Anielskie rzeczywistości.

Szczegóły
Tytuł Anielskie rzeczywistości.
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Anielskie rzeczywistości. PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Anielskie rzeczywistości. pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Anielskie rzeczywistości. Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Anielskie rzeczywistości. Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 IB_11-2008 [PL_4].qxd 2008-12-28 11:53 Page 300 medycyna fizykalna / physical medicine Wpływ gradientowego pola magnetycznego na organizm człowieka badaniami oraz opiniami ekspertów [4, 5, 6] z Zakładu Fizjolo- Kiedy priorytetem staje się bezpieczeństwo i zdrowie gii, Biofizyki oraz Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycz- człowieka nieustannie opracowywane są nowe technolo- nego w Poznaniu, a także Euroinstytutu z Dorbin i Zespołu Na- gie, mające polepszyć jakość życia. Jednym z natural- ukowego Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy z Odessy. nych czynników, od którego zależy zdrowia każdego Wszelkie badania z zastosowaniem SPM powinny zawierać z nas, jest ziemskie pole magnetyczne (ZPM). Jak obli- informacje o podstawowych parametrach pola, polaryzacji czyli amerykańscy naukowcy K. McDonald oraz oraz jego przestrzennym rozkładzie. W przypadku materaca R. Gunst, pole to zmniejszyło swoją wartość w okresie EFL stosuje się polaryzację północną, a rozkład wartości po- ostatnich trzech stuleci o 15%. Wielu badaczy łączy z tym la magnetycznego na wysokości 10-2 m przedstawiono na faktem pojawienie się niektórych przewlekłych schorzeń rys. 1, natomiast na rys. 2 pokazano również rozkład pola nad [1]. Rozwiązaniem tego problemu może być używanie normalizatorem MagneTouch. magnetycznych wyrobów ze stałym polem magnetycz- Z punktu widzenia fizyki można spodziewać się, że oddzia- nym (SPM). Zastosowanie SPM w profilaktyce, leczeniu ływanie pola magnetycznego na organizm wynika głównie oraz rehabilitacji w pełni potwierdzają wyniki wielo- z wpływu pola na nieskompensowane spiny elektronowe, mo- ośrodkowych badań [2], a ich wdrożenie do praktyki me- lekuły diamagnetyczne, w tym ciekłe kryształy zawarte dycznej stało się ważnym celem ministerstw zdrowia w tkankach oraz poruszające się ładunki elektryczne. W wielu wielu państw. przypadkach można mówić o wpływie SPM na przebieg reak- cji chemicznych zachodzących w układach biologicznych oraz Stosowanie SPM w medycynie konwencjonalnej staje się oddziaływaniu na skuteczność preparatów leczniczych [2]. coraz powszechniejsze, czego dowodem są liczne publikacje W licznych badaniach wykazano istotny wpływ SPM na po- w wielu międzynarodowych czasopismach [2, 3]. prawę metabolizmu tkanki nerwowej, poprawę sprawności Instytut Badań Fizykomedycznych od dwudziestu lat zajmu- układu krążenia oraz wzrost przewodnictwa krwi, co powodu- je się optymalizacją parametrów niejednorodnego stałego pola je lepsze rozprowadzanie składników odżywczych i hormo- magnetycznego (NSPM), w celu uzyskania najlepszych efektów nów. Dochodzi również do wielu procesów usprawniających terapeutycznych. Opracowane przez naukowców rozkłady SPM oddychanie komórkowe, regenerację tkanek oraz poprawę go- są stosowane obecnie w magnetycznym materacu Energy For spodarki wodno-elektrolitowej. Life oraz normalizatorze MagneTouch firmy Perfect Harmony. Niezwykle korzystne wyniki badań wpływu materaca EFL Zapewnia to optymalne warunki do prawidłowego funkcjono- na podstawowe procesy zachodzące w organizmie żywym by- wania większości poruszających się obiektów w organizmie oraz ły dużym zaskoczeniem, ponieważ dotychczasowe badania in- umożliwia szybką normalizację energii magnetycznej. Skutecz- nych wyrobów ze stałym polem magnetycznym nie dawały ność wyrobów Perfect Harmony została potwierdzona wieloma tak dobrych i powtarzalnych rezultatów. Większość badań materaca EFL wykonano wielokrotnie, stosując podwójnie ślepą próbę. 1. Z badań prof. Janusza Paluszaka jednoznacznie wynika, że pacjenci używający materaca EFL o 50% szybciej „wy- poczywali”, a objętość wyrzutowa ich serca zwiększyła się średnio o około 16%, co bardzo korzystnie wpływa na do- tlenienie serca [5, 6]. 2. Prof. Feliks Jaroszyk wykazał, że NSPM pozytywnie wpływa na liczbę popełnianych błędów przez kierowców oraz zdecydowanie polepsza podatność krwinek na defor- mację, co poprawia utlenowanie organizmu oraz zmniej- sza patologiczny proces agregacji erytrocytów. 3. Kolejne badania pacjentów używających materaców EFL przeprowadzili lekarze med. D. Szymańskiego oraz J. Giovanoli-Jakubczak. W tym przypadku u każdego pa- cjenta obraz badanej krwi w mikroskopie z ciemnym po- lem widzenia wykazywał zdecydowaną poprawę. U żad- Rys. 1 Rozkład wartości pola magnetycznego (B) na wysokości nego z pacjentów nie zaobserwowano patologicznych ob- 10x10-3 m nad materacem EFL jawów ubocznych. Po dwóch tygodniach terapii NSPM w badanej grupie stwierdzono u 100% pacjentów poprawę i normalizację obrazu krwi oraz u 100% pacjentów całko- wite ustąpienie dolegliwości bólowych oraz odczuwalne zmniejszenie stopnia zmęczenia. Dodatkowo nastąpiło ustabilizowanie ciśnienia krwi. Stwierdzono, iż zastoso- wanie materaca Energy For Life stanowi bardzo skutecz- ną terapię w wielu dolegliwościach bólowych. Tym cen- niejszą, iż daje możliwość częściowej eliminacji większo- ści farmakologicznych środków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych. Poza tym w znakomity sposób szybko eliminuje uczucie zmęczenia. 4. Badania wpływu materaca EFL na poziom energii po- szczególnych narządów przeprowadził doc. dr n. med. Dariusz Kwolek. Po trzymiesięcznym spaniu na matera- cu EFL można było wyciągnąć zaskakujące wnioski: a) uzyskano istotne wyrównanie aktywności energii do Rys. 2 Rozkład wartości pola magnetycznego (B) na wysokości poziomu określającego stan fizjologiczny, 10x10-3 m nad MagneTouch b) stwierdzono poprawę reaktywności organizmu. 300 Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2008, vol. 14 Strona 2 IB_11-2008 [PL_4].qxd 2008-12-28 11:53 Page 301 medycyna fizykalna / physical medicine nadal zaskakuje wielu pacjentów. Efekty działania materaca są monitorowane przez lekarzy specjalistów w ramach progra- mu Narodów Zjednoczonych pod patronatem ONZ ­ GLO- BAL COMPACT oraz UNDP. Generalny przedstawiciel IBF ­ firma PERFECT HARMONY organizuje również spotka- nia z użytkownikami materaców oraz prowadzi seminaria dla zainteresowanych lekarzy. Każdy lekarz, jeżeli wyrazi taką wolę, otrzyma od firmy bezpłatnie książkę „Zastosowanie sta- łego pola magnetycznego w medycynie”. Pozycja ta zawiera szczegółowe informacje o przedstawionych wyżej wyrobach, podstawowych zjawiskach zachodzących w NSPM, wypowie- dzi wybitnych specjalistów oraz opisy badań klinicznych. Ogólny wzrost liczby chorób przewlekłych, pomimo wszystkich, będących do dyspozycji medycyny akademickiej środków, powinien nas zastanawiać. Nie tylko lekarz powinien być świadomy tego, że organizm z niedoborami energetycznymi będzie osłabiony. Nie będzie więc dysponował wystarczającą energią własną dla skuteczne- go przetwarzania leków czy innych zabiegów terapeutycz- nych. Z zasady wiadomo, że wszystkie procesy lecznicze zale- żą od sprawnej przemiany materii w komórkach. Korzystny wpływ materaca EFL na proces leczenia jest nie- Rys. 3 Wpływ pola magnetycznego na objawy fibromialgii ­ % po- wątpliwy, jednak w niektórych schorzeniach nie może stano- prawy po terapii wić podstawy leczenia. W zaawansowanych, wieloletnich schorzeniach jest cennym środkiem uzupełniającym oraz po- budzającym naturalne obronne i regenerujące siły organizmu. 5. Zastosowanie materaca EFL w leczeniu chorych na fibro- Należy więc stwierdzić, że medycyna przyszłości coraz mialgię oceniał prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sam- śmielej będzie sięgać po fizykalne metody leczenia i zapobie- borski [4]. Badania wykazały istotny wpływ EFL na ob- gania schorzeniom.  jawy funkcjonalne oraz wegetatywne tego schorzenia, które uległy poprawie średnio o 50%. Powyższe efekty po- kazano na rys. 3. Według profesora Samborskiego zasto- Literatura sowanie materaca EFL stanowi nową formę leczenia ze- społu przewlekłych uogólnionych bólów mięśniowo-sta- 1. K. Nakagawa: Magnetic Field Deficiency Syndrome and Ma- wowych, jakim jest na przykład fibromialgia. Metoda ta gnetic Treatment, Japan Med. Journal, no 2745, December jest tym cenniejsza, że nie stanowi obciążenia dla organi- 4th, 1976. zmów w porównaniu ze stosowanymi zwykle w tej choro- 2. A.M. Demecki, W.N. Czernow: Mechanizmy leczniczego bie środkami farmakologicznymi, jak niesteroidowe leki działania pól magnetycznych, Ministerstwo Zdrowia, Ro- przeciwzapalne czy leki przeciwbólowe. stów nad Donem 1987. Podobne rezultaty wpływu pola magnetycznego na leczenie 3. C. Vallbona, T. Richards: Evolution of magnetic therapy fibromialgii opublikowano w literaturze [7]. from alternative to traditional medicine, Phys Med Rehabil Materac EFL należy stosować łącznie z normalizatorem Clin N Am, 10(3), 1999 Aug, s. 729-754. MagneTouch, po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją uży- 4. W. Samborski, A. Kołczewska: Zastosowanie stałego pola wania lub konsultacją lekarską. Wskazane jest używanie tych magnetycznego w leczeniu chorych na fibromialgię, Medical wyrobów przy schorzeniach związanych głównie z układem News, tom. 64 (4), 1993, s. 45-52. nerwowym, krążenia, kostno-stawowym oraz limfatycznym, 5. J. Nikisch, J. Paluszak: Wpływ stałego pola magnetycznego między innymi podczas: wytwarzanego przez biostymulator magnetyczny na przebieg re-  napięcia nerwowego, uczucia zmęczenia i lęku oraz bez- stytucji powysiłkowej, Medycyna Sportowa, 31/9, 1993, s. 11. senności, 6. J. Nikisch, J. Paluszak: Wpływ stałego, niejednorodnego pola  dolegliwości reumatycznych oraz stanów zapalnych i mi- magnetycznego na zmiany objętości wyrzutowej serca podczas re- grenowych, stytucji powysiłkowej, Medycyna Sportowa, 39/10, 1993, s. 7-8.  nadciśnienia krwi oraz chorobach sercowo-naczynio- 7. P. Agatha Colbert, M.D., Marko S. Markov, Ph.D., Man- wych, dira Baneiji, M.A., Arthur A. Pilla, Ph.D.: Magnetic Mat-  alergii, artretyzmu, miażdżycy, cukrzycy i osteoporozy, tres Pad Use in Patients with Fibromyalgia: a Randomized  gojenia ran, złamań, urazów kości oraz stawów, Double-blind Pilot Study, Journal of Back and Musculoske-  regeneracji organizmu, odtruwania oraz odchudzania i le- letal Rehabilitation, vol. 13, 1999, s. 19-31. czenia stanów depresyjnych,  zakwaszenia organizmu Jerzy S. Janicki, Łukasz J. Janicki Do tej pory ponad 20 tys. osób używa materaców magne- Instytut Badań Fizykomedycznych, ul. Matejki 48, tycznych opracowanych w IBF, których pozytywny wpływ 62-041 Puszczykowo, e-mail: [email protected] Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2008, vol. 14 301

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!