Mit links 1

Podręcznik

Szczegóły
Tytuł Mit links 1
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Mit links 1 PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Mit links 1 pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Mit links 1 Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Mit links 1 Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO do podręcznika Mit links! 1 dla klasy siódmej !1 Strona 2 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA 
 W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA MIT LINKS! 1 WIEDZA RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA MEDIACJA Uczeń posługuje się SŁUCHANIE: MÓWIENIE: MÓWIENIE: zakresem środków językowych Uczeń rozumie znane mu Uczeń używa prostych Uczeń bierze udział w pozwalających mu na słowa i bardzo wyrażeń i zdań, aby opisać rozmowie pod warunkiem, realizację działań podstawowe wyrażenia miejsce, w którym że rozmówca jest gotów językowych w dotyczące jego, jego mieszka oraz ludzi, powtarzać lub inaczej wybranych aspektach rodziny i bezpośredniego których zna. formułować swoje myśli, następujących bloków otoczenia, gdy tempo mówiąc wolniej oraz tematycznych: wypowiedzi jest wolne a pomagając mu ująć w wymowa wyraźna. PISANIE: słowa to, co usiłuje - • Mensch opowiedzieć. Uczeń • Schule CZYTANIE: Uczeń pisze krótki, prosty formułuje proste pytania • Arbeit tekst na widokówce, np. z dotyczące najlepiej mu • Alltag und Uczeń rozumie znane pozdrowieniami z wakacji, znanych tematów lub Freizeit nazwy, słowa i bardzo wypełnia formularze (np. najpotrzebniejszych spraw • Familie proste zdania, np. na w hotelu) z danymi i odpowiadać na tego typu • Wohnung tablicach informacyjnych i osobowymi, takimi jak pytania. • Sport plakatach lub w nazwisko, adres, • Umwelt katalogach. obywatelstwo. • Landeskunde Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Opracowane na podstawie: !2 Strona 3 Ogólne kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA STOPIEŃ SPEŁNIENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH Wiadomości: • zna ograniczoną środki językowe liczbę podstawowych • zna wszystkie • zna część fonetyka słów i wyrażeń wprowadzone słowa i wprowadzonych słów • zna większość ortografia • popełnia liczne wyrażenia i wyrażeń wprowadzonych słów błędy • poprawnie je • popełnia sporo i wyrażeń w ich zapisie i zapisuje i wymawia błędów w ich zapisie • zwykle poprawnie wymowie • zna wszystkie i wymowie je zapisuje i • zna proste, wprowadzone • zna większość wymawia elementarne struktury wprowadzonych • zna wszystkie gramatycznie, gramatyczne struktur wprowadzone wprowadzone przez • popełnia gramatycznych struktury nauczyciela środki sporadyczne błędy • popełnia sporo gramatyczne językowe leksykalno- błędów leksykalno- • popełnia nieliczne • popełnia liczne gramatyczne, które gramatycznych w błędy leksykalno- błędy leksykalno- zwykle potrafi trudniejszych gramatyczne gramatyczne we samodzielnie zadaniach wszystkich typach poprawić zadań !3 Strona 4 Umiejętności Recepcja Uczeń nie spełnia • rozumie polecenia większości kryteriów, nauczyciela, w by otrzymać ocenę Recepcja bardzo ograniczonym dopuszczającą, tj. Recepcja • rozumie polecenia stopniu rozwiązuje Recepcja nie opanował • rozumie polecenia nauczyciela zadania na słuchanie • rozumie polecenia podstawowej wiedzy nauczyciela • poprawnie – rozumie nauczyciela i nie potrafi wykonać • częściowo rozwiązuje zadania Uczeń spełnia pojedyncze słowa • poprawnie zadań o poprawnie na czytanie i kryteria na ocenę • rozumie ogólny rozwiązuje zadania elementarnym rozwiązuje zadania słuchanie bdb oraz wykazuje sens przeczytanych na czytanie i stopniu trudności na czytanie i • zwykle potrafi się wiedzą tekstów, w słuchanie nawet z pomocą słuchanie uzasadnić swoje i umiejętnościami ograniczonym nauczyciela. odpowiedzi wykraczającymi stopniu rozwiązuje Braki w ponad te kryteria. zadania na czytanie wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że Produkcja uniemożliwiają mu Produkcja • wypowiedzi i prace Produkcja naukę na kolejnych Produkcja • wypowiedzi nie są pisemne są dość • wypowiedzi/prace etapach. • wypowiedzi ucznia zbyt płynne, ale płynne i mają pisemne są płynne i nie są płynne i są b. mają dostateczną odpowiednią długość mają odpowiednią krótkie długość • u. przekazuje i długość • u. przekazuje i • u. przekazuje i uzyskuje wszystkie • u. przekazuje i uzyskuje niewielką uzyskuje większość istotne informacje uzyskuje wszystkie część istotnych istotnych informacji • wypowiedzi są wymagane informacji • wypowiedzi są logiczne i w miarę informacje • wypowiedzi są w częściowo spójne • wypowiedzi są dużym stopniu nielogiczne i • u. stosuje logiczne i spójne nielogiczne i niespójne adekwatne do • u. stosuje bogate niespójne • u. stosuje tematu słownictwo słownictwo i • u. stosuje niewielki słownictwo i i struktury struktury zakres słownictwa i struktury • popełnia nieliczne • popełnia struktur odpowiednie do błędy leksykalno- sporadyczne błędy • u. popełnia liczne formy wypowiedzi gramatyczne, które leksykalno- błędy leksykalno- • popełnia sporo nie zakłócają gramatyczne gramatyczne, które błędów leksykalno- komunikacji • u. stosuje mogą zakłócać gramatycznych, • pisząc, uczeń odpowiednią formę i komunikację które nie zakłócają stosuje odpowiednią styl jednak komunikacji formę i styl !4 Strona 5 ROZDZIAŁ 1: HALLO! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYSOKI STOPIEŃ NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH WIEDZA:
 Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony Uczeń zna i stosuje ograniczony Uczeń zna i stosuje większość poznanych Uczeń zna i stosuje wszystkie znajomość zakres środków językowych w zakres środków językowych; głównie wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków poznane wyrazy oraz zwroty. środków znacznym stopniu uniemożliwiający środki językowe o wysokim stopniu językowych o wysokim stopniu językowych realizację poleceń bez pomocy pospolitości i dotyczące bezpośrednio pospolitości. nauczyciela. jego osoby. W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje W większości poprawnie stosuje poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach. poznane struktury gramatyczne w struktury gramatyczne w zadaniach i struktury gramatyczne w Popełnia liczne błędy. zadaniach i własnych wypowiedziach. własnych wypowiedziach. Błędy nie zadaniach i własnych zakłócają komunikacji. wypowiedziach. 1. Formy powitań i pożegnań 2. Nazwy państw 3. Liczebniki 1-100 4. Aktywności w czasie wolnym 5. Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym 6. Odmiana czasowników: sein i mögen 7. Szyk zdania oznajmującego, pytania o rozstrzygnięcie 8. Pytania ze słówkiem pytającym RECEPCJA Rozumie w tekście czytanym Rozumie w tekstach czytanych i Rozumie większość tekstu i Rozumie szczegółowo teksty pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, słuchanych słowa o wysokim stopniu komunikatów słownych na bazie i komunikaty słowne w zakresie pospolite oraz internacjonalizmy. pospolitości, łatwości oraz poznanego słownictwa. omawianych tematów. Poprawnie Częściowo poprawnie rozwiązuje internacjonalizmy i wybrane zdania. W większości poprawnie rozwiązuje rozwiązuje zadania na czytanie zadania na czytanie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. i słuchanie. zadania na czytanie i słuchanie. !5 Strona 6 PRODUKCJA Z pomocą nauczyciela wykazuje się w • Informuje, jak się nazywa, Wykazuje się umiejętnościami • Przedstawia siebie i innych stopniu minimalnym umiejętnościami ile ma lat, gdzie mieszka wyższymi od wymaganych na ocenę • Podaje wiek, miejsce na ocenę dostateczną: naśladuje, • Mówi, co lubi robić: Ich dostateczną, ale niższymi niż są zamieszkania odczytuje, wykonuje niesamodzielnie tanze gern/ Ich mache gern oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. • Zasięga informacji na zadania. Fotos… Zachowuje poprawność językową na temat innych osób • Nazywa kilka państw poziomie umożliwiającym dobrą • Mówi o aktywnościach w europejskch i komunikację: przedstawia w innej czasie wolnym przyporządkowuje do nich formie, charakteryzuje, hierarchizuje, • Nazywa liczby od 1 do 100 nazwy języków wnioskuje, porządkuje. • Nazywa państwa i języki • Dokonuje wpisu na forum • Mówi o lubianych i internetowym z nielubianych zajęciach w wykorzystaniem podanych czasie wolnym środków leksykalnych (imię, • Dokonuje wpisu na forum wiek, kraj pochodzenia, internetowym, miejsce zamieszkania, uwzględniając imię, wiek, znajomość języków obcych kraj pochodzenia, miejsce oraz nazwy aktywności w zamieszkania, znajomość czasie wolnym) języków obcych oraz nazwy • Reaguje na wpis na forum aktywności w czasie internetowym z wolnym wykorzystaniem podanych • Reaguje na wpis na forum środków leksykalnych (imię, internetowym, wiek, kraj pochodzenia, uwzględniając imię, wiek, miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia, miejsce znajomość języków obcych zamieszkania, znajomość oraz nazwy aktywności w języków obcych oraz nazwy czasie wolnym) aktywności w czasie wolnym INTERAKCJA W interakcji posługuje się tylko • Wita się i żegna Wykazuje się umiejętnościami • Wita się i żegna odtworzonymi z pamięci schematami • Pyta o wiek wyższymi od wymaganych na ocenę • Pyta o wiek pytań i odpowiedzi dot. jego osoby. • Pyta rówieśników o ich dostateczną, ale niższymi niż są • Dowiaduje się o Reaguje i tworzy proste, krótkie ulubione zajęcia: Was oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. pochodzenie osób trzecich pytania zapamiętane lub wyćwiczone machst du gern? Sprawnie komunikuje się (popełnia • Zasięga informacji na drylami językowymi. błędy niezakłócające komunikacji) w temat aktywności kolegów zakresie omawianych tematów, jeśli w czasie wolnym dotyczą one sytuacji typowych, podobnych do przerobionych w ramach zajęć lekcyjnych. Uczeń rozwiązuje TEST NR 1 ROZDZIAŁ 2: TASCHENGELD OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH !6 Strona 7 WIEDZA:
 Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony Uczeń zna i stosuje ograniczony Uczeń zna i stosuje większość Uczeń zna i stosuje wszystkie znajomość zakres środków językowych w zakres środków językowych; głównie poznanych wyrazów oraz zwrotów, poznane wyrazy oraz zwroty. środków znacznym stopniu uniemożliwiający środki językowe o wysokim stopniu oprócz środków językowych o językowych realizację poleceń bez pomocy pospolitości i dotyczące bezpośrednio wysokim stopniu pospolitości w nauczyciela. jego osoby. wypowiedzi stosuje kilka precyzyjnych sformułowań. W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury struktury gramatyczne w zadaniach. poznane struktury gramatyczne w poznane struktury gramatyczne w gramatyczne w zadaniach Popełnia liczne błędy. zadaniach i własnych wypowiedziach. zadaniach i własnych wypowiedziach. i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji. 1. Liczebniki do 1000 2. Nazwy sprzętu technicznego 3. Nazwy aktywności sportowych 4. Nazwy sprzętu sportowego 5. Odmiana czasownika: haben 6. Rzeczownik w mianowniku i bierniku 7. Liczba mnoga rzeczowników 8. Przeczenie: kein w mianowniku i bierniku RECEPCJA Rozumie w tekście czytanym Rozumie w tekstach czytanych Rozumie większość tekstu i Rozumie szczegółowo teksty pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, i słuchanych słowa o wysokim stopniu komunikatów słownych na bazie i komunikaty słowne w zakresie pospolite oraz internacjonalizmy. pospolitości, łatwości oraz poznanego słownictwa. omawianych tematów. Poprawnie Częściowo poprawnie rozwiązuje internacjonalizmy i wybrane zdania. W większości poprawnie rozwiązuje rozwiązuje zadania na czytanie zadania na czytanie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. i słuchanie. zadania na czytanie i słuchanie. PRODUKCJA Z pomocą nauczyciela wykazuje się w • Podaje ilość i cenę Wykazuje się umiejętnościami stopniu minimalnym umiejętnościami • Wyraża potrzebę: Ich wyższymi od wymaganych na ocenę • Podaje ilość i cenę na ocenę dostateczną: naśladuje, brauche … dostateczną, ale niższymi niż są • Wyraża zamiar zakupu odczytuje, wykonuje niesamodzielnie • Nazywa aktywności sportowe oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. • Wyraża swoje potrzeby zadania. i potrzebny do ich Zachowuje poprawność językową na • Wyraża opinię na temat uprawiania sprzęt poziomie umożliwiającym sprawną hobby innych • Mówi, jaki sport uprawia komunikację: przedstawia w innej • Opowiada o aktywnościach • Uzupełnia luki w ogłoszeniu formie, charakteryzuje, hierarchizuje, sportowych o rzeczy, której potrzebuje wnioskuje, porządkuje. • Pisze ogłoszenie o chęci • Pisze ogłoszenie o chęci zakupu, sprzedaży lub zakupu, sprzedaży lub zamiany określonej rzeczy zamiany określonej rzeczy, • Reaguje na ogłoszenie o wykorzystując podane środki chęci zakupu, sprzedaży lub leksykalne zamiany określonej rzeczy • Reaguje na ogłoszenie o chęci zakupu, sprzedaży lub zamiany określonej rzeczy, wykorzystując podane środki leksykalne !7 Strona 8 INTERAKCJA W interakcji posługuje się tylko • Pyta o cenę: Was kostet x? Wykazuje się umiejętnościami • Pyta o cenę i ilość, reaguje odtworzonymi z pamięci schematami • Podaje cenę: X kostet … wyższymi od wymaganych na ocenę na pytanie o cenę i ilość pytań, zdań dotyczących jego osoby. dostateczną, ale niższymi niż są Reaguje i tworzy proste, krótkie oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. pytania zapamiętane lub wyćwiczone Sprawnie komunikuje się (popełnia drylami językowymi. błędy niezakłócające komunikacji) w zakresie omawianych tematów, jeśli dotyczą one sytuacji typowych, podobnych do przerobionych w ramach zajęć lekcyjnych. Uczeń rozwiązuje TEST NR 2 ROZDZIAŁ 3: SCHULE OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH WIEDZA:
 Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony Uczeń zna i stosuje ograniczony Uczeń zna i stosuje większość Uczeń zna i stosuje wszystkie znajomość zakres środków językowych w zakres środków językowych; głównie poznanych wyrazów oraz zwrotów, poznane wyrazy oraz zwroty. środków znacznym stopniu uniemożliwiający środki językowe o wysokim stopniu oprócz środków językowych o językowych realizację poleceń bez pomocy pospolitości i dotyczące bezpośrednio wysokim stopniu pospolitości w nauczyciela. jego osoby. wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań. W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury struktury gramatyczne w zadaniach. struktury gramatyczne w zadaniach i poznane struktury gramatyczne w gramatyczne w zadaniach i własnych Popełnia liczne błędy. własnych wypowiedziach zadaniach i własnych wypowiedziach. wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji. 1. Nazwy dni tygodnia, przedmiotów i przyborów szkolnych oraz ocen 2. Nazwy aktywności i czynności w czasie lekcji 3. Odmiana formy czasownika möchte- 5. Budowa zdania współrzędnie złożonego ze spójnikiem denn 6. Tryb rozkazujący RECEPCJA Rozumie w tekście czytanym Rozumie w tekstach czytanych Rozumie większość tekstu i Rozumie szczegółowo teksty i pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, i słuchanych słowa o wysokim stopniu komunikatów słownych na bazie komunikaty słowne w zakresie pospolite oraz internacjonalizmy. pospolitości, łatwości oraz poznanego słownictwa. omawianych tematów. Poprawnie Częściowo poprawnie rozwiązuje internacjonalizmy i wybrane zdania. W większości poprawnie rozwiązuje rozwiązuje zadania na czytanie zadania na czytanie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. i słuchanie. zadania na czytanie i słuchanie. !8 Strona 9 PRODUKCJA Z pomocą nauczyciela wykazuje się w • Odpowiada na pytania o Wykazuje się umiejętnościami • Wyraża opinię na temat stopniu minimalnym umiejętnościami ulubiony przedmiot szkolny: wyższymi od wymaganych na ocenę przedmiotów szkolnych na ocenę dostateczną: naśladuje, Mein Lieblingsfach ist …. … dostateczną, ale niższymi niż są • Opisuje przebieg lekcji odczytuje, wykonuje niesamodzielnie finde ich interesant. oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. • Podaje plan lekcji zadania. • Odpowiada na pytania Zachowuje poprawność językową na • Podaje oceny z przedmiotów dotyczące aktywności lekcji poziomie umożliwiającym dobrą szkolnych np. Was macht ihr in Musik? komunikację: przedstawia w innej • Uzasadnia opinię • Podaje plan lekcji formie, charakteryzuje, hierarchizuje, • Formułuje polecenia • Wyraża prośby, np. Langsam wnioskuje, porządkuje. • Pisze notatkę, uwzględniając bitte! Wiederholen Sie bitte! nazwy czynności życia • Pisze notatkę z codziennego i nazwy form wykorzystaniem podanych spędzania czasu wolnego środków leksykalnych • Reaguje na notatkę, (nazwy czynności życia uwzględniając nazwy codziennego i nazwy form czynności życia codziennego spędzania czasu wolnego) i nazwy form spędzania • Reaguje na notatkę z czasu wolnego wykorzystaniem podanych środków leksykalnych (nazwy czynności życia codziennego i nazwy form spędzania czasu wolnego) INTERAKCJA W interakcji posługuje się tylko • Prosi o pożyczenie Wykazuje się umiejętnościami • Wyraża prośby odtworzonymi z pamięci schematami przyborów: Leihst du mir wyższymi od wymaganych na ocenę • Uprzejmie odmawia pytań, zdań dotyczących jego osoby. bitte …? dostateczną, ale niższymi niż są • Wydaje polecenia i reaguje Reaguje i tworzy proste, krótkie • Reaguje na polecenia oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. na nie pytania zapamiętane lub wyćwiczone nauczyciela w toku lekcji Sprawnie komunikuje się (popełnia drylami językowymi. błędy niezakłócające komunikacji) w zakresie omawianych tematów, jeśli dotyczą one sytuacji typowych, podobnych do przerobionych w ramach zajęć lekcyjnych. Uczeń rozwiązuje TEST NR 3 !9 Strona 10 ROZDZIAŁ 4: MEINE WELT OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH WIEDZA:
 Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony Uczeń zna i stosuje ograniczony Uczeń zna i stosuje większość Uczeń zna i stosuje wszystkie znajomość zakres środków językowych w zakres środków językowych; głównie poznanych wyrazów oraz zwrotów, poznane wyrazy oraz zwroty. środków znacznym stopniu uniemożliwiający środki językowe o wysokim stopniu oprócz środków językowych o językowych realizację poleceń bez pomocy pospolitości i dotyczące bezpośrednio wysokim stopniu pospolitości. W jego nauczyciela. jego osoby. wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań. W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury struktury gramatyczne w zadaniach. struktury gramatyczne w zadaniach i poznane struktury gramatyczne w gramatyczne w zadaniach i własnych Popełnia liczne błędy. własnych wypowiedziach. zadaniach i własnych wypowiedziach. wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji. 1. Nazwy zwierząt domowych 2. Określenia służące do opisu wyglądu osób 3. Nazwy wyposażenia domu 4. Odmiana czasowników nieregularnych 5. Odmiana zaimków dzierżawczych 6. Budowa zdania ze spójnikami: und, aber, oder RECEPCJA Rozumie w tekście czytanym Rozumie w tekstach czytanych i Rozumie większość tekstu i Rozumie szczegółowo teksty i pojedyncze słowa: łatwe, krótkie i słuchanych słowa o wysokim stopniu komunikatów słownych na bazie komunikaty słowne w zakresie pospolite oraz internacjonalizmy. pospolitości, łatwości oraz poznanego słownictwa. omawianych tematów. Poprawnie Częściowo poprawnie rozwiązuje internacjonalizmy i wybrane zdania. W większości poprawnie rozwiązuje rozwiązuje zadania na czytanie i zadania na czytanie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. słuchanie. zadania na czytanie i słuchanie. !10 Strona 11 PRODUKCJA Z pomocą nauczyciela wykazuje się w • Wymienia podstawowe Wykazuje się umiejętnościami • Opowiada o zwierzętach stopniu minimalnym umiejętnościami zwierzęta domowe (der wyższymi od wymaganych na ocenę domowych oraz o opiece nad na ocenę dostateczną: naśladuje, Hund, die Katze, der dostateczną, ale niższymi niż są nimi odczytuje, wykonuje niesamodzielnie Hamster …) oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. • Wyraża chęć posiadania zadania. • Odpowiada na pytanie o Zachowuje poprawność językową na zwierzątka domowego zwierzątko, które ma lub poziomie umożliwiającym dobrą • Opisuje wygląd kolegów
 chce mieć komunikację: przedstawia w innej i koleżanek • Na podstawie schematu formie, charakteryzuje, hierarchizuje, • Opowiada o swojej klasie podanego przez nauczyciela wnioskuje, porządkuje. • Określa położenie opisuje wygląd innych osób przedmiotów • Opisuje swój pokój na • Opisuje swój wymarzony podstawie schematu lub pokój techniką niedokończonych • Pisze wiadomość, zdań uwzględniając nazwy form • Pisze wiadomość z spędzania czasu wolnego wykorzystaniem podanych • Pisze odpowiedź na środków leksykalnych wiadomość, uwzględniając (nazwy form spędzania nazwy form spędzania czasu czasu wolnego) wolnego • Pisze odpowiedź na wiadomość z wykorzystaniem podanych środków leksykalnych (nazwy form spędzania czasu wolnego) INTERAKCJA W interakcji posługuje się tylko • Pyta o zwierzęta domowe, Wykazuje się umiejętnościami • Pyta o zwierzęta domowe i odtworzonymi z pamięci schematami np. Was für ein Haustier hast wyższymi od wymaganych na ocenę udziela odpowiedzi na takie pytań, zdań dotyczących jego osoby. du? Was macht dein dostateczną, ale niższymi niż są pytanie Reaguje i tworzy proste, krótkie Haustier? oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. • Pyta i udziela informacji o pytania zapamiętane lub wyćwiczone • Reaguje na pytania o Sprawnie komunikuje się (popełnia położeniu przedmiotów w drylami językowymi. zwierzęta, przyjaciół i błędy niezakłócające komunikacji) w domu lub pokoju wyposażenie pokoju, np. zakresie omawianych tematów, jeśli • Udziela informacji o Wie alt ist deine Kollegin? dotyczą one sytuacji typowych, wyglądzie osób trzecich Wie sieht dein Freund aus? podobnych do przerobionych w Welche Möbel hast du in ramach zajęć lekcyjnych. deinem Zimmer? Uczeń rozwiązuje TEST NR 4 ROZDZIAŁ 5: FAMILIE OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA !11 Strona 12 PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH WIEDZA:
 Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony Uczeń zna i stosuje ograniczony Uczeń zna i stosuje większość Uczeń zna i stosuje wszystkie znajomość zakres środków językowych w zakres środków językowych; głównie poznanych wyrazów oraz zwrotów, poznane wyrazy oraz zwroty. środków znacznym stopniu uniemożliwiający środki językowe o wysokim stopniu oprócz środków językowych o językowych realizację poleceń bez pomocy pospolitości i dotyczące bezpośrednio wysokim stopniu pospolitości w nauczyciela. jego osoby. wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań. W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury struktury gramatyczne w zadaniach. struktury gramatyczne w zadaniach i poznane struktury gramatyczne w gramatyczne w zadaniach i własnych Popełnia liczne błędy. własnych wypowiedziach. zadaniach i własnych wypowiedziach. wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji. 1. Nazwy członków rodziny 2. Nazwy cech charakteru 3. Nazwy zawodów 4. Czasownik modalny: können 5. Zaimki osobowe w bierniku (Akkusativ) 6. Określanie przynależności RECEPCJA Rozumie w tekście czytanym Rozumie w tekstach czytanych i Rozumie większość tekstu i Rozumie szczegółowo teksty i pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, słuchanych słowa o wysokim stopniu komunikatów słownych na bazie komunikaty słowne w zakresie pospolite oraz internacjonalizmy. pospolitości, łatwości oraz poznanego słownictwa. omawianych tematów. Poprawnie Częściowo poprawnie rozwiązuje internacjonalizmy i wybrane zdania. W większości poprawnie rozwiązuje rozwiązuje zadania na czytanie i zadania na czytanie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. słuchanie. zadania na czytanie i słuchanie. !12 Strona 13 PRODUKCJA Z pomocą nauczyciela wykazuje się w • Nazywa członków rodziny Wykazuje się umiejętnościami • Przedstawia swoją rodzinę stopniu minimalnym umiejętnościami • Podaje nieliczne cechy wyższymi od wymaganych na ocenę • Opisuje charakter osób na ocenę dostateczną: naśladuje, charakteru dostateczną, ale niższymi niż są • Określa przynależność: odczytuje, wykonuje niesamodzielnie • Stosuje formę z von do oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. imiona w dopełniaczu, forma zadania. określania przynależności Zachowuje poprawność językową na von • Nazywa zawody rodziców i poziomie umożliwiającym dobrą • Mówi o swoich upodobaniach swój wymarzony komunikację: przedstawia w innej • Mówi o zawodach • Mówi, co robią w pracy formie, charakteryzuje, hierarchizuje, • Mówi o czynnościach rodzice wnioskuje, porządkuje. wykonywanych w • Dopasowuje do zawodów określonych zawodach czynności wykonywane przez • Mówi o umiejętnościach ich przedstawicieli • Pisze e-mail, uwzględniając • Pisze e-mail z nazwy członków rodziny, wykorzystaniem podanych cech charakteru, zawodów i środków leksykalnych upodobań (nazwy członków rodziny, • Odpowiada na e-mail, cech charakteru, zawodów i uwzględniając nazwy upodobań) członków rodziny, cech • Odpowiada na e-mail z charakteru, zawodów i wykorzystaniem podanych upodobań środków leksykalnych (nazwy członków rodziny, cech charakteru, zawodów i upodobań) INTERAKCJA W interakcji posługuje się tylko • Pyta o upodobania kolegi: Wykazuje się umiejętnościami • Rozmawia na temat odtworzonymi z pamięci schematami Wie findest du …? wyższymi od wymaganych na ocenę członków rodziny pytań, zdań dotyczących jego osoby. • Udziela informacji o swoich dostateczną, ale niższymi niż są • Rozmawia na temat Reaguje i tworzy proste, krótkie upodobaniach oczekiwane na ocenę bardzo dobrą. umiejętności pytania zapamiętane lub wyćwiczone • Pyta o rodzinę kolegi: Hast Sprawnie komunikuje się (popełnia • Rozmawia na temat drylami językowymi. du Geschwister? Wie alt ist błędy niezakłócające komunikacji) w upodobań deine Schwester? zakresie omawianych tematów, jeśli • Rozmawia o zawodach • Udziela odpowiedzi na dotyczą one sytuacji typowych, pytania o rodzinę oraz podobnych do przerobionych w wymarzony zawód, np. Ich ramach zajęć lekcyjnych. möchte Lehrer werden. Uczeń rozwiązuje TEST NR 5 Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w stanie wykonać zadań 
 o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu. Ocena celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie 
 i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami zawartymi w programie nauczania, rozwiązuje zadania !13 Strona 14 wykraczające poza program nauczania , osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub posiada inne porównujące osiągnięcia. Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
 w przypadku uczniów posiadających orzeczenia lub opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. !14

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!