ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECKA.

trening umiejętności społecznych

Szczegóły
Tytuł ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECKA.
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECKA. PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECKA. pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECKA. Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECKA. Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej XX oceny funkcjonowania ucznia DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżej przeciętnej. Prawidłowa motywacja zadaniowa, gotowość do podejmowania wysiłku intelektualnego. U chłopca występują zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych: nadwrażliwość węchowa i słuchowa. Informacje od rodziców ucznia Wojtek wykazuje zainteresowanie matematyką nie lubi zajęć z jęz. polskiego, nie lubi zmian w klasie, dużo czasu zajmują dziecku prace domowe, jest wrażliwy na hałas i zapach. Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Uczeń ma problemy z adaptacją w nowych sytuacjach. Dobrze funkcjonuje w sytuacjach przewidywalnych. Wojtek na zajęciach dekoncentruje się, unika wspólnego spędzania przerw międzylekcyjnych, nieadekwatnie reaguje na zachowania rówieśników. Rodzice współpracują z nauczycielami, zapewniają dziecku odpowiednie warunki do nauki domowej. Kurator sądowy ------- Informacje medyczne – np. analiza częste przeziębienia dokumentacji, informacje od lekarzy Psycholog -------------------------- Pedagog u chłopca występuje sztywność zachowania, słaba kontrola emocji, Logopeda dobrze rozwinięta mowa Doradca zawodowy Inni specjaliści ………………………….. Analiza prac ucznia prace pisemne często odbiegają od tematu, chaotyczne, prace plastyczne charakteryzuje Strona 2 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA nadzwyczajna wierność szczegółów, Inne źródła ………………………………… PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna rozwój fizyczny odpowiada kroki sztywne, brak spontanicznego zachęcanie do włączania się do (motoryka duża) wiekowi biologicznemu poruszania się, grupowych gier i zabaw, Sprawność rąk dziecka systematycznie pracuje nad problemy z precyzyjnymi ruchami, wspomaganie rozwoju sprawności (motoryka mała) sprawnością zaburzona koordynacja ruchowa, manualnej i grafomotorycznej Zmysły (wzrok, słuch, czucie, dobry wzrok słuch: nieumiejętność selekcjonowania umożliwienie pobytu w spokojnym węch, równowaga) i integracja bodźców, węch: nadwrażliwość miejscu, minimalizowanie dźwięki z sensoryczna tła, unikanie używania mocnych zapachów, Komunikowanie się oraz uwielbia wypowiadać się na posługuje się mową w sposób nietypowy, wspieranie spontanicznej artykulacja tematy dotyczące obszarów nie rozumie żartów oraz figur aktywności słownej, niewerbalnej, jego zainteresowań, retorycznych, widoczne ograniczenia w ćwiczenie właściwych sposobów zakresie zdolności do inicjowania przekazu informacji przez dziecko, rozmowy, problemy w zakresie komunikacji niewerbalnej, Sfera poznawcza (opanowanie dość dobra sprawność w znaczne zaburzenia koncentracji uwagi, stosowanie wizualnych pomocy technik szkolnych, zakres czytaniu, duży zasób słów,, rozpraszanie przez bodźce zewnętrzne, dydaktycznych, indywidualizowanie opanowanych treści prawidłowa motywacja uczeń nie jest w stanie określić poziomu stopnia trudności, pomoc w programowych, osiągnięcia i zadaniowa, rozwój istotności poszczególnych zagadnień, odczytywaniu treści, kontrolowanie trudności, pamięć, uwaga, intelektualny na poziomie często skupia uwagę na mało stopnia ich rozumienia, myślenie) normy wiekowej powyżej znaczących bodźcach, trudności z umożliwienie odnoszenia sukcesów, przeciętnej, dobra pamięć uczeniem się w grupie, dosłowny sposób przywoływanie koncentracji uwagi, mechaniczna, myślenia, zaburzone myślenie na pozwalanie na pracę w dłuższym poziomie abstrahowania, czasie, Sfera emocjonalno-motywacyjna właściwie reaguje na duża podatność na stres, niska modelowanie właściwych zachowań pochwały, stymulują chłopca samoocena, rzadko wydaje się być w różnych sytuacjach społecznych, (radzenie sobie z emocjami, zrelaksowany, łatwo się zniechęca, wdrażanie ucznia do motywacja do nauki i pokonywania do dalszego wysiłku, nieadekwatne reakcje emocjonalne, brak przestrzegania zasad panujących w Strona 2 z 9 Strona 3 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności szkole, nauka wyrażania emocji, wczuwania się w stan emocjonalny docenianie najdrobniejszych rozmówcy, postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje akceptowany przez zaburzone relacje społeczne, stroni od zapewnienie poszanowania granic społeczne, relacje z dorosłymi, rówieśników, realizuje swoje rówieśników, nieadekwatne reakcje na dziecka przez rówieśników, relacje z rówieśnikami itp.) pasje i zainteresowania, zachowania rówieśników, nie lubi systematyczny trening umiejętności bardzo przywiązany do matki, kontaktu fizycznego, często mówi w społecznych, wspieranie i zawsze prawdomówny i kierunku ludzi zamiast do nich, nie umożliwianie dziecku kontaktów drobiazgowo przestrzega rozumie dowcipów, ironii i metafor, społecznych, przepisów i regulaminów, Samodzielność i możliwości w trudności z czynnościami związanymi z rozwijanie umiejętności w zakresie zakresie samodecydowania samoobsługą, samoobsługi, Szczególne uzdolnienia1 matematyczne – bardzo dobra pamięć, Stan zdrowia dziecka (w tym -------- przyjmowane leki)2 Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania ucznia Podpis uczestników zespołu OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNAJ Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy Wnioski do dalszej pracy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane) Ewaluacja wyniku (które cele zostały Chłopiec zaczyna nawiązywać przyjazne pracować nad samooceną ucznia, radzeniem osiągnięte?) kontakty i innymi, sobie w trudnych sytuacjach, radzeniem ze stresem, dalszy rozwój motoryki małej i dużej, Ewaluacja procesu (w jaki sposób zadania poprzez działania wychowawcze i dostosować formy dalszej pracy do potrzeb zostały zrealizowane?) profilaktyczne ucznia, udział w zajęciach specjalistycznych, Podpis uczestników zespołu 1 Bez podziału na mocne i słabe strony. 2 Bez podziału na mocne i słabe strony. Strona 3 z 9 Strona 4 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data XXXXX urodzenia Dane szkoły X Klasa Wychowawca X Koordynator zespołu X Nr orzeczenia X Data wystawienie orzeczenia X Podstawa opracowania IPET Niepełnosprawność (jaka?) Zespół Aspergera X (zaznacz X we właściwym Niedostosowanie społeczne miejscu) Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Czas realizacji programu 1 rok szkolny CELE EDUKACYJNE TERAPEUTYCZNE Ogólne: Ogólne: realizacja celów wynikających z podstawy programu szkoły umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych, ogólnodostępnej rozbudzanie zainteresowań dziecka i angażowanie w konkretne działania, rozwijanie mocnych stron, organizowanie sytuacji zapewniających dziecku sukces, rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych, nabycie umiejętności radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozwój motoryki małej i dużej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych, Szczegółowe (operacyjne): Szczegółowe (operacyjne): uczeń potrafi rozpoznać i nazwać uczucia własne i innych, zna swoje mocne strony, potrafi nawiązywać przyjazne kontakty i innymi, wynikające z podstawy programowej potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, wie gdzie i do kogo zwrócić się po pomoc, potrafi radzić sobie ze stresem, radzi sobie w czynnościach samoobsługowych, Zakres dostosowań (dotyczy wszelkich działań prowadzonych w szkole) warunki zewnętrzne (w tym stanowisko uczeń powinien zajmować miejsce na początku klasy, w miarę możliwości sala wyciszona, pracy) umożliwienie pobytu w spokojnym miejscu, unikanie używania mocnych zapachów, przestrzeń, w której dziecko przebywa winna być raczej stabilna, stałe miejsce pracy, odpoczynku, wyposażenie przestrzeni skromne, przedmioty, którymi posługujemy się w życiu codziennym, jak i w trakcie terapii winny mieć jednoznaczne przeznaczenie, organizacja pracy na zajęciach zaznajomienie z materiałem lekcji bezpośrednio przed jej rozpoczęciem, wyznaczanie większej ilości czasu na ukończenie zadania, stosowanie wizualnych pomocy dydaktycznych, jasno sprecyzowane pisemne polecenia określające ramy wykonywanych zadań oraz pomoc w skupieniu uwagi, ustalenie niewerbalnych sygnałów przywołujących uwagę, Strona 4 z 9 Strona 5 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA prace domowe dziennik prac domowych - wyszczególnienie jakie zadania i kiedy należy wykonać, prace domowe podzielone na odpowiednio małe partie, egzekwowanie wiedzy podczas wypowiedzi ustnych wsparcie w postaci dodatkowych pytań, które umożliwią sprawniejszą aktualizację posiadanej wiedzy, sprawdziany w formie testów, wydłużenie czasu sprawdzianu, możliwość ustnej odpowiedzi, motywowanie i ocenianie brać pod uwagę aktywność i wysiłek włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, oceny z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania dokonywana będzie na płaszczyźnie indywidualnej – co uczeń osiągnął w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych, motywowanie na pomocą wzmacniania za prawidłowe zachowanie, ignorując nieodpowiednie, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne wizualne pomoce dydaktyczne: plansze, wykresy, rysunki, przeźrocza, multimedia itp. schematy zajęć, dzienniki prac domowych, osie czasowe, Inne Zakres specyficznych dostosowań w obrębie poszczególnych przedmiotów Przedmiot Realizowany program Zakres dostosowań Zakres dostosowań Uwagi dotyczący treści dotyczący form i metod nauczania oraz sposobu pracy oceniania j. polski  prowadzenie przez  wykorzystanie Uczeń będzie realizował ucznia własnego wskazówek treści podstawy słownika pojęć i wizualnych (rysunki, programowej kształcenia nowych terminów, słowo ogólnego wg pisane)wspomagający  wzbogacania języka ch rozumienie obowiązujących programu poprzez wyszukiwanie nauczania abstrakcyjnych pojęć, wyrazów  unikanie zadawania bliskoznacznych i niejasnych pytań, korzystanie na lekcji zadawania pytań ze słownika wyrazów opisowych, nauczyciel bliskoznacznych, zadaje konkretne pytania,  wyjaśnianie metafor i  używanie i Strona 5 z 9 Strona 6 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA wyrazów interpretowanie języka wieloznacznych dosłownie,  rozbijanie zadania na  przedstawianie krótsze etapy lub znaczenia pojęć przedstawianie na abstrakcyjnych przy kilka sposobów (np. pomocy obrazów, wizualnie),  unikanie  unikania podczas wielomówstwa, prowadzenia zajęć używanie krótszych przenośni, idiomów, zdań, jeżeli  przy omawianiu zauważymy, że uczeń lektury stosowanie nie do końca nas cząstkowych pytań rozumie, dotyczących  nie dopuszczanie do zrozumienia tekstu, posługiwania się często powtarzanymi  sprawdzanie wiedzy argumentami ucznia w formie słownymi lub często odpowiedzi ustnych, powtarzanym  możliwość poprawy pytaniami werbalnymi, prac pisemnych w  robienie przerwy formie ustnej, pomiędzy  nauka stosownych wydawaniem zwrotów inicjujących kolejnych poleceń i rozmowę, sprawdzanie czy umiejętności zostały zrozumiane, konwersacji w małych  kierowanie uwagi na grupach, zasad zadanie, dotyczących  dzielenie zadania na kolejności zabierania mniejsze części, głosu w trakcie wyznaczanie rozmowy, przerywania odpowiedniego czasu jej czy zmiany tematu, trwania „sesji System oceniania roboczych”, brać pod uwagę  zapisanie polecenia w aktywność i wysiłek jasnej formie w Strona 6 z 9 Strona 7 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA włożony w wykonywanie zeszycie, zadania, przyrost wiedzy i podkreślanie i umiejętności, umiejętność docenianie wysiłku pracy w zespole, ucznia, motywacja samodzielność w dziecka, wykonywaniu zadań,  pomoc rówieśników. stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywana będzie na płaszczyźnie indywidualnej – co uczeń osiągnął w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych, motywowanie na pomocą wzmacniania za prawidłowe zachowanie, ignorując nieodpowiednie, I język obcy załącznik nr.. ………………. II język obcy załącznik nr.. ………………… historia załącznik nr.. WOS załącznik nr.. matematyka załącznik nr.. chemia załącznik nr.. fizyka załącznik nr.. geografia załącznik nr.. Strona 7 z 9 Strona 8 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA biologia załącznik nr.. informatyka załącznik nr.. Zajęcia artystyczne załącznik nr.. wychowanie fizyczne załącznik nr.. religia/etyka załącznik nr.. Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów (kto w ramach jakich zajęć i jakie działania podejmuje) zakres działań o charakterze rewalidacyjnym ---------------------------- zakres działań o charakterze ---------------------------- resocjalizacyjnym zakres działań o charakterze socjoterapeuta: rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych, socjoterapeutycznym działania o innym charakterze zajęcia integracji sensorycznej: poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej doradztwo edukacyjno-zawodowe: przygotowanie do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej, USTALENIA DOTYCZĄCE POMOCY ZALECENIA ZESPOŁU USTALENIA DYREKTORA Formy pomocy psychologiczno- Forma Okres udzielania Forma Okresy udzielania Wymiar godzin pedagogicznej udzielanej uczniowi pomocy pomocy socjoterapia socjoterapia 2 h tygodniowo zaj. integracji zajęcia IS 1 h tygodniowo sensorycznej edukacyjno- 6 h w roku edukacyjno- zawodowe zawodowe Sposoby udzielania pomocy psychologiczno- Sposób Okres udzielania Sposób Okres udzielania pedagogicznej pomocy pomocy arteterapia, metoda Integracji muzykoterapia, sensorycznej ludoterapia, psychogimnasty ka, Zajęcia rewalidacyjne i/lub resocjalizacyjne ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Strona 8 z 9 Strona 9 ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA FORMY I METODY PRACY Rodzaj zajęć: Formy pracy Metody Podczas zajęć obowiązkowych indywidualna, grupowa, metody aktywizujące, angażujące wiele zmysłów, uczenie się poprzez doświadczanie, Podczas zajęć dodatkowych indywidualna, grupowa, praca w kręgu, rundka, burza mózgów, rysunki i prace plastyczne, inscenizacje, odgrywanie scenek, zabawy, gry psychologiczne, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Działania wspierające rodziców porady, konsultacje Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów porady, konsultacje, warsztaty z rodzicami w realizacji zadań WSPÓLPRACA Z INSTYTUCJAMI Nazwa i dane kontaktowe instytucji Zakres współpracy Okres współpracy Osoby do kontaktu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna warsztaty dla nauczycieli, wsparcie rodziców, 1 rok szkolny XX …………………………………………………… pomoc nauczycielom przy dokonywaniu ………. ewaluacji oraz opracowywaniu programu dostosowań, prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć IS Placówka Doskonalenia Nauczycieli szkolenie nauczycieli 1 rok szkolny XX Inne instytucje: BORPA prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 1 rok szkolny XX warsztatów dla rodziców OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOWI Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy Wnioski do dalszej pracy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane) Ewaluacja wyniku (które cele zostały rozpoznaje i nazwa uczucia własne i innych, utrzymanie efektów w czasie, utrzymywanie osiągnięte?) zna swoje mocne strony, nawiązuje przyjazne uwagi podczas lekcji, rozpoznawanie przyczyn kontakty i innymi, radzi sobie w trudnych własnych stanów, sytuacjach, radzi sobie ze stresem, Ewaluacja procesu (w jaki sposób zadania poprzez udział dziecka, rodziców i nauczycieli dalszy udział w ustalonych formach pomocy zostały zrealizowane?) w ustalonych formach pomocy Czytelne podpisy uczestników zespołu Podpis Dyrektora Opracowanie: Małgorzata Garbin Strona 9 z 9

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!