Tak było w Bieszczadach

Szczegóły
Tytuł Tak było w Bieszczadach
Rozszerzenie: PDF
Data dodania: 2018-10-23

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Tak było w Bieszczadach PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Tak było w Bieszczadach pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Tak było w Bieszczadach Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Tak było w Bieszczadach Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 PŁYTA CERAMICZNA PKN645E01 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI www.bosch-agd.pl Strona 2 2 Strona 3 SPIS TRE*CI OCHRONA *RODOWISKA NATURALNEGO ....................................4 WSKAZÓWKI DOTYCZ3CE BEZPIECZE4STWA .............................4 OPIS P5YTY CERAMICZNEJ .............................................................8 W53CZNIK G5ÓWNY Z BLOKAD3 P5YTY.......................................13 GOTOWANIE NA P5YCIE CERAMICZNEJ ........................................14 AUTOMATYKA GOTOWANIA ............................................................17 AUTOMATYCZNE OGRANICZENIE CZASU PRACY - WY53CZANIE AWARYJNE P5YTY ....................................19 WY53CZENIE SYGNA5U POTWIERDZAJ3CEGO USTAWIENIE ....19 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....................................................20 USUWANIE USTEREK .......................................................................21 AUTORYZOWANY SERWIS ...............................................................23 AKRYLAMID W PRODUKTACH SPO>YWCZYCH ............................24 3 Strona 4 OCHRONA *RODOWISKA NATURALNEGO Utylizacja opakowania Je$eli jest to mo$liwe, opakowa- i zuAytego urzBdzenia nie nale$y zwróci# do miejsca zakupu urz dzenia lub do punktu Urz dzenie zosta o zabezpieczone zbiórki surowców wtórnych. na czas transportu przez specjalne opakowanie. Wszystkie materia y Sprz t przeznaczony do utyliza- zastosowane w produkcji opakowa- cji nale$y unieruchomi# w taki nia s ekologiczne i nadaj si do sposób, aby nie nadawa si do ponownego przetworzenia. u$ytku. Przed usuni ciem starego urz - Poprzez przetworzenie i powtórne dzenia z gospodarstwa domo- wykorzystanie materia ów, z których wego nale$y zdemontowa# ten wyprodukowano opakowanie, sprz t lub oznakowa# nalepk z oszcz dzamy surowce i ogranicza- napisem: „Uwaga! UrzBdzenie my ilo"# odpadów. jest uszkodzone!". Wys uAone urzBdzenie nie jest Aktualne informacje dotycz ce bezwartoDciowym odpadem! sposobu utylizacji mog Pa*stwo uzyska# u sprzedawcy lub w Poprzez utylizacj urz dzenia lokalnych urz dach. zgodnie z przepisami o ochronie "rodowiska naturalnego mo$na odzyska# cenne surowce. WSKAZÓWKI DOTYCZ3CE BEZPIECZE4STWA Przed pod Bczeniem nowego Monta$ i pod czenie urz dzenia urzBdzenia nale$y powierzy# pracownikowi autoryzowanego zak adu serwi- Przed pierwszym w czeniem sowego. Wszystkie prace insta- p yty nale$y przeczyta# dok ad- lacyjne musz by# wykonane nie instrukcj obs ugi, w której zgodnie z podanymi wskazów- podano wa$ne informacje doty- kami oraz ze schematem pod - cz ce bezpiecze*stwa, eksplo- czenia. atacji i konserwacji urz dzenia. W instalacji elektrycznej nale$y Instrukcj nale$y przechowywa# zamontowa# wy cznik z rozwar- w dost pnym miejscu, aby ko- ciem styków minimum 3 mm. rzysta# z niej podczas u$ytko- wania urz dzenia. W przypadku uszkodzenia urzB- Instrukcj obs ugi nale$y zacho- dzenia wskutek nieprawid owej wa# na wypadek sprzeda$y instalacji zostanie cofniIta gwa- urz dzenia i przekaza# j no- rancja. wemu u$ytkownikowi. Nie wolno uruchamia# uszko- dzonego urz dzenia. 4 Strona 5 BezpieczeJstwo Przewód zasilaj cy urz dzenia nie mo$e si styka# z gor c Urz dzenie spe nia wymogi stref grzejn , gdy$ mo$e to przepisów bezpiecze*stwa obo- spowodowa# uszkodzenie p yty i wi zuj cych dla elektrycznego izolacji przewodu. sprz tu gospodarstwa domowe- go. Uwaga! Dno garnka i po- wierzchnia pola grzejnego mu- Wszelkie naprawy mogB wy- sz by# czyste i suche. P yn, któ- konywaK wy Bcznie pracowni- ry przedosta si pomi dzy dno cy autoryzowanych zak adów garnka i powierzchni pola serwisowych. grzejnego, paruje pod wp ywem Naprawy wykonywane przez ciep a. Para gromadz ca si pod osoby nieuprawnione stwarza- garnkiem mo$e spowodowa#, $e jB powaAne zagroAenie dla garnek nagle „podskoczy” do gó- uAytkownika urzBdzenia! ry. ZagroAenie skaleczeniem! Urz dzenie przeznaczone jest Je"li na p ycie pojawi si p k- wy cznie do przyrz dzania po- ni cia, rysy lub szczeliny, wtedy traw na potrzeby gospodarstwa p yt nale$y natychmiast od - domowego. czy# od zasilania elektrycznego. Nie nale$y pozostawia# urz - Wy czy# bezpiecznik kuchenki dzenia bez nadzoru podczas lub wy cznik w skrzynce z bez- przyrz dzania potraw na t usz- piecznikami. Usterk nale$y czu i oleju (np. sma$enie frytek). zg osi# w autoryzowanym zak a- Rozgrzany olej mo$e si samo- dzie serwisowym. istnie zapali#. W $adnym wypad- UrzBdzenie mogB naprawiaK ku nie nale$y wlewa# wody do wy Bcznie pracownicy autory- p on cego t uszczu lub oleju. zowanych zak adów serwiso- ZagroAenie poparzeniem! Je"li wych. Naprawy wykonywane t uszcz si zapali, nale$y przy- przez osoby nieuprawnione kry# naczynie przykrywk , aby stwarzajB powaAne zagroAenie st umi# p omie* i wy czy# pole dla uAytkownika urzBdzenia. grzejne. Naczynie nale$y pozo- ZagroAenie poraAeniem prB- stawi# na p ycie do ostygni cia. dem! Pola grzejne i grza ki urz dzenia mocno nagrzewaj si podczas Zapobieganie uszkodzeniom pracy. Nie zezwala# dzieciom na urzBdzenia przebywanie w pobli$u w czo- nego urz dzenia. Aby nowa p yta ceramiczna zacho- wa a swój pierwotny wygl d przez Obserwowa# wska3nik zgroma- d ugi czas i by a w dobrym stanie dzonej energii cieplnej. Wska3nik technicznym, nale$y przestrzega# ten ostrzega i sygnalizuje, $e poni$szych zalece*. dane pole grzejne jest jeszcze gor ce. Nie wolno umieszcza# na p ycie przedmiotów atwopalnych. Za- groAenie poAarem! 5 Strona 6 Naczynia Do mycia p yty ceramicznej Na p ycie ceramicznej nie wolno mo$na przyst pi# dopiero po jej gotowa# w garnkach i sma$y# na ostygni ciu tzn., kiedy wska3nik patelniach z chropowatymi dna- zgromadzonej energii cieplnej mi, poniewa$ spowoduje to pory- ju$ si nie "wieci. Na o$enie sowanie powierzchni p yty. "rodka czyszcz cego i piel gna- cyjnego na gor c powierzchni Na p ycie nie wolno przygotowy- p yty spowoduje powstanie plam. wa# potraw w naczyniach z two- rzywa sztucznego lub zawini - Nie przykrywa# p yty foli tych w foli aluminiow . Materia- ochronn . y te mog si stopi# i przyklei# Nie ustawia# gor cych garnków i do powierzchni p yty. patelni na polach wska3nikowych Dno naczynia i pole grzejne mu- oraz ramie p yty ceramicznej. sz by# czyste i suche. Skrobaczk mo$na stosowa# tyl- Nie stawia# pustych garnków ko do czyszczenia powierzchni emaliowanych i aluminiowych na p yty ceramicznej. Do czyszcze- gor cym polu grzejnym. Dno nia listew ozdobnych i ramy nie garnka i ceramiczna powierzch- wolno u$ywa# skrobaczki, po- nia p yty mog ulec uszkodzeniu. niewa$ mo$na uszkodzi# te ele- menty. Je"li u$ywaj Pa*stwo do goto- wania specjalnych naczy*, nale- Przebarwienia na p ycie $y stosowa# si do wskazówek ich producenta. ceramicznej Metaliczne przebarwienia na po- Powierzchnia p yty ceramicznej wierzchni p yty ceramicznej powsta- j w wyniku wycierania si dna Nie wykorzystywa# powierzchni garnka lub zastosowania nieodpo- p yty ceramicznej do przecho- wiednich "rodków czyszcz cych. wywania produktów i przygoto- Mo$na je usun # du$ym nak adem wywania posi ków. Ziarenka cu- pracy, stosuj c do tego celu "rodek kru, soli lub piasku, które mog np. „Sidol” lub „Stahl-Fix". si przedosta# na p yt (np. pod- czas mycia warzyw), spowoduj Pracownicy naszych serwisów zarysowanie powierzchni p yty. DwiadczB odp atnie us ugi w za- Zachowa# ostro$no"# i uwa$a#, kresie usuwania przebarwieJ. aby na powierzchni p yty nie Agresywne i rysuj ce powierzchni spad y ostre lub ci $kie przed- "rodki czyszcz ce mog zetrze# mioty, gdy$ mog j uszkodzi# elementy dekoracyjne p yty. Na p y- (np. butelka z przyprawami). cie mog si pojawi# ciemne plamy. Je"li podczas gotowania potrawa Tak$e nieusuni te, przypalone wykipi, nale$y usun # zanie- resztki potraw prowadz do po- czyszczenie z gor cego pola wstawania przebarwie* na p ycie grzejnego za pomoc skrobacz- ceramicznej. ki. Dotyczy to zw aszcza przykle- jonych resztek potraw, cukru i bardzo s odkich da*. 6 Strona 7 Przyk ady moAliwych Metalicznie opalizujBce przebar- uszkodzeJ p yty ceramicznej wienia powsta e w wyniku wyciera- nia si dna garnka lub nieodpo- Poni$ej podajemy przyk ady uszko- wiednie "rodki czyszcz ce. dze* p yty ceramicznej, które nie wp ywaj ujemnie na funkcje i sta- bilno"# ceramiki szklanej. NierównoDci spowodowane przez przyklejony cukier lub resztki potraw z du$ zawarto"ci cukru. Starty nadruk dekoracyjny w wy- niku u$ycia nieodpowiedniego "rod- ka czyszcz cego. Rysy spowodowane przez ziarenka soli, cukru, piasku lub przez chro- powate dno garnka. 7 Strona 8 OPIS P5YTY CERAMICZNEJ Instrukcja obs ugi dotyczy ró$nych modeli. Prosz wybra# w a"ciwy typ Pa*- stwa urz dzenia z poni$ej opisanych p yt. Model PKN 64.. 1. Pole grzejne 17 cm z poszerzonB strefB (17 x 26,5 cm) 2. Pole grzejne 14,5 cm 3. Pole grzejne 14,5 cm 4. Dwustrefowe pole grzejne - strefa 12 cm i 21 cm Model PKB 64.. 1. Pole grzejne 17 cm z poszerzonB strefB (17 x 26,5 cm) 2. Pole grzejne 14,5 cm 3. Pole grzejne 14,5 cm 4. Pole grzejne 21 cm 8 Strona 9 Model PKL 64.. 1. Pole grzejne 18 2. Pole grzejne 14,5 cm 3. Pole grzejne 14,5 cm 4. Dwustrefowe pole grzejne - strefa 14,5 cm i 21 cm Model PKF 64.. 1. Pole grzejne 18 2. Pole grzejne 14,5 cm 3. Pole grzejne 14,5 cm 4. Dwustrefowe pole grzejne - strefa 12 cm i 21 cm 9 Strona 10 Model PKE64.. 1. Pole grzejne 18 cm 2. Pole grzejne 14,5 cm 3. Pole grzejne 14,5 cm 4. Pole grzejne 21 cm Pole z sensorami do sterowania p ytB 1. WskaRniki - stopni mocy grzejnej „1” do „9” - trybu gotowoDci do pracy „–” - zgromadzonej energii cieplnej „H / h” 2. Sensor w Bcznika g ównego 3. Sensory do ustawiania mocy grzejnej 4. Sensor do w Bczania poszerzonej strefy smaAenia 5. Sensor do w Bczania dwustrefowego pola grzejnego 10 Strona 11 Obs uga sensorów sterujBcych W Bczenie dwustrefowego Aby uaktywni# wybran funkcj , na- pola grzejnego le$y lekko dotkn # palcem pole W dwustrefowym polu grzejnym ist- sensora z przyporz dkowanym nieje mo$liwo"# zmiany powierzchni symbolem. grzejnej. Dotykaj c sensor , mo$na w - Przyk ad: czy# stref zewn trzn lub tylko Po dotkni ciu sensora z symbolem wewn trzn , odpowiednio do wiel- zostanie dodatkowo w czona ko"ci garnka. strefa zewn trzna na dwustrefowym Pole grzejne musi by# w czone, polu grzejnym. aby aktywowa# drug stref . Wskazówka Ustawienia p yty pozostan nie- zmienione, je"li dotkn Pa*stwo bardzo krótko kilku sensorów. Umo$liwia to wytarcie z obszaru sensorów np. resztek potrawy, która wykipia a podczas gotowania. Pola sensorów steruj cych musz by# czyste i suche. Wilgo# i brud mog spowodowa# zak ócenia w W Bczenie zewnItrznej strefy funkcjonowaniu pola z sensorami do sterowania p yt . Dotkn # pole sensora . Za"wieci si lampka kontrolna. W Bczenie jednostrefowego Wy Bczenie zewnItrznej strefy pola grzejnego Ponownie dotkn # pole sensora . W przypadku jednostrefowego pola Lampka kontrolna zga"nie. grzejnego nie mo$na zmieni# po- wierzchni grzejnej. Wskazówka Na jednostrefowym polu grzejnym Urz dzenie zapami tuje ostatnie nale$y gotowa# w naczyniu z dnem ustawienie i wybiera je automatycz- odpowiadaj cym "rednicy pola. nie przy nast pnym w czeniu dwu- strefowego pola grzejnego. W Bczenie poszerzonej strefy smaAenia Na tym polu grzejnym mo$na do- datkowo w czy# poszerzon stref sma$enia. Pole grzejne musi by# w czone, aby aktywowa# stref sma$enia. 11 Strona 12 WskaRnik zgromadzonej energii cieplnej P yta ceramiczna wyposa$ona jest we wska3niki zgromadzonej energii cieplnej, przyporz dkowane do ka$- dego pola grzejnego. Zadaniem wska3nika jest sygnali- zowanie, $e dane pole grzejne jest W Bczenie poszerzonej strefy jeszcze gor ce. smaAenia Wska3nik zgromadzonej energii Dotkn # pole sensora . cieplnej jest dwustopniowy. Za"wieci si lampka kontrolna. Je"li na wska3niku zostanie pod- "wietlone „H”, oznacza to, $e pole Wy Bczenie poszerzonej strefy grzejne jest jeszcze na tyle gor ce, smaAenia $e mo$na na nim podtrzymywa# po- Ponownie dotkn # pole sensora trawy w stanie ciep ym lub topi# Lampka kontrolna zga"nie. niektóre produkty. Wskazówka Kiedy pole grzejne nieco ostygnie, wtedy na wska3niku pojawi si „h” i Urz dzenie zapami tuje ostatnie pozostanie pod"wietlone do mo- ustawienie i wybiera je automatycz- mentu, a$ pole grzejne na tyle osty- nie przy nast pnym w czeniu pola gnie, $e jego dotkni cie nie grozi grzejnego. poparzeniem. Halogenowe pole grzejne System grzejny pola halogenowego osi ga ju$ po kilku sekundach pe n moc grzejn . Grza ki halogenowego pola grzej- nego "wiec si bardzo intensywnie i nie wolno kierowa# wzroku bezpo- "rednio na pole halogenowe. Uwaga! W przypadku przerwy w dop ywie pr du, wska3nik zgromadzonej energii cieplnej nie za"wieci si po ponownym w czeniu zasilania elektrycznego. ZachowaK ostroAnoDK! Pola grzejne mogB byK jeszcze gorBce! 12 Strona 13 W53CZNIK G5ÓWNY Z BLOKAD3 P5YTY W Bcznik g ówny W Bczenie blokady Sensor w cznika g ównego s u$y W czy# p yt w cznikiem g ów- do uruchamiania elektronicznego nym. uk adu steruj cego p yty. 1. Na wszystkich czterech polach Po dotkni ciu tego sensora p yta grzejnych ustawi# 2 stopie* mo- ceramiczna jest gotowa do pracy. cy grzejnej. W Bczanie 2. Pola grzejne wy cza# po kolei, od prawej do lewej strony. Sensor w cznika g ównego na- le$y dotyka# do momentu, a$ za- 3. Sensor w cznika g ównego do- "wiec si wska3niki pól grzejnych. tyka# przynajmniej przez 5 se- kund. Po up ywie tego czasu b - dzie rozbrzmiewa# sygna Wy Bczanie d3wi kowy. Blokada jest w - Sensor w cznika g ównego na- czona. le$y dotyka# do momentu, a$ zga- sn wska3niki pól grzejnych. Obs uga p yty Wszystkie pola grzejne zosta y wy- Przy ka$dym w czaniu nale$y do- czone. tyka# sensor w cznika g ównego Wska3nik zgromadzonej energii d u$ej ni$ 4 sekundy. W tym cza- cieplnej pozostanie pod"wietlony do sie pulsuje symbol . Po zga"ni - momentu ca kowitego ostygni cia ciu tego wskazania p yta zostaje pól grzejnych. w czona. Wskazówki Wy Bczenie blokady P yta wy czy si automatycznie, Blokad mo$na wy czy#, wykonu- je"li wszystkie pola grzejne s wy- j c takie same czynno"ci, jak przy czone d u$ej ni$ 10 sekund. aktywowaniu blokady. Je"li po w czeniu p yty "wieci si jeszcze wska3nik zgromadzonej Jednorazowe zablokowanie p yty energii cieplnej, wtedy na wska3- niku pola grzejnego pulsuje wska- P yt mo$na zablokowa# jednora- zanie „H/h” na przemian z „–”. zowo (np. w przypadku wizyty dzie- ci). P yta musi by# wy czona. Blokada zabezpieczajBca przed dzieKmi Dotyka# sensor w cznika g ównego d u$ej ni$ 4 sekundy. Aby uniemo$liwi# dzieciom w czenie pól grzejnych, mo$na Wska3niki pól grzejnych zgasn . zablokowa# p yt . Blokada jest ca y Wska3nik blokady b dzie si czas aktywna po w czeniu. "wieci# przez 10 sekund, a nast p- nie zga"nie. P yta zosta a zablokowana. 13 Strona 14 Wy Bczenie jednorazowej blokady p yty Dotyka# sensor w cznika g ównego d u$ej ni$ 4 sekundy. P yta jest w czona. Blokada zosta a wy - czona. GOTOWANIE NA P5YCIE CERAMICZNEJ W tym rozdziale podano wskazówki 2. W ci gu kolejnych 5 sekund na- dotycz ce ustawiania pól grzejnych. le$y dotkn # pole sensora (+) W tabelach podano stopnie mocy lub (-). Pojawi si ustawienie grzejnej i czas gotowania ró$nych podstawowe: potraw. Ponadto znajd Pa*stwo wskazów- Symbol (+) = ki, w jaki sposób mo$na obni$y# zu- 9 stopie* mocy grzejnej $ycie energii elektrycznej podczas Symbol (-) = eksploatacji p yty. 4 stopie* mocy grzejnej Sensory (+) i (-) Sensorami (+) i (-) ustawia si wy- brany stopie* mocy grzejnej. Poziom mocy grzejnej: 1 stopieJ mocy grzejnej = najniAsza moc 9 stopieJ mocy grzejnej = najwyAsza moc 3. Aby zmieni# stopie* mocy grzej- Ka$dy poziom mocy grzejnej ma nej, nale$y dotyka# pole sensora stopie* po"redni, który oznaczony (+) lub (-) do momentu, a$ zo- jest kropk . stanie pod"wietlony wybrany sto- pie* mocy grzejnej. Ustawienie P yta musi by# w czona. 1. Dotkn # pole sensora (-). Na wska3niku pulsuje „0”. Zmiana stopnia mocy grzejnej Stopie* mocy grzejnej mo$na zmie- ni# w ka$dej chwili. 14 Strona 15 Wy Bczenie p yty Tabele Aby wy czy# p yt i stopnie mocy W poni$szych tabelach podano grzejnej, nale$y dotyka# pole sen- przyk adowe potrawy, jakie mo$na sora (-) do momentu, a$ pojawi si przygotowa# przy ustawieniu okre- „0”. "lonego stopnia mocy grzejnej. Po ustawieniu wysokiego stopnia Czas gotowania i sma$enia zale$y mocy grzejnej, mo$na dotyka# rów- od rodzaju, wagi i jako"ci danego nie$ pole sensora (+) do momentu, produktu, grzejny w praktyce mog a$ zostanie pod"wietlona cyfra „9”. wyst pi# rozbie$no"ci od warto"ci w Jeszcze raz dotkn # pole sensora podanych w tabelach. (+), pojawi si „0”. Mniejsze warto"ci odnosz si do Pole grzejne wy czy si i po up y- gotowania na mniejszych polach, a wie oko o 5 sekund zostanie pod- wi ksze dotycz pól wi kszych. "wietlony wska3nik zgromadzonej Podane warto"ci s orientacyjne. energii cieplnej. Stopie mocy 9. stopie mocy grzejnej Czas gotowania Ilo do zagotowania do gotowania (minuty) (minuty) w a ciwego TOPIENIE Czekolada, mas o lub galaretka Miód 100 g ------------- 1–2 ------------- elatyna 1 opakowanie ------------- 1–2 ------------- PODGRZEWANIE POTRAW Warzywa z puszki 400 g – 800 g 2–4 1. – 2. 3–6 Rosó 500 ml – 1 litr 3–4 7–8 2–4 G*sta zupa 500 ml – 1 litr 2–4 2–3 2–4 Mleko 200 ml – 400 ml 2–4 1–2 2–3 PODGRZEWANIE I PODTRZYMYWANIE POTRAWY W STANIE CIEP-YM Potrawa mi*sno- warzywna 400 g – 800 g 2–3 1–2 (np. gulasz z soczewicy) Mleko 500 ml – 1 litr 3–4 1. – 2. ODMRA.ANIE I PODGRZEWANIE Szpinak mro0ony 300 g – 600 g 4–5 2. – 3. 5 – 15 Gulasz mro0ony 500 g – 1 kg 4–5 2. – 3. 20 – 30 GOTOWANIE NA PARZE Knedle, kluski 4 – 8 sztuk 8 – 12 4. – 5. *) 20 – 30 (1 – 2 l wody) Ryba 300 g – 600 g 5–8 4 – 5 *) 10 – 15 15 Strona 16 Stopie mocy 9. stopie mocy grzejnej Czas gotowania Ilo do zagotowania do gotowania (minuty) (minuty) w a ciwego GOTOWANIE Ry0 (w podwójnej ilo- 125 g – 250 g 3–4 2–3 15 – 30 3ci wody) Ry0 z mlekiem 125 g – 250 g 4–6 1. – 2. 25 – 35 (500 ml – 1 l mleka) Ziemniaki w mundurkach 750 g – 1,5 kg 5–7 4–5 25 – 30 (1 – 3 szklanki wody) Ziemniaki gotowane 750 g – 1,5 kg 5–7 4–5 15 – 25 (1 – 3 szklanki wody) Warzywa 3wie0e 500 g – 1 kg 4–5 2. – 3. 10 – 20 (1 – 3 szklanki wody) Makaron 200 g – 500 g 8 – 12 6 – 7 *) 6 – 10 (1 – 2 l wody) DUSZENIE Rolady 4 sztuki 5–8 4–5 50 – 60 Piecze6 duszona 1 kg 5–8 4–5 80 – 100 Gulasz 500 g 6 – 11 4–5 50 – 60 SMA.ENIE Sma0y8 w sposób Nale3niki 2–4 6–7 ci9g y Sznycel 1 – 2 sztuki 2–4 6–7 6 – 10 panierowany Stek 2 – 3 sztuki 2–4 7–8 8 – 12 Paluszki rybne 10 sztuk 2–4 6–7 8 – 12 SMA.ENIE NA OLEJU (1 – 2 L OLEJU) 200 g jedno G *boko zamro0one Sma0y8 w sposób nape nienie na- 10 – 15 8–9 produkty (frytki) ci9g y czynia 400 g jedno Sma0y8 w sposób Inne produkty nape nienie na- 10 – 15 4–5 ci9g y czynia *) Gotowa w naczyniu bez przykrycia Jak moAna zaoszczIdziK Ciep o jest przenoszone najbar- energiI elektrycznB? dziej efektywnie, je"li garnek ma tak sam "rednic jak pole Do gotowania na p ycie cera- grzejne. Przy zakupie nowego micznej zalecamy u$ywanie garnka nale$y zwróci# uwag na garnków z grubym i równym to, $e producent podaje cz sto dnem. Nierówne dno garnka mo- "rednic górnej cz "ci garnka, $e spowodowa# wyd u$enie cza- która z regu y jest wi ksza ni$ su gotowania potrawy. "rednica dna. 16 Strona 17 Nale$y wybiera# garnek o wiel- Nale$y pami ta# o prze czeniu ko"ci odpowiedniej do ilo"ci go- pola grzejnego w odpowiednim towanej potrawy. Gotowanie w czasie na ni$szy stopie* mocy du$ym i tylko cz "ciowo wype - grzejnej. nionym garnku spowoduje Wykorzysta# fakt, $e pole grzej- zwi kszone zu$ycie energii elek- ne b dzie jeszcze d ugo ciep e trycznej. po wy czeniu. Przy d u$szym Garnki i patelnie nale$y zawsze czasie gotowania mo$na wy - przykrywa# przykrywk o dopa- czy# pole grzejne ju$ na 5 do 10 sowanej wielko"ci. minut przed ko*cem gotowania. Potrawy nale$y gotowa# w ma ej Przez ca y czas, kiedy "wieci si ilo"ci wody. W ten sposób mo$- wska3nik zgromadzonej energii na zaoszcz dzi# energi elek- cieplnej „H”, mo$na wykorzy- tryczn . W przypadku gotowania sta# wy czone ju$ pole grzejne warzyw pozostan zachowane do podgrzewania potraw lub to- witaminy i warto"ci od$ywcze. pienia niektórych produktów. AUTOMATYKA GOTOWANIA P yta ceramiczna wyposa$ona jest 2. Dotkn # jednocze"nie pola sen- w funkcj elektronicznego sterowa- sorów (+) i (-). Funkcja automa- nia procesem gotowania na wszyst- tyki gotowania zosta a aktywo- kich czterech polach grzejnych. wana. Na wska3niku pulsuje Dzi ki tej funkcji nie trzeba czeka# wskazanie „A” na przemian ze do momentu, a$ potrawa si zago- wskazaniem stopnia mocy grzej- tuje, aby dopiero wtedy zmniejszy# nej np. „4”. moc grzejn . Po zagotowaniu si potrawy, pole Ju$ na pocz tku gotowania mo$na grzejne prze cza si automatycz- ustawi# wybrany stopie* mocy nie z powrotem na stopie* mocy grzejnej dla gotowania w a"ciwego. grzejnej, jaki zosta wcze"niej usta- Pole grzejne nagrzewa si najpierw wiony dla gotowania w a"ciwego. z maksymaln moc , a nast pnie automatycznie prze cza si na wy- Tabele brany wcze"niej poziom mocy. W poni$szych tabelach podano po- Czas nagrzewania si pola grzejne- trawy, które mo$na przygotowa# z go zale$y od stopnia mocy, jaki zo- zastosowaniem funkcji automatyki sta ustawiony dla gotowania w a- gotowania. "ciwego. Mniejsze warto"ci odnosz si do gotowania na mniejszych polach Ustawienie funkcji automatyki grzejnych, a wi ksze dotycz pól gotowania wi kszych. Podane warto"ci s 1. Ustawi# wybrany stopie* mocy orientacyjne. grzejnej. 17 Strona 18 Stopie mocy Czas gotowania Potrawy przygotowane z automatyk8 gotowania Ilo grzejnej (minuty) PODGRZEWANIE POTRAW Warzywa z puszki 400 g – 800 g A 1. – 2. 5 – 10 Rosó 500 ml – 1 l A7–8 4–7 G*sta zupa 500 ml – 1 l A2–3 3–6 Mleko 200 ml – 400 ml A1–2 4–7 PODGRZEWANIE I PODTRZYMYWANIE POTRAW W STANIE CIEP-YM Potrawa mi*sno-warzywna 400 g – 800 g A1–2 ------------- (np. gulasz z soczewicy) ROZMRA.ANIE I PODGRZEWANIE Szpinak mro0ony 300 g – 600 g A 2. – 3. 10 – 20 Gulasz mro0ony 500 g – 1 kg A 2. – 3. 20 – 30 GOTOWANIE NA PARZE Ryba 300 g – 600 g A 4 – 5 *) 20 – 25 GOTOWANIE Ry0 (w podwójnej ilo3ci wody) 125 g – 250 g A2–3 20 – 30 Ziemniaki w mundurkach w 1 – 3 szklankach wody 750 g – 1,5 kg A4–5 30 – 40 Ziemniaki gotowane w 1 – 3 szklankach wody 750 g – 1,5 kg A4–5 20 – 30 Warzywa 3wie0e w 1 – 3 szklankach wody 500 g – 1 kg A 2. – 3. 10 – 20 DUSZENIE Rolady mi*sne 4 kawa ki A4–5 50 – 60 Mi*so duszone 1 kg A4–5 80 – 100 SMA.ENIE Paluszki rybne 10 sztuk A6–7 8 – 12 Sma0y8 Nale3niki A6–7 na bie09co Sznycle panierowane 1 – 2 sztuki A6–7 8 – 12 *) Gotowa w naczyniu bez przykrycia 18 Strona 19 Wskazówki dotyczBce Mleko i inne p yny kipiB automatyki gotowania Potrawy, które szybko kipi pod- Funkcj automatycznego gotowania czas gotowania, nale$y gotowa# w opracowano z my"l o gotowaniu wysokich garnkach. potraw w ma ej ilo"ci wody w taki sposób, aby zachowa y warto"ci Mleko siI przypala od$ywcze. Przed nape nieniem garnka mle- Do gotowania potrawy na du$ym kiem nale$y wyp uka# go zimn polu grzejnym wystarczy doda# tyl- wod . ko ok. 3 fili$anek wody, a w przy- Podczas smaAenia potrawa moAe padku gotowania na ma ym polu, siI przykleiK do patelni tylko ok. 2 fili$anek. Produkty nale$y wk ada# na odpo- Ry$ najlepiej gotowa# w ilo"ci wody wiednio rozgrzany t uszcz (t uszcz dwa razy wi kszej ni$ jego obj to"#. "lizga si po uko"nym dnie patelni). Garnek nale$y przykry# pokrywk . Nie nale$y zbyt wcze"nie odwraca# Funkcja automatyki gotowania nie potraw na patelni. Po up ywie pew- znajduje zastosowania w przypadku nego czasu mi so i placki ziemnia- potraw, które musz by# gotowane czane same odklejaj si od patelni. w du$ej ilo"ci wody (np. przy goto- waniu klusek). AUTOMATYCZNE OGRANICZENIE CZASU PRACY - WY53CZANIE AWARYJNE P5YTY Je"li jedno z pól grzejnych jest w - Po dotkni ciu sensora (+), wska3nik czone d u$szy czas i nie nast pi a zga"nie. zmiana ustawienia, wtedy p yta wy- Wtedy mo$na wykona# nowe usta- cza si automatycznie w trybie wienie. awaryjnym. Czas, który up ywa do momentu au- System automatycznego ograni- tomatycznego wy czenia si pola czenia czasu pracy p yty powoduje grzejnego, zale$y od ustawionej wy czenie nagrzewania pól. mocy grzejnej (1 do 10 godzin). Na wska3niku pola grzejnego pulsu- je „F” na przemian z cyfr „8”. WY53CZENIE SYGNA5U POTWIERDZAJ3CEGO USTAWIENIE Dotkni cie i prawid owe aktywowa- 1. Na wszystkich czterech polach nie funkcji przyporz dkowanej do grzejnych ustawi# 3 stopie* mo- tego sensora potwierdzane jest cy grzejnej. krótkim sygna em d3wi kowym. 2. Pola grzejne nale$y wy cza# po Sygna ten mo$na wy czy# w spo- kolei, od prawej do lewej strony. sób opisany poni$ej. 19 Strona 20 3. Sensor w cznika g ównego na- Sygna potwierdzaj cy prawid owe le$y dotyka# przynajmniej przez aktywowanie sensorów mo$na po- 5 sekund. Po up ywie tego czasu nownie w czy#. b dzie rozbrzmiewa# sygna W tym celu nale$y wykona# takie d3wi kowy. same czynno"ci, jak w przypadku wy czania sygna u. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA P yty nie wolno myK Po usuni ciu brudu skrobaczk i urzBdzeniami czyszczBcymi kiedy p yta ostygnie do letniej pod ciDnieniem temperatury, nale$y j czy"ci# lub strumieniem pary! odpowiednim "rodkiem i wytrze# kuchennym r cznikiem. Uwaga! P yta nie mo$e by# go- P yta ceramiczna r ca, w przeciwnym razie po- Hrodki ochronne i czyszcz ce po- wstan plamy. krywaj ceramiczn powierzchni Nast pnie zmy# p yt mokr p yty b yszcz c warstw , która nie szmatk i wytrze# do sucha czy- przyjmuje brudu. Dzi ki temu p yta st "ciereczk . ceramiczna pozostanie d ugo w do- brym stanie, a czyszczenie jej b - Podczas czyszczenia tylko dzie znacznie atwiejsze. ostrze skrobaczki powinno doty- ka# powierzchni p yty. Korpus Do czyszczenia p yty polecamy skrobaczki móg by zarysowa# "rodki „Hakasil” lub „Cera-fix”, do- ceramik . st pne w drogeriach, sklepach ze sprz tem gospodarstwa domowego Uwaga! i w supermarketach. P yt ceramiczn nale$y czy"ci# po Ostrze skrobaczki jest bardzo ka$dym jej u$yciu. Dzi ki temu ostre! NiebezpieczeJstwo skale- resztki potraw nie przyklej si do czenia! ZachowaK ostroAnoDK! powierzchni p yty. Uszkodzone ostrze skrobaczki Plamy z wody mo$na usun # so- nale$y natychmiast wymieni#. kiem z cytryny lub octem. Je"li kwa- Po zako*czeniu czyszczenia "ny p yn przedostanie si na ram skrobaczk , nale$y zawsze za- p yty, wtedy nale$y j natychmiast bezpiecza# jej ostrze. wyczy"ci# mokr "ciereczk . W przeciwnym razie na ramie p yty mog si pojawi# matowe plamy. Mocne zabrudzenia nale$y usuwa# z p yty specjaln skrobaczk . Najpierw nale$y usun # skro- baczk resztki potraw i odpryski z t uszczu. 20

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!