podrecznik

pdf

Szczegóły
Tytuł podrecznik
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

podrecznik PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd podrecznik pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. podrecznik Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

podrecznik Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Matematyka asdko:19224 KALENDARZ SZÓSTOKLASISTY PAŹDZIER NIK Przygotowanie do EŃ SPRAWDZIANU WRZESI w szóstej klasie LISTOP AD STYCZEŃ GRUDZIEŃ LUTY MARZEC twoj_login asdko:19224 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 2 asdko:19224 twoj_login asdko:19224 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 3 asdko:19224 Konsultacja: Małgorzata Dobrowolska Redakcja: Agnieszka Szulc Korekta: Agnieszka Dąbrowska, Hanna Lenz-Terlecka, Grażyna Kompowska, Miro- sława Nawrot, Agnieszka Putrycz Projekt okładki: Marcin Szymkowiak Projekt graficzny: Leszek Jakubowski, Katarzyna Micun Rysunki: Sławomir Kilian, Elżbieta Nowaczyk, Emilia Pliś Skład (TEX): Łukasz Sitko, Joanna Szyller ISBN 978-83-7420-693-8 c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 411 Gdańsk 2015. Wydanie drugie Niniejsza publikacja podlega ochronie przewidzianej w przepisach Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy przypadek kopiowa- nia lub zwielokrotniania fragmentu lub całości publikacji stanowi niedozwolone na- ruszenie praw twórcy lub wydawcy, o ile nie odbywa się zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy. twoj_login Wszystkie książki Wydawnictwa są dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Zamówienia można składać w księgarni internetowej: www.ksiegarnia.gwo.pl lub nadsyłać listownie pod adresem: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 80–876 Gdańsk 52, skr. poczt. 59 tel. 801 643 917, 58 340 63 63 fax 58 340 63 61, 58 340 63 66 asdko:19224 e-mail: [email protected] Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 4 asdko:19224 Spis treści Liczby naturalne i działania Tydzień I Liczby naturalne ............................................................................... 10 Tydzień II Działania na liczbach naturalnych ..................................................... 16 Tydzień III Sprawdź, czy umiesz ........................................................................ 24 Geometria na płaszczyźnie Tydzień IV Proste, odcinki, kąty ......................................................................... 28 Tydzień V Wielokąty, koła, okręgi ...................................................................... 34 Tydzień VI Obliczenia w geometrii ..................................................................... 40 Tydzień VII Sprawdź, czy umiesz ........................................................................ 44 Ułamki. Liczby całkowite Tydzień VIII Ułamki zwykłe i dziesiętne ............................................................... 50 Tydzień IX Działania na ułamkach zwykłych ...................................................... 56 Tydzień X Działania na ułamkach dziesiętnych ................................................. 62 Tydzień XI Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych ................................ 68 Tydzień XII Liczby dodatnie i ujemne .................................................................. 72 Tydzień XIII Sprawdź, czy umiesz ........................................................................ 76 Obliczenia praktyczne i zadania tekstowe twoj_login Tydzień XIV Obliczenia praktyczne ....................................................................... 82 Tydzień XV Obliczenia praktyczne (cd.) ............................................................... 88 Tydzień XVI Statystyka. Prędkość, droga, czas ...................................................... 94 Tydzień XVII Procenty ......................................................................................... 102 Tydzień XVIII Zadania tekstowe ............................................................................ 106 asdko:19224 Tydzień XIX Sprawdź, czy umiesz ...................................................................... 112 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 5 asdko:19224 Wyrażenia algebraiczne i równania Tydzień XX Wyrażenia algebraiczne .................................................................. 118 Tydzień XXI Równania ........................................................................................ 122 Tydzień XXII Sprawdź, czy umiesz ...................................................................... 126 Figury przestrzenne Tydzień XXIII Bryły ............................................................................................... 132 Tydzień XXIV Obliczenia dotyczące brył ............................................................... 136 Tydzień XXV Sprawdź, czy umiesz ...................................................................... 142 Odpowiedzi ........................................................................................................... 147 twoj_login asdko:19224 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 6 T Y D Z I E Ń IV Proste, odcinki, kąty asdko:19224 Punkty, proste, półproste, odcinki punkt A prosta a półprosta b odcinek FG (inna nazwa: prosta BC) (inna nazwa: półprosta DE) Uwaga. Pierwsza litera oznacza początek półprostej. Wzajemne położenie prostych i odcinków Proste a i b Proste c i d Odcinki prostopadłe Odcinki równoległe są prostopadłe. są równoległe. leżą na prostych leżą na prostych a⊥b cd prostopadłych. równoległych lub AB ⊥ CD na jednej prostej. CD ⊥ EF FG  HI FG  KJ HI  KJ Odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi Aby wyznaczyć odległość punktu od pro- stej, rysujemy odcinek łączący ten punkt z prostą i do niej prostopadły. Następnie twoj_login mierzymy jego długość. Aby wyznaczyć odległość między dwiema prostymi równoległymi, rysujemy odcinek łączący te dwie proste, prostopadły do nich. Następnie mierzymy jego długość. asdko:19224 28 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 7 asdko:19224 T Y D Z I E Ń IV Kąty, mierzenie kątów, rodzaje kątów Kąt rozwarty Kąt ostry ma więcej niż 90◦ ma mniej niż 90◦ . Kąt prosty i mniej niż 180◦ . ma 90◦ . Kąt półpełny ma 180◦ . Kąt pełny ma 360◦ . P Jaką miarę mają kąty α i β? α = 75◦ β = 120◦ Kąty wierzchołkowe, kąty przyległe α, β — kąty wierzchołkowe γ, δ — kąty przyległe twoj_login α=β γ + δ = 180◦ asdko:19224 29 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 8 asdko:19224 GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE Proste, odcinki, kąty 1. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe. Przez dwa punkty można poprowadzić dokładnie jedną prostą. P F Przez dwa punkty można poprowadzić dokładnie jedną półprostą. P F 2. Popatrz na rysunek. Jak są położone wzglę- dem siebie proste a, b i c ? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. a ⊥ b i a  c C. b  c i b  a B. a ⊥ c i b ⊥ c D. b  c i c ⊥ a 3. Na kratce narysowano 10 odcinków. Ile spośród nich jest prostopadłych do odcinka KL? Wybierz od- powiedź spośród podanych. A. dwa C. siedem B. pięć D. dziewięć 1. Proste a i b są równoległe, a odległość mię- dzy nimi wynosi 3. Punkt F jest środkiem od- cinka GH. Dokończ poniższe zdanie — wybierz odpowiedź spośród podanych. Odległość punktu F od prostej a wynosi: A. 3 B. 2 C. 1,5 D. 6 twoj_login 2. W ramce zapisano miary dziesięciu kątów. Dokończ poniższe zdania. Wybierz od- powiedzi spośród A i B oraz spośród C i D. 25◦ 95◦ 275◦ 45◦ 180◦ 120◦ 5◦ 85◦ 160◦ 10◦ Suma miar kątów ostrych podanych w ramce wynosi ....... A. 165◦ B. 170◦ asdko:19224 Suma miar kątów rozwartych podanych w ramce wynosi ...... C. 555◦ D. 375◦ 30 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 9 asdko:19224 T Y D Z I E Ń IV 1. Piechur przeszedł 5 km drogą biegnącą wzdłuż prostej a. Następnie skręcił w lewo o 90◦ i po przejściu pewnej odległości doszedł do drogi biegnącej wzdłuż prostej b, równoległej do prostej a. Idąc dalej wzdłuż prostej b, po pokonaniu 5,5 km doszedł do leśniczówki znajdującej się w punkcie A. Łączna długość trasy piechura wynio- sła 12 km. Jaka jest odległość między prostymi a i b? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 10,5 km B. 7 km C. 0,75 km D. 1,5 km 2. Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właś- ciwą literę. Na którym rysunku zaznaczono łukiem kąt rozwarty? A B C D Na którym rysunku zaznaczono łukiem kąt półpełny? A B C D 3. Kąt półpełny podzielono ma pięć jednakowych kątów. Jaką miarę ma każdy z otrzy- manych kątów? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 9◦ B. 18◦ C. 36◦ D. 72◦ 4. Kuba, Julek i Nela zmierzyli kąty za pomocą kątomierza i zapisali wyniki pomiarów. Dokończ poniższe zdanie — wybierz odpowiedź spośród podanych. twoj_login Poprawny wynik otrzymali: A. Kuba, Julek i Nela C. Julek i Nela B. Kuba i Julek D. Kuba i Nela asdko:19224 31 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 10 asdko:19224 GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE Proste, odcinki, kąty 1. Ile wynosi α + β? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 175◦ B. 180◦ C. 75◦ D. 185◦ 2. Kąt α jest dwa razy większy niż kąt do niego przyległy. Jaką miarę ma kąt α? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 60◦ B. 180◦ C. 120◦ D. 360◦ 3. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe. Kąt przyległy do kąta prostego ma miarę 90◦ . P F Jeśli kąt jest rozwarty, to kąt do niego przyległy jest ostry. P F twoj_login asdko:19224 32 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 11 asdko:19224 T Y D Z I E Ń IV 1. Wskazówka minutowa obraca się 12 razy szybciej niż wskazówka godzinowa. Oz- nacza to, że jeśli na przykład wskazówka minutowa obróciła się o kąt 90◦, to w tym samym czasie wskazówka godzinowa obróciła się o kąt 7,5◦ 90 = 7,5 . Oblicz, o jaki 12 kąt obraca się: a) wskazówka minutowa w ciągu pół godziny, b) wskazówka godzinowa w ciągu pół godziny, c) wskazówka godzinowa w ciągu kwadransa, d) wskazówka minutowa od godziny 13:00 do godziny 13:45. Zapisz potrzebne obliczenia i odpowiedzi. 2. Kąt przyległy do kąta α jest od niego o 20◦ większy. Oblicz miarę kąta α. Zapisz potrzebne obliczenia i odpowiedź. 3. Na poniższym rysunku kąt α jest mniejszy od kąta β o 10◦ , a kąt γ jest o 20◦ mniejszy od kąta β. Oblicz miary kątów α, β i γ. Zapisz potrzebne obliczenia i odpo- wiedź. 4. Punkty A, B i C leżą po jednej stronie prostej p. Punkt A jest położony dwa razy dalej od prostej p niż punkt B, a punkt C — trzy razy bliżej od prostej p niż punkt B. Odległość punktu C od prostej p wynosi 2 cm. Wykonaj odręczny rysunek opisanych figur i oblicz sumę odległości punktów A, B i C od prostej p. Zapisz potrzebne obli- czenia i odpowiedź. twoj_login asdko:19224 33 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 12 T Y D Z I E Ń VII Sprawdź, czy umiesz asdko:19224 MINISPRAWDZIAN Geometria na płaszczyźnie 1. Z trzech jednakowych trapezów równoramiennych o podstawach długości 6 cm i 3 cm oraz wysokości 4 cm ułożono trapez pokazany na poniższym rysunku. Ile wynosi pole tego trapezu? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 18 cm2 B. 36 cm2 C. 108 cm2 D. 54 cm2 2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe. Na rysunku obok można znaleźć trzy kwadraty. P F Na rysunku obok można znaleźć co najmniej cztery P F prostokąty. 3. Ile jest odcinków, których końcami są zaznaczone punkty? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 5 B. 8 C. 10 D. 11 4. Dokończ poniższe zdanie — wybierz odpo- wiedź spośród podanych. Kąt α ma miarę: twoj_login A. 5◦ B. 70◦ C. 175◦ D. 65◦ 5. W trapezie równoramiennym jeden z kątów ma miarę 40◦ . Znajdź miary pozosta- łych kątów tego trapezu. Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 40◦ , 90◦ , 90◦ C. 40◦ , 150◦ , 150◦ asdko:19224 B. 40◦ , 100◦ , 100◦ D. 40◦ , 140◦ , 140◦ 44 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 13 asdko:19224 T Y D Z I E Ń VII 6. Wielokąt, który narysowałem, ma wszystkie boki jednakowej długości i dwie prze- kątne różnej długości — w taki sposób Waldek opisał narysowaną przez siebie figurę. Dokończ poniższe zdanie — wybierz odpowiedź spośród podanych. Figura narysowana przez Waldka może być: A. trójkątem równobocznym C. rombem B. trójkątem równoramiennym D. kwadratem 7. Długość prostokąta wynosi 24 cm, a jego szerokość jest 3 razy krótsza. Odpowiedz na pytania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych. a) Ile wynosi obwód tego prostokąta? A. 102 cm B. 90 cm C. 64 cm D. 105 cm b) Ile wynosi pole tego prostokąta? A. 96 cm2 B. 192 cm2 C. 504 cm2 D. 72 cm2 8. Środki czterech stykających się ze sobą jednakowych okręgów o promieniu 3 cm utworzyły kwadrat KLMN (zob. rysunek obok). Ponadto środki te i punkty na okrę- gach utworzyły dwunastokąt PRKSTLUVMWZN. Dokończ poniższe zdania — wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D. Pole kwadratu KLMN wynosi: A. 24 cm2 B. 36 cm2 Obwód dwunastokąta wynosi: C. 48 cm D. 72 cm 9. Znajdź pole czworokąta przedstawionego na rysunku obok. Zapisz swoje obliczenia i odpowiedź. 10. Tygodnik „Meteor” liczy wraz z okładkami 52 strony i ma format 20 cm × 25 cm. Jest on wydawany w na- twoj_login kładzie 200 tysięcy egzemplarzy. Jaką powierzchnię zaj- muje papier zużywany każdego tygodnia do druku tego tygodnika? Zapisz potrzebne obliczenia i odpowiedź. asdko:19224 45 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 14 asdko:19224 Sprawdź, czy umiesz Sprawdzian SPRAWDZIAN Liczby naturalne i działania Geometria na płaszczyźnie 1. Na loterii sprzedawano losy po 5 zł i po 8 zł. Tata Zosi kupił 4 tańsze losy i dwa droższe. Podał sprzedawcy banknot 50-złotowy. Odpowiedz na poniższe pytania. Wy- bierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D. Ile reszty otrzymał? A. 36 zł B. 14 zł O ile więcej zapłacił tata za losy tańsze niż droższe? C. o 3 zł D. o 4 zł 2. Ile spośród poniższych zdań jest nieprawdziwych? I Każdy trapez prostokątny jest prostokątem. II Każdy równoległobok jest trapezem. III Każdy prostokąt jest trapezem równoramiennym. IV Każdy kwadrat jest rombem. Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. cztery B. trzy C. dwa D. jedno 3. Szkoła podstawowa w Bocianowie regularnie co dwa lata organizuje zawody modeli latających „O skrzydło bociana”. W roku 2014 były to już XXI zawody. W którym roku odbyły się XV zawody? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. w 2002 r. B. w 2004 r. C. w 2006 r. D. w 2008 r. 4. Z czterech jednakowych równoległoboków o bo- kach 2 cm i 4 cm ułożono większy równoległobok. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe. Obwód tego równoległoboku wynosi 24 cm. P F twoj_login 2 Pole tego równoległoboku jest mniejsze niż 32 cm . P F 5. Jaką liczbę zasłonił liść? Wybierz odpowiedź spo- śród podanych. A. XIII B. XVII C. XIV D. XIX asdko:19224 46 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 15 asdko:19224 T Y D Z I E Ń VII 6. Czworokąt SMOK jest kwadratem, P — środkiem boku KO. Pole zacieniowanego trójkąta jest równe 9 cm2 . Dokończ po- niższe zdania — wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spo- śród C i D. Pole kwadratu SMOK wynosi .......... A. 36 cm2 B. 18 cm2 Pole trapezu SMOP wynosi .......... C. 27 cm2 D. 54 cm2 7. Z siedmiu jednakowych trójkątów równobocznych o boku 5 cm ułożono trapez. Dokończ poniższe zdanie — wybierz odpowiedź spośród podanych. Obwód tego trapezu wynosi: A. 35 cm B. 105 cm C. 70 cm D. 45 cm 8. Papierowy bałwanek zbudowany jest z trzech kół. Dolne koło ma promień 10 cm, promień środkowego jest o 2 cm krótszy od promienia dolnego kółka, a promień najmniejszego kółka jest dwa razy krótszy od promienia środkowego kółka. Oblicz wyso- kość bałwanka. Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 22 cm B. 24 cm C. 48 cm D. 44 cm 9. Asia przepisała do zeszytu liczby: 8427, 8274, 8472 i 8247 w kolejności od naj- mniejszej do największej. Która z tych liczb była przedostatnia w zapisie Asi? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 8427 B. 8274 C. 8472 D. 8247 10. Na rysunku zapisano pola trzech prostokątów. Ile wynosi pole prostokąta ozna- twoj_login czonego znakiem zapytania? Wybierz odpowiedź spośród podanych. asdko:19224 A. 3 cm2 B. 9 cm2 C. 6 cm2 D. 12 cm2 47 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 16 asdko:19224 Sprawdź, czy umiesz Sprawdzian 11. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe. W każdym równoległoboku kąty leżące w przeciwległych wierzchołkach są P F równe. W każdym trapezie równoramiennym kąty leżące w przeciwległych wierzchoł- P F kach są równe. 12. Uzupełnij diagram przedstawiający rozkład liczby 1200 na czynniki pierwsze. Za- pisz ten rozkład. 13. Kąt przyległy do kąta α jest o 40◦ większy od kąta α. Oblicz miarę kąta α. Zapisz potrzebne obliczenia i odpowiedź. 14. Odpowiedz na poniższe pytania. a) O ile kwadrat liczby 10 jest większy od liczby 10? b) Ile razy sześcian liczby 10 jest większy od liczby 10? 15. Pewna talia kart składa się z 52 kart, a każda ma kształt prostokąta o wymiarach 4,5 cm × 6,5 cm. Ze wszystkich kart tej talii ułożono prostokąt. Wypisz, jakie wymiary może mieć ten prostokąt. Podaj wszystkie możliwości. (Uwaga. Prostokąty o wymia- rach np. 5 cm × 3 cm i 3 cm × 5 cm uważamy za jednakowe). twoj_login asdko:19224 48 Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Strona 17 asdko:19224 ISBN 978-83-7420-510-8 \ 9 78837 4 205108 / Z Kalendarzem szóstoklasisty uczniowie powtórzą cały obowiązujący materiał z matematyki oraz przećwiczą nowe typy zadań, z którymi się zetkną na sprawdzianie po klasie 6. Materiał do powtórki został rozplanowany na tygodnie i dni. Jego podział na małe łatwo przyswajalne porcje sprawia, że nauka zajmuje zaledwie kilkanaście minut dziennie i jest wyjątkowo efektywna. Ponad 250 000 uczniów odwiedziło już krainę Matlandii, zajrzyj i Ty! Ponad 500 interaktywnych zadań online. Niezawodny materiał powtórkowy przed sprawdzianem po klasie 6. Możliwość obserwacji wyników, zarówno przez uczniów, jak i rodziców czy nauczycieli. twoj_login asdko:19224 www.matlandia.pl Numer zamówienia: -1 asdko:19224 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!