Architektura a dekonstrukcja

Intensywne relacje między dekonstrukcją filozoficzną a architekturą, które występowały na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, należą już do przeszłości i dlatego można je opisać z większej niż dotychczas odległości. W ramach tych relacji można wyróżnić trzy podstawowe odmiany: Pierwsza, w którym filozofia dekonstrukcji zajmuje się terminami architektonicznymi, ale nie ingeruje w prawdziwą architekturę. W tej wersji relacji filozofia badała metafory architektoniczne używane przez filozofów, lecz ignorowała realną architekturę. Druga, w której rozpoczyna się współpraca Jacquesa Derridy z grupą architektów zainteresowanych jego koncepcjami. Filozofowi udało się narzucić Eisenmanowi i Tschumiemu temat filozofii przestrzeni. Poza bezpośrednią współpracą z filozofem obaj architekci wprowadzili w swoich publikacjach wiele koncepcji, które rozwijały filozofię dekonstrukcji. Ten etap chwiejna cechowała równowaga między czystą filozofią a filozoficznymi koncepcjami architektów. W trzeciej odmianie ukończone lub dopiero zaprojektowane obiekty lub nowe koncepcje dekonstrukcji stworzone przez architektów uzyskują przewagę nad filozofią. Specjalną cechą tego etapu relacji był wkład dzieł architektury do filozofii. Powstała sytuacja, kiedy dzieła sztuki mają przede wszystkim wartość jako wypowiedzi filozoficzne. Książka analizuje te trzy możliwe sposoby, przede wszystkim w odniesieniu do Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego.

Szczegóły
Tytuł Architektura a dekonstrukcja
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Architektura a dekonstrukcja PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Architektura a dekonstrukcja pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Architektura a dekonstrukcja Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Architektura a dekonstrukcja Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Strona 2 Cezary Wąs Architektura a dekonstrukcja Przypadek Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego Strona 3 Seria wydawnicza kwartalnika „Quart” Tom I Recenzje wydawnicze prof. Marta Leśniakowska, prof. Bogdan Banasiak, prof. Waldemar Okoń Opracowanie redakcyjne Dorota Ucherek, Marta Wolańska, Izabela Magdziarczyk Tłumaczenie streszczenia Anita Wincencjusz-Patyna Opracowanie graficzne Wojciech Głogowski © Copyright by Cezary Wąs, Wrocław 2015 Wydawca Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego Publikacja sfinansowana przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu. ISBN 978-83-941518-0-5 Strona 4 Cezary Wąs Architektura a dekonstrukcja Przypadek Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego Strona 5 Strona 6 SPIS TREŚCI 1. W stronę dekonstrukcji w architekturze s. 700 Peter Eisenman 2. Misreading… and Other Errors s. 290 3. Choral Works czy Separate Tricks s. 690 4. Architektura, która naśladuje niemą filozofię s. 101 5. Aneks Architektura pisze nadal Balzakowskie powieści. Eisenman a literatura s. 127 Bernard Tschumi 6. Od perwersji do dekonstrukcji s. 151 7. Bliżej dekonstrukcji s. 187 8. Park dekonstrukcji s. 213 9. Zakończenie. Destrukcja jako konstrukcja. Paradoksy dekonstrukcji w architekturze s. 249 10. Summary s. 283 11. Spis ilustracji s. 291 12. Bibliografia s. 295 13. Indeks osób s. 309 14. Informacja o pierwodrukach s. 314 Strona 7 Strona 8 7 1. W stronę dekonstrukcji w architekturze Wstęp Dekonstruktywizm w architekturze był zjawiskiem krótkotrwa- 1 Ekspozycja trwała od 23 VI do 30 VIII 1988 roku. Okoliczności jej organizacji opisał łym, związanym z okresem kilku lat przed i kilku lat po wy- M. Sorkin (Canon Fodder, „The Village Voice” stawie Deconstructivist Architecture w Museum of Modern Art 1 XII 1987; przedruk w: idem, Exquisite Corp- se, London-New York 1991, s. 254-259). oraz w Nowym Jorku 1. Fakt, iż przeminął wyjątkowo szybko zdają F. Schulze (Philip Johnson. Live and Work, się potwierdzać opinie niektórych komentatorów, iż wręcz nigdy Chicago 1996, s. 393-400; tekst w języku niemieckim: idem, Philip Johnson. Leben und go nie było 2. Efemeryczność tego zjawiska akcentował również Werk, przeł. J. Schulte, Wien 1996, s. 445- jeden ze współtwórców nowojorskiej ekspozycji. W katalogu 453, dalsze odwołania za wydaniem nie- mieckim). W oryginalny sposób scharakte- wspomnianego pokazu Mark Wigley stwierdził, że „architektu- ryzowała wystawę D. Ghirardo, która w 1988 ra dekonstruktywistyczna nie jest »izmem«, zaś biorący w nim roku prowadziła na temat architektury dekonstruktywistycznej wykłady na uni- udział architekci wychodzą z różnych założeń i podążają w róż- wersytecie Colorado w Denver, zob. Diane nych kierunkach” 3. „Ten epizod będzie miał krótkie życie. […] Ghirardo’s Exposé of MOMA’s Deconstructi- vist Show, „Architectural Review” 1988, nr To nie jest styl” – zapewniał ten sam autor 4. Zgłoszone zastrze- 183. Zob. ponadto: G. Shane, Modernismus, żenia nie przeszkodziły powstaniu wielu budowli, których naj- Postmodernismus und Dekonstruktion. Zur Ausstellung Deconstructivist Architecture częstszymi motywami stały się bryły rozbite na części, pochylo- in New York, „Archithese. Zeitschrift und ne ściany czy ukośnie układające się na elewacjach obramowa- Schriftenreihe für Architektur” 1989, nr 1, s. 35-44 oraz C.L. [Christine Lubinski], Archi- nia okien 5. Jeśliby nawet pominąć te, jak nazwał je Wigley, „sy- tecture and Art: Crossing the Lines with Philip mulacje prac dekonstruktywistycznych” 6, to otwarte pozostaje Johnson, „MoMA” 1988, nr 48, s. 3, 6. pytanie: na czym polega prawdziwie dekonstruktywistyczna 2 U. Schwarz, Das Erhabene und das Groteske, architektura? oder Michelangelo, Piranesi und die Folgen. Über einige Grundbegriffe der Architektur- Badanie tego problemu otwiera kwestia tożsamości bądź theorie Peter Eisenmans, [w:] Schräge Archi- różnicy między określeniem „dekonstruktywizm architekto- tektur und aufrechter Gang. Dekonstruktion: Bauen in einer Welt ohne Sinn, red. G. Kähler, niczny” a „dekonstrukcja w architekturze”. Pierwszy z tych ter- Braunschweig–Wiesbaden 1993, s. 140: Strona 9 |  1. W stronę dekonstrukcji w architekturze 8 „Die New Yorker Ausstellung über dekon- minów należałoby rozumieć jako określony zestaw zagadnień struktivistische Architektur im Sommer 1988 teoretycznych i sposób ich przejawiania się w postaci powtarzal- war Akt gezielter Fehlinformation. Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Und in nych formuł stylowych. Natomiast za drugim określeniem po- schöner Paradoxie wird mittlerweile alleror- winna kryć się trwała, lecz wcześniej nieuwzględniana niesta- ten verkündet, daß es mit dem Dekonstruk- tivismus – den es ja eigentlich gar nicht gibt bilność metafizycznych podstaw sztuki budowania, ujawniana – nun wohl schon wieder vorbei sei.” w latach 80. XX wieku głównie poprzez wypowiedzi teoretyczne. 3 P. Johnson, M. Wigley, Deconstructivist Ar- W działaniach architektów omawianego nurtu tradycyjny po- chitecture [katalog wystawy], Museum of dział na praktykę i teorię oraz zwyczajowe wyprzedzanie prak- Modern Art, New York 1988, s. 20; w tym sa- mym roku opublikowano niemiecką wersję tyki przez teorię zostały zakwestionowane. W głoszonych przez katalogu, zob. Bibliografia. Specyfikę sta- nich poglądach, również tych wysuwających potrzebę uczynie- nowiska P. Eisenmana opisał D. Libeskind, a był to dopiero początek badań nad kon- nia architektury tekstem, czy zbliżenia jej do literackiej fikcji, cepcjami tego architekta, zob. D. Libeskind, przebijała potrzeba wznoszenia budowli. Zrealizowane projekty Peter Eisenman and the Myth of Futility, „Harvard Architecture Review” 1984, nr 3, cechowało jednak wyjątkowe nasycenie teorią i trudność w re- s. 61-63. Rok przed wystawą w MoMA dzia- cepcji bez zapoznania się z towarzyszącymi im publikacjami. łalność Eisenmana i Tschumiego w powią- zaniu z filozofią J. Derridy krótko scharakte- Problem jest złożony, dlatego należałoby zacząć od zde- ryzował G. Bennigton (Complexity Without finiowania czysto filozoficznej dekonstrukcji. Jest to jed- Contradiction in Architecture, „AA Files” 1987, nr 15, s. 17-18). Bardzo wcześnie przy- nak trudne, ponieważ na ową intelektualną praktykę skła- należność F.O. Gehry’ego do nurtu dekon- da się wiele strategii unikających z góry przyjętych zało- struktywistycznego próbował uzasadnić H.A. Shirvani (Gehry and Deconstructivism: żeń i niestawiających sobie określonych celów. Usiłowania A Matter of Difference in Text, „Avant Garde” uściślenia dekonstrukcji nie mogą także pominąć faktu, że opi- 1981, nr 1, s. 63-77). Jednocześnie jednak należy przypomnieć o sceptycyzmie wo- sywane tym terminem działania podawały w wątpliwość fun- bec postrzegania dekonstruktywizmu jako damentalne zasady myślenia i osłabiały system rozróżnień po- stylu i zaprezentowanych na wystawie ar- chitektów jako grupy, który wyraził Wigley jęciowych, podważając tym samym możliwość formułowania w twierdzeniu: „I think each of the seven ar- definicji. chitects argues that at least two of the other architects should be removed”, (M. Wigley, Dotychczasowe spostrzeżenia dotyczące natury dekon- Deconstructivist Architecture, [w:] Decon- strukcji zaburzająco wpływają ponadto na możliwość ujęcia struction. Omnibus Volume, red. A. Papada- kis, C. Cooke, A. Benjamin, New York 1989, jej w ramy czasowe. Z jednej strony opisywane w filozofii tego s. 134). nurtu strukturalne niedoskonałości są stanem stałym wszelkiej 4 M. Wigley, Deconstructivist Architecture, metafizyki, zatem jakby pozaczasowym, z drugiej ich istnienie [w:] P. Johnson, M. Wigley, op. cit., s. 20. 5 Duży zestaw pomysłów kojarzonych z nur- nierozerwalnie związane jest z obserwacjami i wypowiedziami tem architektonicznego dekonstruktywi- motywowanymi okolicznościami historycznymi. Filozofia de- zmu zaprezentowała wystawa „Paper Art 6. konstrukcji nie tylko ujawniła fundamentalną niepewność, ale – International Biennale of Paper Art 1996” zorganizowana w Leopold-Hoesch-Musem także wyraziła aktualny stan zwątpienia w wiele racji ostatecz- w Düren, zob. Paper Art 6. Dekonstrukti- nych i przyczyniła się do zastąpienia szacunku dla stabilności vistische Tendenzen [katalog wystawy], red. D. Eimert, Düren 1996. swoistym kultem nieugruntowania. To, co może być kojarzone 6 M. Wigley, op.cit., s. 11. z przebudową metafizyki, jest więc zarazem sytuacją zastaną, aktualną, minioną i niezmienną. Podobnie w architekturze na- ruszanie zasad okazało się jej najtrwalszą podstawą, które w de- Strona 10 9 konstruktywizmie zwiększyło może jedynie swoje walory wizu- 7 J. Derrida, Point de folie – Maintenant l’architecture, [w:] B. Tschumi, La Case Vide: alne, ale wcale nie przeminęło wraz modą na jego omawianie czy La Villette 1985, London 1986; na temat uwidacznianie. przedruków i tłumaczeń zob. Bibliografia. Trzy rodzaje relacji między architekturą i dekonstrukcją Ustalając związki architektury z dekonstrukcją, należałoby zwrócić uwagę na fakt, że pewne jej koncepcje są przede wszyst- kim natury filozoficznej, mimo że używają metafor architekto- nicznych w rodzaju: podstawa, struktura, budowanie czy dom. Jacques Derrida posługiwał się takimi metaforami (lub je ana- lizował), zanim skierował swe zainteresowania w stronę archi- tektury współczesnej i podjął współpracę z kilkoma praktyka- mi i krytykami tejże dziedziny. Pierwszą zatem możliwą relacją dekonstrukcji i architektury byłaby sytuacja, w której filozofia posiłkuje się słownictwem związanym z architekturą, ale zacho- wuje nad nią dominację i ignoruje jej rzeczywiste przejawy. W drugim przypadku można mówić o wspólnych moty- wach czy koncepcjach dekonstrukcji w filozofii i w architek- turze. W roku 1985 doszło do serii spotkań Derridy z Peterem Eisenmanem oraz kontaktów Derridy z Bernardem Tschumim w trakcie projektowania paryskiego Parc de la Villette, których podsumowaniem stały się: książka Chora L Works (efekt współ- pracy Derrida–Eisenman) i artykuł Point de folie – Maintenant l’architecture (wynik współpracy Derrida–Tschumi) 7. Podczas pierwszej z wymienionych prób kooperacji filozofa z architek- tami Derrida zaproponował, by punktem wyjścia wzajemnej wymiany poglądów uczynić koncepcję chôra, zaczerpniętą z Platońskiego Timaiosa. Wysunięty postulat tematu rozmów odnosił się do fragmentów platońskich tekstów od wielu stuleci sprawiających filozofom trudności i do tego czasu niewykorzy- stywanych w dyskusjach o architekturze. Mimo niekomfortowej sytuacji zgromadzeni wokół Eisenmana architekci i krytycy podjęli wątek i poczynili próby adaptowania go do konkretne- Strona 11 |  1. W stronę dekonstrukcji w architekturze 10 8 Zdecydowanie krytycznie o strategiach go zadania, jakim był projekt paryskiego parku. Jednocześnie Eisenmana i Libeskinda wypowiedział się zarówno przy tej okazji, jak i w swych licznych publikacjach, Derrida w wywiadzie przeprowadzonym przez P. Brunette’a i D. Willsa: „In his theo- projektanci wskazywali na wiele własnych strategii, w tym na retical discussion of his work he [Eisenman] kilka wyraźnie nie budzących entuzjazmu Derridy. Filozofowi often presents a discourse of negativity that is very facile – he speaks of the architecture nie odpowiadało m.in. posługiwanie się koncepcją nieobecności of absence, the architecture of nothing [du u Eisenmana czy pustki u Libeskinda oraz zbyt silne akcentowa- rien], and I am skeptical about discourses of absence and negativity. His also applies to nie dysjunkcji u Tschumiego 8. Trudno zatem wyznaczyć punkty certain other architects like Libeskind. I un- wspólne dyskusji filozoficznej i architektonicznej. Jednak pisma derstand what motivates their remarks, but they are not careful enough. In speaking of teoretyczne Eisenmana i Tschumiego oraz ich zrealizowane their own work they are too easily inclined to prace dowodzą, że dekonstrukcja filozoficzna nie była dla archi- speak of the void, absence, with theological overtones also, and sometimes Judeo-theo- tektów tylko inspiracją, lecz została w ich pracach rozwinięta. logical overtones. No architecture can be cal- Doszło więc do swoistej równowagi pomiędzy wpływami filozo- led Judaic, of course, but they resort to a kind of Judaic discourse, a negative theology on fii a twórczą reakcją ze strony architektury. Możliwe jest zatem the subject of architecture.”, cyt. za: P. Bru- rozważenie trzeciej sytuacji, w której w posługiwaniu się dekon- nette, D. Wills, The Spatial Arts: An Interview with Jacques Derrida, [w:] Deconstruction strukcją dominującą pozycję przejęła architektura. and the Visual Arts. Art, Media, Architecture, Tacy architekci jak Eisenman i Tschumi, ale także Libes- red. P. Brunette, D. Wills, Cambridge [Mass.] 1994, s. 27. Komentując eseje Tschumiego kind, zespół Coop Himmelblau, Rem Koolhaas czy Zaha Hadid, Derrida stwierdził: „There are strong words zasłynęli przede wszystkim dzięki swym tekstom oraz autor- in Tschumi’s lexicon. They locate the points of greatest intensity. These are words begin- skim programom nauczania w szkołach architektury. Również ning with trans– (transcript, transference, w pierwszych realizacjach ich pomysłów uwagę zwracał cechu- etc.) and, above all, de– or dis-. These words speak of destabilization, deconstruction, de- jący je walor „wybudowanej teoretyczności” (według określenia hiscene and, first of all, dissociation, disjun- użytego przez Wigleya). Termin, jakim posłużył się kurator no- ction, disruption, difference. An architecture of heterogenity, interruption, non-coinci- wojorskiej wystawy sugerował, iż wybudowane obiekty są zrozu- dence. But who would ever have built in this miałe jedynie w kontekście dyskursu filozoficznego oraz że mają manner?”, cyt. za: J. Derrida, op. cit., s. 578 (wg edycji Haysa). odmienny status bytowy i pełnoprawnie przynależą do teorii, 9 Na temat metafory wirusa Derrida wypo- więc nie powinny być oceniane w kategoriach obiektów wizual- wiedział się podczas wywiadu The Spatial nych. Wraz z publikowanymi tekstami (aspirującymi do statusu Arts następująco: „[T]hat all I have done, to dzieł realnej architektury) i materialnymi realizacjami (dezawu- summarize it very reductively, is dominated by the thought of a virus, what could be cal- ującymi swą realność) pojawił się szereg sposobów postępowania led a parasitology, a virology, the virus being uzupełniających strategie dekonstrukcji filozoficznej. Wzniesio- many things” (P. Brunette, D. Wills, op. cit., s. 12). Filozof odsyła w tej sprawie do swego ne przez omawianych architektów budowle nadały dodatkowy tekstu Rhétorique de la drogue, [w:] idem, sens rozważaniom nad relacjami w rodzaju „wnętrze/zewnętrze” Points de suspension: Entretiens, red. E. We- ber, Paris 1992, s. 241-267. czy „strukturalna czystość/nieczystość” oraz powiększyły zasób znaczeń metafory wirusa, który rozgorączkowuje organizm, do- prowadzając go na skraj stabilności 9. W pismach architektów, ich budowlach oraz autorskich bądź krytycznych komentarzach do nich, odnaleźć można także właściwe dekonstrukcji filozoficz- nej rozważania nad całością i częściami, rozumnością i szaleń- Strona 12 11 stwem, stanami granicznymi czy sytuacją bycia „w-pomiędzy”. 10 M. Łaciak na liście „nierozstrzygalników” We wszystkich tych zastosowaniach dekonstrukcji architekto- umieścił następujące „niby-pojęcia”: ‘diffé- rance’, ‘farmakon’, ‘trace’, ‘supplement’, nicznej przewagę nad filozofią zdobyła architektura, wyprowa- ‘gramme’ i ‘hymen’ (Wczesny Derrida. De- dzając dekonstrukcję poza jej czysto intelektualne możliwości. konstrukcja fenomenologii, Kraków 2001, s. 37-38). Zbyt jednoznaczne uznanie dekonstrukcji za polemikę z za- 11 P. Brunette, D. Wills, op. cit., s. 13. chodnią metafizyką jest zapewne błędem, gdyby jednak roboczo przyjąć takie podejście za uprawnione, to należałoby wówczas 12 Ibidem, s. 15: „There is text because there is uznać, iż to właśnie w obszarze architektury udało się dokonać always a little discourse somewhere in the visual arts, and also because even if there is wyjścia ku radykalnej „inności” i przesunięcia poza utrwalone no discourse, the effect of spacing already w metafizyce, czy ogólnie: w myśleniu, przyzwyczajenia. implies a textualization”. Badając teksty filozoficzne, Derrida odnajdywał w nich 13 P. Brunetce, D. Wills, op. cit., s. 10. „miejsca oporu”, w których dochodziło do dezorganizacji prze- ciwstawnych pojęć, a tym samym ujawniania trudności w for- mułowaniu ostatecznych konstatacji 10. Odkrywanie różnego ro- dzaju „nierozstrzygalników” nie tylko osłabiało zdolność filo- zofii do sprawowania hegemonii wobec innych dziedzin kultu- ry, ale także zwracało uwagę na rolę sztuki jako pola wyzwa- lania się spod władzy filozofii. Już wcześniej dostrzegano w niej siłę polemiczną wobec zapędów rozumu, choć należy wpro- wadzić zastrzeżenie, iż dyskurs filozoficzny właściwy jest nie tylko tekstom, ale zawiera się także w dziełach artystycznych 11. Sztuki tylko pozornie są „nieme”, ponieważ i one posługują się przestrzenną artykulacją implikującą ich tekstualność 12. Takie spostrzeżenia były dla Derridy asumptem do rozciągnięcia ba- dań na obszary uważane dotąd za niedyskursywne, a ponadto do uznania niektórych praktyk artystycznych, w tym zwłaszcza prac Eisenmana i Tschumiego, za równoległe do własnych zabie- gów rozwarstwiania i przebudowy logocentryzmu. Derrida pisał o dekonstrukcji, iż polega ona na „odnajdywaniu lub w każdym razie wypatrywaniu czegokolwiek, co w dziele reprezentuje siłę oporu wobec władzy filozofii i dyskursu filozoficznego”, zaś o „sztukach przestrzennych” – że to właśnie w nich ma szansę pojawić się sprzeciw wobec logocentryzmu 13. Strona 13 |  1. W stronę dekonstrukcji w architekturze 12 14 Zob. m.in. J. Grondin, Die Hermeneutik der Trudności w zdefiniowaniu dekonstrukcji Faktizität als ontologische Destruktion und Ideologiekritik. Zur Aktualität der Herme- neutik Heideggers, [w:] Zur philosophischen Chociaż dekonstrukcję opisywano w niezliczonych publikacjach, Aktualität Heideggers, red. D. Papenfuss, w tym również polskich autorów 14, niemożliwe jest podanie jej O. Pöggler, t. 2: Im Gespräch der Zeit, Frank- furt Am Main 1990, s. 173; idem, La définition ujednoliconej definicji. Wyjaśnić to zjawisko można jedynie, derridienne de la déconstruction: Contribu- analizując jego konkretne przejawy. Sam Derrida, ze względu tion au rapprochement de l’herméneutique et de la déconstruction, „Archives de Philo- na heterogeniczność podejść, które mogłyby zostać określone sophie” 1999, nr 1; a także prace polskich mianem dekonstrukcji, skłonny był mówić o niej w liczbie mno- autorów: T. Sławka, B. Banasiaka, M. P. Mar- kowskiego, A. Burzyńskiej, V. Szydłowskiej, giej 15. Powołując się na koncepcje Martina Heideggera, zwracał W. Zięby (zob. Bibliografia). uwagę na typ myślenia, które „jest w drodze” i nie może być 15 J. Derrida, In Discussion with Christopher zredukowane do metody 16. „Skoro nie jest to system ani meto- Norris, [w:] Deconstruction II, „An Archi- da, nie może być homogeniczna. Ponieważ bierze pod uwagę tectural Design Profile” 77, London 1989, s. 7-11; idem [w:] Deconstruction. Omnibus unikalność każdego kontekstu, więc zmienia się z kontekstu na Volume, s. 9. kontekst” 17. „Inaczej, niż się to wydaje, dekonstrukcja nie jest 16 Zob. E. Meyer, Architetture ove il desiderio ani analizą, ani krytyką […]. To nie jest analiza, zwłaszcza dla- può abitare, „Domus” 1986, nr 671, s. 17 (tłu- tego, że demontaż struktury nie jest cofaniem się w kierunku maczenia i przedruki – zob. Bibliografia). Derrida odwołuje się do tekstu Heideggera prostego elementu, w kierunku nierozkładalnego źródła […]. Nie Der Fehl heiliger Namen (Gesamtausgabe, jest to też krytyka, ani w ogólnym, ani w kantowskim sensie […]. t. 13: Aus der Erfahrung des Denkens, s. 233: “ή όδός – μήποτε μέθοδος”), który kilka lat Odnoszę to również do metody […]. Dekonstrukcja nie jest meto- wcześniej przetłumaczony został na język dą i nie może być zamieniona w metodę” 18. francuski (Le défaut de noms sacrés, przeł. P. Lacoue-Labarthe, R. Munier, „Contre Punktem wyjścia dla filozofii dekonstrukcji były koncepcje toute attente” 1981, nr 2/3). Na temat upo- Heideggera sformułowane w 1920 roku, kiedy był on jeszcze asy- wszechnienia pojęć odos/methodos wspo- mina także P. Lacoue-Labarthe (Poezja jako stentem Edmunda Husserla 19. W swoich pierwszych wykładach doświadczenie, Gdańsk 2004, s. 130-131). używał on słowa „Destruktion”, które z czasem zastąpił termi- 17 J. Derrida, In Discussion with Christopher nem „kritischer Abbau” 20. Określenie to może być rozumiane Norris, s. 9. jako „krytyczna rozbiórka”, w tłumaczeniach na francuski zy- 18 J. Derrida, Lettre à un ami japonais, [w:] idem, skało natomiast formę „la déconstruction”. Poglądy Heideggera Psyché. Inventions de l’autre, Paris 1987, związane z tym pojęciem pojawiły się w pracy Bycie i czas z 1927 s. 390: „En tout cas, malgré les apparences, la déconstruction n’est ni une analyse ni une cri- roku 21 i zostały rozwinięte w serii wykładów na uniwersytecie tique, et la traduction devrait en tenir comp- w Marburgu w tymże roku – opublikowanych pt. Podstawowe te. Ce n’est pas une analyse, en particulier parce que le démontage d’une structure n’est problemy fenomenologii. Stwierdzał on tam, że wszelkie rozwa- pas une régression vers l’élément simple, vers żania filozoficzne, w tym również te dążące do swej radykalnej une origine indécomposable. Ces valeurs, comme celle d’analyse, sont elles-mêmes des odnowy, przenikają tradycyjne koncepcje niepochodzące źród- philosophèmes soumis à la déconstruction. łowo z obszaru bycia i jego pojęciowego konstytuowania 22. „Dla- Ce n’est pas non plus une critique, en un sens général ou en un sens kantien. L’instance tego z konieczności w skład pojęciowej interpretacji bycia i jego du krinein ou de la krisis (décision, choix, ju- struktur, tzn. w skład redukcyjnej rekonstrukcji bycia wchodzi gement, discernement) est elle-même, com- me d’ailleurs tout l’appareil de la critique destrukcja, tzn. krytyczna rozbiórka (kritischer Abbau) tradycyj- transcendantale, un des «thèmes» ou des nych i zrazu niezbędnych do stosowania pojęć docierająca do «objets» essentiels de la déconstruction. J’en Strona 14 13 źródeł, z których zostały one zaczerpnięte. […] Konstrukcja filo- dirai de même pour la méthode. La décon- zofii jest z konieczności destrukcją, tzn. rozbiórką przekazu tra- struction n’est pas une méthode et ne peut être transformée en méthode”. Zob. także: dycji prowadzoną przy historycznym zwrocie wstecz do tradycji, G. Bennigton, Deconstruction and Post- co nie oznacza negowania tradycji ani skazania jej na zmarnie- modernism, [w:] Deconstruction. Omnibus Volume, s. 86. nie, lecz właśnie pozytywne przyswojenie jej sobie” 23. 19 Kolejność zdarzeń związanych z pojawie- Neologizm „la déconstruction” pojawił się po raz pierwszy niem się koncepcji kritischer Abbau przed- we francuskim przekładzie eseju Heideggera W kwestii bycia 24. stawiam za: M. Wigley, The Architecture of W tej rozprawie poświęconej namysłowi nad nihilizmem filo- Deconstruction: Derrida’s Haunt, Cambridge [Mass.]–London 1993, s. 37-38; idem, The zof przeciwstawiał się powierzchownym interpretacjom pojęcia Domestication of the House: Deconstruction „destrukcja”, użytym przez niego w pracy Bycie i czas 25. Napi- After Architecture, [w:] Deconstruction and the Visual Arts…, s. 206. Zob. także: I.M. sał wówczas, że zamierzał „poprzez demontaż wyobrażeń, które Fehér: Heideggers ontologische Neuinter- weszły w nawyk i stały się puste, odzyskać pierwotne, metafi- pretation und Aufwertung der Stimmungen im Zusammenhang seiner phänomenolo- zyczne doświadczenie bycia” 26. Właśnie określenie „demontaż” gischen Radikalisierung der Lebensphilo- francuski tłumacz oddał jako „dé-construction”. Derrida prze- sophie und der hermeneutischen Destruktion der abendländischen Metaphysik, „Daseins- jął, ale także zradykalizował zarówno zamysł „destrukcji”, jak analyse. Jahrbuch für phänomenologische i „dekonstrukcji” 27. Używał przy tym dodatkowo słów „rozebrać” Anthropologie und Psychoterapie” 2005, nr 21, 2005, s. 51-54. W polskiej literaturze (‘défaire’), „rozłożyć” (‘décomposer’) czy „rozwarstwić” (‘désé- także: B. Banasiak, Na tropach dekonstrukcji, dimenter’) 28. Rozwijając swoją filozofię, wprowadził dodatkowo [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, red. B. Bana- siak, Kraków 1992, s. 18-19. wiele terminów niezwiązanych z dziedzictwem Heideggera, słu- 20 Zagadnienie destrukcji pojawiło się w kilku żących do objaśniania własnych intencji czy interpretacji. Prócz seriach wykładów Heideggera na temat „dekonstrukcji” sławę zyskał zwłaszcza wymyślony przez Der- fenomenologii, po raz pierwszy w seme- ridę neologizm „différance” 29 (pochodzący od identycznie strze zimowym roku 1919 i letnim 1920 roku we Freiburgu, a póżniej w Marburgu brzmiącego słowa „différence”, lecz w zapisie różniący się od w trakcie semestru letniego roku 1927, niego jedną literą), a także „la marge” (‘brzeg, margines’), zob. M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, [w :] idem, Gesamtausga- „parergon” (przy interpretacjach Kanta), „le trace” (‘ślad’) czy be, t. 24, red. F.-W. von Hermann, Frankfurt „farmakon” (w komentarzach do Platona). Nawet w najbardziej a. Main 1975, s. 26-31, idem, Grundprobleme der Phänomenologie, [w:] idem, Gasamta- obszernych opracowaniach filozofii Derridy nie można znaleźć usgabe, t. 58, red. H.-H. Gander, Frankfurt objaśnień wszystkich jego strategii interpretacyjnych, co jest a. Main 1993, s. 139, 162-163, 240-255. wynikiem konsekwencji w udowadnianiu przez tego autora 21 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, braku możliwości wykrycia w badanym dziele, a nawet słowie Warszawa 1994, s. 32-35. jednego tylko sensu 30. Wbrew swym intencjom filozof często był 22 M. Heidegger, Die Grundprobleme…, s. 31: nakłaniany do uściślania terminu „dekonstrukcja”. Sprowadza- „Der Bestand von philosophischen Grundbe- griffen aus der philosophischen Tradition is ne do prostych sformułowań wykładnie tak określanej refleksji heute noch so wirksam, daß diese Auswirkung pojawiały się zwłaszcza w wywiadach, bez których trudno so- der Tradition kaum überschätzt werden kann. Daher kommt es, daß alle philosophische bie wyobrazić szersze zrozumienie jego poglądów. Przykładem Erörterung, auch die radilalste, neu anfan- może być fragment rozmowy z Henri Ronsem, podczas której gende, von überkommenen Begriffen und damit von überkommenen Horizonten und filozof wyjaśniał: Hinsichten durchsetzt ist, von denen nicht ohne weiteres feststeht, daß się dem Seinsge- biet und der Seinsverfassung ursprüglich und Strona 15 |  1. W stronę dekonstrukcji w architekturze 14 echt entsprungen sind, das zu begreifen sie „Dekonstruować” filozofię to inaczej przemyśleć ustrukturyzowaną genealogię beanspruchen”. jej pojęć w sposób jak najbardziej rzetelny, wewnątrz niej samej, ale jednocześ- 23 M. Heidegger, Podstawowe problemy feno- nie, począwszy od pewnego zewnętrza już dla niej nieopisywalnego, nienazy- menologii, przeł. B. Baran, Warszawa 2009, walnego, określić to, co ta historia mogła zataić, czego mogła zakazać, czyniąc s. 27. Wigley (op. cit, s. 38) cytuje Die Grund- probleme… w tłumaczeniu A. Hofstadtera, siebie historią poprzez wyrachowaną represję.” 31 zob. M. Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology. (Studies in Phenomenology and Existential Philosophy), Bloomington Najbardziej wpływowa definicja dekonstrukcji, jaka poja- 1982, s. 22. wiła się w kontekście kontaktów Derridy ze światem architek- 24 Historię pojawienia się terminu „dekon- tury, zawarta została w wywiadzie przeprowadzonym przez Evę strukcja” przedstawiam za: M. Kwietniew- Meyer dla mediolańskiego czasopisma „Domus”. Filozof stwier- ska, Posłowie, [w:] J. Derrida, Prawda w ma- larstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk dził w nim, że „dekonstrukcja analizuje i kwestionuje koncep- 2003, s. 454-455. tualne pary, które obecnie przyjmowane są jako samoudowad- 25 M. Heidegger, Zur Seienfrage, Frankfurt niające się i naturalne, jakby nie zostały zinstytucjonalizowane a. Main 1956, s. 36. Na temat owych błędów w pewnym określonym czasie, jakby nie posiadały żadnej histo- interpretacyjnych zob. także: J.N. Riddell, Od Heideggera do Derridy aż po przypadek: rii. Dlatego, że uznane są za rzecz oczywistą, ograniczają my- podwojenie a język (poetycki), przeł. M.B. ślenie” 32. Jednocześnie podał przykłady takich par pojęć. Były Fedewicz, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, to m.in.: physis/techné, Bóg/człowiek, filozofia/architektura 33. Do s. 286-287. tej właśnie wypowiedzi nawiązał Christopher Norris w trakcie 26 M. Heidegger, W kwestii bycia, przeł. kolejnego wywiadu udzielonego przez Derridę w kontekście jego M. Poręba, [w:] Znaki drogi, Warszawa 1995, spotkań z architektami. s. 209-210. W swoim posłowiu Kwietniew- ska przytacza francuską wersję cytowane- Początkowo filozof zamierzał osobiście uczestniczyć w dys- go zdania w tłumaczeniu G. Granela, zob. kusji z Bernardem Tschumim, Peterem Eisenmanem i Char- M. Heidegger, Contribution à la question de l’être, [w:] Question I et II, przeł. G. Granel, lesem Jencksem w ramach jednodniowego Tate Symposium Paris 1968, s. 240:” Or l’irréflexion a com- w 1988 roku 34. Ponieważ okazało się, że Derrida nie może wziąć mencé déjà en 1927, avec la mécompréhen- sion superficielle de la »Destruktion«, expo- udziału w tym spotkaniu, Norris w porozumieniu z organizato- sé dans »Sein und Zeit«, qui ne connaît pas rem sympozjum Andreasem Papadakisem postanowił nagrać d’autre désir, en tant que Dé-construction de représentation devenues banales et vides, z nim wywiad video, który wyświetlony został podczas dysku- que de regagner les épreuves de l’être qui sont sji 35. Opracowując go redakcyjnie do publikacji, Norris prze- à l’origine de celles de la métaphysique.” formułował niektóre ze swych pytań tak, by stały się bardziej 27 A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, zrozumiałe dla czytelników niezaznajomionych z filozofią Der- Kraków 2001, s. 338-341. ridy i we wstępie do przeprowadzonej rozmowy przytoczył sło- 28 Ibidem, s. 338. wa filozofa, które padły podczas dialogu z Evą Meyer. Norris 29 Objaśnieniu słowa „différance” poświęcił napisał: „Dekonstrukcja umiejscawia pewne zasadnicze opozy- cały wstęp do książki Derridy jej polski cje czy struktury binarne znaczeń i wartości, które składają się tłumacz, próbując je oddać za pomo- cą specjalnej pisowni, zob. B. Banasiak, na dyskusję nad »zachodnią metafizyką«” 36. Zwrócił też uwagę Róż(ni(c)oś)ć, [w:] J. Derrida, O gramatologii, na kolejne pary pojęć warte przemyślenia: forma i treść, natura przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 5-15. Temu samemu problemowi sporo uwagi i kultura, myśl i percepcja, esencja i przypadek, umysł i ciało, te- poświęciła również A. Burzyńska, która ter- oria i praktyka, mężczyzna i kobieta, koncept i metafora, mowa minowi „différance” przypisała pięć aspek- Strona 16 15 i pismo. Dodał ponadto, że w takich zestawieniach jedno z pojęć tów znaczeniowych: różnicowanie (i rozsu- zawsze zdobywa dominującą pozycję nad drugim. Jednocześnie wanie), zwłokę (odroczenie i odwleczenie), ruch, wytwarzanie i rozbieżność, zob. ea- wskazał na wypowiedzi Eisenmana, który – wyraźnie inspirując dem, op. cit., s. 219-221. się dekonstrukcją – pisał o konieczności rozważenia binarnych 30 J. Derrida, In Discussion with Christopher opozycji specyficznych dla architektury. Norris, s. 11: „the problem is precisely that Derrida w wywiadzie przeprowadzonym przez Norrisa, już multiplicity of voices, that variety of tones, within the same utterance or indeed the same w bezpośrednim związku z zagadnieniami dotyczącymi architek- word or syllabe.” tury, stwierdził: „Dekonstrukcja ma miejsce wtedy […], gdy dekon- 31 J. Derrida, Implikacje. Rozmowa z Henri Ron- struuje się pewne filozofie architektoniczne, założenia architekto- sem, [w:] idem, Pozycje. Rozmowy z Henri niczne – na przykład hegemonię estetyki, piękna, użyteczności, Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebi- nem i Guy Scarpettą, przeł. A. Dziadek, Kato- funkcjonalności, życia, mieszkania. Należy wtedy przeformuło- wice 2007, s. 10. wać cele pracy, lecz nie można (lub nie powinno się) po prostu re- 32 E. Meyer, op. cit., s. 18. zygnować z wartości, jakimi są zamieszkiwalność, funkcjonalność 33 W opinii Derridy zachodni sposób myślenia i tak dalej” 37. Zgłoszone zastrzeżenie wynikało z uproszczeń, jakie co najmniej od czasów Platona opiera się zakradły się do zabiegów wielu użytkowników metod postępowa- na wielu podobnych dychotomiach. Opi- nia inspirowanych myślą Derridy. W mocnych słowach skomen- sując to zagadnienie Burzyńska wymienia cały szereg opozycji rozważanych przez tował to Welsch: „Koncepcja Derridy jest wymagająca. Dlatego Derridę, w tym: mowa/pismo, obecność/ w rękach niektórych przeradza się w bezsens. Pełna wirtuozerii nieobecność, prawda/fałsz, duch/mate- ria, racjonalne/nieracjonalne, substancja/ gra śladów, oboczne znaczenia, rozgałęzienia i przewroty tężeją przypadłość, idealne/realne, poznawalne w nich w pałąkowaty gorset lub roztapiają się w rozgotowanej pap- zmysłowo/poznawalne umysłowo, do- słowne/przenośne. Podobnie jak wcześniej ce indyferencji” 38. Podobną opinię wygłosił Norris podczas dys- Heidegger, Derrida uznał takie uporządko- kusji w Tate Galery o analizowanym tutaj wywiadzie z Derridą: wanie myślenia za sztuczne i ograniczają- ce. Zob. A. Burzyńska, op. cit., s. 288-289. „Dekonstrukcja została eksportowana lub importowana do zbyt Opozycja pojęć metafizycznych opiera wielu różnych dziedzin. Bardzo często nie zachowuje ona wiele ze się zawsze na pewnej ich hierarchii, której naruszenie jest zadaniem dekonstrukcji, swojego oryginalnego porządku czy specyfiki […]” 39. zob. J. Derrida, Sygnatura zdarzenie kon- Główne obostrzenia, jakie proponował Derrida w zakresie tekst, przeł. B. Banasiak, [w:] idem, Pismo filozofii, s. 239. Por. także W. Zięba, Dekon- zastosowań dekonstrukcji, niekiedy coś wyjaśniały, lecz nigdy strukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) nie były pozbawione specyficznej dla tego filozofa ambiwalen- – Rozkwit – Niespełnienie (R. Rorty), Rzeszów 2009, s. 37. cji. Rozwijana przez niego refleksja nieustannie przemieszcza- 34 Warto przypomnieć zbieżności dat sym- ła uwagę pomiędzy konkurującymi pojęciami i odnajdywała pozjum (marzec) i otwarcia wystawy De- w nich pomijane znaczenia, osłabiające samą zasadę przeciwsta- constructivist Architecture w MoMA w No- wiania pojęć. Myślenie skierowane przeciwko systemom porząd- wym Jorku (czerwiec), zob. G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, kującym namysł samo narażone było na stworzenie swoistego London 1990, s. 319. Przebieg spotkania antysystemu, a zatem powrót do podważanego układu binarne- opisała D. Petherbridge, zob. eadem, Da Da Deconstruction Lives, Review of the Inter- go. Wraz z tym niebezpieczeństwem otwierało się także pytanie national Symposium on Deconstruction at o zakres krytyki, która z powyższego powodu nigdy nie mogła the Tate Gallery, „Art Monthly” 1988, nr 117, s. 8-11. Materiały z tej dyskusji opubliko- być sytuowana wyłącznie na zewnątrz tradycyjnych struktur wane zostały pod redakcją A. Papadakisa przemyśleń. Pytanie o granice zabiegów analitycznych skłaniało w „Architectural Design”. Strona 17 |  1. W stronę dekonstrukcji w architekturze 16 35 J. Derrida, In Discussion with Christopher do czynienia większego użytku z obszaru pomiędzy uściślaniem Norris, s. 7 (wg edycji Deconstruction II). pojęć i nadawaniem im jednoznacznych, powszechnie zrozumia- 36 Ibidem. łych znaczeń a właściwemu sztuce skupieniu się na zapisie po- 37 Ibidem, s. 9. jedynczych, niekiedy nawet niemożliwych do upowszechnienia doświadczeń. Mając w pamięci, że filozofia nigdy nie obywała 38 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna mo- się bez wyrażeń metaforycznych, a w skrajnym ujęciu mogła derna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszew- ska, Warszawa 1998, s. 199. być traktowana jako jeden ze stylów poezji czy retoryki oraz, że 39 Discussion and Comments, [w:] Deconstru- treści poezji można uznać za część rozważań filozoficznych, to ction. Omnibus Volume, s. 76. za odkrywcze wypada uznać dostrzeżenie odrębności pola sfor- 40 J. Derrida, In Discussion…, s. 7. mułowań już z założenia lokowanych pomiędzy ścierającymi się terminami czy nawet dziedzinami. W zaczerpniętych z tego 41 Cyt. za: ibidem. Zob. też: D. Goldblatt, The obszaru odnowicielskich wyrażeniach, chociaż nie przynależą- Dislocation of Architectural Self, [w:] What is Architecture?, red. A. Ballantyne, Abingdon- cych ani do filozofii ani do sztuki, lub przynależących zarazem New York 2002, s. 156. do każdej z tych dziedzin, chwilową przewagę można przyznać 42 J. Derrida, D’un ton apocalyptique adopté wpływowi sztuki. Jak powiedział podczas wywiadu Derrida: naguère en philosophie [wersja wykładu „najbardziej stosownym sposobem zaprzęgnięcia dekonstrukcji wygłoszonego w lipcu 1980 roku w Cerisy- la-Salle], [w:] Les fins de l’homme: A partir du do pracy było prześledzenie jej przez sztukę i architekturę” 40. travail de Jacques Derrida, red. Ph. Lacoue- Norris przytacza w tym kontekście współbrzmiącą z opinią Der- -Labarthe, J.-L. Nancy, Paris 1981; idem, Of An Apocaliptic Tone Recently Adopted in ridy deklarację Eisenmana: „tradycyjna opozycja pomiędzy Philosophy, przeł. J.P. Leavey, Jr., „Oxford strukturą a dekoracją, abstrakcją a figuracją, formą a funkcją Literary Review” 1984, nr 2. może zostać rozwiązana. Architektura może rozpocząć eksplora- cję tego co jest »pomiędzy« w tych kategoriach” 41. Niejednoznaczność rozdziału między krytyką a afirmacją, tradycją a innowacją, separacją dziedzin a wymiennością ich wartości należy do charakterystycznych właściwości dekon- strukcji. Oponowanie Derridy przeciwko traktowaniu dekon- strukcji wyłącznie jako krytyki miało także znaczenie w jego ocenie teorii i projektów Eisenmana i Tschumiego. Filozof pod- kreślał, że wszelkie akty dezaprobaty wobec badanych wartości muszą przewidywać możliwość ich rekonstrukcji. Zastrzegał, że dekonstrukcja nie jest destrukcyjna, negatywna czy nihili- styczna. Przykładowo w eseju D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie (O apokaliptycznym tonie adaptowanym ostatnio przez filozofię) potrafił on przedstawić antagonizm mię- dzy swoimi propozycjami a Kantowskim pojmowaniem krytyki, by jednocześnie podkreślić nieuchronność i celowość podejścia Kanta 42. Chociaż Derrida postrzegany był jako wyjątkowo rady- kalny kontestator podstaw myślenia europejskiego, w wywiadzie Strona 18 17 z Norrisem podkreślał swoje zainteresowanie ideami odpowie- 43 J. Derrida, In Discussion with Christopher dzialności, afirmacji i zobowiązania 43. Dlatego był skłonny zaak- Norris, s. 10. ceptować prace Eisenmana i Tschumiego, w których nie odrzu- 44 Ibidem, s. 8. cali oni wprost założeń modernizmu, lecz raczej interpretowali 45 J. Derrida, Tympanum, przeł. J. Margański, jego tradycję. Derrida przyznał się do zakłopotania i podejrzliwo- [w:] idem, Marginesy filozofii, Warszawa ści wobec „architektury dekonstruktywistycznej”, lecz w miarę 2002. poznawania manipulacji Eisenmana i Tschumiego w obrębie utrwalonych zasad architektury, skłonił się ku potwierdzeniu równoległości zabiegów dekonstrukcji w filozofii i w sztuce bu- dowania. Przyjął z aprobatą fakt, że „architekci dekonstruowali zasadnicze elementy tradycji i krytykowali wszystko, co uzależ- niało architekturę od czegoś innego, zwłaszcza od użyteczności, piękna czy zamieszkiwania – nie w celu zbudowania czegoś, co byłoby bezużyteczne, brzydkie czy niezamieszkiwalne, lecz by uwolnić architekturę od wszelkich zewnętrznych konieczności, drugorzędnych celów” 44. Decydującym czynnikiem w zdobyciu uznania filozofa dla poczynań Eisenmana i Tschumiego było ich dążenie nie do ukonstytuowania jakiejś w pełni autonomicznej architektury, lecz do „zanieczyszczenia” jej innymi dyscypli- nami. Aprobata Derridy dla sztuki budowania, zakładająca, iż nie jest ona całkowicie odrębna od innych dziedzin kultury, ale zarazem posiada głęboko swoiste wartości, jest częścią ogólniej- szego problemu rozumienia granic między dyscyplinami. Zagadnienie ich przekraczania filozof poruszył w wywiadzie z Norrisem, nawiązując do swych wcześniejszych wypowiedzi, m.in. do eseju Tympanum 45. W opinii Derridy wychodzenie poza przyjęte ramy dyscyplin stało się jedną z głównych strategii de- konstrukcji. Zauważał, że „przeszczepianie” jednej sztuki na drugą, mieszanie dyskursów czy przemieszczanie kontekstów było spotykane w różnych czasach i pod tym względem dekon- strukcja nie przynależy do żadnej konkretnej epoki. Paradok- salnie jednak, w tym naruszaniu granic muszą być stosowane jakieś ograniczenia. Dotyczy to zwłaszcza filozofii, która posiada rygorystyczne wymagania zmuszające do ich respektowania. Konieczność „zanieczyszczenia” spotyka się więc z koniecznoś- cią podtrzymania nieredukowalnych różnic. Kroki w kierunku zaburzania czystości filozofii muszą być wyhamowywane, kiedy w drodze złożonej analizy ujawnia się specyfika i zwierzchność Strona 19 |  1. W stronę dekonstrukcji w architekturze 18 46 Artykuły oparte na wymienionej pracy filozofii. Dotyczy to zwłaszcza badań zależności między filozofią ukazały się w czasopismach „Perspecta” a architekturą, wskazujących, że ta pierwsza jest nie do pomy- (M. Wigley, Postmortem Architecture: The Taste of Derrida, „Perspecta” 1987, nr 23, ślenia bez metafor architektonicznych, ale zarazem odsłaniają- s. 156-172), „Assemblage” (M. Wigley, The cych ograniczenia w ich stosowaniu. Realna architektura długo Translation of Architecture, the Production of Babel, „Assemblage” 1989, nr 8, s. 6-21; nie odgrywała w takich badaniach żadnej roli. Zainteresowanie także [w:] Deconstruction III, red. A. Papada- dekonstrukcją w środowiskach architektonicznych sprawiło na- kis, „Architectural Design Profile” 87, London 1994, s. 6-13; „Architectural Design” 1990, tomiast, że filozofia poważnie realną architekturę „zanieczyści- nr 60, s. 9-10) oraz w zbiorze Deconstruction ła”. Kluczowe w opisaniu zarówno pozycji architektury w filozofii and the Visual Arts (P. Brunette, D. Wills, op. cit., s. 9-32). Derridy, jak i roli filozofii w architekturze okazało się pisarstwo 47 Całość ukazała się drukiem dopiero w 1993 Marka Wigleya. roku (M. Wigley, The Architecture of Decon- struction…), jednak tezy zawarte w dok- toracie wpłynęły na treści wstępu napisa- nego przez Wigleya do katalogu wystawy w MoMA w 1988 roku (idem, Deconstructi- vist Architecture, [w:] P. Johnson, M. Wigley, op. cit., s. 10-20 ). Wigley o architekturze u Derridy Praca doktorska Marka Wigleya zatytułowana Jacques Derrida and Architecture: The Deconstructive Possibilities of Architect- ural Discourse przedstawiona w 1986 roku na uniwersytecie w Auckland należy do wczesnej fazy dekonstrukcji w architek- turze 46. Wypracowane w niej podejścia wpłynęły na wizerunek, a może nawet na samo zaistnienie architektury dekonstruk- tywistycznej. Jakkolwiek istniały już w tamtym czasie teksty Eisenmana i Tschumiego nawiązujące do filozofii dekonstruk- cji, to jednak brakowało zarówno opracowania ujmującego ar- chitekturę jako pojęcie filozoficzne, jak i współpracy filozofów z środowiskiem filozofujących architektów. Niewykluczone, że bez tej publikacji nigdy by nie doszło do powstania omawiane- go kierunku, tak jak do dziś nie wyodrębnia się „architektury poststrukturalistycznej”. W oparciu o przygotowaną rozprawę, Wigley opublikował szereg artykułów, zaś po kilku latach wydał ją w formie książki 47. Wigley podstawowym problemem uczynił przełożenie de- konstrukcji na architekturę. Wymagało to postawienia kil- ku kroków wstecz i przyjrzenia się wypowiedziom Derridy o architekturze, zanim podjął on współpracę z architektami Strona 20 19 oraz napisał kilka esejów nawiązujących do poczynań Eisenma- 48 Zob. M. Wigley, The Architecture of Decon- na i Tschumiego. Dotyczyły one w szczególności roli metaforyki struction…, s. 36; E. Meyer, Architetture…, s. 18. architektonicznej w filozofii i prowadziły do odkrycia nierozłącz- 49 Zob. M. Wigley, The Architecture of Decon- ności architektury i filozofii. Odnosił się on również do wyrażeń struction…, s. 13. architektonicznych zawartych w filozofii Platona, Kartezjusza, Kanta, Hegla, Husserla i Heideggera, zwłaszcza do sekwencji grunt–fundament–struktura–budowla–ornament oraz wyrażeń: „przestrzeń”, „wnętrze” czy „dom”. Wprowadził jednocześnie własne rozumienie takich pojęć jak: „linia”, „granica”, „wieża Babel”, „piramida”, „krąg”, „uprzestrzennienie” (‘espacement’), „miejsce”, a także zbiór dalszych metafor czy pojęć, które sta- rał się „odprzestrzennić”. Można powiedzieć, że dekonstrukcja stanowiła tu polemikę z władzą metafor architektonicznych w filozofii 48. Mimo zachwiania ich pozycji, dekonstrukcja zacho- wała architektoniczny (przestrzenny) charakter, co uwidacznia się w upodobaniu do opisywania jej jako przesuwania czy prze- mieszczania pojęć w obrębie struktur filozoficznych. Rozważając problem przełożenia dekonstrukcji na dyskurs architektoniczny, Wigley zwrócił uwagę na tekst Derridy, w któ- rym ten podejmuje wątki eseju Waltera Benjamina, zawierające- go spostrzeżenia dotyczące teorii przekładu. Zdaniem Derridy translacja nie tylko nadużywa tekstu oryginału i rekonstruuje go w przekładzie, ale także ujawnia istnienie tekstu przekładu w oryginale. Tłumaczenie jest możliwe o tyle, o ile tekst jest „za- mieszkany” przez inny, wbrew pozorom wcale nie zewnętrzny względem niego. Wigley zaproponował takie właśnie rozumie- nie relacji między dekonstrukcją a architekturą, czy ogólniej: między filozofią a architekturą, w której pozornie zewnętrzne względem siebie dyskursy w rzeczywistości „zamieszkują” swe wnętrza i organizują kształt każdego z nich. Translacja między filozofią a architekturą działa więc w obie strony, a dekonstruk- cja jest formą konstatowania ruchów wewnątrz danej struktu- ry. Typowe dla każdego przekładu przesunięcia (przestawienia, przeniesienia, zastąpienia), uchylenia (uniknięcia, obejścia) i za- przeczenia (wyparcia) są prawdopodobnie szczególnie sympto- matycznymi przejawami dekonstrukcji 49. Żeby wyjaśnienić relacje między architekturą, filozo- fią i dekonstrukcją Derrida odwołał się do wieży Babel, która

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!