólnodostępnych szkół. W związku z trudnościami w dziecka autystycznego, które różni się w zachowaniu od dostosowaniu się do obowiązków szkolnych oraz trudno- zdrowych rówieśników. W efekcie, diagnoza może być ściami w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, dziecko opóźniona do momentu, gdy kłopoty w kontaktach z inny- z zespołem Aspergera może nie być akceptowane przez mi będą bardzo widoczne. rówieśników. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera interpretowane Dziecko z zespołem Aspergera cechuje: są często jako przejaw złego wychowania, dlatego zda- • rozwój poznawczy w granicach normy, rza się, że u dziecka w pierwszej kolejności może być • w zasadzie prawidłowy rozwój mowy, rozpoznane ADHD (zespół nadpobudliwości psychorucho- • zamiłowanie do zachowania rutyny i rytuałów, wej z deficytem uwagi) lub zaburzenia zachowania. Jed- • ograniczone zainteresowania i aktywność, nak — w przeciwieństwie do dzieci z zaburzeniami zacho- wania, które znają, ale łamią zasady współżycia społecz- • często występująca niezgrabność ruchowa, nego — u dzieci z zespołem Aspergera w sferze rozumie- • zaburzony rozwój umiejętności społecznych. nia sytuacji społecznych, rozumienia motywów działania i uczuć innych osób występują znaczne deficyty, wynika- We wcześniejszych okresach, kiedy od dziecka nie ocze- jące z odmiennego funkcjonowania mózgu. kuje się znacznych umiejętności w sferze społecznej, pro- blemy te mogą być niedostrzegane. Zazwyczaj rozpozna- Brak trafnego rozpoznania może powodować, że ewentu- nie następuje po ukończeniu przez dziecko 5 roku życia, a alna uzyskana pomoc jest fragmentaryczna i nie przynosi często ― dopiero w okresie od 8—12 roku życia. poprawy funkcjonowania. One są wśród nas 12 DziecKO z AUTYzMeM Strona 14 3.1. zachowania wskazujące, że dziecko ma objawy prawdomówność, nieuwzględnianie uczuć innych, gdy np. zespołu Aspergera bez oporów wygłaszają niestosowne komentarze (np. ktoś ma zeza lub jest gruby), nie biorąc pod uwagę, że mogą Sfera kontaktów społecznych tym sprawiać innym przykrość Są zawsze prawdomówne W młodszym wieku dziecko może nie być zainteresowa- i drobiazgowo sztywno przestrzegają przepisów i regula- ne nawiązywaniem kontaktów koleżeńskich lub przyjaźni, minów. W przypadku gdy dorośli nie przestrzegają ich lub może unikać kontaktów z innymi dziećmi lub będąc zain- zmieniają w sposób nieadekwatny do przyjętych reguł, teresowanym kontaktami z rówieśnikami przejawia to w potrafią powiedzieć o tym nauczycielowi lub dyrektorowi sposób nieudolny. Z czasem w zachowaniu dziecka wyraź- szkoły, co z kolei może przysparzać im wielu kłopotów w nie zaznacza się brak znajomości konwenansów społecz- relacjach społecznych. nych, nieprawidłowe interpretowanie sygnałów społecz- nych, rozumienie tego co „wypada”, a co nie, brak wy- Nastolatki z zespołem Aspergera, ze względu na swoje czucia odpowiedniego dystansu (odległości) od rozmówcy trudności, zazwyczaj nie mają przyjaciół ani bliskich ko- (staje zbyt blisko, lub zbyt daleko, bokiem, lub nawet ty- legów. Często przypisywana jest im etykieta „dziwaków” łem do drugiej osoby, może dotykać rozmówcę, narusza- lub „źle wychowanych”. Z powodu swojej prostoduszności jąc jego przestrzeń osobistą). mogą stać się ofiarami manipulacji ze strony rówieśników. Do momentu zdiagnozowania choroby, rodzice i otocze- W rozmowie dziecko z zespołem Aspergera opowiadając o nie mogą traktować zachowania dziecka jako niegrzeczne interesującym je temacie stereotypowo wraca do niego, i złośliwe. Z tego powodu dziecko doświadcza odrzucenia, nie uwzględniając potrzeb osoby, z którą rozmawia. Dzie- karania, nieustannej krytyki, a czasem ― przemocy fizycz- ci z tym zespołem nie uczą się zasad funkcjonowania spo- nej bądź emocjonalnej. łecznego spontanicznie, poprzez obserwację, ale muszą być ich nauczone. Samo postawienie diagnozy nie zawsze powoduje, że do- rośli rozumieją przyczyny występujących u dziecka trud- Trudność w kontaktach społecznych pogłębia fakt, że nie ności, że akceptują je i próbują dostosować swoje wyma- potrafią one uogólniać zasad na sytuacje podobne. Pro- gania do możliwości dziecka. Otoczenie może nadal mieć blemem może być również ich nadmierna bezpośredniość, wobec dziecka z zespołem Aspergera takie oczekiwania One są wśród nas 13 DziecKO z AUTYzMeM Strona 15 jak wobec zdrowego dziecka. Z powodu trudności w ro- miennej komunikacji, nie potrafi rozpoznać, kiedy powin- zumieniu sytuacji społecznych, problemów w adaptacji no się odezwać, przerywa rozmowę w trakcie jej trwa- do nowych sytuacji, braku elastyczności w postępowaniu nia, może mówić w trakcie wypowiedzi innych osób. Wy- dziecko z zespołem Aspergera często przeżywa frustrację, powiedzi dziecka są często zbyt formalne i pedantyczne. z którą na ogół słabo sobie radzi, w związku z tym łatwo Nie posługuje się ono slangiem młodzieżowym czy okre- wpada w gniew. Przyczyną agresji mogą być prowokacje, śleniami potocznymi i może poprawiać innych, gdy wysła- zaczepki i agresja innych osób. Osoby te gorzej radzą so- wiają się niegramatycznie. bie w sytuacjach trudnych i narażone są na odrzucenie ze strony innych, często mają niską samoocenę. Większe trudności napotyka się, kiedy w rozmowie uczest- niczą więcej niż dwie osoby. Najłatwiej jest nawiązać z Problemy w komunikacji słownej i pozawerbalnej dzieckiem kontakt w sytuacji „jeden na jeden”. Dziecko Rozwój mowy, dotyczący pojawiania się pierwszych słów może nie posługiwać się gestem, mimika może być sztyw- i zdań jest prawidłowy, a słownictwo dzieci z zespołem na, niedostosowana do sytuacji, np. dziecko cały czas Aspergera mimo młodego wieku jest bogate i obfitujące w może uśmiechać się nieadekwatnie lub mieć „twarz poke- dorosłe i naukowe sformułowania. Jednak dzieci te mają rzysty”. Problemy w komunikacji pogłębia zaburzone rozu- trudności z użyciem mowy w celu komunikacji. Występu- mienie komunikacji niewerbalnej (nieumiejętność odczy- ją u nich zaburzenia w postaci nieprawidłowej wysokości tywania postawy ciała, gestów, wyrazu twarzy i oczu) oraz głosu i intonacji oraz nieprawidłowego akcentu i rytmu niedostosowana komunikacja niewerbalna z ich strony. wypowiedzi. Występują też trudności w rozumieniu słów wieloznacznych w zależności od kontekstu, i w nadawaniu Umiejętności poznawcze właściwego znaczenia usłyszanym słowom. Iloraz inteligencji u dzieci z zespołem Aspergera mie- ści się w granicach normy lub jest wyższy. Zwraca uwa- Problemem jest również rozumienie przenośni, przysłów, gę dobra pamięć mechaniczna (dotycząca faktów), rozle- które rozumiane są zbyt dosłownie. Trudność sprawia im gła wiedza (czasami na poziomie akademickim) dotyczą- rozumienie informacji zawartych w komunikacie, któ- ca interesującej dziecko dziedziny, zdolności do nauk ści- ry ma związek z intonacją głosu, jak również rozumie- słych (matematyka, informatyka). Dziecko może ujawniać nie ironii i żartów. Dziecko przejawia trudności w naprze- różne talenty, np. talent muzyczny, plastyczny. Natomiast One są wśród nas 14 DziecKO z AUTYzMeM Strona 16 stosunkowo słaby jest poziom rozumienia, myślenia abs- są wybierane do drużyn. Trudność sprawia im również na- trakcyjnego (rozwijania pojęć, wnioskowania, wydawania uka czynności związanych z samoobsługą (higiena, sprzą- osądów) oraz rozumienia sytuacji społecznych. tanie, ścielenie łóżka, estetyczne spożywanie posiłków), ponieważ nie rozumieją potrzeby ich wykonywania. Problemem jest sztywność poznawcza, z myśleniem mało podatnym na perswazję, słabe rozumienie czytanego tek- zaburzenia sensoryczne stu (mimo, że uczą się czytać szybko i czytają płynnie) U części dzieci występuje nadwrażliwość na niektóre oraz zaburzenia tzw. pamięci operacyjnej czyli roboczej bodźce sensoryczne (np. słuchowe, wzrokowe, dotyko- pamięci krótkotrwałej. we, zapachowe, smakowe). Mogą one na niektóre dźwię- ki, hałas, nadmiar bodźców wzrokowych, migoczące świa- Problemy w koordynacji ruchowej (niezgrabność tło lamp jarzeniowych, reagować rozdrażnieniem zatyka- ruchowa) niem uszu, bronieniem się przed dotykiem, niechęcią no- U większości dzieci z zespołem Aspergera występują pro- szenia niektórych ubrań ze względu na ich fakturę, metki. blemy związane ze sprawnością ruchową, są to: • zaburzenia równowagi, Mogą też odmawiać spożywania niektórych pokarmów, od- • sztywny sposób poruszania się, żywiać się selektywnie (niewielka ilość tolerowanych po- • występowanie współruchów polegających na udziale w traw). Ilość bodźców wizualnych i słuchowych postrzegana określonym ruchu tych mięśni, które w danym ruchu jako normalna dla innych osób, u ucznia z zespołem Asper- nie powinny brać w ogóle udziału, gera może być odczuwana jako zbyt duża lub zbyt mała, w • zaburzenia rytmu i naśladowania ruchów podczas zabawy, zależności od tego, czy ma on przeczulicę czy niedoczulicę • obniżona sprawność manualna, w zakresie określonych kanałów sensorycznch. • trudności w pisaniu, Dodatkowe problemy • trudności we współpracy podczas gier zespołowych. U wielu dzieci z zespołem Aspergera wcześniej rozpozna- no zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem Trudności te powodują, że w szkole dzieci z zespołem uwagi (ADHD). Jednak u tych dzieci kłopoty z koncentra- Aspergera są często eliminowane z gier zespołowych, nie cją uwagi mogą być nasilone lub spowodowane obsesyj- One są wśród nas 15 DziecKO z AUTYzMeM Strona 17 nymi myślami dziecka na interesujący je temat, brakiem postawieniem rozpoznania i stworzeniem planu terapeu- motywacji do pracy ze względu na niezrozumienie nor- tycznego psycholog lub psychiatra mogą poprosić nauczy- my dotyczącej potrzeby wykonywania poleceń nauczy- ciela o opinię o uczniu. ciela. Dziecko na lekcjach może próbować robić to, co ono chce, nie uwzględniając potrzeb innych. Trudności w W opinii należy unikać uogólniania i etykietowania. Bar- kontaktach z dzieckiem wynikają ze „sztywności” w my- dziej pomocne są szczegółowe informacje dotyczące śleniu, uporu, nieprzyjmowania argumentów oraz nieak- mocnych i słabych stron ucznia, z przykładami i opisami ceptowania zmian. zachowań, zwłaszcza z zakresu jego kontaktów społecz- nych z rówieśnikami, nauczycielami, jego zachowania w Gdy nauczyciel zauważa u swojego ucznia niepokojące trakcie lekcji i przerw, zainteresowań, osiągnięć, uzdol- objawy powinien: nień oraz ewentualnych trudności szkolnych i zachowań • poinformować rodziców, używając opisu konkretnych agresywnych. zachowań (np. zgłaszanych przez dziecko lęków, zacho- wań agresywnych wobec siebie lub innych dzieci); na- leży jednak unikać sugerowania określonego rozpozna- nia, by uniknąć niepotrzebnego niepokojenia rodziców; • zalecić rodzicom zgłoszenie się z dzieckiem na konsul- tację do psychologa lub lekarza psychiatry w celu roz- poznania podłoża występujących trudności. Dziecko będzie wymagało kilku spotkań diagnostycznych z lekarzem i psychologiem, wykonania badań dodatko- wych, aby rozpoznanie mogło być przekazane rodzicom. Rozpoznanie i informacja o nim muszą być powiązane z planem terapeutycznym oraz podaniem informacji o placówkach, w których taka pomoc jest dostępna. Przed One są wśród nas 16 DziecKO z AUTYzMeM Strona 18 3.2. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole niu i/lub opracowaniu materiału przerabianego aktualnie z klasą. Przeciwwskazane jest nauczanie indywidualne na W procesie nauczania i wychowania ucznia z zespołem terenie domu, ponieważ może ono utrwalać i pogłębiać Aspergera ważna jest indywidualizacja wymagań i me- zaburzenia w sferze społecznej. tod pracy w zależności od rzeczywistych trudności (defi- cytów) występujących u ucznia, z jednoczesnym uwzględ- Do wyzwań przed którymi stają nauczyciele, którzy pod nieniem jego mocnych stron. Dziecko na ogół pozostaje swoją opieką mają dziecko z zespołem Aspergera lub do- pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, która brze funkcjonujące dziecko z autyzmem dziecięcym na- w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia wydaje leży nie tylko wsparcie go w procesie dydaktycznym i do- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zalece- stosowanie metod nauczania do jego potrzeb ale rów- niami do realizacji przez szkołę. nież zadbanie o jego integrację społeczną, przeciwdziała- nie wtórnym zaburzeniom emocjonalnym poprzez ochro- Sukces edukacyjny ucznia zależy od zrozumienia jego nę dziecka przed odrzuceniem i przemocą ze strony ró- problemów przez nauczycieli i wychowawców, od ich wieśników. W kontakcie z uczniem z zespołem Asperge- tolerancji, wyrozumiałości i akceptacji faktu, że uczeń ra ważne znaczenie ma wspierająca, życzliwa, kreatyw- z zespołem Aspergera będzie wymagał większego wsparcia na i jednocześnie konsekwentna i przewidywalna posta- i zaangażowania ze strony nauczyciela, niż jego zdrowi wa nauczycieli. rówieśnicy. Podstawowe znaczenie dla powodzenia dzia- łań wspierających takiego ucznia ma dobra współpraca Hans Asperger w 1944 roku, podkreślając wagę postawy szkoły z rodzicami/opiekunami. nauczyciela w opiece nad dzieckiem mówił: Te dzieci (z zespołem Aspergera) często wykazują zadzi- Nauczanie ucznia z zespołem Aspergera może odbywać wiającą wrażliwość na osobowość nauczyciela. Mogą być się w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej. Wska- nauczane, ale jedynie przez tych, którzy okażą im praw- zane może być zatrudnienie asystenta nauczyciela, dziwe zrozumienie i uczucie; przez ludzi, którzy okażą im który będzie wspomagał ucznia podczas pracy na lekcji życzliwość i co ważne ― poczucie humoru. Istotna, emo- i w jego kontaktach społecznych. Zajęcia wyrównawcze cjonalna postawa nauczyciela wpływa, w sposób niezamie- służą ponownemu, dostosowanemu do ucznia wyjaśnie- rzony i bezwiedny, na usposobienie i zachowanie dziecka. One są wśród nas 17 DziecKO z AUTYzMeM Strona 19 3.3. Wskazówki ogólne dla nauczyciela w pracy • pomóż mu w sytuacjach przeżywanego stresu poprzez z dzieckiem przewidywanie, zapobieganie, rozumienie przyczyn • dostosuj do indywidualnych potrzeb ucznia miejsca i rozwiązywanie stresujących sytuacji; nauki i proces nauczania; • wspieraj i umożliwiaj dziecku kontakty społeczne; • pomóż dziecku w nabywaniu umiejętności w zakresie • pamiętaj, że nie ma potrzeby wspierania ucznia w sfe- „funkcji wykonawczych”, takich jak umiejętności or- rach, w których radzi sobie dobrze i stopniowo w tych ganizacyjne i umiejętności uczenia się; obszarach ograniczaj udzielaną mu pomoc; • stosuj model edukacji opartej na doświadczeniu; infor- • w ocenianiu oddzielaj te obszary, w których trudności macje słowne poprzyj tekstem pisanym albo obrazem, wynikają z zaburzeń; ilustracją, filmem; • nie karz dziecka za objawy choroby; • przedstawiaj nowe pojęcia lub materiał abstrakcyjny • chroń dziecko przed przemocą rówieśników. w sposób możliwie najbardziej konkretny; • kreatywnie wykorzystaj zainteresowania ucznia, np. jeżeli interesują go dinozaury pozwól mu liczyć dino- zaury, a nie np. kredki i ołówki; jeżeli to możliwe, łącz nowe zagadnienia z zainteresowaniami dziecka; • wspomagaj rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka (słownictwo, rozumienie); • pracuj z uczniem w oparciu o tzw. pozytywne wzmoc- nienia ― pochwały, nagradzanie, pozytywną więź z dzieckiem; • wdrażaj i oczekuj od ucznia przestrzegania zasad panu- jących w szkole; One są wśród nas 18 DziecKO z AUTYzMeM Strona 20 3.4. Wskazówki szczegółowe dla nauczyciela w pracy Wsparcie w sferze kontaktów i umiejętności społecznych z dzieckiem • promuj pomoc koleżeńską i zachowania prospołeczne innych uczniów poprzez zachętę i nagradzanie; Organizacja zajęć lekcyjnych • pomóż dziecku w rozważnym doborze kolegów, co może Na początku roku szkolnego dziecko należy dokładnie za- wpłynąć na poprawę jego umiejętności społecznych poznać z topografią szkoły. Nowe środowisko i nowe sy- i ośmielić je w nawiązywaniu przyjaźni oraz zredukuje tuacje mogą stać się u niego przyczyną niepokoju i lęku, stygmatyzację dziecka; dlatego należy je przewidywać i minimalizować. • zachęć i wspieraj włączanie się ucznia do grupowych zajęć, gier i zabaw; Ważne znaczenie ma zachowanie odpowiedniego schema- • ucz dziecko stosownych zwrotów inicjujących i pod- tu pracy (plan dnia, plan lekcji, terminy klasówek i zakoń- trzymujących rozmowę; czenia projektów, termin do którego należy przeczytać • wspieraj socjalizację dziecka poprzez zachęcanie go lekturę itp.) i stałości działań. Dzieci z zespołem Asperge- do udziału w zbiórkach harcerskich, kółkach zaintere- ra lepiej funkcjonują, gdy znają plan zajęć oraz gdy nie sowań itp.; są zaskakiwane zmianami. Najlepiej, żeby lekcje odbywa- • zachęcaj ucznia, by szukał pomocy, gdy czuje się zmie- ły się stale w tych samych pomieszczeniach i aby były pro- szany, nie wie, jak się zachować, poprzez wskazanie mu wadzone przez tych samych nauczycieli. konkretnej osoby, do której może się wówczas zwrócić; • obserwuj i pomagaj w przypadku trudności w kontak- Jeżeli planowane są jakieś nowe sytuacje (zmiana ruty- tach społecznych poprzez omówienie sytuacji, wskazy- nowych zajęć lub planu dnia, np. wycieczka, wyjście do wanie zachowań, które byłyby w niej właściwe, znaj- kina, wizytacja), dziecko musi być o tym odpowiednio dowanie rozwiązania i wskazywanie, jak w przyszłości wcześniej poinformowane i powinno otrzymać informa- uniknąć podobnych kłopotów; cje, co do oczekiwanego zachowania. Plany dnia lub lek- • rozwijaj w dziecku umiejętność odczytywania emocji cji dobrze jest przedstawić słownie i wesprzeć formą pi- za pomocą odpowiednich rysunków, zdjęć, nagrań vi- saną lub obrazkową. Taki plan dziecko może mieć na swo- deo obrazujących wyraz twarzy i gesty, historyjek ob- jej ławce i odznaczać wykonane przez siebie aktywności. razkowych, w których trzeba uzupełnić wyraz twarzy One są wśród nas 19 DziecKO z AUTYzMeM

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!