religia

Szczegóły
Tytuł religia
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

religia PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd religia pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. religia Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

religia Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 przedmiot : RELIGIA klasa : 5a i 5c SP nauczyciel : Iwona Remplewska rok szkolny : 2018 / 2019 liczba realizowanych godzin : 2 godziny tygodniowo Plan wynikowy z religii dla klasy V szkoły podstawowej według podręcznika „Spotkania uBOGAcające” nr AZ-22-02/12-KI-1/13 zgodnego z programem nauczania „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12 I. Moi przodkowie, bracia i siostry Temat Wymagania jednostki Cele katechetyczne Treści podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe lekcyjnej Uczeń: 1. Moje wakacyjne – Dzielenie się wakacyjnymi Spędzanie wolnego czasu po – dzieli się wspomnieniami z wakacji – charakteryzuje, w jaki sposób spotkane spotkania wspomnieniami. chrześcijańsku. – opowiada o ciekawych ludziach, któ- osoby mogły go ubogacić – Rozwijanie refleksyjnej po- Hierarchia wartości oparta na rych spotkał – odróżnia spotkania pozytywne, budują- stawy wobec nowych znajo- wierze. – wymienia wakacyjne sposoby spotka- ce od szkodliwych i znajomości, które mych. Wierność Bogu. nia z Bogiem warto pielęgnować, od takich, które nie są tego warte 2. Biblia księgą – Poznanie Biblii jako księgi, Wiara jako dar i zadanie: moty- – określa, że Biblia zawiera słowo kocha- – uzasadnia, że czytając Pismo Święte spotkania z Bo- w której spotykamy Boga. wacja do poznawania różnych jącego Boga, który chce się z nami spo- możemy doświadczyć spotkania z Bo- giem – Kształtowanie postawy tekstów biblijnych i ich przesła- tykać giem otwartości na słowo Boże. nia oraz do poznawania naucza- – podaje przykłady znanych ludzi oraz nia Kościoła. biblijnych bohaterów, którzy spotkali się Podstawowe wiadomości z Bogiem o Piśmie Świętym. Słowo Boże jako odpowiedź na ludzkie pytania i pomoc w kształtowaniu ludzkiego życia. 3. Bóg Stwórca – Poznanie prawdy o stwór- Przesłanie wybranych fragmen- – definiuje pojęcia: Stwórca, stworzenie, – potrafi zredagować modlitwę dzięk- świata czym działaniu Boga. tów biblijnych dotyczących – podaje prawdę, że cały świat pochodzi czynną za wybrane dzieło stworzenia – Kształtowanie postawy stworzenia. od Boga – interpretuje elementy dzieła Michała 1 Strona 2 wdzięczności za całe stworze- Modlitwa podstawą życia chrze- – odróżnia twórcze działanie człowieka Anioła przedstawiające stworzenie nie. ścijańskiego. od stwórczego dzieła Boga 4. Do kogo jestem – Poznanie prawdy, że czło- Przesłanie wybranych fragmen- – wymienia, w czym człowiek jest po- – uzasadnia, że człowiek jest stworzony podobny? wiek jest obrazem Boga. tów biblijnych dotyczących dobny do Boga na obraz i podobieństwo Boże – Kształtowanie postawy stworzenia. – formułuje główne prawdy o człowieku – na podstawie tekstu biblijnego wymie- wdzięczności za dar życia i Przemiany okresu preadolescencji. zawarte w Księdze Rodzaju 1,26-27 nia zadania, jakie Bóg przekazał czło- podobieństwo do Boga. Wartość szacunku dla siebie i wiekowi innych ludzi. 5. Co mam wspól- – Poznanie istoty grzechu Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia treść biblijnego opowiadania o – uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń nego z Adamem i pierworodnego. ludzkie pytania i pomoc w grzechu pierwszych ludzi: Rdz 2,16-17; człowieka z Bogiem Ewą? – Kształtowanie postawy po- kształtowaniu ludzkiego życia. 3,1-6.8-9.11-13.17.19.23 – wskazuje skutki grzechu pierworodne- słuszeństwa wobec Boga oraz Czynności wykonywane podczas – podaje znaczenie imion Adama i Ewy go w codziennym życiu nieustannego nawracania się. sakramentów (chrzest). – wyjaśnia pojęcie grzechu pierworodne- – wskazuje biblijne podstawy sakramentu go chrztu (Dz 2,38) – wskazuje proste teksty liturgiczne od- noszące się do sakramentu chrztu 6. Gdy brat zazdro- – Poznanie prawdy, że grzech Słowo Boże jako odpowiedź na – prezentuje biblijne opowiadanie o Kai- – na podstawie tekstu biblijnego uzasad- ści bratu – Kain i niszczy więzy między ludźmi. ludzkie pytania i pomoc w nie i Ablu Rdz 4,2b-15 nia, że grzech niszczy przyjaźń między A bel – Kształtowanie postawy prze- kształtowaniu ludzkiego życia. – wymienia konsekwencje grzechu ludźmi proszenia i przyjaźni. Przesłanie wybranych fragmen- – podaje, że drogą powrotu do przyjaźni – wskazuje biblijne podstawy sakramentu tów biblijnych dotyczących mi- Boga i ludzi jest przeproszenie pokuty łości Boga. – uzasadnia, dlaczego należy systema- – wskazuje proste teksty liturgiczne od- Wartości stanowiące fundament tycznie przystępować do sakramentu noszące się do sakramentu pokuty relacji międzyludzkich. pokuty i pojednania – wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentu pokuty i pojednania 7. Noe – jak ocalić – Poznanie prawdy o Bożej Przesłanie wybranych fragmen- – prezentuje biblijne opowiadania o po- – wyjaśnia, dlaczego Bóg ocalił Noego najbliższych sprawiedliwości. tów biblijnych dotyczących mi- topie (Rdz 6,5-9.17) od potopu – Kształtowanie postawy po- łosierdzia, opatrzności i miłości – mówi z pamięci prawdę wiary o Bożej – wyjaśnia, co znaczy być człowiekiem słuszeństwa Bogu i troski o Boga. sprawiedliwości prawym. bliskich. Wartości stanowiące fundament relacji międzyludzkich. Postawa odpowiedzialności za innych. 8. Braciszkowie – Poznanie postaci św. Fran- Modlitwa podstawą życia chrze- – definiuje pojęcie „ekologia” – wyjaśnia, na czym polega odpowie- skrzydlaci i czwo- ciszka, zachwyconego przyro- ścijańskiego. – wyjaśnia, że cała przyroda jest darem dzialność za środowisko, w którym żyje ronożni przyjaciele dą, kochającego stworzenia, Hierarchia wartości oparta na Boga, o który mamy się troszczyć – potrafi ocenić stosunek współczesnych – ekologia św. których dawcą jest Bóg. wierze. – opowiada o życiu św. Franciszka z Asyżu ludzi do przyrody i porównać go z nauką Franciszka – Kształtowanie postawy na- Wartość życia i zdrowia oraz ich – dostrzega związek między mądrym przekazaną przez św. Franciszka śladowania drogi świętości zagrożenia. korzystaniem z darów przyrody, a zdro- 2 Strona 3 Franciszka z Asyżu. Święci świadkami wiary. wiem i szczęściem człowieka 9. Duchowy siłacz – Poznanie źródła oraz przeja- Modlitwa podstawą życia chrze- – definiuje pojęcia: święty, patron – wykazuje związek treści Mdr 4,7.9- – św. Stanisław wów duchowej siły św. Stani- ścijańskiego. – wymienia wydarzenia z życia św. Sta- 10.13-15 z życiem św. Stanisława Kostka sława Kostki. Zadania chrześcijanina w życiu nisława Kostki świadczące o jego du- – uzasadnia, dlaczego św. Stanisław – Kształtowanie postawy społecznym. chowej sile Kostka został wybrany patronem dzieci i wdzięczności Bogu za dar Postawa odpowiedzialności za – podaje datę, kiedy Kościół oddaje cześć młodzieży patrona dzieci i młodzieży innych. św. Stanisławowi – reaguje na niewłaściwe zachowania oraz naśladowania go w życiu. Święci świadkami wiary. – potrafi ocenić, co nam pomaga, a co wśród rodzeństwa oraz w grupie koleżeń- przeszkadza w osiąganiu świętości skiej 10. Potężny obroń- – Poznanie prawdy o aniołach, Przesłanie wybranych fragmen- – wymienia imiona trzech archaniołów – charakteryzuje rolę, jaką wyznaczył ca – św. Michał istotach duchowych stworzo- tów biblijnych dotyczących – mówi z pamięci modlitwę do Michała Bóg Michałowi Archaniołowi Archanioł nych przez stworzenia, miłosierdzia, opatrz- Archanioła – uzasadnia, dlaczego w walce ze złem (z Boga. ności i miłości Boga – podaje datę liturgicznego wspomnienia szatanem) potrzebna jest nam pomoc – Kształtowanie wiary w real- Trudne sytuacje życiowe. Świętych Archaniołów Michała Archanioła ną pomoc aniołów, zwłaszcza Modlitwa podstawą życia chrze- – rozpoznaje obraz przedstawiający Mi- Michała Archanioła, w walce ścijańskiego. chała Archanioła, wskazując jego atrybu- ze złym duchem. ty 11. Mój brat nie- – Poznanie biblijnych podstaw Przesłanie wybranych fragmen- – mówi z pamięci modlitwę prośby o – wskazuje teksty biblijne odnoszące się widzialny – Anioł kultu Aniołów Stróżów. tów biblijnych dotyczących pomoc Anioła Stróża do Aniołów Stróżów Stróż – Kształtowanie osobistego stworzenia, miłosierdzia, opatrz- – podaje datę liturgicznego wspomnienia – charakteryzuje rolę Anioła Stróża w nabożeństwa do swojego Anio- ności i miłości Boga Aniołów Stróżów życiu człowieka ła Stróża. Modlitwa podstawą życia chrze- ścijańskiego. Modlitwa wspólnotowa czynni- kiem budowy wspólnoty wiary. 12. Szkoła wza- – Poznanie specyfiki życia w Podstawowe wspólnoty życia – – wymienia przejawy miłości rodziców – potrafi wyjaśnić wartość różnorodności jemnej troski – rodzinie wielodzietnej (szcze- postawy, prawa i obowiązki do dziecka relacji w rodzinie wielodzietnej rodzina wielo- gólnych potrzeb i zadań jej członka tych wspólnot w wymia- – wylicza dodatkowe obciążenia oraz – uzasadnia szczególny szacunek dla dzietna członków). rze indywidualnym i społecz- korzyści płynące z posiadania licznego kobiet oczekujących narodzin dziecka i – Kształtowanie postawy sza- nym. potomstwa (rodzeństwa) rodzin wielodzietnych cunku wobec rodzin wielo- Postawa odpowiedzialności za – charakteryzuje szczególne relacje po- dzietnych, uwrażliwianie na innych. mocy i troski w rodzinie wielodzietnej ich potrzeby. Zadania wobec rodziny. Wartość szacunku dla siebie i innych ludzi. 13. Razem z inny- – Poznanie zadań poszczegól- Pojęcie wspólnoty. – wymienia formy zaangażowania świec- – podaje przykłady współpracy poszcze- mi w jednym kie- nych grup parafialnej wspólno- Wartości stanowiące fundament kich w życie parafii gólnych grup runku – grupa ty. relacji międzyludzkich. – opisuje, na czym polega posługa mini- – charakteryzuje charyzmat wybranej parafialna – Budowanie współodpowie- Podstawowe wspólnoty życia – strantów i scholi grupy parafialnej dzialności za życie parafii. postawy, prawa i obowiązki – wymienia dziecięce i młodzieżowe – aktywnie włącza się w działalność jed- 3 Strona 4 członka tych wspólnot w wymia- grupy działające w parafii nej z grup rze indywidualnym i społecz- nym. Zadania wobec grupy rówieśni- czej, Kościoła. Pojęcie apostolstwa. Możliwości własnego zaanga- żowania się w misję Chrystusa. 14. Eksperci od – Poznanie ważnej, niezastą- Podstawowe wspólnoty życia – – wymienia sytuacje, w których przydaje – omawia sposoby kontaktu z dziadkami życia – babcia i pionej roli dziadków w życiu postawy, prawa i obowiązki się pomoc dziadka lub babci, oraz te, w (tymi, którzy są blisko, oraz tymi, którzy dziadek rodziny. członka tych wspólnot w wymia- których dziadkowie potrzebują pomocy mieszkają daleko) – Wzmacnianie (lub budowa- rze indywidualnym i społecz- wnuków – charakteryzuje i uzasadnia prawidłowe nie) serdecznych relacji z nym. – podaje prawdę, że miłość i posłuszeń- relacje wnucząt z dziadkami dziadkami. Postawa odpowiedzialności za stwo wobec dziadków wchodzi w zakres innych. wymagań IV przykazania Zadania wobec rodziny. Wartość szacunku dla siebie i innych ludzi. II. Patriarchowie, przywódcy, prorocy Temat Wymagania jednostki Cele katechetyczne Treści podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe lekcyjnej Uczeń: 15. Bóg w gościnie – Poznanie perykopy o Bożych Słowo Boże jako odpowiedź na – określa, kim był Abraham – wskazuje sytuacje z codziennego życia, – Abraham i Sara odwiedzinach u Abrahama. ludzkie pytania i pomoc w – opisuje obietnicę, jaką Bóg dał Abra- w których możemy mieć do czynienia z – Kształtowanie postawy go- kształtowaniu ludzkiego życia. hamowi, i historię jej wypełnienia Bożymi odwiedzinami ścinności i otwartości na spo- Hierarchia wartości oparta na – opowiada o Bożych odwiedzinach u – uzasadnia sens adopcji tkanie z Bogiem w okoliczno- wierze. Wierność Bogu. Abrahama ściach codziennego życia. 16. Jakub – ojciec – Poznanie postaci Jakuba i Słowo Boże jako odpowiedź na – określa, kim był Jakub – podaje imiona patriarchów: Abrahama, dwunastu pokoleń jego synów. ludzkie pytania i pomoc w – podaje fakt, że synowie Jakuba dali Izaaka i Jakuba oraz jego dwunastu sy- – Kształtowanie postawy wy- kształtowaniu ludzkiego życia. początek dwunastu pokoleniom narodu nów trwałości w modlitwie i w Przesłanie wybranych fragmen- Izraela – wyjaśnia okoliczności i znaczenie dążeniu do dobra. tów biblijnych dotyczących – uzasadnia potrzebę i sens wytrwałej zmiany imienia Jakuba na Izrael opatrzności i miłości Boga Ojca modlitwy (na przykładzie narodu wybra- nego). 4 Strona 5 Modlitwa podstawą życia chrze- ścijańskiego. 17. Józef i jego bra- – Poznanie historii Józefa Słowo Boże jako odpowiedź na – podaje powody zazdrości braci wobec – na podstawie tekstu biblijnego uzasad- cia – sztuka przeba- egipskiego i jego braci. ludzkie pytania i pomoc w Józefa nia wartość i potrzebę przebaczenia w czania – Kształtowanie postawy po- kształtowaniu ludzkiego życia. – omawia los Józefa sprzedanego w relacjach rodzinnych jednania (przebaczenia i prze- Przesłanie wybranych fragmen- niewolę – charakteryzuje trudności oraz dobro proszenia w rodzinie). tów biblijnych dotyczących – omawia relacje Józefa z jego braćmi związane z przebaczeniem opatrzności i miłości Boga Ojca podkreślając znaczenie przebaczenia w – chętnie przebacza winowajcom (na przykładzie narodu wybra- tych relacjach nego). – potrafi przyznać się do błędu i przepro- Hierarchia wartości oparta na sić wierze. Wierność Bogu. 18. Mojżesz – wy- – Poznanie postaci Mojżesza i Słowo Boże jako odpowiedź na – wymienia okoliczności powołania – charakteryzuje postawę Aarona u boku brany, aby prowa- Aarona. ludzkie pytania i pomoc w Mojżesza Mojżesza dzić – Kształtowanie postawy wza- kształtowaniu ludzkiego życia. – określa, że Aaron był bratem Mojżesza – uzasadnia konieczność zgody i współ- jemnego wspierania się ro- Przesłanie wybranych fragmen- i jego „ustami” działania wśród rodzeństwa dzeństwa. tów biblijnych dotyczących opatrzności i miłości Boga Ojca (na przykładzie narodu wybra- nego). Hierarchia wartości oparta na wierze. Wierność Bogu. 19. Jozue – chcemy – Poznanie wydarzeń związa- Słowo Boże jako odpowiedź na – wymienia przywódców narodu wybra- – charakteryzuje działalność Jozuego służyć Bogu nych z podziałem Ziemi Obie- ludzkie pytania i pomoc w nego w drodze do Ziemi Obiecanej – wskazuje na mapie terytoria poszcze- canej. kształtowaniu ludzkiego życia. – wskazuje sposób podziału ziemi mię- gólnych pokoleń – Budowanie przekonania, że Przesłanie wybranych fragmen- dzy 12 pokoleń Izraela – wyjaśnia znaczenie losów w podziale Bóg troszczy się o wszystkich tów biblijnych dotyczących Ziemi Obiecanej i wypełnia swoje obietnice. opatrzności i miłości Boga Ojca – uzasadnia, dlaczego pokolenie Lewie- (na przykładzie narodu wybra- go nie otrzymało ziemi nego). Hierarchia wartości oparta na wierze. Wierność Bogu. 20. Gedeon – Boże – Poznanie postaci i dokonań Słowo Boże jako odpowiedź na – określa, że sędziowie byli przywódca- – na podstawie fragmentów z Sdz 6–8 kryteria wyboru Gedeona oraz prawdy, że Bóg ludzkie pytania i pomoc w mi Izraelitów, powołanymi przez Boga, charakteryzuje postawę Gedeona wobec ludzi wywyższa pokornych. kształtowaniu ludzkiego życia. by wyzwolić ich z ucisku nieprzyjaciół Boga – Kształtowanie postawy po- Przesłanie wybranych fragmen- – podaje, kim byli Madianici – charakteryzuje Boże kryteria wyboru kory i współdziałania w wy- tów biblijnych dotyczących mi- – opowiada o powołaniu Gedeona oraz ludzi 5 Strona 6 pełnianiu Bożego łosierdzia, opatrzności i miłości formowaniu jego armii – interpretuje ludzkie życie jako wspólny planu. Boga Ojca (na przykładzie naro- projekt – człowieka i Boga du wybranego). Hierarchia wartości oparta na wierze. Wierność Bogu. 21. Samson – korzy- – Poznanie treści opowiadania Przesłanie wybranych fragmen- – określa, że Samson był jednym z sę- – na podstawie tekstu biblijnego uzasad- stanie z Bożej mocy o Samsonie. tów biblijnych dotyczących mi- dziów i walczył z Filistynami nia, że Bóg udziela nam swej mocy do – Budzenie wiary w duchową łosierdzia, opatrzności i miłości – relacjonuje treść opowiadania o Sam- walki ze złem moc, jaką otrzymujemy od Boga Ojca (na przykładzie naro- sonie (Sdz 13–16) – wyjaśnia związek niezwykłej mocy Boga. du wybranego). – podaje przykłady „duchowych moca- Samsona ze ślubami złożonymi Bogu Hierarchia wartości oparta na rzy” – na podstawie tekstu biblijnego określa wierze. – wymienia źródła duchowej mocy warunki korzystania z mocy Bożej Wierność Bogu. człowieka Sakramenty. Modlitwa podstawą życia chrze- ścijańskiego 22. Heli i Samuel – – Poznanie postaci Samuela. Słowo Boże jako odpowiedź na – określa, co to był przybytek Pański – na podstawie tekstu biblijnego określa, słuchanie Boga – Kształtowanie gotowości ludzkie pytania i pomoc w – relacjonuje treść perykopy o powołaniu czym jest powołanie służenia Bogu. kształtowaniu ludzkiego życia. Samuela (1 Sm 3,1-19) – charakteryzuje postawę Samuela wo- Hierarchia wartości oparta na – wymienia, do czego Bóg nas powołuje bec Boga wierze. Wierność Bogu. Modlitwa podstawą życia chrze- ścijańskiego. Zadania chrześcijanina w życiu społecznym. 23. Od pasterza do – Poznanie postaci Dawida – Słowo Boże jako odpowiedź na – wymienia cechy Dawida, które podo- – potrafi wykazać różnice między pa- króla – historia Da- pasterza i króla. ludzkie pytania i pomoc w bały się Bogu trzeniem ludzkim a Bożym patrzeniem wida – Budzenie potrzeby podoba- kształtowaniu ludzkiego życia. – podaje przykłady męstwa Dawida i na człowieka nia się Bogu. Hierarchia wartości oparta na jego wiary w Bożą pomoc – charakteryzuje postawę Dawida wobec wierze. – opowiada o walce Dawida z Goliatem Boga 24. Salomon – mą- – Poznanie przejawów mądro- Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia przesłanie modlitwy Salomona – na podstawie tekstu biblijnego uzasad- dry władca ści Salomona. ludzkie pytania i pomoc w o mądrość nia, że mądrość jest darem Bożym, o – Budzenie potrzeby starania kształtowaniu ludzkiego życia. – podaje przykład mądrości Salomona w który trzeba się starać się o prawdziwą mądrość. Hierarchia wartości oparta na sądzeniu poddanych – wyjaśnia, na czym polegała mądrość wierze. Salomona Postawa odpowiedzialności za innych. 25. Eliasz – jedyny – Poznanie charakteru powo- Słowo Boże jako odpowiedź na – określa, kim był prorok – charakteryzuje misję proroka Eliasza 6 Strona 7 prorok Boga Praw- łania proroka i jego misji. ludzkie pytania i pomoc w – podaje prawdę, że Eliasz był proro- – podaje przykłady, kiedy należy sprze- dziwego – Budzenie potrzeby poznania kształtowaniu ludzkiego życia. kiem posłanym przez Boga ciwić się większości Boga i zaangażowania w Jego Hierarchia wartości oparta na sprawy. wierze. Postawa odpowiedzialności za innych. 26. Ogłaszanie Kró- – Poznanie działalności proro- Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia treść perykopy o Syryjczyku – charakteryzuje misję proroka Elizeusza lestwa Boga – cuda ka Elizeusza. ludzkie pytania i pomoc w Naamanie – uzasadnia, że Bóg czyni cuda także Elizeusza – Wzmocnienie wiary w jedy- kształtowaniu ludzkiego życia. – wymienia inne cuda Elizeusza dzisiaj nego Boga. Przesłanie wybranych fragmen- – pamięta słowa wyznania wiary Syryj- tów biblijnych dotyczących czyka Naamana miłosierdzia, opatrzności, i mi- łości Boga Ojca Hierarchia wartości oparta na wierze. 27. Jonasz – zazdro- – Poznanie istoty miłosierdzia Przesłanie wybranych fragmen- – charakteryzuje misję proroka Jonasza – na podstawie fragmentów Księgi Jona- sny prorok Bożego i znaczenia pozytyw- tów biblijnych dotyczących – podaje prawdę, że Bóg pragnie nawró- sza wyjaśnia istotę miłosierdzia Bożego nej odpowiedzi miłosierdzia, opatrzności, i mi- cenia grzeszników – uzasadnia konieczność pokuty i nawró- na Boże wezwanie do pokuty i łości Boga Ojca – określa, że zazdrość jest jednym z cenia nawrócenia. grzechów głównych – wymienia grzechy cudze – Kształtowanie postawy ak- ceptacji bezwarunkowej miło- ści Boga, ogarniającej wszystkich grzeszników. 28. Izajasz – głosi- – Poznanie mesjańskich pro- Przesłanie wybranych fragmen- – określa, czym jest proroctwo – uzasadnia, że proroctwa mesjańskie ciel najważniejszych roctw Izajasza. tów biblijnych dotyczących – podaje przykłady proroctw mesjań- wypełniły się w Jezusie obietnic – Budzenie pragnienia spoty- miłosierdzia, opatrzności, i mi- skich – uzasadnia konieczność dobrego przy- kania się z Jezusem podczas łości Boga Ojca. gotowania się na spotkanie z Jezusem w Mszy Świętej. Istota okresów liturgicznych. każdej Mszy Świętej Aktualizacja zbawczych wyda- rzeń w liturgii roku kościelnego. 29. Prorok Jeremiasz – Poznanie postaci i nauczania Przesłanie wybranych fragmen- – podaje, kim był i gdzie działał Jere- – wyjaśnia, że zapowiadane przez Jere- przypomina o decy- proroka Jeremiasza. tów biblijnych dotyczących miasz miasza nowe przymierze wypełniło się w dującym przymierzu – Kształtowanie postawy na- miłosierdzia, opatrzności, i mi- – omawia nauczanie proroka Jeremiasza Jezusie Chrystusie wrócenia oraz miłości do Oj- łości Boga Ojca. – potrafi zinterpretować omawiane teksty czyzny. Zadania wobec narodu. prorockie 30. Daniel dochowu- – Poznanie prawdy, że Bóg nie Słowo Boże jako odpowiedź na – opowiada historię Daniela (Dn 6,2-24) – charakteryzuje postawę Daniela je wierności Bogu opuszcza ludzi, którzy Mu ludzkie pytania i pomoc w – wyjaśnia, że Daniel z narażeniem życia – uzasadnia wartość i potrzebę ufnej i obyczajom ufają. kształtowaniu ludzkiego życia. wypełniał tradycje swego narodu modlitwy – Kształtowanie postawy od- Hierarchia wartości oparta na – podaje przykłady zapominania o trady- – potrafi ocenić własne relacje z Bogiem 7 Strona 8 powiedzialności za zachowa- wierze. cjach religijnych i zaniedbywania ich i ludźmi w świetle postawy Daniela nie religijnych tradycji. Wierność Bogu. przez współczesnych chrześcijan 31. Niech Bóg bę- – Poznanie historii Hioba oraz Słowo Boże jako odpowiedź na – opowiada dzieje biblijnego Hioba – na podstawie historii Hioba oraz wła- dzie błogosławiony prawdy, że w ludzkim życiu ludzkie pytania i pomoc w – podaje przykłady własnych sukcesów i snego doświadczenia uzasadnia, że cier- – Hiob przeplatają się powodzenia i kształtowaniu ludzkiego życia. niepowodzeń pienie jest nieodłącznym elementem niepowodzenia. Trudne sytuacje życiowe. – wskazuje, czego uczy nas Hiob swoim ludzkiego życia – Kształtowanie postawy zau- Różne sposoby i rodzaje modli- cierpieniem – wyjaśnia znaczenie wytrwałej modli- fania w dobroć Boga oraz twy w oparciu o przykłady bi- twy w chorobie i cierpieniu cierpliwości i wytrwałości w blijne. – potrafi ułożyć modlitwę w intencji cierpieniu. osoby chorej lub niepełnosprawnej – angażuje się w pomoc ludziom chorym III. Pierwsi świadkowie spełnionej obietnicy Temat Wymagania jednostki Cele katechetyczne Treści podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe lekcyjnej Uczeń: 32. Anioł Gabriel u – Poznanie perykopy o zapo- Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia treść perykopy Łk 1,5-20.24- – wymienia cechy właściwej postawy Zachariasza – uwie- wiedzi narodzin Poprzednika ludzkie pytania i pomoc w 25 człowieka wobec słowa Bożego rzyć w nieprawdo- Zbawiciela. kształtowaniu ludzkiego życia. – podaje, kim był Zachariasz – charakteryzuje zadania wyznaczone mu podobne – Kształtowanie postawy wia- Istota okresów liturgicznych. – podaje prawdę, że Zachariasz nie uwie- przez Boga ry i zaufania wobec Bożych Aktualizacja zbawczych wyda- rzył Bożej obietnicy i stał się niemy do obietnic. rzeń w liturgii roku kościelnego. czasu urodzenia syna Zadania chrześcijanina w życiu społecznym. 33. Maryja u Elż- – Głębsze poznanie biblijnej Słowo Boże jako odpowiedź na – opowiada o nawiedzeniu św. Elżbiety – wyjaśnia motyw poruszenia się dzie- biety – radosne perykopy o nawiedzeniu św. ludzkie pytania i pomoc w – wymienia powody ludzkiej radości ciątka w łonie Elżbiety poruszenie Elżbiety. kształtowaniu ludzkiego życia. – wyjaśnia motyw zachęty św. Pawła do – Kształtowanie postawy Postawa odpowiedzialności za radości w Flp 4,4-5 chrześcijańskiej radości. innych. Przemiany okresu preadolescen- cji. 34. Ostatni pierw- – Poznanie przesłania peryko- Hierarchia wartości oparta na – opowiada treść perykopy o pasterzach – wymienia dary, jakich Jezus może od szymi – pasterze u py o pasterzach u żłóbka. wierze. u żłóbka niego oczekiwać żłóbka – Kształtowanie postawy Wierność Bogu. – podaje, że pasterze jako pierwsi pokło- – omawia pozycję społeczną pasterzy w otwartości na każde dobro Istota okresów liturgicznych. nili się Jezusowi czasach Jezusa (duchowe i materialne) oraz Aktualizacja zbawczych wyda- – z szacunkiem odnosi się do ludzi ubo- – charakteryzuje postawę pasterzy wobec chętnego dzielenia się z inny- rzeń w liturgii roku kościelnego. gich ogłoszonej im nowiny mi. Wartość szacunku dla siebie i 8 Strona 9 innych ludzi. 35. Maryja poznaje – Poznanie perykopy o ofiaro- Istota okresów liturgicznych. – opowiada o ofiarowaniu Pana Jezusa w – charakteryzuje postawę Maryi wobec proroctwo Symeo- waniu Pana Jezusa w świątyni. Aktualizacja zbawczych wyda- świątyni wydarzeń związanych z Jej Synem na – Poznanie postawy Maryi rzeń w liturgii roku kościelnego. – podaje, że słowa Symeona skierowane – wyjaśnia słowa Symeona wobec wydarzeń związanych z Różne sposoby i rodzaje modli- do Maryi są zapowiedzią Jej cierpienia – wyjaśnia nakaz Prawa Starego Testa- Jej Synem. twy w oparciu o przykłady bi- oraz objawiają prawdę o Jezusie mentu dotyczący pierworodnego syna – Zachęcenie do rozważania blijne. – podaje datę święta Ofiarowania Pań- Bożych tajemnic. skiego – okazuje szacunek ludziom w pode- szłym wieku 36. Św. Józef – – Poznanie duchowej sylwetki Wartości stanowiące fundament – podaje, co Ewangelia mówi o św. Józe- – potrafi ułożyć modlitwę do św. Józefa milczący opiekun św. Józefa oraz jego roli w relacji międzyludzkich. fie za swojego tatę lub opiekuna rodzinie Jezusa. Postawa odpowiedzialności za – podaje, że prawdziwym Ojcem Pana – charakteryzuje św. Józefa jako wzór – Kształtowanie postawy sza- innych. Jezusa jest Bóg, a św. Józef był Jego dla wszystkich ojców i opiekunów cunku i czci dla św. Józefa Zadania wobec rodziny. wzorowym opiekunem – uzasadnia sens adopcji oraz wdzięczności i szacunku Wartość szacunku dla siebie i – podaje, kiedy w liturgii czcimy św. dla ojców czy opiekunów na- innych ludzi. Józefa szych rodzin. 37. Jan Chrzciciel – – Poznanie misji św. Jana Słowo Boże jako odpowiedź na – opowiada o misji Jana Chrzciciela (Łk – wyjaśnia, co znaczy dla współczesnego dla królestwa nie- Chrzciciela. ludzkie pytania i pomoc w 3,3-9) człowieka „prostować drogę dla Jezusa” bieskiego – Budzenie gotowości prowa- kształtowaniu ludzkiego życia. – wymienia, do czego nawoływał Jan dzenia innych do Jezusa. Przesłanie wybranych fragmen- Chrzciciel tów biblijnych dotyczących mi- łosierdzia, opatrzności i miłości Boga Ojca (na przykładzie naro- du wybranego). Postawa odpowiedzialności za innych. 38. Szymon Piotr – – Poznanie okoliczności powo- Słowo Boże jako odpowiedź na – opowiada treść perykopy o obfitym – charakteryzuje postawę Szymona wo- złowiony rybak łania Piotra. ludzkie pytania i pomoc w połowie i powołaniu Szymona Piotra (Łk bec dokonanego cudu i słów wypowia- – Budzenie pragnienia pójścia kształtowaniu ludzkiego życia. 5,1-11) danych do niego przez Jezusa za Jezusem. Przesłanie wybranych fragmen- – podaje prawdę, że pójście za Jezusem – wyjaśnia słowa Jezusa o łowieniu ludzi tów biblijnych dotyczących ży- oznacza zostanie Jego uczniem – uzasadnia decyzję pójścia za Jezusem cia i dzieła Jezusa Chrystusa. Możliwości własnego zaanga- żowania się w misję Chrystusa. 39. Apostołowie – – Poznanie imion apostołów i Przesłanie wybranych fragmen- – określa relacje ucznia i mistrza oraz – wymienia dostępne mu sposoby apo- to znaczy posłani ich zadań. tów biblijnych dotyczących ży- apostołów i Jezusa stołowania i włącza się w ich realizację – Budowanie pragnienia bycia cia i dzieła Jezusa Chrystusa. – podaje imię obecnego papieża i bisku- – aktywnie włącza się w tworzenie mo- apostołem oraz przekonania o Pojęcie apostolstwa. pa swojej diecezji dlitwy i modli się za papieża i biskupów 9 Strona 10 konieczności modlitewnego Możliwości własnego zaanga- – podaje, że papież i biskupi są następ- wsparcia dla współczesnych żowania się w misję Chrystusa. cami apostołów apostołów. IV. Świadkowie wiary i nowego życia Temat Wymagania jednostki Cele katechetyczne Treści podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe lekcyjnej Uczeń: 40. Cierpiąca – Poznanie prawdy o uzdrawia- Słowo Boże jako odpowiedź na – opisuje treść perykopy o uzdrowieniu – wymienia sposoby doświadczania mocy kobieta – dotyk jącej mocy Jezusa. ludzkie pytania i pomoc w kobiety cierpiącej na krwotok (Łk 8,42b- Jezusa wiary – Umocnienie wiary w uzdra- kształtowaniu ludzkiego życia. 48) – wyjaśnia rolę wiary przy uzdrowieniach wiającą moc Jezusa. Przesłanie wybranych fragmen- – podaje własną definicję wiary – wskazuje w swoim środowisku osoby tów biblijnych dotyczących będące przykładem wiary życia i dzieła Jezusa Chrystusa. Modlitwa podstawą życia chrześcijańskiego. Wartość życia i zdrowia oraz ich zagrożenia. Trudne sytuacje życiowe: cho- roba. 41. Jair – i po co – Poznanie prawdy, że Jezus Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia treść perykopy o wskrzeszeniu – układa modlitwę prośby i dziękczynną płakać? ma moc przywrócenia życia. ludzkie pytania i pomoc w córki Jaira (Łk 8,41-42.49-55) – uzasadnia znaczenie wiary zwłaszcza w – Umocnienie wiary w moc kształtowaniu ludzkiego życia. – wyjaśnia rolę wiary przy uzdrowieniach najtrudniejszych sytuacjach życiowych Jezusa. Wiara jako dar i zadanie. Mo- i wskrzeszeniach (nieszczęście, choroba, śmierć) dlitwa podstawą życia chrześci- jańskiego. Wartość życia i zdrowia oraz ich zagrożenia. Trudne sytuacje życiowe: cho- roba, śmierć. 42. Nikodem – – Poznanie perykopy o roz- Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia treść perykopy J 3,1-5 – charakteryzuje postawę Nikodema w nocne rozmowy mowie Jezusa z Nikodemem ludzkie pytania i pomoc w – definiuje pojęcia: faryzeusz, nowe na- spotkaniu z Jezusem oraz prawdy, że modlitwa to kształtowaniu ludzkiego życia. rodzenie – potrafi modlić się spontanicznie dialog człowieka z Bogiem. Przesłanie wybranych fragmen- – określa, że modlitwa jest dialogiem – potrafi wykazać różnice między modli- – Kształtowanie postawy troski tów biblijnych dotyczących między Bogiem i człowiekiem twą wyuczoną a spontaniczną o więź z Bogiem przez syste- życia i dzieła Jezusa Chrystusa. matyczną Różne sposoby i rodzaje modli- modlitwę. twy w oparciu o przykłady bi- 10 Strona 11 blijne. 43. Marta i Ma- – Poznanie przesłania peryko- Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia teść perykopy o Marcie i Marii – charakteryzuje postawę Marty i Marii w ria – dwie dobre py o Marcie i Marii. ludzkie pytania i pomoc w (Łk 10,38-42) spotkaniu z Jezusem cząstki – Kształtowanie postawy umie- kształtowaniu ludzkiego życia. – wskazuje sposoby naśladowania posta- – uzasadnia wartość modlitwy i służby jętnego łączenia modlitwy i Przesłanie wybranych fragmen- wy Marty i Marii bliźnim w życiu chrześcijanina służby bliźnim. tów biblijnych dotyczących – przedstawia Bogu w modlitwie troski życia i dzieła Jezusa Chrystusa. własne i innych Różne sposoby i rodzaje modli- twy w oparciu o przykłady bi- blijne. Święci świadkami wiary. 44. Jezus na – Poznanie misji Jezusa- Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia treść perykopy o kuszeniu Je- – wyjaśnia rolę Ducha Świętego w walce pustyni – idź Mesjasza oraz sposobów walki ludzkie pytania i pomoc w zusa z pokusami precz, szatanie! z pokusami. kształtowaniu ludzkiego życia. – wyjaśnia pojęcie „Mesjasz” – wyjaśnia duchowe znaczenie pustyni – Kształtowanie postawy zau- Przesłanie wybranych fragmen- – charakteryzuje postawę Jezusa wobec – uzasadnia konieczność duchowej bli- fania do Jezusa-Mesjasza oraz tów biblijnych dotyczących kusiciela skości z Jezusem dla skutecznej walki z gotowości życia i dzieła Jezusa Chrystusa. pokusami do odpierania pokus. Hierarchia wartości oparta na – układa modlitwę związaną z odpiera- wierze. niem pokus Istota okresów liturgicznych. Aktualizacja zbawczych wyda- rzeń w liturgii roku kościelne- go. 45. Szymon z – Poznanie biblijnego tekstu Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia tekst biblijny o Szymonie z – charakteryzuje postawę Szymona na Cyreny – przy- mówiącego o Szymonie z Cy- ludzkie pytania i pomoc w Cyreny Mt 27,32 (Mk 15,21; Łk drodze krzyżowej Jezusa padkowy reny. kształtowaniu ludzkiego życia. 23,26) – rozróżnia pomoc przymuszoną i udzie- przechodzień – Kształtowanie postawy po- Przesłanie wybranych fragmen- – podaje, że postać Szymona z Cyreny loną z własnych chęci magania potrzebującym, nieza- tów biblijnych dotyczących występuje w V stacji nabożeństwa drogi – angażuje się w pomoc potrzebującym leżnie od chęci czy niechęci. życia i dzieła Jezusa Chrystusa. krzyżowej Istota okresów liturgicznych. – określa, że pomoc potrzebującym jest Aktualizacja zbawczych wyda- chrześcijańskim obowiązkiem rzeń w liturgii roku kościelne- go. Święci świadkami wiary. 46. Wizerunek – Poznanie tradycji o św. We- Przesłanie wybranych fragmen- – podaje, że postać Weroniki występuje w – charakteryzuje czyn św. Weroniki mistrza – św. ronice. tów biblijnych dotyczących VI stacji nabożeństwa drogi krzyżowej – wskazuje współczesne sposoby naśla- Weronika – Kształtowanie postawy wraż- życia i dzieła Jezusa Chrystusa. dowania św. Weroniki liwości na ludzkie cierpienie Istota okresów liturgicznych. oraz odwagi Aktualizacja zbawczych wyda- w niesieniu pomocy. rzeń w liturgii roku kościelne- 11 Strona 12 go. Święci świadkami wiary. 47. Tomasz – – Poznanie perykopy o nie- Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia treść perykopy o spotkaniu – charakteryzuje postawę Tomasza po lekcja wiary wiernym Tomaszu. ludzkie pytania i pomoc w Pana Jezusa z niewiernym Tomaszem (J zmartwychwstaniu Jezusa – Wzmocnienie wiary w zmar- kształtowaniu ludzkiego życia. 20,24-29) – określa, co to znaczy wierzyć i co to są twychwstanie Jezusa na pod- Przesłanie wybranych fragmen- – przytacza z pamięci słowa, jakimi To- wątpliwości w wierze stawie świadectwa tów biblijnych dotyczących masz wyznał wiarę w Jezusa, oraz Jezu- – wskazuje, gdzie należy szukać pomocy Ewangelii. życia i dzieła Jezusa Chrystusa. sową odpowiedź w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących Istota okresów liturgicznych. wiary Aktualizacja zbawczych wyda- rzeń w liturgii roku kościelne- go. Święci świadkami wiary. 48. Jan Apostoł – Poznanie postaci Jana Apo- Słowo Boże jako odpowiedź na – podaje przykłady szczególnej bliskości – podaje, że Jan był w grupie pierwszych, – wierny przyja- stoła. ludzkie pytania i pomoc w Jana z Jezusem powołanych przez Jezusa apostołów, jako ciel Jezusa – Kształtowanie i umacnianie kształtowaniu ludzkiego życia. jedyny z Dwunastu był pod krzyżem i przyjacielskiej więzi z Jezu- Przesłanie wybranych fragmen- jako pierwszy z nich stanął przy pustym sem. tów biblijnych dotyczących grobie Jezusa życia i dzieła Jezusa Chrystusa. – charakteryzuje działalność św. Jana po Święci świadkami wiary. śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. 49. Św. Faustyna – Poznanie życia i posłannic- Przesłanie wybranych fragmen- – wskazuje w Ewangelii przykłady oka- – interpretuje teksty biblijne mówiące o – apostołka Bo- twa św. Faustyny Kowalskiej. tów biblijnych dotyczących zywania przez Jezusa miłosierdzia miłosierdziu Jezusa żego Miłosier- – Poznanie tekstów biblijnych miłosierdzia i miłości Boga. – omawia treść rozmowy Jezusa z ukrzy- – podaje przykłady sytuacji, w których dzia ukazujących miłosierdzie Jezu- Misja chrześcijanina w Kościele żowanym łotrem potrzebujemy miłosierdzia ze strony ludzi sa. i świecie. – wymienia najważniejsze wydarzenia z i Boga – Kształtowanie postawy ufne- Święci świadkami wiary. życia św. Faustyny – charakteryzuje posłannictwo św. Fau- go powierzania się Jezusowi – wymienia sposoby czci Bożego Miło- styny, jej rolę w szerzeniu czci Bożego Miłosiernemu. sierdzia Miłosierdzia – Zachęcenie do szerzenia czci – określa, w czym się przejawia Boże – układa własną modlitwę do Jezusa Mi- Bożego Miłosierdzia. miłosierdzie łosiernego 50. Św. Berna- – Poznanie życia i postawy św. Misja chrześcijanina w Kościele – podaje, kim była św. Bernadetta – charakteryzuje postawę Bernadetty detta – wybrana Bernadetty wobec powierzone- i świecie. – opowiada o spotkaniu Bernadetty z wobec powierzonych jej zadań przez Maryję go jej przesłania. Modlitwa wspólnotowa czynni- Maryją – podaje sposoby realizacji orędzia z – Kształtowanie postawy za- kiem budowy wspólnoty wiary. – omawia treść orędzia z Lourdes Lourdes wierzenia Maryi i zaangażo- Święci świadkami wiary. – uzasadnia potrzebę zaangażowania się wania w wypełnianie w wypełnianie przesłania z Lourdes Jej orędzia. 51. Bł. Teresa – Poznanie życia bł. Matki z Hierarchia wartości oparta na – wymienia najważniejsze wydarzenia z – opisuje formy działalności Matki Teresy z Kalkuty – Kalkuty. wierze. życia bł. Teresy z Kalkuty i jej zgromadzenia służyć Jezusowi – Uwrażliwianie na potrzebę Wartości stanowiące fundament – podaje nazwę zgromadzenia założonego – określa wartość osobistej modlitwy w 12 Strona 13 przebranemu za niesienia pomocy ludziom relacji międzyludzkich. przez Matkę Teresę kształtowaniu wrażliwości na potrzeby żebraka słabym, opuszczonym, nie- Postawa odpowiedzialności za – dostrzega potrzebę niesienia pomocy innych ludzi chcianym, bezdomnym. innych. osobom biednym i opuszczonym Wartość szacunku dla siebie i innych ludzi. Misja chrześcijanina w Kościele i świecie. Święci świadkami wiary. 52. Św. Brat – Poznanie życia i dzieła św. Hierarchia wartości oparta na – podaje najważniejsze fakty z życia Bra- – charakteryzuje postawę br. Alberta Albert – być jak Brata Alberta. wierze. ta Alberta wobec ubogich bochen chleba – Uwrażliwienie na potrzeby Wartości stanowiące fundament – podaje, czym zajmują się bracia alber- – interpretuje słowa br. Alberta „powinno innych. relacji międzyludzkich. tyni i siostry albertynki się być jak bochen chleba…” Postawa odpowiedzialności za innych. Wartość szacunku dla siebie i innych ludzi. Misja chrześcijanina w Kościele i świecie. Święci świadkami wiary. 53. św. Teresa z – Poznanie życia i drogi świę- Postawa odpowiedzialności za – definiuje pojęcia: świętość, „mała dro- – charakteryzuje „małą drogę” św. Teresy Lisieux – mała tości św. Teresy od Dzieciątka innych. ga” – opisuje najważniejsze wydarzenia z siostra od wiel- Jezus. Zadania chrześcijanina w życiu – podaje główne wydarzenia z życia św. życia św. Teresy kich spraw – Kształtowanie postawy dzie- społecznym. Teresy od Dzieciątka Jezus cięcej ufności do Boga. Misja chrześcijanina w Kościele – wymienia dzieła, którym patronuje św. i świecie. Teresa Święci świadkami wiary. V. Ci, co wskazują drogę Temat Wymagania jednostki Cele katechetyczne Treści podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe lekcyjnej Uczeń: 54. Duch Świę- – Poznanie prawdy o Osobie i Słowo Boże jako odpowiedź na – omawia treść zapowiedzi zesłania Du- – wyjaśnia znaczenie tytułu Paraklet ty – Przewod- działaniu Ducha Świętego. ludzkie pytania i pomoc w kształ- cha Świętego – charakteryzuje działanie Ducha Święte- nik, Pocieszy- – Kształtowanie postawy towaniu ludzkiego życia. – podaje, że Duch Święty jest Trzecią go jako Przewodnika, Pocieszyciela, ciel i Obrońca otwartości na Ducha Świętego. Duch Święty w życiu Kościoła i Osobą Boską Obrońcy chrześcijanina – staje w obronie słabszych Istota okresów liturgicznych. Aktualizacja zbawczych wyda- 13 Strona 14 rzeń w liturgii roku kościelnego. 55. Pierwszy – Poznanie apostolskiej dzia- Słowo Boże jako odpowiedź na – wymienia najważniejsze fakty z życia – charakteryzuje działalność apostolską pośród Dwuna- łalności św. Piotra. ludzkie pytania i pomoc w kształ- św. Piotra św. Piotra stu – Św. Piotr – Umocnienie osobistej więzi z towaniu ludzkiego życia. – wskazuje przełomowe wydarzenia z Chrystusem w celu wypełnia- Misja chrześcijanina w Kościele i jego życia nia swych apostolskich zadań. świecie. – wskazuje sposoby naśladowania aposto- Święci świadkami wiary. ła 56. Z Ewange- – Poznanie apostolskiej dzia- Zadania chrześcijanina w życiu – omawia powołanie i nawrócenie Szawła – charakteryzuje działalność apostolską lią do pogan – łalności św. Pawła. społecznym. – wskazuje sposoby naśladowania aposto- św. Pawła św. Paweł – Umocnienie osobistej więzi z Misja chrześcijanina w Kościele i ła – uzasadnia potrzebę wspierania misji Chrystusem w celu wypełnia- świecie. – aktywnie włącza się w dzieło misyjne nia swych apostolskich zadań. Święci świadkami wiary. Kościoła 57. Polak dla – Poznanie apostolskiej posługi Modlitwa podstawą życia chrze- – podaje daty rozpoczęcia i zakończenia – charakteryzuje apostolską posługę Jana całego świata – papieża Polaka. ścijańskiego. pontyfikatu Jana Pawła II Pawła II jako otwartą na potrzeby Jan Paweł II – Budowanie duchowej więzi z Misja chrześcijanina w Kościele i – omawia pontyfikat Jana Pawła II wszystkich ludzi bł. Janem Pawłem II. świecie. – wymienia główne wątki pontyfikatu – wyjaśnia motywację ludzi pielgrzymu- Święci świadkami wiary. Jana Pawła II jących do grobu bł. Jana Pawła II 58. Ten, który – Poznanie życia i działalności Modlitwa podstawą życia chrze- – podaje najważniejsze fakty z życia św. – wyjaśnia sens męczeństwa św. Wojcie- głosił naszym misyjnej św. Wojciecha. ścijańskiego. Wojciecha cha dla naszego Narodu przodkom – Kształtowanie postawy Postawa odpowiedzialności za – wymienia, w czym możemy go naśla- – uzasadnia, dlaczego św. Wojciech zo- wiarę – św. wdzięczności Bogu za dar św. innych. dować stał wybrany na patrona naszej Ojczyzny Wojciech Wojciecha i czci dla patrona Zadania wobec narodu, Kościoła. – potrafi wykazać, jak we współczesnych Polski. Misja chrześcijanina w Kościele i czasach można naśladować św. Wojcie- świecie. cha Święci świadkami wiary. 59. „Dobry – Poznanie życia i okoliczności Modlitwa podstawą życia chrze- – podaje najważniejsze fakty z życia św. – wskazuje teksty liturgiczne odnoszące pasterz” – św. męczeńskiej śmierci św. Stani- ścijańskiego. Stanisława się do kultu św. Stanisława Stanisław ze sława. Zadania wobec narodu, Kościoła. – wymienia cechy charakteru św. Stani- – uzasadnia, czym św. Stanisław zasłużył Szczepanowa – Kształtowanie postawy Misja chrześcijanina w Kościele i sława, które warto naśladować na miano patrona Polski wdzięczności Bogu za dar świecie. życia i męczeństwa św. Stani- Święci świadkami wiary. sława. – Zachęcenie do naśladowania świętego męczennika w speł- nianiu przykazania miłości. 60. Troskliwa – Poznanie przejawów troski Zadania wobec rodziny, narodu, – podaje, kim była św. Jadwiga – charakteryzuje postawę królowej Ja- królowa – św. św. Jadwigi o los państwa i Kościoła. – wymienia dzieła, którymi zasłynęła św. dwigi wobec poddanych Jadwiga poddanych. Misja chrześcijanina w Kościele i Jadwiga królowa – chętnie włącza się w pomoc ubogim – Kształtowanie służebnej świecie. – wymienia współczesne sposoby troski o – wskazuje teksty liturgiczne odnoszące postawy wobec Ojczyzny i Święci świadkami wiary. ubogich się do kultu św. Jadwigi 14 Strona 15 ubogich ludzi. 61. Nieugięty – Poznanie pasterskiej posługi Postawa odpowiedzialności za – podaje, że kardynał Wyszyński był – wymienia formy prześladowań ludzi przewodnik kardynała Stefana Wyszyń- innych. prymasem Polski w latach komunistycz- wierzących i pasterzy Kościoła w czasach narodu – skiego. Zadania wobec rodziny, klasy, nych rządów PRL-u kardynał Stefan – Kształtowanie postawy od- szkoły, grupy rówieśniczej, – podaje, że kardynał Wyszyński, będąc – charakteryzuje postawę Prymasa wobec Wyszyński ważnego wyznawania i obrony narodu, Kościoła. w przymusowym odosobnieniu, przygo- wrogich działań rządu PRL wiary. Wartość szacunku dla siebie i tował plan obchodów Tysiąclecia Chrztu innych ludzi. Polski oraz tekst Ślubów Jasnogórskich – wymienia miejsca odosobnienia, w których przetrzymywano Księdza Pryma- sa 62. Nauczyciel – Zrozumienie prawdy, że Postawa odpowiedzialności za – definiuje pojęcia: nauczyciel, wycho- – na podstawie wybranych tekstów biblij- – przewodnik każdy z nas potrzebuje nauczy- innych. wawca nych charakteryzuje postawę Jezusa jako w drodze cieli i wychowawców. Zadania wobec klasy, szkoły, – podaje, że Jezus miał uczniów i oni nauczyciela – Kształtowanie postawy sza- grupy rówieśniczej, narodu, Ko- nazywali Go Nauczycielem – potrafi ocenić swoje postępowanie wo- cunku i wdzięczności wobec ścioła. – wymienia cechy dobrego ucznia i do- bec nauczycieli nauczycieli. Wartość szacunku dla siebie i brego nauczyciela innych ludzi. – wyraża szacunek wobec nauczycieli 15

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!