Jak napisać scenariusz filmowy?

Szczegóły
Tytuł Jak napisać scenariusz filmowy?
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Jak napisać scenariusz filmowy? PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Jak napisać scenariusz filmowy? pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Jak napisać scenariusz filmowy? Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Jak napisać scenariusz filmowy? Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Word List (adj) adjective (n) noun (pp) past participle (pron) pronoun Abbreviations (adv) adverb (phr) phrase (prep) preposition (v) verb (conj) conjunction (phr v) phrasal verb (prep phr) prepositional phrase (sb) somebody (idm) idiom (pl n) plural noun (pres p) present participle (sth) something Module 1 Who we are it’s a wind-up (phr) = it’s a joke you tumbling \"tømblIN\ (n) = acrobatic tell to make sb angry to jest exercises on the floor gimnastyka conceivable \k´n"si…v´b´l\ (adj) = that podpucha akrobatyczna you can imagine wyobrażalny, irrelevant \I"rel´v´nt\ (adj) = insignificant wrinkly \"rINkli\ (adj) = with lines on możliwy do wyobrażenia nieistotny the skin pomarszczony guardian \"gA…di´n\ (n) = sb who is keep sb at arm’s length (idm) = to not legally responsible for sb else's child have a close relationship with sb 1b opiekun prawny trzymać kogoś na dystans affectionate \´"fekS´n´t\ (adj) = loving guidance \"gaId´ns\ (n) = useful advice let alone (idm) = even less (used to uczuciowy given to help sb przewodnictwo, emphasise the fact that because aggressive \´"gresIv\ (adj) = ready to wsparcie (moralne) the first statement is unlikely, the attack agresywny interfere \ÆInt´"fI´\ (v) = to get involved next thing cannot be likely either) be set in my ways (phr) = to not be in a situation where you shouldn't a co dopiero... likely to change my habits mieć wtrącać się like chalk and cheese (idm) = (of two swoje przyzwyczajenia judgmental \dZødZ"ment´l\ (adj) = people) totally different podobny be the centre of attention (phr) = to oceniający, łatwo ferujący wyroki jak dzień do nocy, z różnych światów make people focus on me być w tending to criticise people mark sb out \ÆmA…k "aUt\ (phr v) = to centrum uwagi moral \"mÅr´l\ (adj) = referring to what make sb look clearly different from caring \"ke´rIN\ (adj) = considerate is good and evil moralny others naznaczyć opiekuńczy sibling \"sIblIN\ (n) = a brother or a sister offspring \"ÅfÆsprIN\ (n) = children close \kl´Us\ (adj) = (of two or more brat lub siostra potomek people) loving each other very widow \"wId´U\ (n) = a woman whose outspoken \aUt"sp´Uk´n\ (adj) = openly much bliski husband is dead wdowa expressing your feelings mówiący considerate \k´n"sId´r´t\ (adj) = wisdom \"wIzd´m\ (n) = deep wszystko bez ogródek, szczery do thoughtful uważny knowledge and good sense bólu damaged \"dœmIdZd\ (adj) = harmed mądrość pick on sb \"pIk Ån\ (phr v) = to bully sb uszkodzony 1a dokuczać komuś dependable \dI"pend´b´l\ (adj) = pitch in \ÆpItS "In\ (phr v) = to help out trustworthy godny zaufania age-old \ÆeIdZ "´Uld\ (adj) = existing wyciągnąć pomocną dłoń dishonest \dIs"ÅnIst\ (adj) = untruthful since old times odwieczny, istniejący preconception \Æpri…k´n"sepS´n\ (n) = nieuczciwy od zawsze the idea you have before learning distant \"dIst´nt\ (adj) = aloof wyniosły character trait \"kœrIkt´ treIt\ (n) = a the facts z góry przyjęty osąd dominant \"dÅmIn´nt\ (adj) = wanting characteristic of sb's personality prejudice \"predZUdIs\ (n) = unjustifiable to control people dominujący cecha charakteru dislike of sb different from you doodle \"du…d´l\ (v) = to feel bored and diametrically opposed (phr) = uprzedzenie draw lines, pictures, etc rysować completely opposite diametralnie presume \prI"zju…m\ (v) = to suppose esy-floresy różny przypuszczać dysfunctional \dIs"føNkS´n´l\ (adj) = evident \"evId´nt\ (adj) = obvious provoke \pr´"v´Uk\ (v) = to cause sb to not normal or satisfactory ewidentny, oczywisty react angrily prowokować dysfunkcyjny flipside \"flIpsaId\ (n) = the opposite race \reIs\ (n) = a human group with fight like cat and dog (phr) = (of two przeciwieństwo, odwrotność the same features rasa people) to quarrel furiously żyć jak gene pool \"dZi…n pu…l\ (n) = the racially diverse (phr) = comprising pies z kotem characteristic genes of a specific various nationalities zróżnicowany firm \f‰…m\ (adj) = unshakeable mocny, species, tribe, etc pula genów rasowo silny, stabilny genetic mix (phr) = a combination of slavery \"sleIv´ri\ (n) = owning people gene \dZi…n\ (n) = the part of the cell genes mieszanka genetyczna who work for you niewolnictwo responsible for our physical traits geneticist \dZ´"netIsIst\ (n) = the solidarity \ÆsÅlI"dœr´ti\ (n) = (of two or gen scientist who studies the function more people) help and support for genuine \"dZenjuIn\ (adj) = sincere of genes genetyk each other solidarność prawdziwy, autentyczny glimmer \"glIm´\ (n) = a dim sign of sth stare \ste´\ (n) = a persistent look get on like a house on fire (phr) = przebłysk uporczywe spojrzenie (of two people) to quickly start a gregarious \grI"ge´ri´s\ (adj) = sociable straightforward \ÆstreIt"fO…w´d\ (adj) = real friendship natychmiast się towarzyski honest szczery, prostolinijny zaprzyjaźnić, świetnie się dogadywać heritage \"herItIdZ\ (n) = the traditions suspect \s´"spekt\ (v) = to think headstrong \"hedstrÅN\ (adj) = stubborn and qualities that are passed down podejrzewać zawzięty, nieustępliwy from one generation to the other (to be) the spitting image of sb hollow \"hÅl´U\ (adj) = without any dziedzictwo, scheda (phr) = sb’s lookalike być do kogoś value or worth tu: bezwartościowy identical \aI"dentIk´l\ (adj) = looking podobnym jak dwie krople wody hostile \"hÅstaIl\ (adj) = aggressive and exactly the same identyczny unfriendly wrogi WL1 Strona 2 Word List insincere \ÆInsIn"sI´\ (adj) = not tumultuous \tju…"møltSu´s\ (adj) = accomplice \´"kømplIs\ (n) = a partner meaning what you say or do confusing and exciting burzliwy, in crime współwinny, wspólnik nieszczery dynamiczny acquaintance \´"kweInt´ns\ (n) = sb laid-back \ÆleId "bœk\ (adj) = calm and waggish \"wœgIS\ (adj) = amusing and known to us znajomy relaxed zrelaksowany, wyluzowany clever żartobliwy, szelmowski adaptation \Æœdœp"teIS´n\ (n) = a film line of descent (phr) = sb's family tree based on a book/play adaptacja linia zstępna (w genealogii) 1d filmowa książki lub sztuki, lively \"laIvli\ (adj) = cheerful and bash \bœS\ (n) = a party jubel, impreza ekranizacja energetic pełen życia choked up \tS´Ukt "øp\ (adj) = unable to adhere (to sth) \´d"hI´\ (v) = to follow mannerism \"mœn´rIz´m\ (n) = your speak because of a strong emotion sth faithfully stosować się do individual way of speaking and nie będący w stanie wykrztusić z agitated \"œdZIteItId\ (adj) = upset behaving maniera siebie słowa wzburzony, zdenerwowany opinionated \´"pInj´neItId\ (adj) = coincide \Æk´UIn"saId\ (v) = to happen anecdote \"œnIkd´Ut\ (n) = an unwilling to change your mind at the same time zbiegać się w entertaining short story anegdota uparty, zawzięty, przekonany o czasie approval \´"pru…v´l\ (n) = consent swojej racji cry the house down (idm) = to burst zgoda physical trait (phr) = a characteristic into tears loudly wybuchnąć base (on sth) \beIs\ (v) = to ground inherited by your parents cecha głośnym płaczem sth on sth else opierać coś na wyglądu devastated \"dev´steItId\ (adj) = very be on my best behaviour (phr) = to pick my fingernails (phr) = to feel shocked and upset zdruzgotany, act very well in a social situation bored and start cleaning the nails załamany zachowywać się wzorowo of my hands czyścić sobie paznokcie extended family (phr) = a family be scared out of my wits (phr) = to z nudów consisting of the parents, their become extremely afraid umierać productive \prÅ"døktIv\ (adj) = fruitful children and other relatives rodzina ze strachu produktywny, owocny wielopokoleniowa blessing \"blesIN\ (n) = sth good that seek \si…k\ (v) = to try to find sth dążyć get hitched (phr) = to get married improves your life do, zabiegać o chajtnąć się, wziąć ślub błogosławieństwo, dobrodziejstwo self-confident \Æself "kÅnfId´nt\ (adj) = go to great lengths (phr) = to make a by means of (phr) = via za pomocą self-assured pewny siebie great effort dołożyć wszelkich call in \ÆkO…l "In\ (phr v) = to turn to sth solid \"sÅlId\ (adj) = long-lasting trwały, starań, zadać sobie wiele trudu for help wezwać kogoś na pomoc solidny overwhelmed \Æ´Uv´"welmd\ (adj) = captivated \"kœptIveItId\ (adj) = stable \"steIb´l\ (adj) = steady stabilny stunned przytłoczony strongly attracted urzeczony, ujęty submissive \s´b"mIsIv\ (adj) = always put a spanner in the works (phr) = catch the drift (phr) = to understand ready to agree uległy, spolegliwy to do sth that prevents sth else the general meaning of sth łapać o supportive \s´"pO…tIv\ (adj) = helpful from turning out well włożyć kij w co komuś chodzi and encouraging wspomagający, szprychy comply (with sth) \k´m"plaI\ (v) = to wspierający, pomocny rapport \rœ"pO…\ (n) = a good act in accordance with sth sympathetic \ÆsImp´"TetIk\ (adj) = relationship bliski kontakt, dobre podporządkować się czemuś, understanding sb else's feelings relacje dostosować się do czegoś pełen współczucia, życzliwy right as rain (idm) = perfectly healthy conclusion \k´n"klu…Z´n\ (n) = a final tell sb my side of the story (phr) = to zdrów jak ryba decision konkluzja describe to sb what happened run oneself ragged (phr) = to make contact \"kÅntœkt\ (n) = sb you know from my viewpoint opowiedzieć oneself very tired zajechać, that can help you osoba coś ze swojego punktu widzenia zamęczyć kogoś kontaktowa tense \tens\ (adj) = causing worry and untimely \øn"taImli\ (adj) = premature count on \"kaUnt Ån\ (phr v) = to rely anxiety napięty, spięty, nerwowy przedwczesny on sb liczyć na tight-knit \ÆtaIt "nIt\ (adj) = (οf a develop \dI"vel´p\ (v) = to grow family) with its members feeling 1f rozwijać very close to each other zżyty aqueduct \"œkwIdøkt\ (n) = a bridge dishonest \dIs"ÅnIst\ (adj) = deceitful timid \"tImId\ (adj) = shy nieśmiały that carries water akwedukt nieuczciwy tolerant \"tÅl´r´nt\ (adj) = not getting gesture \"dZestS´\ (n) = a charitable act ecstatic \Ik"stœtIk\ (adj) = excited indignant at what others say or do gest beyond measure zachwycony, tolerancyjny heart-felt \"hA…t felt\ (adj) = cordial rozentuzjazmowany weak \wi…k\ (adj) = lacking strengt serdeczny excel (in/at sth) \Ik"sel\ (v) = to be słaby sb's neck of the woods (phr) = an very good at sth być w czymś area of a country where sb lives bardzo dobrym 1c czyjaś okolica fulfil \fUl"fIl\ (v) = to make sth happen caper \"keIp´\ (n) = a playful silly trick tutor \"tju…t´\ (n) = a private teacher spełniać, realizować żarcik prywatny nauczyciel, korepetytor go with the flow (phr) = to take a installment \In"stO…lm´nt\ (n) = each of winding street (phr) = a road with relaxed approach iść z nurtem, robić a series of films, episodes, etc many turns kręta ulica to co inni odcinek grasp \grA…sp\ (v) = to understand prank \prœnk\ (n) = a trick for fun Language Knowledge 1 pojmować, rozumieć figiel, psikus accessible \´k"sesIb´l\ (adj) = grip \grIp\ (v) = to hold sth tightly approachable dostępny ściskać, mocno chwytać WL2 Strona 3 Word List grounded \"graUndId\ (adj) = not sb is to blame for sth (phr) = sb is blunt \blønt\ (adj) = plain-speaking allowed to go out with friends as a considered responsible for sth wrong szczery, otwarty punishment uziemiony, mający zawinić, być winnym (czegoś) brash \brœS\ (adj) = too bold and szlaban (zakaz wychodzenia z domu) see eye to eye with sb (idm) = to be aggressive arogancki, bezczelny have a tendency to overreact (phr) = of the same opinion as sb zgadzać content \"kÅntent\ (adj) = satisfied to show inclination to get things się z kimś zadowolony out of proportion mieć tendencję seize \si…z\ (v) = to take by force exhilarated \Ig"zIl´reItId\ (adj) = thrilled do przesadnej reakcji chwytać, pochwycić radosny, rozradowany implication \ÆImplI"keIS´n\ (n) = a sequestered \sI"kwest´d\ (adj) = gleeful \"gli…f´l\ (adj) = cheerful consequence konsekwencja, isolated odosobniony radosny implikacja sidelined \"saIdlaInd\ (adj) = pushed to have a face like thunder (idm) = to in terms of (phr) = in relation to z one side zepchnięty na boczny tor have a very angry expression on punktu widzenia, pod względem spiteful \"spaItf´l\ (adj) = malicious my face mieć wściekły wyraz twarzy, inaccuracy \In"œkj´r´si\ (n) = złośliwy miotać piorunami imprecision niedokładność sth is my fault (phr) = sth is my mistake hit rock bottom (idm) = to reach the indication \ÆIndI"keIS´n\ (n) = a sign jest to moja wina lowest level; to feel very depressed znak, oznaka, przejaw stick to \"stIk t´\ (phr v) = to remain sięgnąć dna ingenious \In"dZi…ni´s\ (adj) = inventive loyal to sth trzymać się czegoś (np. jubilant \"dZu…bIl´nt\ (adj) = glad pomysłowy planu), przestrzegać (czegoś) rozradowany, radosny innovative \"In´v´tIv\ (adj) = original stranded \"strœndId\ (adj) = unable to overjoyed \Æ´Uv´"dZOId\ (adj) = very innowacyjny, nowatorski leave opuszczony, zdany na własne delighted niezmiernie uradowany, inquisitive \In"kwIzItIv\ (adj) = curious siły przeszczęśliwy dociekliwy, ciekawski stream \stri…m\ (v) = (of a liquid) to resentful (of sth) \rI"zentf´l\ (adj) = intriguing \In"tri…gIN\ (adj) = interesting pour continuously (o wodzie) lać się bitter (of sth) urażony, dotknięty intrygujący strumieniem (czymś) leak \li…k\ (v) = (of a pipe, tap, etc) to stunned \stønd\ (adj) = shocked self-assured \Æself ´"SU´d\ (adj) = let fluid out przeciekać zszokowany, oniemiały certain about yourself pewny siebie look for \"lUk f´\ (phr v) = to search for summary \"søm´ri\ (n) = a brief abstract self-centred \Æself "sent´d\ (adj) = selfish sth szukać podsumowanie egocentryczny look over \ÆlUk "´Uv´\ (phr v) = to supersede \Æsu…p´"sid\ (v) = to take the self-confident \Æself "kÅnfId´nt\ (adj) = check quickly przeglądnąć, place of zastępować, wypierać sure of yourself pewny siebie sprawdzić szybko support \s´"pO…t\ (v) = to back up self-conscious \Æself "kÅnS´s\ (adj) = maintain \meIn"teIn\ (v) = to preserve wspierać easily embarrassed skrępowany, utrzymać teach sb right from wrong (phr) = to zakłopotany, nieśmiały mischievous \"mIstS´v´s\ (adj) = help sb distinguish between good self-controlled \Æself k´n"tr´Uld\ (adj) = annoyingly playful figlarny, psotny, and bad nauczyć kogoś odróżniać self-restrained opanowany, szelmowski dobro od zła powściągliwy moody \"mu…di\ (adj) = gloomy ponury, turn over \Æt‰…n "´Uv´\ (phr v) = to roll self-destructive \Æself dI"strøktIv\ (adj) = posępny over przewrócić coś do góry nogami dangerous to yourself naughty \"nO…ti\ (adj) = behaving badly understudy \"ønd´Æstødi\ (n) = autodestrukcyjny nieposłuszny, niegrzeczny a stand-in actor dubler (aktor self-disciplined \Æself "dIs´plInd\ (adj) = nourish \"nørIS\ (v) = to help a feeling, grający rolę innego aktora) having control of yourself and your idea, etc grow tu: wspomagać unsteady \øn"stedi\ (adj) = unstable actions zdyscyplinowany obey \´U"beI\ (v) = to do as told być niestabilny self-important \Æself Im"pO…t´nt\ (adj) = posłusznym variation \Æve´ri"eIS´n\ (n) = an alternative arrogant arogancki on behalf of (phr) = in the place of w odmiana, wariacja self-indulgent \Æself In"døldZ´nt\ (adj) = (czyimś) imieniu weigh up \ÆweI "øp\ (phr v) = to compare used to treating yourself to luxuries overshadow \Æ´Uv´"Sœd´U\ (v) = to rozważać, porównywać folgujący sobie outshine przyćmić wobbly \"wÅbli\ (adj) = weak and self-pitying \Æself "pItiIN\ (adj) = feeling patchy \"pœtSi\ (adj) = uneven; not unsteady chwiejny, chybotliwy unnecessarily unhappy and complete niejednolity, pstrokaty depressed rozczulający się nad plough \plaU\ (v) = to dig sth up and Language Focus 1 samym sobą turn it over orać argumentative \ÆA…gjU"ment´tIv\ (adj) = self-reliant \Æself rI"laI´nt\ (adj) = self- plummet \"pløm´t\ (v) = to decrease quarrelsome kłótliwy sufficient samowystarczalny dramatically and rapidly be down in the dumps (idm) = to be self-righteous \Æself "raItS´s\ (adj) = gwałtownie spadać, obniżać się in low spirits mieć chandrę, być w considering yourself morally prediction \prI"dIkS´n\ (n) = a guess dołku correct in an annoying way sth is presumptuous οf sb (phr) = sth przewidywanie be happy-go-lucky (idm) = to not zadufany, pyszałkowaty prey on \"preI Ån\ (phr v) = to take worry about anything być advantage of żerować na beztroskim is rude of sb coś jest restraint \rI"streInt\ (n) = a limitation be over the moon (idm) = to be pyszałkowate/zarozumiałe/bezczel ograniczenie extremely happy about sth być w ne z czyjejś strony root \ru…t\ (v) = to originate from sth siódmym niebie, nie posiadać się ze sulky \"sølki\ (adj) = moody nadąsany mieć swoje korzenie szczęścia WL3 Strona 4 Word List withdrawn \wID"drO…n\ (adj) = push boundaries (phr) = to make in essence (phr) = basically w gruncie uncommunicative zamknięty w limits go further out przesuwać rzeczy sobie, skryty granice inquisitive \In"kwIz´tIv\ (adj) = curious wretched \"retSId\ (adj) = very unhappy research and development (phr) = the dociekliwy, ciekawski nieszczęśliwy department in a firm that invents integrated \"IntIgreItId\ (adj) = and develops new technology tu: incorporated zintegrowany, scalony Module 2 Pushing boundaries dział badań i rowoju intuitive \In"tju…´tIv\ (adj) = instinctive revolutionise \Ærev´"lu…S´naIz\ (v) = to intuicyjny acquainted with (phr) = familiar with change sth radically zaznajomiony z iris \"aIrIs\ (n) = the coloured part of zrewolucjonizować the eye around the pupil teczówka adaptable \´"dœpt´b´l\ (adj) = able to terminate \"t‰…mIneIt\ (v) = to come to adjust potrafiący się przystosować (część oka) an end kończyć, przerywać liberate (sb from sth) \"lIb´reIt\ (v) = advancement \´d"vA…nsm´nt\ (n) = progression postęp, rozwój 2a to free sb from sth uwolnić (kogoś aware of (phr) = informed about od czegoś) a frame of (phr) = an overall structure limb \lIm\ (n) = an arm or a leg świadomy (czegoś) of struktura (czegoś) be equipped (with sth) \bi I"kwIpt\ kończyna (ręka lub noga) artery \"A…t´ri\ (n) = a blood vessel metabolism \m´"tœb´lIz´m\ (n) = the (v) = to have the necessary items tętnica być wyposażonym w body process of converting food artificial \ÆA…tI"fIS´l\ (adj) = man-made; into energy metabolizm, przemiana buzzword \"bøzw‰…d\ (n) = a term not natural sztuczny popular at a certain time popularny materii awkwardness \"O…kw´dn´s\ (n) = mind-boggling \"maInd ÆbÅglIN\ (adj) = zwrot, modne powiedzonko embarrassment niezgrabność, cease \si…s\ (v) = to stop przestać, difficult to understand niezdarność niewyobrażalny, zdumiewający zaprzestać blood \blød\ (n) = the red fluid in the compliant \k´m"plaI´nt\ (adj) = obedient neural \"njU´r´l\ (adj) = relating to the body krew nerves in a body nerwowy uległy blur \bl‰…\ (v) = to make sth unclear tu: condiment \"kÅndIm´nt\ (n) = a spice (odnoszący się do systemu zacierać nerwowego) przyprawa broaden \"brO…dn\ (v) = to expand sth contaminant \k´n"tœmIn´nt\ (n) = pancreas \"pœNkri´s\ (n) = a body poszerzać organ near the stomach that a polluting substance substancja catch up with \ÆkœtS "øp wID\ (phr v) = zanieczyszczająca produces insulin trzustka to reach the same level or standard pertinent \"p‰…tIn´nt\ (adj) = relevant designate \"dezIgneIt\ (v) = to indicate as sth dorównać sth wyznaczać, oznaczać, wskazywać istotny, mający związek z chap \tSœp\ (n) = a guy facet possessed of (phr) = (of a person) determine \dI"t‰…mIn\ (v) = to decide sth charismatic \ÆkœrIz"mœtIk\ (adj) = ustalać, określać having (a particular feature) charming charyzmatyczny posiadający impact \Im"pœkt\ (v) = to affect sth cochlear \"kÅkli´\ (adj) = concerning a wpływać/oddziaływać (na coś) profitable \"prÅfIt´b´l\ (adj) = money- part of the inner ear dotyczący making zyskowny, dochodowy implement \"ImplIment\ (v) = to put ślimaka (cześci ucha wewnętrznego) into effect wdrożyć, wprowadzić prosthetic \prÅs"TetIk\ (adj) = (of a commence \k´"mens\ (v) = to begin body part) artificial protetyczny, integrate \"IntIgreIt\ (v) = (οf two rozpoczynać things) to combine łączyć w całość, sztuczny conceive \k´n"si…v\ (v) = to create (an prosthetics \prÅs"TetIks\ (n) = the integrować idea) tworzyć, stwarzać interact (with sth) \ÆInt´r"œkt\ (v) = to making of artificial body parts convey \k´n"veI\ (v) = to communicate protetyka make contact with sth oddziaływać a feeling, an idea, etc without words na siebie wzajemnie pulsating \pøl"seItIN\ (adj) = throbbing przekazywać, komunikować pulsujący interface \ÆInt´"feIs\ (v) = (of two dashing \"dœSIN\ (adj) = elegant; stylish people/things) to communicate pump \pømp\ (v) = to supply large fantazyjny, stylowy amounts of liquid pompować with each other komunikować się, elective \I"lektIv\ (adj) = that you nawiązywać relacje recalibrate \Æri…"kœl´breIt\ (v) = to reset yourself choose to do do wyboru, ustalić ponownie, zmienić interrelate \ÆInt´rI"leIt\ (v) = (of two opcjonalny things) to be connected with each residual \rI"zIdju´l\ (adj) = remaining exceed \Ik"si…d\ (v) = to surpass pozostały other wiązać ze sobą, wpływać na przekraczać siebie wzajemnie restore \rI"stO…\ (v) = to repair sth fondness \"fÅndn´s\ (n) = a feeling of przywrócić manipulate \m´"nIpjUleIt\ (v) = to liking sth very much sentyment, control sth skilfully manipulować retinal \"retIn´l\ (adj) = concerning the zamiłowanie retina (the layer at the back of the matter \"mœt´\ (n) = a type of material functioning \"føNkS´nIN\ (adj) = working materia, materiał, substancja eyeball that receives light) funkcjonowanie siatkówkowy modernise \"mÅd´naIz\ (v) = to make gaze \geIz\ (n) = a look intensywne sth technologically advanced self-regulating \Æself "regjuleItIN\ spojrzenie (adj) = self-adjusting modernizować generate \"dZen´reIt\ (v) = to produce molecular \m´"lekjUl´\ (adj) = samoregulujący się wytworzyć, wyprodukować sensor \"sens´\ (n) = a device that concerning the smallest unit of implant \"ImplA…nt\ (n) = sth artificial matter, consisting of atoms responds to physical signals czujnik that is put into the body during an showcase \"S´UkeIs\ (v) = to show clearly molekularny operation wszczep, implant occupant \"ÅkjUp´nt\ (n) = a resident pokazać, zaprezentować lokator, mieszkaniec WL4 Strona 5 Word List sophisticated \s´"fIstIkeItId\ (adj) = detriment \"detrIm´nt\ (n) = a cause of retain \rI"teIn\ (v) = to maintain sth advanced wyrafinowany, harm szkoda, uszczerbek, krzywda zachować zaawansowany dispute \dI"spju…t\ (n) = an argument; a sth is light years ahead (idm) = sth is spleen \spli…n\ (n) = a large, oval, dark conflict spór, kłótnia, sprzeczka a long way ahead coś jest lata red organ near the stomach that distractor \dI"strœkt´\ (n) = sth that świetlne do przodu filters blood śledziona draws your attention away stingray \"stINreI\ (n) = a big flat fish startling \"stA…tlIN\ (adj) = extraordinary dystraktor (coś co odwraca uwagę) with a triangular body and a long zadziwiający, zdumiewający drag \drœg\ (v) = to move a piece of tail płaszczka (ryba) stumble over my words (phr) = to text or picture on a computer trigger \"trIg´\ (v) = to cause sth to make errors in speaking zacinać się, screen using the mouse przeciągać happen prowokować, wywoływać popełniać błędy w trakcie mówienia (za pomocą myszki) uncover \øn"køv´\ (v) = to reveal tissue \"tISu…\ (n) = a group of drawback \"drO…bœk\ (n) = a disadvantage ujawnić biological cells in a body with a wada, minus undertake \Æønd´"teIk\ (v) = to take sth on similar structure and function facilitate \f´"sIl´teIt\ (v) = to make sth przedsięwziąć tkanka easier ułatwić 2c unparalleled \Æøn"pœr´leld\ (adj) = freeze \fri…z\ (v) = (of a computer unequalled niedościgniony screen) to cease to work tu: (o be bound to (phr) = to be destined to monitorze komputera) zawiesić się do sth być zobowiązanym do 2b get my wires crossed (idm) = to get be due to (phr) = to be expected to adhere (to sth) \´d"hI´\ (v) = to abide confused about sth nie dogadać się do sth mieć coś zrobić by sth; to comply with sth (z kimś) be on the verge of (phr) = to be on stosować się do, trzymać się (czegoś) hypothesise \haI"pÅT´saIz\ (v) = to the brink of doing sth być na allocate \"œl´keIt\ (v) = to assign a suppose tworzyć hipotezy, granicy/skraju (czegoś) piece of work przydzielać (np. spekulować be to (phr) = to be supposed to do sth pracę) illiteracy \I"lIt´r´si\ (n) = the inability mieć coś zrobić be on the same wavelength (idm) = to read and write analfabetyzm diverse \d´I"v‰…s\ (adj) = various (of two people) to understand and indicate \"IndIkeIt\ (v) = to point out zróżnicowany, urozmaicony agree with each other nadawać na wskazywać feature \"fi…tS´\ (v) = to present tu: tych samych falach (dobrze się initiate \I"nISieIt\ (v) = to begin sth prezentować rozumieć) inicjować, rozpoczynać ground-breaking \"graUnd ÆbreIkIN\ bookmark \"bUkmA…k\ (v) = to save a innovation \ÆIn´"veIS´n\ (n) = an (adj) = innovative przełomowy website as a favourite one on a invention innowacja, hypospray \"haIp´U"spreI\ (n) = a jet computer dodać do zakładek installation \ÆInst´"leIS´n\ (n) = a fitting injector wstryskiwacz, urządzenie do (stronę w przeglądarce internetowej) of sth somewhere montaż, instalacja wstrzyknięć browse \braUz\ (v) = to navigate (e.g. it's not rocket science (idm) = it's not imminent \"ImIn´nt\ (adj) = approaching the Internet) przeglądać (np. strony very difficult to understand to nie nadciągający, nieuchronny internetowe) jest filozofia, to nie jest trudne utterly \"øt´li\ (adv) = totally carry out \Ækœri "aUt\ (phr v) = to do load \l´Ud\ (v) = to put data into a całkowicie, totalnie sth as promised/planned computer tu: wczytywać dane 2d zrealizować (np. plan) navigation \ÆnœvI"geIS´n\ (n) = Internet click (on sth) \klIk\ (v) = to press the surfing nawigacja adept (at sth) \´"dept\ (adj) = skilful mouse on a computer screen to oversee \Æ´Uv´"si…\ (v) = to supervise biegły w czymś select sth (e.g. an icon) kliknąć (coś nadzorować adequate \"œdIkw´t\ (adj) = sufficient za pomocą myszki) podcast \"pÅdkA…st\ (n) = an Internet odpowiedni conduct \k´n"døkt\ (v) = to perform broadcast podcast (forma budget \"bødZIt\ (n) = an amount of przeprowadzić internetowej publikacji dźwiękowej) money allocated for a specific conjecture \k´n"dZektS´\ (v) = to predict \prI"dIkt\ (v) = to tell in advance purpose budżet speculate przypuszczać, domyślać przewidzieć entrust (sb with sth) \In"trøst\ (v) = to się prompt \prÅmpt\ (v) = to make sb do give sth to sb for safekeeping contest \k´n"test\ (v) = to question sth sth as a reaction sugerować, powierzać coś komuś kwestionować, podważać coś podpowiadać justifiable \"dZøstIfaI´b´l\ (adj) = contradict \ÆkÅntr´"dIkt\ (v) = to pull the plug (idm) = to put an end reasonable słuszny, uzasadniony disagree with sth sprzeciwiać się to sth odciąć fundusze, zaprzestać 2e komuś finansowania discourse management \"dIskO…s crash \krœS\ (v) = (of a computer) to refresh \rI"freS\ (v) = to reload a ÆmœnIgm´nt\ (n) = the process of cease to work (o komputerze) computer page tu: odświeżyć interacting effectively with sb zepsuć się, zawiesić, paść stronę internetową during conversation cutting-edge \ÆkøtIN "edZ\ (adj) = most refute \rI"fju…t\ (v) = to prove sth false podtrzymywanie rozmowy advanced nowatorski, odkrywczy obalać (teorię), odpierać (zarzuty) eye catching \"aI kœtSIN\ (adj) = attractive demonstration \Ædem´n"streIS´n\ (n) = reinvent \Æri…In"vent\ (v) = to make sth atrakcyjny an exhibition prezentacja, pokaz over again but in a different way speculate \"spekjUleIt\ (v) = to guess deny \dI"naI\ (v) = to refuse to accept opracować na nowo, unowocześnić spekulować, rozważać teoretycznie zaprzeczyć renew \rI"nju…\ (v) = to restart wznowić detect \dI"tekt\ (v) = to identify the resolve \rI"zÅlv\ (v) = to find a solution presence of sth wykryć to sth rozwiązywać (np. problem) WL5 Strona 6 Word List 2f be worthwhile (to do sth) (phr) = to invest (in sth) \In"vest\ (v) = to spend be useful to do sth warto (coś money on sth inwestować (w coś) accessible \´k"ses´b´l\ (adj) = reachable zrobić) it’s worth it (phr) = it’s rewarding to do dostępny be worthy of (phr) = to deserve it despite the difficulties involved acquire \´"kwaI´\ (v) = to obtain (attention, respect, etc) zasługiwać jest warte (wysiłku, zachodu itd.) uzyskać na (uwagę, szacunek itd.) leave my mark on sth (phr) = to have coherent \k´U"hI´r´nt\ (adj) = (of a capability \ÆkeIp´"bIl´ti\ (n) = sb’s a remarkable effect on sth odcisnąć piece of writing) well-organised potential zdolność, potencjał swoje piętno, pozostawić po sobie spójny contradict \ÆkÅntr´"dIkt\ (v) = to ślad collaborate \k´"lœb´reIt\ (v) = to work dispute sth zaprzeczać make a point (phr) = to put forward together współpracować devise \dI"vaIz\ (v) = to come up with an idea wysuwać propozycję compulsory \k´m"pøls´ri\ (adj) = (an idea, plan, etc) opracować, motion sensor technology (phr) = required; obligatory obowiązkowy wymyślić the use of technology to detect enhance \In"hA…ns\ (v) = to improve dispense \dI"spens\ (v) = to distribute physical movement within a place poprawić jakość rozdzielać system czujników ruchu entice \In"taIs\ (v) = to tempt kusić, dispute \dI"spju…t\ (v) = to question if operate \"Åp´reIt\ (v) = to function nęcić sth is valid kwestionować, spierać działać, funkcjonować evaluate \ I"vœljueIt\ (v) = to judge the się optimise \ÆÅptI"maIz\ (v) = to make the worth of sth oceniać empathy \"emp´Ti\ (n) = the best use of sth optymalizować, foreseeable \fO…"si…´b´l\ (adj) = expected understanding of another person’s usprawniać przewidywalny feelings empatia oversee \Æ´Uv´"si…\ (v) = to supervise frustration \frø"streIS´n\ (n) = enable \I"neIb´l\ (v) = to make it nadzorować disappointment frustracja possible for sth to happen parameter \p´"rœmIt´\ (n) = a funding \"føndIN\ (n) = money supplied umożliwiać measurable factor parametr for a particular purpose engage \In"geIdZ\ (v) = (of a machine) partition \pA…"tIS´n\ (n) = a dividing wall finansowanie to move and fit into another part ścianka działowa, przepierzenie gain an insight into (phr) = to get a (o maszynie) sprzęgać, zazębiać się perceptiveness \p´"septIvn´s\ (n) = deep understanding of sth mieć enhance \In"hA…ns\ (v) = to improve quick understanding wnikliwość, wgląd w coś, rozumieć jak coś działa poprawiać, wzmacniać spotrzegawczość hazard \"hœz´d\ (n) = danger execute \"eksIkju…t\ (v) = to carry out portion \"pO…S´n\ (n) = an amount of niebezpieczeństwo wykonać, zrealizować food for one person porcja jargon \"dZA…g´n\ (n) = the professional facilitate \f´"sIl´teIt\ (v) = to make sth position \p´"zIS´n\ (n) = sb’s situation vocabulary żargon easier ułatwiać stanowisko, posada literate \"lIt´r´t\ (adj) = knowledgeable founding \"faUndIN\ (adj) = that potion \"p´US´n\ (n) = a drink with about sth tu: obeznany z czymś establishes sth występujący magical powers magiczny napój, outdated \ÆaUt"deItId\ (adj) = fund \fønd\ (v) = to provide money for eliksir old-fashioned przestarzały sth finansować proportion \pr´"pO…S´n\ (n) = a potential \p´"tenS´l\ (adj) = possible grant \grA…nt\ (v) = to let sb have sth percentage proporcja, udział potencjalny przyznawać, udzielać procentowy register \"redZIst´\ (n) = the type of have access to sth (phr) = to be able reception \rI"sepS´n\ (n) = the quality language in a particular setting to use sth mieć dostęp do czegoś of a received TV or radio signal tu: styl, rejestr impending \Im"pendIN\ (adj) = odbiór (sygnału telewizyjnego lub remedy \"remedi\ (v) = to fix naprawiać approaching zbliżający się, radiowego) technista \tek"nIst´\ (n) = an expert in nadchodzący rectify \"rektIfaI\ (v) = to put sth right computer technology ekspert imposition \ÆImp´"zIS´n\ (n) = the naprawić, skorygować techniki komputerowej introduction (of a law, rule, etc) revise \rI"vaIz\ (v) = (for texts) to edit unforeseen \ÆønfO…"si…n\ (adj) = wprowadzenie poprawiać, korygować unexpected nieprzewidywalny incomplete \ÆInk´m"pli…t\ (adj) = sharpen \"SA…p´n\ (v) = to make sth Language Knowledge 2 unfinished niedokończony, better or clearer tu: poprawiać niekompletny socket \"sÅkIt\ (n) = a power point amend \´"mend\ (v) = to change and insufficient \ÆIns´"fIS´nt\ (adj) = gniazdko elektryczne improve poprawiać, korygować, inadequate niewystarczający solely \"s´Ulli\ (adv) = exclusively ulepszać integrate \"IntIgreIt\ (v) = to wyłącznie assemble \´"semb´l\ (v) = to put together incorporate one thing to another spot \spÅt\ (n) = a location miejsce montować integrować, wcielać, łączyć starting \"stA…tIN\ (adj) = of the be across the line (phr) = to be interact (with sth) \ÆInt´r"œkt\ (v) = to beginning of an event beyond a mark być poza jakąś make contact with sth wchodzić w rozpoczynający, początkowy granicą lub punktem interakcję(z kimś/czymś) sth is worth doing (phr) = sth is be on the horizon (phr) = to be interface \ÆInt´"feIs\ (v) = to connect useful and interesting to do coś coming in the future być na two parts of a computer system warto zrobić horyzoncie sprzęgać, łączyć toil away \ÆtOIl ´"weI\ (phr v) = to work be on the verge of (phr) = to be on interrelate \ÆInt´rI"leIt\ (v) = (of two very hard ciężko pracować, harować the brink of doing sth być na things) to be connected with each underlying \Æønd´"laIIN\ (adj) = very granicy czegoś other wiązać się ze sobą, wpływać na important but not obvious siebie wzajemnie podstawowy, fundamentalny WL6 Strona 7 Word List unsatisfactory \ønÆsœtIs"fœkt´ri\ (adj) = outsource \ÆaUt"sO…s\ (v) = to obtain consummate \k´n"søm´t\ (adj) = very not good enough niezadowalający services from an outside supplier skilful wytrawny, doskonały unsuitable \Æøn"su…t´b´l\ (adj) = zlecać innej firmie conversion \k´n"v‰…S´n\ (n) = changing inappropriate nieodpowiedni outweigh \ÆaUt"weI\ (v) = to be more from one form into another upgrade \øp"greId\ (v) = to improve important than sth else przeważać przekształcenie aktualizować, modernizować rubble \"røb´l\ (n) = the remains after daunting \"dO…ntIN\ (adj) = intimidating vulnerable \"vøln´r´b´l\ (adj) = the destruction of a building zniechęcający, onieśmielający susceptible bezbronny, wrażliwy, rumowisko, gruzy dissertation \ÆdIs´"teIS´n\ (n) = czuły a research project prepared for Module 3 Widen your horizons a university degree dysertacja Language Focus 2 entrepreneur \ÆÅntr´pr´"n‰…\ (n) = adaptor \´"dœpt´\ (n) = sb who easily artificial \ÆA…tI"fIS´l\ (adj) = man-made; a businessman przedsiębiorca adjusts to a new environment ktoś, not natural sztuczny entrepreneurship \ÆÅntr´pr´"n‰…SIp\ (n) = kto łatwo przystosowuje się do cloak \kl´Uk\ (n) = a cape peleryna the quality of being a businessman nowego otoczenia conduct \k´n"døkt\ (v) = to carry out przedsiębiorczość back-stabber \"bœk Æstœb´\ (n) = sb who przeprowadzić, zrealizować expand \Ik"spœnd\ (v) = to become secretly says bad things about sb else counterfeit \"kaUnt´fIt\ (adj) = (of larger powiększać, rozszerzać donosiciel money, goods, software, etc) fiver \"faIv´\ (n) = a British banknote collaborative \k´"lœb´r´tIv\ (adj) = made to deceive people podrabiać, worth five pounds piątak, banknot cooperative wspólny (np. praca) fałszować pięciofuntowy delegator \"delIgeIt´\ (n) = sb who debugger \Ædi…"bøg´\ (n) = sb who fleet \fli…t\ (n) = a company’s group of shares work among employees identifies and corrects computer vehicles flota (pojazdy będące osoba rozdzielająca pracę pomiędzy programming errors debugger (ktoś własnością danej firmy) pracowników kto znajduje i poprawia błędy w forge my own path (phr) = to work job recognition \"dZÅb rek´gÆnIS´n\ programie komputerowym) out my own plans iść własną drogą, (n) = getting awarded for the high engage \In"geIdZ\ (v) = (for gear/ realizować swój własny plan quality of your work uznanie machine) to lock in position (o founder \"faUnd´\ (n) = an establisher wkładu pracy biegach w samochodzie/maszynie) założyciel job satisfaction \"dZÅb sœtIsÆfœkS´n\ zaskakiwać, włączać się freestyle \"fri…staIl\ (v) = to sing and (n) = the pleasure you get from fake \feIk\ (adj) = not genuine dance on the street without having your occupation satysfakcja z fałszywy, nieprawdziwy done any practice before tańczyć i wykonywanej pracy false \fO…ls\ (adj) = not true; not real śpiewać w sposób improwizowany multitasker \Æmølti"tA…sk´\ (n) = sb fałszywy funding \"føndIN\ (n) = money from a capable of doing several things at in the blink of an eye (idm) = government, etc for a purpose the same time wielozadaniowiec extremely quickly w mgnieniu oka finansowanie perks \p‰…ks\ (pl n) = free meals, gas, leap tall buildings in a single bound generate \"dZen´reIt\ (v) = to create travels, etc you get from your job (phr) = to jump over high tworzyć in addition to your salary dodatki buildings in just one jump; to do gripping \"grIpIN\ (adj) = captivating do wynagrodzenia (zwykle w formie sth impossible góry przenosić, robić porywający, wciągający niepieniężnej) rzeczy niemożliwe impromptu \Im"prÅmptju…\ (adj) = slacker \"slœk´\ (n) = a lazy person mainframe computer \ÆmeInfreIm on-the-spot impromptu, obibok, leń k´m"pju…t´\ (n) = the main computer improwizowany supervisor \"su…p´vaIz´\ (n) = a foreman that serves many users at the same ingrained \In"greInd\ (adj) = firm and nazdzorca, kierownik, przełożony time komputer typu mainframe unchanging zakorzeniony (np. workaholic \Æw‰…k´"hÅlIk\ (n) = sb who (przystosowany do pracy z wieloma nawyk, tendencja) enjoys working a lot of time terminalami) internet-savvy \"Int´net Æsœvi\ (adj) = pracoholik, pracuś outbreak \"aUtbreIk\ (n) = the rapid knowing a lot about the Net obyty yes-man \"jes mœn\ (n) = sb who is spread (of a disease) wybuch (np. z internetem ready to agree with and obey their epidemii) investment \In"vestm´nt\ (n) = money superior potakiwacz, nadskakiwacz outcome \"aUtkøm\ (n) = the result to be used to start a business wynik, rezultat 3a inwestycja outdo \ÆaUt"du…\ (v) = to perform better irreverent \I"rev´r´nt\ (adj) = add up \Æœd "øp\ (v) = to make sense than sb else prześcignąć, disrespectful of what most people mieć sens, zgadzać się przewyższyć kogoś respect niemający szacunku associate \´"s´USiet\ (n) = a colleague outline \"aUtlaIn\ (v) = to summarise jumble \"dZømb´l\ (n) = different items współpracownik, kolega streścić mixed up bezładna mieszanina assorted \´"sO…tId\ (adj) = consisting of outlook \"aUtlUk\ (n) = what is likely to launch \lO…ntS\ (v) = to introduce a different items rożnorodny, happen tu: perspektywa, widoki new product/company etc onto mieszany outnumber \ÆaUt"nømb´\ (v) = to be the market wypuścić na rynek budding \"bødIN\ (adj) = up-and-coming larger in number mieć przewagę ludicrous \"lu…dIkr´s\ (adj) = ridiculous dobrze się zapowiadający, obiecujący liczebną absurdalny, śmieszny carbon-neutral \"kA…b´n Ænju…tr´l\ (adj) = outrage \"aUtreIdZ\ (n) = strong anger mackintosh \"mœkIntÅS\ (n) = a raincoat that doesn’t emit carbon fumes nie oburzenie płaszcz przeciwdeszczowy powodujący wydzielania dwutlenku mate \meIt\ (n) = a friend kumpel, węgla kolega WL7 Strona 8 Word List mundane \møn"deIn\ (adj) = boring be made redundant (phr) = to be hazardous \"hœz´d´s\ (adj) = dangerous przyziemny, prozaiczny, nieciekawy laid off because you are no longer niebezpieczny, ryzykowny naively \naI"i…vli\ (adv) = easily believing needed in a company zostać impose (sth on sb) \Im"p´Uz\ (v) = to that all people and things are good zwolnionym z pracy podczas forcefully make sb do/accept sth naiwnie redukcji etatów narzucać (komuś coś) obsession \´b"seS´n\ (n) = excessive be on a strike (phr) = (of employees, inhibition \ÆInhI"bIS´n\ (n) = self-restraint interest in and worry about sth etc) to not go to work as a means zahamowanie, wstrzymanie obsesja of demanding better pay, insurance broker \In"SU´r´ns Æbr´Uk´\ pay off \ÆpeI "Åf\ (phr v) = to have the conditions, etc strajkować (n) = sb whose job is to sell desired results opłacać się be on the dole (phr) = to receive insurance broker ubezpieczeniowy philanthropist \fI"lœnTr´pIst\ (n) = sb welfare money być na zasiłku job description \"dZÅb dIÆskrIpS´n\ (n) = who consciously helps people in be self-employed (phr) = to be all the things that sb has to do in need filantrop, dobroczyńca working for yourself być na their job zakres obowiązków, opis prime \praIm\ (adj) = very important własnym rozrachunku stanowiska pracy najważniejszy, najlepszy breathe down sb’s neck (idm) = to job market \"dZÅb ÆmA…kIt\ (n) = all the profit (from sth) \"prÅfIt\ (v) = to watch sb’s activities with extra vacant jobs rynek pracy make money (by doing sth) concentration patrzeć komuś na job prospects \"dZÅb ÆprÅspekts\ (pl n) = czerpać zyski (z czegoś) ręce chances of finding a job możliwość put together \ÆpUt t´"geD´\ (phr v) = to call it a day (idm) = to stop working znalezienia pracy carefully prepare (a plan, a list, etc) for the day zakończyć pracę job satisfaction \"dZÅb sœtIsÆfœkS´n\ (n) = ułożyć, skonstruować call the shots (idm) = to be in charge how pleased sb is with their job rack up \Ærœk "øp\ (phr v) = to gather a and make decisions wydawać satysfakcja z wykonywanej pracy large number nazbierać polecenia, dyktować warunki job title \"dZÅb taItl\ (n) = the raw \rO…\ (adj) = (of a performance) carpentry \"kA…p´ntri\ (n) = the craft of description of sb’s job tytuł not well-developed but powerful woodwork stolarstwo, ciesielstwo służbowy, stanowisko (o przedstawieniu) nie do końca civil engineer \ÆsIv´l endZI"nI´\(n) = a job vacancy \"dZÅb ÆveIk´nsi\ (n) = an przygotowany scientist who plans and builds unoccupied job wakat, wolne recession \rI"seS´n\ (n) = economic constructions inżynier budownictwa miejsce pracy depression recesja lądowego manual \"mœnju´l\ (adj) = (of a job) in restrict \rI"strIkt\ (v) = to limit delegate \"delIgeIt\ (v) = to assign a which you work with your hands ograniczać task to sb zlecać komuś coś (o pracy) fizyczna scholar \"skÅl´\ (n) = an academic person enhance \In"hA…ns\ (v) = to increase; to marketing executive \"mA…kItIN uczony, badacz improve zwiększać, poprawiać IgÆzekjUtIv\ (n) = the manager of the shrug my shoulders (phr) = to raise get my foot in the door (idm) = to marketing department of a company my shoulders to show ignorance get a chance to work in a company dyrektor do spraw marketingu or indifference wzruszyć ramionami tu: uzyskać szansę pracy w danej mind-numbing \"maInd nømIN\ (adj) = sign up \ÆsaIn "øp\ (phr v) = to enrol for firmie very boring otępiający sth zapisać się get the sack (phr) = to be fired from a occupational therapist \ÆÅkjupeIS´n´l snap \snœp\ (n) = a photograph job zostać zwolnionym z pracy "Ter´pIst\ (n) = an expert who helps zdjęcie, fotka get/be promoted (phr) = to be given people recover after an illness by strenuous \"strenju´s\ (adj) = very a higher job position dostać awans giving them activities to do demanding wyczerpujący, go on a strike (phr) = (of employees, terapeuta zajęciowy intensywny etc) to decide not to go to work as perseverance \Æp‰…sI"vI´r´ns\ (n) = uncanny \øn"kœni\ (adj) = difficult to a means of demanding better pay, persistence wytrwałość explain tajemniczy, zgadkowy conditions, etc strajkować professional \pr´"feS´n´l\ (adj) = (of a unfazed \øn"feIzd\ (adj) = unaffected go/be on maternity leave (phr) = (of job) requiring specific training and by sth bad niewzruszony a mother) to be allowed not to go education (o pracy) wymagająca vision \"vIZ´n\ (n) = a mental image to work because she has just got a specjalistycznych kwalifikacji wizja, pomysł baby iść na urlop macierzyński / być recharge my batteries (phr) = to na urlopie macierzyńskim regain strength and energy 3b go/be on sick leave (phr) = to zregenerować swoje siły adept (at doing sth) \´"dept\ (adj) = take/have some time off work refuse collector \"refju…s k´Ælekt´\ (n) = skilful (at doing sth) biegły w czymś because of an illness iść na an employee who picks up administrative \´d"mInIstr´tIv\ (adj) = zwolnienie chorobowe / być na people’s rubbish śmieciarz (of a job) in which you manage a zwolnieniu chorobowym show sb the ropes (idm) = to explain company, etc administracyjny go/be on the picket line (phr) = to to sb how to do a job przyuczyć an abundance of (phr) = a wealth of join/be in a row of striking workers kogoś do zawodu, poinstruować obfitość (czegoś) who protest against sth and stimulating \"stImjuleItIN\ (adj) = very apprentice \´"prentIs\ (n) = sb who works obstruct the entrance to a place exciting zajmujący, porywający for an expert so as to learn a job ustawić się w szeregu pikietujących / trade \treId\ (n) = a craft handel praktykant być w szeregu pikietujących (w tree surgeon \"tri… s‰…dZ´n\ (n) = a be inclined to do sth (phr) = to tend czasie strajku) specialist who treats damaged trees to do sth mieć tendencję do gruelling \"gru…´lIN\ (adj) = hard and chirurg drzew exhausting wyczerpujący tuition \tju"IS´n\ (n) = education nauczanie, szkolenie WL8 Strona 9 Word List unpredictable \ÆønprI"dIkt´b´l\ (adj) = respectful \rI"spektf´l\ (adj) = showing mutual \"mju…tSu´l\ (adj) = (of feelings, so changeable that you don’t consideration pełen szacunku etc) shared wspólny know what to expect shadow \"Sœd´U\ (v) = to be an opposite \"Åp´zIt\ (n) = sb completely nieprzewidywalny apprentice to sb tu: uczyć się czegoś different from sb else przeciwny, work/have flexi-time (phr) = to be nowego poprzez towarzyszenie całkowicie różny od able to work/have flexible hours at komuś (np. w pracy) opt (for sth/to do sth) \Åpt\ (v) = to a job mieć elastyczny czas pracy swap \swÅp\ (v) = to exchange choose to do sth decydować się na workload \"w‰…kl´Ud\ (n) = all the work wymienić coś, optować za czymś that one has to do for the peril \"per´l\ (n) = a danger company, etc they work for ilość Language Knowledge 3 niebezpieczeństwo pracy do wykonania, obciążenie adopt \´"dÅpt\ (v) = to be the legal practise \"prœktIs\ (v) = to train in sth pracą parent of a child adoptować ćwiczyć, trenować workmate \"w‰…kmeIt\ (n) = a colleague associate \´"s´USiet\ (n) = a partner in prefix \"pri…fIks\ (n) = a syllable added kolega/koleżanka z pracy a company partner biznesowy to the beginning of a word prefiks, workplace \"w‰…kpleIs\ (n) = the basically \"beIsIkli\ (adv) = essentially przedrostek building, etc where your job is zasadniczo primarily \"praIm´r´li\ (adv) = miejsce pracy billboard \"bIlbO…d\ (n) = a large panel principally głównie, przede workstation \"w‰…ksteIS´n\ (n) = your for advertising billboard, tablica wszystkim computer and desk in your reklamowa pursue a career in sth (phr) = to keep workplace stanowisko pracy chiefly \"tSi…fli\ (adv) = mainly głównie trying to enter a specific profession collective \k´"lektIv\ (adj) = done by robić w czymś karierę 3c people acting together zbiorowy recollection \Ærek´"lekS´n\ (n) = recall drill \drIl\ (n) = a tool for making holes communal \"kÅmjUn´l\ (adj) = public; wspomnienie wiertło for common use wspólny (dzielony) remembrance \rI"membr´ns\ (n) = insight \"InsaIt\ (n) = a precise composure \k´m"p´UZ´\ (n) = commemoration cześć oddana understanding of sth wnikliwość, self-control opanowanie, spokój komuś, upamiętnienie przenikliwość, zdolność rozumienia contestant \k´n"test´nt\ (n) = a reminder \rI"maInd´\ (n) = a note that czegoś participant in a contest uczestnik helps you remember sth refurbish \Æri…"f‰…bIS\ (v) = to renovate teleturnieju przypomnienie odnawiać, odrestaurować demonstrative \dI"mÅnstr´tIv\ (adj) = repose \rI"p´Uz\ (n) = a period of tuition fees \tju"IS´n fi…z\ (pl n) = the expressive; indicative wylewny (o relaxation odpoczynek, wytchnienie cost of an educational course osobie) resolve \rI"zÅlv\ (v) = to find a solution czesne (opłata za studia) dissolve \dI"zÅlv\ (v) = to change into to sth rozwiązywać a liquid rozpuścić, doprowadzić do revolve (around sth) \rI"vÅlv\ (v) = to 3d stanu płynnego go around sth obracać się (wokół overwhelmed \Æ´Uv´"welmd\ (adj) = ease \i…z\ (n) = lack of difficulty łatwość czegoś) shocked and discouraged elect (to do sth) \I"lekt\ (v) = to rival \"raIv´l\ (n) = a competitor rywal, przytłoczony choose to do sth wybrać do konkurent stale \steIl\ (adj) = not changing and zrobienia czegoś scant \skœnt\ (adj) = inadequate; very uninteresting banalny, nudny engage (sb in sth) \In"geIdZ\ (v) = to little niedostateczny, znikomy involve sb in sth zaangażować scenic \"si…nIk\ (adj) = (of a view) 3e (kogoś w coś) picturesque (o widoku) malowniczy obsolete \"Åbs´li…t\ (adj) = no longer in evolve (into sth) \I"vÅlv\ (v) = to spare \spe´\ (adj) = extra zapasowy use; old-fashioned przestarzały gradually develop into sth sparse \spA…s\ (adj) = widely spaced; upkeep \"øpki…p\ (n) = care and rozwinąć się (w coś) not crowded rozproszony, rozsiany maintenance utrzymanie, greatly \"greItli\ (adv) = very much stability \st´"bIl´ti\ (n) = firmness pielęgnacja bardzo, w wielkim stopniu stabilność hazard \"hœz´d\ (n) = a risk; a danger strive \straIv\ (v) = to try hard to 3f niebezpieczeństwo, ryzyko achieve sth usiłować, starać się become fixated on sth (phr) = to get incline \In"klaIn\ (v) = to have a substantially \s´b"stœnS´li\ (adv) = obsessed with sth obsesyjnie na tendency to do sth skłaniać się do, considerably znacznie, w wielkim czymś się skupiać mieć tendencję do stopniu collaborate (with sb) \k´"lœb´reIt\ incorporate \In"kO…p´reIt\ (v) = to include suffix \"søfIkS\ (n) = a word ending (v) = to work together with sb włączać do, wcielać przyrostek (cząstka słowotwórcza współpracować (z kimś) ingenuity \ÆIndZ´"nju…´ti\ (n) = cleverness wyrazu) dwell on sth \"dwel Ån\ (phr v) = to pomysłowość take a risk with sth (phr) = to take a keep thinking or talking about sth joint \dZOInt\ (adj) = shared by two or chance on sth podjąć ryzyko unpleasant rozpamiętywać coś more people wspólny threat \Tret\ (n) = an intent to hurt eligibility \ÆelIdZ´"bIl´ti\ (n) = having a level \"lev´l\ (adj) = horizontal; flat pogróżka right to sth prawo, uprawnienia, płaski, horyzontalny transfer \trœns"f‰…\ (v) = to move sb/sth odpowiednie kwalifikacje memento \m´"ment´U\ (n) = a souvenir from one place to another one in decline (phr) = decreasing w zaniku pamiątka przenieść recruiter \rI"kru…t´\ (n) = an agent who monotonous \m´"nÅt´n´s\ (adj) = transform \trœns"fO…m\ (v) = to change seeks staff for employment osoba toneless and boring monotonny, sth totally przekształcić rekrutująca, rekruter nudny WL9 Strona 10 Word List transmit \trœnz"mIt\ (v) = to convey an spiralling costs (phr) = increasing emotion przekazywać (np. emocje) expenses spirala kosztów, rosnące 4a transport \trœns"pO…t\ (v) = to take wydatki beaming grin (phr) = a very broad sb/sth somewhere in a vehicle struggle \"strøg´l\ (v) = to have difficulty and happy smile promienny transportować in doing sth; to strive to do sth uśmiech unaccustomed (to sth) \Æøn´"køst´md\ borykać/zmagać się z distinct \dI"stINkt\ (adj) = unconnected (adj) = not used to sth take the initiative to do sth (phr) = odmienny, odrębny nieprzyzwyczajony (do czegoś) to be the first one to do sth wyjść z dopamine \"d´Up´mi…n\ (n) = a body uncommon \øn"kÅm´n\ (adj) = inicjatywą chemical that develops a sense of unusual; rare rzadki, nieczęsty, toil \tOIl\ (v) = to work hard ciężko pleasure dopamina niezwykły pracować, harować endorphin \en"dO…fIn\ (n) = a body unconventional \Æønk´n"venS´n´l\ trainee \ÆtreI"ni…\ (n) = sb who is being chemical that relieves pain and (adj) = not conforming to taught how to do a particular job develops a sense of happiness accepted standards praktykant, stażysta endorfina niekonwencjonalny tutorial session (phr) = a private engage \In"geIdZ\ (v) = to use (a unfamiliar (with sth) \Æønf´"mIli´\ consultation with your teacher muscle to do sth) angażować (adj) = not knowing much about sth indywidualne konsultacje z enigmatic \ÆenIg"mœtIk\ (adj) = mysterious nie znający (czegoś) nauczycielem enigmatyczny, tajemniczy uniform \"ju…nIfO…m\ (adj) = essential \I"senS´l\ (adj) = vital unchanging throughout Module 4 Health Matters niezbędny, podstawowy, kluczowy jednakowy, stały contribute \k´n"trIbju…t\ (v) = to help to evolution \Æi…v´"lu…S´n\ (n) = the gradual make sth happen wnosić swój development of human kind Language Focus 3 ewolucja wkład do czegoś, przyczyniać się be committed to doing sth (phr) = generate \"dZen´reIt\ (v) = to produce; grin and bear it (phr) = to put up to promise to do sth zobowiązać się to create wytwarzać, tworzyć with sth you don’t like, with a do zrobienia czegoś immune system \I"mju…n ÆsIst´m\ (n) = good attitude, rather than be dismissed from a position (phr) = the system of the biological complain about it znosić coś mimo to be fired from a job zostać defense mechanisms of our body trudności zwolnionym ze stanowiska system heritage \"herItIdZ\ (n) = a society's bilingual \baI"lINgw´l\ (adj) = fluent in odpornościowy/immunologiczny manners and customs passed on two languages dwujęzyczny improve \Im"pru…v\ (v) = to make better from one generation to another credentials \kr´"denS´lz\ (pl n) = ulepszyć, poprawić dziedzictwo qualifications kwalifikacje infirmity \In"f‰…mIti\ (n) = physical impact \"Impœkt\ (n) = influence wpływ exclude \Ik"sklu…d\ (v) = to rule sth out weakness niemoc, zniedołężnienie in and of itself (phr) = without wykluczać interact \ÆInt´r"œkt\ (v) = to considering anything else hit the books (idm) = to study hard communicate oddziaływać na siebie samorzutnie, samo z siebie siadać do książek, uczyć się wzajemnie infectious \In"fekS´s\ (adj) = spreading internship \"Int‰…nSIp\ (n) = a mental sharpness (phr) = intellectual quickly zaraźliwy specialised training programme in clarity przenikliwość intelektualna lift sb’s spirit (phr) = to make sb feel a company for a graduate tu: merely \"mI´li\ (adv) = simply; just happier or better than before praktyka (organizowana przez firmę zaledwie, jedynie, tylko podnosić kogoś na duchu dla absolwentów uczelni) neural pathway (phr) = a nerve tract mere \mI´\ (adj) = only wyłączny, keep pace with sth (phr) = to stay up szlak bodźców nerwowych jedyny to date with sth dotrzymywać overriding \Æ´Uv´"raIdIN\ (adj) = of mischievous smirk (phr) = an kroku, być na bieżąco great importance nadrzędny embarrassing and evil smile learn sth the hard way (idm) = to get put the brakes on sth (phr) = to stop szelmowski, ironiczny uśmieszek to know sth through an unpleasant sth hamować, blokować coś mood-enhancing \"mu…d InÆhA…nsIN\ experience uczyć się na własnej release \rI"li…s\ (v) = let loose uwolnić (adj) = that improves the way you skórze sensory input (phr) = information feel porawiający nastrój make the grade (idm) = to pass a test received through our senses dane most likely (phr) = in all probability stawać na wysokości zadania docierające do naszego mózgu bardzo prawdopodobnie pass with flying colours (idm) = to poprzez zmysły non-aggression \ÆnÅn ´"greS´n\ (n) = a pass an exam with a very high score sth takes its toll on sth else (phr) = sth lack of a desire to fight nieagresja zdać śpiewająco has a negative impact on sth else pleasure-inducing \"pleZ´r InÆdju…sIN\ pick sb’s brains (idm) = to talk with coś odbywa się kosztem czegoś (adj) = that brings a feeling of sb knowledgeable to get innego enjoyment przyjemny information about sth zasięgnąć strengthen \"streNT´n\ (v) = to make postulate \"pÅstjuleIt\ (v) = to czyjejś rady strong wzmacniać hypothesise zakładać, twierdzić recruit \rI"kru…t\ (v) = to seek staff for stress-busting \"stres bøstIN\ (adj) = primate \"praImeIt\ (n) = an ape ssak employment rekrutować, stress-relieving zwalczający stres naczelny dokonywać naboru wholesome \"h´Uls´m\ (adj) = healthy reflex \"ri…fleks\ (n) = a natural references \"ref´r´nsIz\ (pl n) = zdrowy (służący zdrowiu) response to a physical effect recommendation letters referencje wreak havoc (phr) = to cause chaos odruch (reakcja na bodźce) siać spustoszenie WL10 Strona 11 Word List regardless \rI"gA…dl´s\ (adv) = crutch \krøtS\ (n) = each of the two stub \støb\ (v) = to accidentally hurt irrespective of anything bez long sticks placed under the arms my toe uderzyć się (palcem u nogi) względu na coś to help an injured person walk kula swift recovery (phr) = getting better scientific discipline (phr) = an area of inwalidzka/ortopedyczna after an illness in a short period of knowledge taught at universities defiant mood (phr) = a negative time szybki powrót do zdrowia dyscyplina naukowa frame of mind prowokacyjne, swollen \"sw´Ul´n\ (adj) = (of a part of sincerity \sIn"ser´ti\ (n) = genuineness wyzywające nastawienie the body) bigger due to a disease szczerość degenerative disease (phr) = an illness or injury opuchnięty, spuchnięty therapeutic \ÆTer´"pju…tIk\ (adj) = remedial that is gradually getting worse tear a muscle (phr) = to cause leczniczy, terapeutyczny choroba zwyrodnieniowa damage to a muscle naciągnąć transformative \trœns"fO…m´tIv\ (adj) = dislocate \"dIsl´keIt\ (v) = to make a mięsień bringing about changes for the bone change its position by accident terminal disease (phr) = an illness better tu: powodujący pozytywne (o kości) przemieszczać się that leads to death śmiertelna zmiany feel out of sorts (idm) = to feel a little choroba unique \ju…"ni…k\ (adj) = one-of-a-kind ill niezbyt dobrze się czuć thrash \TrœS\ (v) = to move violently unikatowy, niepowtarzalny fracture \"frœktS´\ (v) = to get a bone rzucać się, miotać się womb \wu…m\ (n) = the organ in a broken zlamać się, pęknąć throbbing pain (phr) = a regularly woman’s body where a baby gland \glœnd\ (n) = a body organ that repeated pain pulsujący ból grows until it is born macica produces substances for the body torso \"tO…s´U\ (n) = the part of the to use gruczoł body between the neck and the 4b heal \hi…l\ (v) = (of an injury/fracture) legs, without the arms tors, tułów alternative therapy (phr) = not to be cured (o urazie/złamaniu) treat \tri…t\ (v) = to try to cure a traditional medical treatment leczyć patient of their illness leczyć leczenie knuckle \"nøk´l\ (n) = each of the twist \twIst\ (v) = to injure (the alternatywne/niekonwencjonalne finger joints kostka u ręki ankle/wrist) by turning it hard and amiable mood (phr) = a friendly migraine \"mi…greIn\ (n) = a very accidentally skręcić (np. kostkę) frame of mind życzliwe painful headache migrena 4c usposobienie mood \mu…d\ (n) = the way you feel arthritis \A…"TraItIs\ (n) = the medical nastrój break the bank (phr) = to use up all condition in which you get the non-invasive therapy (phr) = medical my money wydać mnóstwo joints of the body swollen treatment without operating on pieniędzy artretyzm, zapalenie stawów the body terapia nieinwazyjna herbal extract \Æh‰…b´"l "ekstrœkt\ (n) = the be back on one's feet (idm) = to be ointment \"OIntm´nt\ (n) = a substance we get from small special successful again after overcoming pharmaceutical cream maść plants through a certain process problems stanąć na nogi (po ongoing therapy (phr) = continuing wyciąg ziołowy przezwyciężeniu trudności) medical treatment terapia impulsively \Im"pølsIvli\ (adv) = be fit as a fiddle (idm) = to be very stała/ciągła spontaneously impulsywnie, healthy być zdrowym jak ryba recovery \rI"køv´ri\ (n) = getting better porywczo be given a clean bill of health after being ill powrót do zdrowia leftovers \"left´Uv´z\ (pl n) = uneaten (idm) = to be officially told that my relieve \rI"li…v\ (v) = to make a pain, food resztki (jedzenia) state of health is very good dostać stress, etc less strong przynieść ulgę 4d zaświadczenie o dobrym stanie rotten mood (phr) = a very bad frame bulk up \Æbølk "øp\ (phr v) = to put on zdrowia of mind bardzo zły nastrój muscle zyskać masę ciała, budować block \blÅk\ (v) = to obstruct sth sinusitis \ÆsaIn´"saItIs\ (n) = the medical mięśnie blokować, utrudniać condition in which you get the epidemic \ÆepI"demIk\ (n) = a large bruised \bru…zd\ (adj) = (of a part of spaces in the bones behind the number of cases of a disease the body) with a purple mark on nose swollen zapalenie zatok epidemia the skin due to an injury sling \slIN\ (n) = a piece of cloth tied general practitioner \ÆdZen´r´l posiniaczony around the neck for supporting a prœk"tIS´n´\ (n) = a family doctor calf \kA…f\ (n) = the back part of the broken arm temblak internista, lekarz pierwszego leg between the knee and the ankle splitting headache \ÆsplItIN "hedeIk\ (n) = kontaktu łydka a very strong pain in the head hectic lifestyle (phr) = a frantic way chronic disease (phr) = an incurable rozsadzający ból głowy of living nerwowy styl życia disease continuing for a long time stamina \"stœmIn´\ (n) = the natural muscle mass \"møs´l mœs\ (n) = the chroniczna choroba ability to keep doing sth without density of the soft connecting collarbone \"kÅl´b´Un\ (n) = each of giving up wytrwałość, tissues in the body masa mięśniowa the two bones that connect the wytrzymałość, kondycja fizyczna naturally predisposed (phr) = neck with the shoulders obojczyk stiff joint (phr) = a joint in the body sensitive to sth by nature contract \k´n"trœkt\ (v) = to catch an that is painful and doesn’t bend posiadający naturalne predyspozycje illness tu: zarazić się (chorobą) easily sztywność stawu nutritious \nju"trIS´s\ (adj) = nourishing cramp \krœmp\ (n) = a severe pain due stinging \"stININ\ (adj) = (of a report, pożywny, odżywczy to sudden tightening of a muscle letter, etc) critical (o sprawozdaniu, obesity \´U"bi…s´ti\ (n) = the state of skurcz mięśnia liście itd.) zjadliwy, uszczypliwy being extremely overweight otyłość WL11 Strona 12 Word List physically unattainable (phr) = mouth-watering \"maUT ÆwO…t´rIN\ decrease \dI"kri…s\ (v) = to decline impossible to do with your body (adj) = appetising apetyczny, aż zmniejszać się, opadać nieosiągalny ślinka leci defeat \dI"fi…t\ (v) = to beat sb pokonać processed food (phr) = food with penetrate \"pen´treIt\ (v) = to go into sth defend \dI"fend\ (v) = to stand up for chemicals added to it pentrować, przenikać, zgłębiać sb/sth bronić przetworzone jedzenie persuasive \p´"sweIsIv\ (adj) = deficient \dI"fIS´nt\ (adj) = lacking; put a strain on sth (phr) = to convincing przekonujący inadequate niewystarczający overload sth przeciążyć coś, plagiarise \"pleIdZ´raIz\ (v) = to copy defy \dI"faI\ (v) = to ignore przytłoczyć sb else’s written work and present przeciwstawiać się, ignorować side effect \"saId Ifekt\ (n) = a secondary it as your own popełniać plagiat descend \dI"send\ (v) = to go down to unwanted result of a drug efekt portion \"pO…S´n\ (n) = an individual a lower level schodzić uboczny quantity of food porcja dissolve \dI"zÅlv\ (v) = to become a liquid sleep deprivation \"sli…p deprIÆveIS´n\ preservative \prI"z‰…v´tIv\ (n) = a rozpuścić (doprowadzić do stanu (n) = a lack of sleep substance added to food to keep it płynnego) deprywacja/niedobór snu good for some time środek divert \daI"v‰…t\ (v) = to turn in a societal pressures (phr) = social konserwujący, konserwant different direction odwrócić, tensions presje społeczne retain \rI"teIn\ (v) = to keep zachować zmienić kierunek starvation \stA…"veIS´n\ (n) = a lack of self-reliant \Æself rI"laI´nt\ (adj) = eliminate (sth from sth else) \I"lImIneIt\ food głód independent samodzielny (v) = to remove sth from sth else tackle the issue (phr) = to deal with a subsidiary \s´b"sIdiari\ (adj) = usunąć, wyeliminować particular problem radzić sobie z supplementary; secondary evaporate \I"vœp´reIt\ (v) = to become jakąś sprawą drugorzędny, pomocniczy, steam wyparować virtual pariah (phr) = practically a dodatkowy excessively \Ik"sesIvli\ (adv) = too much social outcast rzeczywisty wyrzutek substitute \"søbstItju…t\ (v) = to replace nadmiernie, zbytnio 4e zastępować exert \Ig"z‰…t\ (v) = to put your we reap what we sow (phr) = if we do influence, your power, etc to use alternative \O…l"t‰…n´tIv\ (n) = one other good things, good things will wywierać (nasisk, wpływ) possibility alternatywa happen to us, and if we do bad fall in with sb \ÆfO…l "In wID\ (phr v) = to compulsory \k´m"pøls´ri\ (adj) = things, bad things will happen to us agree with sb zgadzać się z kimś obligatory obowiązkowy zbieramy to co zasialiśmy flawless \"flO…l´s\ (adj) = perfect strive \straIv\ (v) = to make every doskonały, idealny effort to achieve sth usiłować, starać Language Knowledge 4 gullible \"gølIb´l\ (adj) = easily deceived się agile \"œdZaIl\ (adj) = flexible zręczny, łatwowierny 4f zwinny, sprawny hefty \"hefti\ (adj) = big in size and heavy alleviate \´"li…vieIt\ (v) = to relieve masywny, zwalisty accomplish \´"kømplIS\ (v) = to reach a złagodzić, ulżyć goal osiągnąć, zakończyć coś hinge \hIndZ\ (n) = a point of approachable \´"pr´UtS´b´l\ (adj) = connection in a door frame zawias pomyślnie easy to talk to przystępny accuracy \"œkj´r´si\ (n) = precision hoarse \hO…s\ (adj) = (of a voice) rough assert \´"s‰…t\ (v) = to state sth with (o głosie) zachrypły, ochrypły dokładność confidence twierdzić (coś), addictive \´"dIktIv\ (adj) = causing impressionable \Im"preS´n´b´l\ (adj) = zapewniać (o czymś) easily influenced łatwo ulegający dependence powodujący brisk \brIsk\ (adj) = (οf a walk) fast (o uzależnienie wpływom chodzie) dziarski, żwawy inscribe \In"skraIb\ (v) = to make words additive \"œd´tIv\ (n) = an artificial bruise \bru…z\ (n) = a purple mark on ingredient in food to improve its on wood, stone, etc wyryć, the skin due to an injury siniak wygrawerować appearance, taste, etc dodatek, bustling \"bøslIN\ (adj) = (of a place) domieszka insert \In"s‰…t\ (v) = to put sth inside with many people (o miejscu) sth else włożyć, wstawić circuit training \"s‰…kIt ÆtreInIN\ (n) = a tętniący życiem series of high-intensity aerobic intersection \ÆInt´"sekS´n\ (n) = a road coarse \kO…s\ (adj) = rough szorstki, junction skrzyżowanie exercises trening kondycyjny, trening chropowaty obwodowy invalid \In"vœlId\ (adj) = incorrect come up with sth \Ækøm "øp wID\ nieprawidłowy, nieważny concise \k´n"saIs\ (adj) = brief and (phr v) = to think of an idea wpaść comprehensive zwięzły, krótki joint \dZOInt\ (n) = a body part where na jakiś pomysł two bones are connected staw consumption \k´n"sømpS´n\ (n) = the compensate \"kÅmp´nseIt\ (v) = to act of eating or drinking sth (miejsce połączenia kości) make up for sth rekompensować junction \"dZøNkS´n\ (n) = a place konsumpcja comprise \k´m"praIz\ (v) = to be made contraction \k´n"trœkS´n\ (n) = a where two roads meet up of sth zawierać, obejmować, skrzyżowanie dróg shortened form of a word or words skladać się z forma ściągnięta, kontrakcja make off \ÆmeIk "Åf\ (phr v) = to run conclude \k´n"klu…d\ (v) = to infer away; to escape znikać, uciekać exposure \Ik"sp´UZ´\ (n) = the wywnioskować, dochodzić do possibility of experiencing sth new nimble \"nImb´l\ (adj) = moving wniosku quickly and easily zwinny tu: narażenienie (kogoś na coś) constitute \"kÅnstItju…t\ (v) = to form intake \"InteIk\ (n) = the amount of pacify \"pœsIfaI\ (v) = to make sb calm stanowić, składać się na uspokoić food you take into your body tu: debate \dI"beIt\ (v) = to argue spożycie debatować, dyskutować WL12 Strona 13 Word List prescribe \prI"skraIb\ (v) = to write an giggle \"gIgl\ (v) = to laugh in a sanitation facilities \ÆsœnI"teIS´n order form for medication childlike way or nervously chichotać f´ÆsIl´tiz\ (pl n) = places and services przepisywać (lekarstwo) go overboard with sth (idm) = to do for the protection of public health, radically \"rœdIkli\ (adv) = extremely sth too much przesadzić z czymś e.g. toilets, refuse collection, etc radykalnie grin \grIn\ (v) = to smile broadly instalacje sanitarne rash \rœS\ (n) = an area of skin showing my teeth szeroko się sustainable development \s´ÆsteIn´b´l covered in red spots wysypka uśmiechać dI"vel´pm´nt\ (n) = environmentally- rugged \"røgId\ (adj) = uneven hazardous \"hœz´d´s\ (adj) = dangerous friendly development that can nierówny, wyboisty niebezpieczny, ryzykowny continue for a very long time severely \sI"vI´li\ (adv) = seriously; invigorating \In"vIg´reItIN\ (adj) = zrównoważony rozwój very badly ciężko, poważnie refreshing and energising ożywczy, waste management \weIst sink \sINk\ (v) = to go under the water orzeźwiający "mœnIdZm´nt\ (n) = the processes tonąć it’s a long shot (idm) = it's unlikely to involved in dealing with sanitation sluggish \"sløgIS\ (adj) = slow-moving jest loteria/ryzykowna sprawa gospodarka odpadami niemrawy, ociężały, ospały learn the ropes (phr) = to understand 5a sprain \spreIn\ (n) = a painful injury how things work nauczyć się fachu, due to a sudden twist zwichnięcie, zjeść na czymś zęby a pile of rubbish (phr) = a lot of skręcenie neurotransmitter \ÆnjU´r´Utrœnz"mIt´\ garbage together in a heap sterta stain \steIn\ (n) = a mark not easily (n) = a body chemical that sends śmieci removed (usually made by wine, out signals to various cells addressed envelope (phr) = a letter coffee, etc) plama neuroprzekaźnik paper wrapper with the recipient's stroll \str´Ul\ (n) = a slow walk (be) on the ball (idm) = alert mieć łeb address written on it przechadzka na karku, ogarniać co się dzieje zaadresowana koperta subscribe \s´b"skraIb\ (v) = to sign up dookoła alleged \´"ledZd\ (adj) = said to have to sth prenumerować (gazetę), serotonin \ÆsI´r´U"t´UnIn\ (n) = a happened rzekomy, domniemany wykupywać abonament neurotransmitter that is believed amiably \"eImi´bli\ (adv) = pleasantly; subside \s´b"saId\ (v) = to wear off (o to cause happiness serotonina, in a friendly manner mile, bólu) ustępować, (o emocjach) hormon szczęścia uprzejmie opadać, (o burzy) uspokajać się smirk \sm‰…k\ (v) = to smile about sb's back alley \Æbœk "œli\ (n) = a small, susceptible (to sth) \s´"sept´b´l\ (adj) = misfortune or because you think usually dark, street behind buildings easily affected by an illness, etc you are better than others boczna uliczka, zaułek podatny (na coś) uśmiechać się ironicznie, złośliwie lub bin bag \"bIn bœg\ (n) = a plastic bag take up \ÆteIk "øp\ (phr v) = to start a z poczuciem wyższości for the container where we dispose hobby tu: zainteresować się czymś of rubbish worek na śmieci tonsillitis \ÆtÅns´"laItIs\ (n) = an Module 5 Cause for Concern borough \"bør´\ (n) = a municipality inflammation of the organs lying adequate \"œdIkw´t\ (adj) = sufficient gmina on either side of the throat dostateczny, wystarczający bugbear \"bøgbe´\ (n) = sth that zapalenie migdałków counterpart \"kaUnt´pA…t\ (n) = sb of irritates sb problem, szkopuł, toothpick \"tu…TpIk\ (n) = a small the same rank or quality as you zagwozdka wooden stick for cleaning your teeth odpowiednik (np. osoby) bustle up \Æbøs´l "øp\ (phr v) = to move wykałaczka developing country \dIÆvel´pIN "køntri\ energetically and busily krzątać transcribe \trœn"skraIb\ (v) = to make (n) = a rather poor country that is się a written copy of sth przepisywać, still trying to enhance its people’s charming smile (phr) = an attractive zapisywać, transkrybować quality of life kraj rozwijający się grin czarujący uśmiech withered \"wID´d\ (adj) = (of plants) extreme poverty (phr) = the condition chit chat \"tSIt tSœt\ (n) = a friendly dried and dying więdnąć, usychać in which people are very poor light-hearted conversation skrajne ubóstwo, nędza gadka-szmatka Language Focus 4 collapsed \k´"lœpst\ (adj) = fallen apart finite \"faInaIt\ (adj) = limited beam \bi…m\ (v) = to smile happily ograniczony zapadnięty, zawalony uśmiechać się promiennie gender inequality \"dZend´ InIÆkwÅl´ti\ contextual \k´n"tekstSu´l\ (adj) = relating chuckle \"tSøkl\ (v) = to laugh without (n) = the fact that males and to a piece of writing and its meaning opening the mouth chichotać females are not considered equal kontekstowy craving \"kreIvIN\ (n) = a strong desire nierówność płci disown \dIs"´Un\ (v) = to refuse to to do or have sth łaknienie, illiterate \I"lIt´r´t\ (adj) = not knowing acknowledge sth wyprzeć się, pragnienie to read or write nieumiejący wyrzec się demanding \dI"mA…ndIN\ (adj) = czytać lub pisać, niepiśmienny dispose (of sth) \dI"sp´Uz\ (v) = to difficult and tiring wymagający on average (phr) = typically średnio, throw sth away pozbyć się exhilarating \Ig"zIl´reItIN\ (adj) = przeciętnie (czegoś) causing happiness and excitement renewable resources \rIÆnju…´b´l elicit \I"lIsIt\ (v) = to bring out; to ekscytujący, porywający rI"zO…sIz\ (pl n) = sources of energy extract (information, etc) uzyskać fermented \f´"mentId\ (adj) = (of that can replace themselves, such fade \feId\ (v) = to disappear gradually foods/drinks) having undergone a as the sun and the wind zasoby przeminąć chemical process poddany odnawialne feature \"fi…tS´\ (v) = to include; to procesowi fermentacji, resources \rI"zO…sIz\ (pl n) = coal, oil, present prezentować, zawierać sfermentowany water, etc zasoby WL13 Strona 14 Word List front lawn (phr) = the forward stretch rotting food (phr) = food that decays discrimination \dIÆskrImI"neIS´n\ (n) = of grass-covered land trawnik z gnijące lub psujące się jedzenie unfair behaviour towards people of przodu domu rummage (through sth) \"rømIdZ\ a different race from yours gesture \"dZestS´\ (v) = to make a hand (v) = to move things around in dyskryminacja signal wskazać, wykonać gest order to find sth przeszukiwać eliminate \I"lImIneIt\ (v) = to remove graffitied \gr´"fi…tId\ (adj) = vandalised (coś) sth completely wyeliminować namalowane lub napisane (np. sack \sœk\ (n) = a large bag wór embezzlement \Im"bezlm´nt\ (n) = the farbą w spreju) w przestrzeni shed \Sed\ (n) = a small outhouse used crime of stealing money from your publicznej lub prywatnej for storage szopa job defraudacja, haul \hO…l\ (v) = to drag sth wlec, sound \saUnd\ (adj) = accurate and sprzeniewierzenie ciągnąć strong solidny, wiarygodny entangled \In"tœNgld\ (adj) = caught in heap \hi…p\ (n) = a pile sterta split \splIt\ (adj) = open rozdarty a net, rope, etc zaplątany incriminating details (phr) = pieces stench \stentS\ (n) = a strong smell face \feIs\ (v) = to confront sth stawić of information that make sb seem smród czoła guilty dowody obciążające stinking \"stINkIN\ (adj) = very smelly fee \fi…\ (n) = money paid to a inexplicably \ÆInIk"splIk´bli\ (adv) = in śmierdzący professional for their services an unexplained way tenant \"ten´nt\ (n) = sb who rents a opłata niewytłumaczalnie house/flat lokator, najemca fossil fuels \"fÅs´l Æfju…´lz\ (pl n) = coal, infer \In"f‰…\ (v) = to draw a conclusion till receipt \ "tIl rIÆsi…t\ (n) = a bill of sale oil, etc found in the Earth and from the information you have issued from a cash register used for production of energy wywnioskować paragon paliwa kopalne informant \In"fO…m´nt\ (n) = sb who waste disposal \"weIst dIÆsp´Uz´l\ (n) = fraud \frO…d\ (n) = a scam oszustwo secretly provides information the act of getting rid of rubbish gillnet \"gIlnet\ (n) = a type of plastic about sb/sth informator wywóz odpadów fishing net placed vertically in the knotted \"nÅtId\ (adj) = tied zawiązany yield \ji…ld\ (v) = to give some information water sieć skrzelowa leaking \"li…kIN\ (adj) = letting liquid out ujawniać, dostarczać (np. greenhouse gas emission (phr) = the cieknący informacje) fact that toxic gases, which cause meticulous \m´"tIkj´l´s\ (adj) = global warming, are sent into air 5b attentive to detail; precise emisja gazów cieplarnianych dokładny, szczegółowy adapt \´"dœpt\ (v) = to adjust harsh punishment (phr) = very strict nappy \"nœpi\ (n) = a diaper pieluszka przystosować się punishment surowa kara obediently \´"bi…di´ntli\ (adv) = affordable \´"fO…d´b´l\ (adj) = low-priced hefty fine (phr) = a heavy financial submissively posłusznie w przystępnej cenie penalty wysoka grzywna obscenities \´b"sen´ti…z\ (pl n) = swear anti-social behaviour (phr) = homicide \"hÅmIsaId\ (n) = murder; words wulgaryzmy disruptive conduct postawa manslaughter morderstwo obstruction \´b"strøkS´n\ (n) = blockage aspołeczna illegal \I"li…g´l\ (adj) = against the law; zablokowanie, zatarasowanie (np. appalling conditions (phr) = terrible unlawful nielegalny drogi) situation and environment impoverished community (phr) = offender \´"fend´\ (n) = a criminal; a opłakany stan a very poor group of people wrongdoer przestępca assault \´"sO…lt\ (n) = a physical attack zubożała społeczność oozing \"u…zIN\ (adj) = leaking out slowly napaść imprisonment \Im"prIz´nm´nt\ (n) = cieknący at an alarming rate (phr) = frightfully confinement uwięzienie, kara patrol \p´"tr´Ul\ (v) = to ensure that fast w zastraszającym tempie więzienia there is no trouble in an area by avert \´"v‰…t\ (v) = to avoid unikać, jaywalk \"dZeIwO…k\ (v) = to cross a going around it regularly zapobiegać street at a dangerous place patrolować ban \bœn\ (n) = an official prohibition przechodzić przez ulicę w photographic eye (phr) = the ability zakaz niedozwolonym miejscu to notice extreme detail capital punishment \ÆkœpItl juvenile crime (phr) = illegal actions wyjątkowa umiejętność "pønISm´nt\ (n) = death penalty committed by young people dostrzegania szczegółów kara śmierci przestępczość nieletnich prematurely \Æprem´"tSU´li\ (adv) = too cattle farming \"kœtl ÆfA…mIN\ (n) = landfill \"lœndfIl\ (n) = an open site for early przedwcześnie keeping bulls and cows on a farm disposing of waste material propel \pr´"pel\ (v) = to urge sb to do sth for meat and milk hodowla bydła wysypisko śmieci popchnąć kogoś (do zrobienia community service \k´Æmju…n´ti "s‰…vIs\ legislation \ÆledZI"sleIS´n\ (n) = lawmaking czegoś) (n) = public service prace ustawodawstwo prosecution \ÆprÅsI"kju…S´n\ (n) = the społeczne libel \"laIb´l\ (n) = publicising false action of officially accusing sb of a compensation \ÆkÅmp´n"seIS´n\ (n) = information about sb in order to crime oskarżenie reimbursement odszkodowanie, harm them oszczerstwo, registration number \redZI"streIS´n rekompensata zniesławienie, paszkwil Ænømb´\ (n) = the number on a curb \k‰…b\ (v) = to restrain ograniczyć logging \"lÅgIN\ (n) = obtaining wood vehicle licence plate numer deprived areas (phr) = run-down by cutting down forest trees rejestracyjny pojazdu parts of a place zubożały obszar wycinanie drzew repercussions \Æri…p´"køS´nz\ (pl n) = disadvantaged \ÆdIs´d"vA…ntIdZd\ (adj) = malnourishment \Æmœl"nørISm´nt\ (n) = negative consequences under privileged pokrzywdzony malnutrition niedożywienie następstwa, konsekwencje WL14 Strona 15 Word List manslaughter \"mœnslO…t´\ (n) = the trespass \"tresp´s\ (v) = to intrude put sth in perspective (phr) = to crime of unintentionally killing sb wtargnąć (np. na teren judge sth sensibly and in nieumyślne spowodowanie prywatny) comparison with similar things śmierci trigger \"trIg´\ (v) = to cause sth to spojrzeć na coś z innego punktu march \mA…tS\ (n) = an organised walk happen spowodować, wywołać widzenia to demonstrate against sth marsz, vandalism \"vœnd´lIz´m\ (n) = the crime recession \rI"seS´n\ (n) = financial crisis pochód of causing damage to public property recesja marine mammal \m´Æri…n "mœm´l\ (n) = wandalizm, chuligaństwo stark \stA…k\ (adj) = unpleasant a sea animal that gives birth to youth detention centre \"ju…T dIÆtenS´n brutalny, nieprzyjemny, ponury babies ssak morski sent´\ (n) = a juvenile hall zakład state handouts \ÆsteIt "hœndaUts\ mugging \"møgIN\ (n) = the crime of poprawczy (pl n) = benefits from a government attacking sb in the street to rob them zasiłki od państwa 5c the bubble bursts (phr) = a successful napaść z rabunkiem murder \"m‰…d´\ (n) = an intentional cart \kA…t\ (n) = a trolley wózek na period of time suddenly comes to killing morderstwo zakupy an end okres świetności dobiegł on the brink of extinction (phr) = (of distinctive \dI"stINktIv\ (adj) = easy to końca a species) very close to stopping recognise charakterystyczny the underprivileged \Di Æønd´"prIv´lIdZd\ existing na skraju wyginięcia fizzing \"fIzIN\ (adj) = (of a sound) like (pl n) = the deprived people ludzie overconsumption \Æ´Uv´k´n"sømpS´n\ that of gas bubbles in a sparkling biedni (n) = the fact that people buy too drink syczący fly-tipping \"flaI tIpIN\ (n) = the 5e many goods and use too many services nadmierna konsumpcja practice of disposing of waste consensus \k´n"sens´s\ (n) = an patrol \p´"tr´Ul\ (v) = to watch over an material illegally wyrzucanie agreement konsensus, zgodna area patrolować śmieci w niedozwolonych opinia pesticide \"pestIsaId\ (n) = a chemical miejscach counselling \"kaUns´lIN\ (n) = advice and for killing the insects which destroy scheme \ski…m\ (n) = a project for support offered by a professional crops pestycyd, środek helping people przedsięwzięcie doradztwo owadobójczy incentive \In"sentIv\ (n) = sth that 5d encourages you motywacja, poacher \"p´UtS´\ (n) = an illegal hunter kłusownik acquire \´"kwaI´\ (v) = to obtain zachęta police warning \p´"li…s ÆwO…nIN\ (n) = a zdobyć, przyswoić lay off \ÆleI "Åf\ (phr v) = to tell an police caution upomnienie od compound \k´m"paUnd\ (v) = to make employee to leave the job because policji sth worse pogorszyć there is no more work zwolnić prejudice \"predZ´dIs\ (n) = an unfair confide (in sb) \k´n"faId\ (v) = to trust pracownika z powodu braku dislike of sb/sth uprzedzenie sb and tell them your problems pracy put sb on probation (phr) = to zwierzać się (komuś) default (on sth) \dI"fO…lt\ (v) = to fail to 5f release a criminal from prison pay sth on time nie spłacić czegoś ameliorate \´"mi…li´reIt\ (v) = to make conditionally oddać kogoś pod (np. pożyczki) sth better polepszyć nadzór kuratorski demoralising \dI"mÅr´laIzIN\ (adj) = amenities \´"mi…n´tiz\ (pl n) = facilities recession \rI"seS´n\ (n) = financial crisis discouraging demoralizujący udogodnienia recesja, kryzys finansowy drop-in centre \"drÅp In Æsent´\ (n) = a committee \k´"mIti\ (n) = a group of reproductive \Æri…pr´"døktIv\ (adj) = (of place where you can go to get people who have a particular task a mammal) able to produce babies advice and support at any time to do komitet, komisja płodny miejsce, do którego można udać compile \k´m"paIl\ (v) = to put together sailing vessel \"seIlIN Æves´l\ (n) = a się po poradę bez sporządzić, opracować ship with sails statek, żaglowiec wcześniejszego umówienia się na contraction \k´n"trœkS´n\ (n) = a securities fraud \s´"kjU´r´tiz frO…d\ (n) = wizytę shortened form of a word or phrase an investment fraud; a stock fraud financial downturn \faIÆnœnS´l forma ściągnięta (słowa lub fałszowanie papierów "daUnt‰…n\ (n) = economic decline zwrotu) wartościowych spadek koniunktury delinquency \dI"lINkw´nsi\ (n) = sentence \"sent´ns\ (n) = the punishment get sth out in the open (phr) = to criminal actions by young people that a court gives to a criminal make sth public knowledge przestępczość wyrok ujawnić coś deterioration \dIÆtI´ri´"reIS´n\ (n) = stand trial (phr) = to be judged in a justified \"dZøstIfaId\ (adj) = worsening pogorszenie (stanu court stanąć przed sądem well-explained uzasadniony czegoś) suffocate \"søf´keIt\ (v) = to lose your knock-on effect (phr) = the fact that sth disaffected \ÆdIs´"fektId\ (adj) = life because you can't breathe happening causes sth else to happen unsatisfied with the government udusić się efekt domina źle usposobiony, zniechęcony terrorism \"ter´rIz´m\ (n) = the use of private practice \ÆpraIv´t "prœktIs\ (n) = (np. do rządu) violence in order to press a a doctor’s or other professional’s imminent \"ImIn´nt\ (adj) = (of sth government for sth terroryzm personal business prywatna bad) about to happen transparent \trœns"pœr´nt\ (adj) = that praktyka (np. lekarska) nadciągający, bliski, nieuchronny you can see through tu: ażurowy WL15 Strona 16 Word List implement \"ImplIment\ (v) = to put central \"sentr´l\ (adj) = principal; main dissolve \dI"zÅlv\ (v) = to become part into effect wprowadzić w życie główny of a liquid rozpuszczać inner-city \ÆIn´ "sIti\ (adj) = close to the cling (to sth/sb) \klIN\ (v) = to hang divert \daI"v‰…t\ (v) = to reroute city centre śródmiejski on to sth/sb trzymać się czegoś zmieniać kierunek, przekierować menacing \"men´sIN\ (adj) = threatening kurczowo, przylgnąć do czegoś na inną trasę groźny colleague \"kÅli…g\ (n) = a co-worker endeavour \In"dev´\ (n) = an effort mural \"mjU´r´l\ (n) = a painting on a wall kolega lub koleżanka z pracy próba, staranie mural conceal \k´n"si…l\ (v) = to hide sth establish \I"stœblIS\ (v) = to verify sth plague \pleIg\ (v) = to cause trouble ukrywać, skrywać ustalić and suffering dręczyć confer \k´n"f‰…\ (v) = to consult with sb fend sb off \Æfend "Åf\ (phr v) = to pledge \pledZ\ (v) = to promise to do sth konsultować, naradzać się z kimś defend yourself against sb przyrzec, zadeklarować (np. conform (to sth) \k´n"fO…m\ (v) = to odeprzeć atak wsparcie finansowe) comply with sth dostosowywać fracture \"frœktS´\ (n) = a broken bone subsidy \"søbs´di\ (n) = government się do czegoś, przestrzegać (np. złamanie, pęknięcie funding dotacja, subwencja praw) fragile \"frœdZaIl\ (adj) = vulnerable; substantially \s´b"stœnS´li\ (adv) = conquer \"kÅNk´\ (v) = to defeat an sensitive delikatny, kruchy, słaby considerably znacznie enemy podbijać, pokonywać harvest \"hA…vIst\ (v) = to catch an superior \su…"pi´ri´\ (n) = sb at a higher consent (to sth/doing sth) \k´n"sent\ animal for human use odławiać rank than you przełożony (v) = to agree to do sth zgodzić się (w celach zarobkowych) tackle \"tœk´l\ (v) = to deal with sth na coś, wyrażać zgodę havoc \"hœv´k\ (n) = destruction uporać się z czymś consequence \"kÅnsIkw´ns\ (n) = an zniszczenie, spustoszenie up-and-coming \Æøp ´n "kømIN\ (adj) = effect konsekwencja, następstwo low-lying country (phr) = a country promising dobrze zapowiadający convert \k´n"v‰…t\ (v) = to transform close to the level of the sea kraj się, obiecujący przerabiać, modyfikować nizinny uphill struggle (phr) = an extremely create \kri"eIt\ (v) = to make sth lower \"l´U´\ (v) = to take sth down difficult task trudne zadanie tworzyć from a higher level obniżyć, wasteland \"weIstlœnd\ (n) = criminal \"krImIn´l\ (adj) = law-breaking redukować a run-down place bezdroże, przestępczy mainstream \"meInstri…m\ (adj) = nieużytek crucial \"kru…S´l\ (adj) = very important conventional powszechnie kluczowy, niezbędny akceptowany Language Knowledge 5 make ends meet (phr) = to barely curve \k‰…v\ (v) = to form an arch a typical day (phr) = a normal day wygiąć, zakrzywić earn enough money to live wiązać typowy dzień decline \dI"klaIn\ (v) = to decrease koniec z końcem adhere (to sth) \´d"hI´\ (v) = to abide spadać, zmniejszyć się mark \mA…k\ (n) = a spot ślad, znak by sth; to follow sth stosować się defect \"di…fekt\ (n) = an imperfection outcome \"aUtkøm\ (n) = a result (do czegoś) defekt, wada wynik affix (sth to sth else) \´"fIks\ (v) = to deficit \"def´sIt\ (n) = a shortfall deficyt peer \pI´\ (n) = a person of the same stick sth to sth else; to attach sth deflect \dI"flekt\ (v) = to divert sth age as you rówieśnik to sth else przyłączyć lub odeprzeć, zmienić (np. kierunek perpetrator \"p‰…p´treIt´\ (n) = a przymocować (coś do czegoś) czegoś) lawbreaker przestępca aim \eIm\ (n) = an objective cel detect \dI"tekt\ (v) = to discover sth pose a threat (phr) = to present a allegation \Æœl´"geIS´n\ (n) = an wykryć, odkryć danger stanowić zagrożenie accusation zarzut, bezpodstawne deteriorate \dI"tI´ri´reIt\ (v) = to get prospects \"prÅspekts\ (pl n) = chances oskarżenie worse pogarszać się of success perspektywy ally \"œlaI\ (n) = a supporter sojusznik determine \dI"t‰…mIn\ (v) = to establish purpose \"p‰…p´s\ (n) = a goal; a reason anti-poaching patrol (phr) = a group sth; to find facts so as to prove sth for doing sth zamiar, cel of guards going around an area at true ustalić, określić realise \"rI´laIz\ (v) = to become aware regular intervals to prevent the disappear \ÆdIs´"pI´\ (v) = to vanish of sth zdać sobie sprawę, illegal hunting of wildlife patrol zniknąć uświadomić sobie antykłusowniczy discern \dI"s‰…n\ (v) = to be able to see recoil \rI"kOIl\ (v) = to pull back in fear associate \´"s´USi´t\ (n) = a partner; a or notice sth dostrzec odsunąć (od czegoś lub kogoś), collaborator wspólnik, partner discipline \"dIs´plIn\ (v) = to train sb to wzdragać się przed czymś balk \bO…k\ (v) = to refuse to try sth nie obey rules dyscyplinować; regulation \Æregju"leIS´n\ (n) = an chcieć czegoś zrobić, wzdragać podporządkować regułom official rule regulacja (prawna) się przed czymś discriminate (between two things) renovation \Æren´"veIS´n\ (n) = be in a critical condition (phr) = to \dI"skrImIneIt\ (v) = to distinguish refurbishment remont, renowacja be seriously ill być w stanie between sth and sth else repel \rI"pel\ (v) = to drive sth/sb away krytycznym rozróżniać, odróżniać odpychać, wzbudzać niechęć bend \bend\ (v) = to make sth curved disengage \ÆdIsIn"geIdZ\ (v) = to detach restraint \rI"streInt\ (n) = the zginać odłączyć repression of your emotions bleak \bli…k\ (adj) = offering little or no disperse \dI"sp‰…s\ (v) = to make a powściągliwość; ograniczenie hope ponury, smętny, crowd go in different directions (np. finansowe) beznadziejny rozproszyć restriction \rI"strIkS´n\ (n) = a limitation bond \bÅnd\ (v) = (of two things) to display \dI"spleI\ (v) = to present; to ograniczenie fix together wiązać, spoić exhibit prezentować, pokazywać WL16 Strona 17 Word List show signs of (phr) = to indicate the green credentials (phr) = the Module 6 Material World possibility of sth dawać oznaki qualities that show sb cares about czegoś protecting the environment alliteration \´ÆlIt´"reIS´n\ (n) = the shun \Søn\ (v) = to avoid sb unikać ekoreferencje; dowody na to, że repetition of a sound aliteracja signal \"sIgn´l\ (n) = a gesture which dba się o środowisko attention-grabbing (phr) = that gets expresses sth sygnał have my back against the wall and holds your attention soothe \su…D\ (v) = to calm sb (idm) = to meet an obstacle with przyciągający uwagę uspokoić very few ways to overcome it być blow sb away (phr) = to make sb steer \stI´\ (v) = to cause a vehicle to przyciśniętym do muru extremely excited zrobić na kimś move in a particular direction immune system \I"mju…n sIst´m\ (n) = wrażenie sterować, kierować the system in the body that forms brochure \"br´US´\ (n) = a thin booklet subdue \s´b"dju…\ (v) = to suppress antibodies to protect it system advertising sth broszura poskromić, tłumić odpornościowy catchy slogan (phr) = an advertising switch \swItS\ (v) = to change to sth new make an arrest (phr) = to take sb into phrase easy to remember zmienić, zastąpić custody aresztować chwytliwe hasło trace \treIs\ (n) = a clue ślad, znak, natural \"nœtS´r´l\ (adj) = relating to classified ad \ÆklœsIfaId "œd\ (n) = an poszlaka nature naturalny advertisement for buying/selling transmit \trœnz"mIt\ (v) = to transfer sth on the fringes of society (idm) = on sth in a newspaper ogłoszenie nadawać, przekazywać the margins of the community na drobne turn a blind eye (idm) = to pretend marginesie społeczeństwa digital advertising \ÆdIdZItl "œdv´taIzIN\ not to see sth przymykać na coś organic pollutant (phr) = a chemical (n) = advertisements on the Net, etc oko substance that pollutes the reklama cyfrowa twist \twIst\ (v) = to turn; to rotate environment substancja digital hoarding \ÆdIdZItl "hO…dIN\ (n) = skręcić, zakręcić organiczna zanieczyszczająca a digital billboard billboard weaken \"wi…k´n\ (v) = to become less środowisko cyfrowy powerful osłabić, zmniejszyć paddy field \"pœdi fi…ld\ (n) = a flooded flyer \"flaI´\ (n) = an advertisement on Language Focus 5 area of land where rice is grown a small piece of paper distributed pole ryżowe in the streets ulotka accuse (sb of sth) \´"kju…z\ (v) = to full page spread \ÆfUl peIdZ "spred\ (n) = pardon (sb for sth) \"pA…d´n\ (v) = to hold sb responsible for sth an advertisement covering one allow sb found guilty of a crime to oskarżać (kogoś o coś) page in a newspaper or magazine leave prison ułaskawić acquit \´"kwIt\ (v) = to declare sb not reklama na całą stronę pay a fine (phr) = to settle a penalty guilty uniewinnić impact \"Impœkt\ (n) = an influence zapłacić grzywnę admit sb to a place (phr) = to take sb wpływ plead guilty (phr) = to confess to a to a hospital to receive special care indulge myself (phr) = to let myself crime przyznać się do winy przyjmować (np. pacjenta do enjoy sth pozwalać sobie na coś pollutant \p´"lu…t´nt\ (n) = a szpitala) legalized \"li…g´laIzd\ (adj) = lawful contaminant substancja arid region (phr) = a dry and infertile zgodny z prawem zanieczyszczająca środowisko area of land suchy, jałowy obszar pamphlet \"pœmflIt\ (n) = a small reach a verdict (phr) = (of a jury) to blame (sb for sth) \bleIm\ (v) = to brochure pamflet, broszurka make a decision in a trial wydać hold sb accountable for sth winić scientific reference (phr) = wyrok (kogoś za coś) mentioning sth related to sciences reservoir \"rez´vwA…\ (n) = a water tank break the law (phr) = to do sth illegal odwołanie do materiału zbiornik, akwen łamać prawo naukowego sentence (sb to sth) \"sent´ns\ (v) = to charge (sb with sth) \tSA…dZ\ (v) = to second to none (phr) = the best penalise sb skazać (kogoś na) officially say that sb is guilty of sth niemający sobie równych setting \"setIN\ (n) = the surroundings oskarżyć (kogoś o coś) otoczenie, miejsce 6a come to a head (idm) = (of a spiral out of control (idm) = (of an problem) to reach a critical stage activism \"œktIvIz´m\ (n) = the belief of event) to change rapidly and osiągnąć punkt krytyczny taking serious action in order to uncontrollably wymknąć się spod deciduous \dI"sIdju´s\ (adj) = (of a achieve social or political goals kontroli tree) losing leaves at the end of a aktywizm suspect \s´"spekt\ (v) = to believe sb growing season liściasty affluent \"œflu´nt\ (adj) = prosperous might be guilty of sth ecological \i…k´"lÅdZIk´l\ (adj) = zamożny podejrzewać kogoś environmentally friendly appealing \´"pi…lIN\ (adj) = attractive suspend \s´"spend\ (v) = to put a ekologiczny pociągający, interesujący prison sentence on hold zawiesić evergreen \"ev´gri…n\ (adj) = (of a tree) be implicated in \bi "ImplIkeItId In\ (wyrok) green all year wiecznie zielony (v) = to be involved in być w coś take the blame for sth (phr) = to fend for myself (phr) = to take care of zamieszanym lub wplątanym accept responsibility for sth brać myself alone dawać sobie radę borderline obsessive (phr) = very winę na siebie foot the bill (idm) = to pay all the close to being considered to find myself in dire straits (idm) = costs for sth zapłacić rachunek unhealthily paranoid na granicy to be in a very difficult situation znaleźć się w opałach obsesyjności WL17 Strona 18 Word List break the vicious cycle (phr) = to put obsession \´b"seS´n\ (n) = a bad buy on hire purchase (phr) = to buy sth an end to a situation in which one persistent interest in sth obsesja, expensive by paying small amounts problem creates another worse natręctwo of money at regular intervals than the first przerwać błędne optimism \"ÅptImIz´m\ (n) = the belief kupować na raty koło that only good things will happen buy on impulse (phr) = to buy sth on collapse \k´"lœps\ (v) = to fall down on optymizm the spot without thinking about it a sofa, bed, etc to relax paść (np. pesticide \"pestIsaId\ (n) = a chemical kupować pod wpływem impulsu na łóżko ze zmęczenia) substance for protecting crops canvas \"kœnv´s\ (n) = strong cloth for compelling \k´m"pelIN\ (adj) = interesting against insects pestycyd, środek making tents, sails, bags, etc and przekonujący, interesujący, owadobójczy for painting on płótno, brezent frapujący poorly \"pO…li\ (adv) = badly kiepsko, cracked \krœkt\ (adj) = slightly compost \"kÅmpÅst\ (v) = to use słabo damaged with lines on the surface decayed leaves, plants, etc in order practical \"prœktIk´l\ (adj) = feasible porysowany, popękany to improve the soil kompostować praktyczny, możliwy do craft shop \"krA…ft SÅp\ (n) = a shop concrete \"kÅNkri…t\ (adj) = real zrealizowania that sells handicraft items sklep konkretny purposely \"p‰…p´sli\ (adv) = on purpose artystyczny (z materiałami do consumption \k´n"sømpS´n\ (n) = celowo, umyślnie rękodzieła) buying goods and services resonate (with sb) \"rez´neIt\ (v) = to cut-down \"køt daUn\ (adj) = reduced konsumpcja be sympathetically received by sb zredukowany, zmniejszony developing \dI"vel´pIN\ (adj) = przemawiać do kogoś, podobać deduction \dI"døkS´n\ (n) = the process advancing rozwijający się się komuś (np. o powieści) of taking an amount away from a dismal \"dIzm´l\ (adj) = depressing resources \rI"zO…sIz\ (pl n) = minerals, total potrącanie kosztów ponury, posępny precious stones and metals, etc delicatessen \ÆdelIk´"tes´n\ (n) = a shop disposal \dI"sp´Uz´l\ (n) = throwing sth that exist naturally in the earth that sells high quality packed foods away wywóz, pozbycie się zasoby delikatesy distribution \ÆdIstrI"bju…S´n\ (n) = scoff \skÅf\ (v) = to make fun of sb/sth discount \"dIskaUnt\ (n) = a reduced supplying goods to shops drwić, szydzić price of a product zniżka dystrybucja (np. towaru do second hand (phr) = used używane, z DIY superstore \Ædi… aI waI "su…p´stO…\ sklepów) drugiej ręki (n) = a huge shop that sells items engaging \In"geIdZIN\ (adj) = sorely \"sO…li\ (adv) = very seriously for making things yourself captivating czarujący, zajmujący bardzo, wielce supermarket z artykułami dla epilogue \"epIlÅg\ (n) = the last part of tedious \"ti…di´s\ (adj) = boring majsterkowiczów a book epilog monotonny, nudny email alert \"i…meIl ´Æl‰…t\ (n) = exposé \ek"sp´UzeI\ (n) = a news story thought-provoking \"TO…t pr´Æv´UkIN\ information you receive revealing sth shocking publikacja (adj) = stimulating skłaniający do immediately about offers, sales, demaskatorska refleksji job openings, etc through the Net extraction \Ik"strœkS´n\ (n) = obtaining trash \trœS\ (v) = to severely destroy a subskrypcja mailowa sth from sth else, e.g. oil/gold place on purpose demolować end-of-season \Æend ´f "si…z´n\ (adj) = from the earth wydobycie, value \"vœlju…\ (v) = to consider sb/sth at the completion of each of the pozyskiwanie (np. węgla) highly important cenić four quarters of a year (e.g. fertilizer \"f‰…tIlaIz´\ (n) = a chemical autumn, etc) pod koniec sezonu substance for helping plants grow 6b (o wyprzedaży) nawóz (sztuczny) a good deal (phr) = a bargain dobry factory outlet \"fœkt´ri ÆaUtl´t\ (n) = a grip \grIp\ (v) = to get and hold sb's interes retail store with very low prices attention porywać (np. a returns policy (phr) = the practice sklep fabryczny; sklep widownię) of a shop accepting products back sprzedający towary, zwłaszcza horror \"hÅr´\ (n) = terror horror, and refunding customers' money odzież, po niższych cenach koszmar zasady dokonywania zwrotów farmer's market \"fA…m´z ÆmA…kIt\ (n) = a humble \"hømb´l\ (adj) = ordinary, not bargain-hunter \"bA…gIn Æhønt´\ (n) = a place where products are sold special but useful zwyczajny, shopper that looks for cheap directly by the producers themselves prosty products łowca okazji targ rolny indigenous \In"dIdZ´n´s\ (adj) = native be in debt (phr) = to owe money to sb fascinator \"fœsIneIt´\ (n) = a rdzenny, miejscowy, lokalny być zadłużonym decorative item of headwear intensity \In"tens´ti\ (n) = strength of beam \bi…m\ (v) = to transmit sth to a fascynator (dekoracja głowy feeling intensywność, nasilenie mobile phone, etc wysyłać noszona przez kobiety podczas interweave \ÆInt´"wi…v\ (v) = to closely buy at auction (phr) = to buy sth in a formalnych wydarzeń) connect one story with another public sale by offering the highest flawed \flO…d\ (adj) = having splatać, łączyć price kupować na aukcji imperfections błędny, wadliwy material acquisition (phr) = buy in the sales (phr) = to buy things frugal \"fru…g´l\ (adj) = economical obtaining money and goods during a period of time when with money oszczędny nabywanie dóbr materialnych shops sell their products at go off \Æg´U "Åf\ (phr v) = (of a gun, narrative \"nœr´tIv\ (n) = a story reduced prices kupować na bomb, etc) to explode wybuchnąć historia, opowieść wyprzedaży go out of fashion (phr) = to become no longer fashionable wychodzić z mody WL18 Strona 19 Word List hammer \"hœm´\ (n) = a tool for tile \taIl\ (v) = to cover a floor and the exception that proves the rule hitting nails into surfaces młotek walls with pieces of baked clay tu: (phr) = sth that emphasises the knock-down price (phr) = an kafelkować, wykładać kafelkami truth of a statement by extremely cheap cost to buy sth warning \"wO…nIN\ (n) = informing disagreeing with it wyjątek bardzo niska cena people about a possible danger potwierdzający regułę last-minute \ÆlA…st "mInIt\ (adj) = at the ostrzeżenie vigilant \"vIdZ´l´nt\ (adj) = alert czujny latest possible time w ostatniej warehouse \"we´haUs\ (n) = a 6c storehouse for goods magazyn, chwili leave sb broke (phr) = to make sb commission \k´"mIS´n\ (n) = extra skład spend all their money sprawić, że earnings in accordance with the warrant \"wÅr´nt\ (v) = to justify sth ktoś zostanie bez grosza sales that a salesman has made poręczyć, zagwarantować millinery \"mIlIn´ri\ (n) = a shop that prowizja incentive \In"sentIv\ (n) = sth that 6e sells women's hats sklep z kapeluszami dla kobiet encourages you to do sth zachęta addiction \´"dIkS´n\ (n) = a fixation nail \neIl\ (n) = a long thin piece of know the tricks of the trade (phr) = uzależnienie metal with a flat top, which you to be aware of the clever ways of hesitation \ÆhezI"teIS´n\ (n) = a pause hit into surfaces with a hammer doing business znać tajniki due to uncertainty niepewność, gwóźdź zawodu wahanie offer \"Åf´\ (n) = a product sold at a sales pitch \"seIlz pItS\ (n) = a speech strengthen \"streNT´n\ (v) = to make reduced price wyjątkowa oferta given to persuade sb to buy sth sth stronger wzmocnić organic food \O…ÆgœnIk "fu…d\ (n) = chwyt marketingowy 6f items of food that have been 6d be susceptible to sb/sth (phr) = to produced without chemicals aspiring \´"spaI´rIN\ (adj) = would-be be likely harmed by sb/sth być żywność organiczna aspiruący, dążący do czegoś podatnym na (np. atak, chorobę) outbid \ÆaUt"bId\ (v) = to offer a higher boom (in sth) \bu…m\ (n) = rapid bulk \bølk\ (n) = the majority price to buy sth przelicytować prosperity (e.g. of economy) większość pay in advance (phr) = to pay for sth gwałtowny wzrost popularności capital \"kœpItl\ (n) = an amount of before you buy it zapłacić z góry contend (with sth) \k´n"tend\ (v) = to money for investment purposes pay in arrears (phr) = to be late in struggle against sth zmagać się z kapitał making a payment zapłacić z dołu czymś cohesion \k´U"hi…Z´n\ (n) = coherence (po wykonaniu pracy) convenience \k´n"vi…ni´ns\ (n) = ease spójność pay in full (phr) = to give the whole udogodnienie, wygoda conventional \k´n"venS´n´l\ (adj) = amount of money for sth that you funding \"føndIN\ (n) = financial support normally used konwencjonalny buy opłacić w całości fundusz, finansowanie enhance \In"hA…ns\ (v) = to improve sth pay in instalments (phr) = to pay for hardware store \"hA…dwe´ stO…\ (n) = a poprawić, ulepszyć sth in small amounts of money at shop selling home tools, feel at ease (phr) = to be comfortable regular intervals płacić w ratach equipment, etc sklep to do sth czuć się swobodnie ploy \plOI\ (n) = a trick chwyt, trik, przemysłowy foolproof \"fu…lpru…f\ (adj) = (of a fortel invaluable \In"vœlju´b´l\ (adj) = that machine/method) unable to fail pricey \"praIsi\ (adj) = expensive drogi, you appreciate highly niezawodny kosztowny nieoceniony, bezcenny fraudulent \"frO…dZUl´nt\ (adj) = produce \"prÅdju…s\ (n) = items of food inventory \"Inv´nt´ri\ (n) = the stock of deceitful in order to make money that have been produced on a farm a store magazyn illegally nieuczciwy produkty rolne limitation \ÆlImI"teIS´n\ (n) = a restriction funds \føndz\ (pl n) = financial reserves proposal \pr´"p´Uz´l\ (n) = a suggestion ograniczenie fundusze, środki propozycja, oferta opt (for sth) \Åpt\ (v) = to select sth gift voucher \"gIft vaUtS´\ (n) = a gift card retailer \"ri…teIl´\ (n) = a businessman decydować się na coś karta podarunkowa who sells products to customers overheads \"´Uv´hedz\ (pl n) = the gift-giver \"gIft gIv´\ (n) = sb who buys sprzedawca detaliczny general expenses of a business a present for sb else osoba, od seasonal vegetables (phr) = (e.g. rent, electricity, etc) koszty której otrzymuje się prezent vegetables that are in season ogólne incentive \In"sentIv\ (n) = a financial warzywa sezonowe revenue \"rev´nju…\ (n) = income reward offered as an encouragement spendthrift \"spendTrIft\ (n) = sb who przychody bodziec finansowy, motywowanie wastes money rozrzutnik rival sth \"raIv´l\ (v) = to be płacowe split the bill (phr) = to divide the comparable with sth rywalizować indicate \"IndIkeIt\ (v) = to show sth restaurant bill, etc equally running costs \ÆrønIN "kÅsts\ (pl n) = wskazywać podzielić się rachunkiem expenses to maintain sth koszty intense \In"tens\ (adj) = extreme statement \"steItm´nt\ (n) = a printed utrzymania intensywny record of a bank account wyciąg z take a battering (phr) = to do badly one-off \Æwøn "Åf\ (adj) = one of a kind konta bankowego in sth źle wypaść niepowtarzalny stingy \"stIndZi\ (adj) = ungenerous tedious \"ti…di´s\ (adj) = boring sew \s´U\ (v) = to stitch pieces of fabric skąpy monotonny, żmudny szyć tear \te´\ (n) = a rip rozdarcie transaction \trœn"zœkS´n\ (n) = a purchase transakcja WL19 Strona 20 Word List utilise \"ju…tIlaIz\ (v) = to put sth to incident \"InsId´nt\ (n) = an issue tool \tu…l\ (n) = an instrument practical use użytkować, wydarzenie, zajście narzędzie wykorzystywać indelibly \In"del´bli\ (adv) = in a way truly \"tru…li\ (adv) = really prawdziwie, that cannot be forgotten na stałe naprawdę Language Knowledge 6 instalment \In"stO…lm´nt\ (n) = a partial trustworthy \"trøstÆw‰…Di\ (adj) = reliable adaptation \Æœdœp"teIS´n\ (n) = a payment rata godny zaufania modification modyfikacja, instance \"Inst´ns\ (n) = an example vacancy \"veIk´nsi\ (n) = an empty przeróbka przykład room to rent in a hotel, etc adjustment \´"dZøstm´nt\ (n) = a small lapse \lœps\ (v) = to come to a stop tu: wolny pokój change poprawka, korekta wygasnąć, minąć warranty \"wÅr´nti\ (n) = a guarantee agreement \´"gri…m´nt\ (n) = a deal lightly \"laItli\ (adv) = gently lekko, gwarancja układ, umowa delikatnie wisely \"waIzli\ (adv) = intelligently alteration \ÆO…lt´"reIS´n\ (n) = (of naive \naI"i…v\ (adj) = gullible naiwny mądrze, rozsądnie clothes) resizing poprawka notion \"n´US´n\ (n) = a concept krawiecka Language Focus 6 pojęcie, pogląd amendment \´"mendm´nt\ (n) = a occurrence \´"kør´ns\ (n) = a happening a licence to print money (idm) = a correction in a document wydarzenie way to make loads of cash without poprawka, nowelizacja opening \"´Up´nIN\ (n) = an available job effort bardzo intratny interes assurance \´"SU´r´ns\ (n) = a word of wakat, wolne stanowisko be strapped for cash (idm) = to be honour zapewnienie, obietnica partially \"pA…S´li\ (adv) = partly very short of money być bez automatic \ÆO…t´"mœtIk\ (adj) = not częściowo gotówki operated manually automatyczny picture \"pIktS´\ (v) = to imagine sth big-hearted \ÆbIg "hA…tId\ (adj) = binary \"baIn´ri\ (adj) = relating to a wyobrażać sobie generous wielkoduszny two-digit numbering system zero- pledge \pledZ\ (n) = a promise boost \bu…st\ (v) = to increase jedynkowy, binarny obietnica zwiększać, ożywiać, poprawiać blank \blœNk\ (n) = the empty space in plunge \pløndZ\ (v) = to drop fast broke \br´Uk\ (adj) = having no money an application form, exercise, etc spadać gwałtownie spłukany, bez grosza luka poorly \"pO…li\ (adv) = badly kiepsko, charitable \"tSœrIt´b´l\ (adj) = helping breach \bri…tS\ (n) = a physical gap słabo those in need hojny, dobroczynny wyłom, przerwa, luka precisely \prI"saIsli\ (adv) = exactly complete a transaction (phr) = to can't stand the thought of (doing dokładnie, precyzyjnie buy sth and pay for it dokonać sth) (phr) = can't bear the idea of proceeds \"pr´Usi…dz\ (pl n) = profits transakcji (doing sth) nie móc znieść myśli o zysk convey \k´n"veI\ (v) = to portray czymś pursuit \p´"sju…t\ (n) = the act of trying wyrażać, przekazywać chew \tSu…\ (v) = to grind sth with my to find sth pogoń, dążenie cost an arm and a leg (idm) = to be teeth gryźć, przeżuwać rank \rœNk\ (v) = to classify very expensive kosztować fortunę circumstance \"s‰…k´mstœns\ (n) = a klasyfikować deliver a promise (phr) = to stick to condition fakt, okoliczność rate \reIt\ (v) = to evaluate sth cenić, my word dotrzymać słowa, closely \"kl´Usli\ (adv) = (of watching, wycenić wywiązać się z obietnicy controlling, etc) very carefully render \"rend´\ (v) = to make deposit \dI"pÅzIt\ (v) = to put a sum of uważnie, dokładnie sprawiać, czynić, okazać się money in a bank account wpłacać concept \"kÅnsept\ (n) = an idea revenue \"revenju…\ (n) = income pieniądze do banku, zdeponować pojęcie przychód distribute \dI"strIbju…t\ (v) = to give sth consider \k´n"sId´\ (v) = to take sth settlement \"setlm´nt\ (n) = a financial out rozprowadzać, into account rozważyć, arrangement porozumienie, rozpowszechniać rozpatrzyć rozrachunek employ \Im"plOI\ (v) = to use sth debt \det\ (n) = money owed dług share \Se´\ (n) = (οf profits) a percentage stosować, wykorzystywać descend \dI"send\ (v) = to physically go akcja, udział, część express \Ik"spres\ (v) = to show sth down schodzić (np. ze schodów) simulate \"sImjUleIt\ (v) = to mimic wyrażać digital \"dIdZItl\ (adj) = electronic pozorować, imitować fee \fi…\ (n) = a charge made by a bank cyfrowy swoop \swu…p\ (v) = (of a bird) to fly opłata dividend \"dIvIdend\ (n) = a profit share down on its prey (o ptaku) rzucić hard-up \ÆhA…d "øp\ (adj) = lacking money dywidenda się z góry na ofiarę spłukany, bez grosza drastically \"drœstIkli\ (adv) = extremely tactic \"tœktIk\ (n) = a strategy taktyka import \"ImpO…t\ (n) = a product radykalnie tasteless \"teIstl´s\ (adj) = inappropriate bought from abroad towar esteem \I"sti…m\ (n) = respect niesmaczny, w złym guście importowany szacunek, poważanie technical \"teknIk´l\ (adj) = mechanical invest \In"vest\ (v) = to spend money on expenses \Ik"spensIz\ (pl n) = costs techniczny sth in order to make it successful wydatki tendency \"tend´nsi\ (n) = a habit inwestować helpless \"helpl´s\ (adj) = defenceless tendencja, zwyczaj launch \lO…ntS\ (v) = to introduce bezradny, bezsilny thereafter \De´r"A…ft´\ (adv) = following wprowadzić image \"ImIdZ\ (n) = a perception of that następnie loan \l´Un\ (n) = money borrowed sth/sb wyobrażenie (na temat token \"t´Uk´n\ (n) = a symbol oznaka, from a bank pożyczka, kredyt czegoś lub kogoś) symbol, dowód mean \mi…n\ (adj) = stingy skąpy WL20

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!