Eames Anne - Ślub starych przyjaciół

Szczegóły
Tytuł Eames Anne - Ślub starych przyjaciół
Rozszerzenie: PDF
Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Eames Anne - Ślub starych przyjaciół PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Eames Anne - Ślub starych przyjaciół pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Eames Anne - Ślub starych przyjaciół Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Eames Anne - Ślub starych przyjaciół Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 ß²²» Û¿³»- F´«¾ -¬¿®§½¸ °®¦§¶¿½·-' ̧¬«' ±®§¹·²¿'« ß Ó¿®®·¿¹» Ó¿¼» ·² Ö±»ª·´´» Ì'«³¿½¦§'¿ Ó¿¶¿ Ù±¬¬»-³¿² ÙÑÎ`ÝÇ ÎÑÓßÒÍ ó ììî Strona 2 ÐÎÑÔÑÙ ó Ü«#± ³· ¦ ¬»¹± °®¦§-¦'±ô #» ¬¿µ -·: ½»²·'¿³ô ½±á ó ³®«µ²:'¿ Í¿ª¿²²¿ô ©®¦«½¿¶@½ ¼± ©¿´·¦µ· µ±´»¶²@ °¿®: ¼#·²s --©ò ó ̧´» ´¿¬ ½¦»µ¿'¿³ ²¿ ¬»¹± ¶»¼§²»¹±ô ¿ ¬»®¿¦ µ¬±& -°®¦@s S ¬¿ ³· ¹± -°®¦»¼ ²±-¿ò Ö»²²§ ±°¿®'¿ -·: ± º®¿³«¹: ¼®¦©· · ¦¿'±#§'¿ ®:½» ²¿ °·»®s -·¿½¸ò ó б½·»-¦ -·: ¬§³ô #» ¶»-¦½¦» ²·» ®±¦»-'¿²± &´«¾²§½¸ ¦¿s °®±-¦»/ò Í¿ª¿²²¿ °®¦»®©¿'¿ °¿µ±©¿²·» · «-·¿¼'¿ °± ¬«®»½µ« ²¿ ±©¿´²§³ ¼§©¿²·µ«ò R ó Ó-¹' ³· °±©·»¼¦·»=ô #» ¶»-¬ © ¶»¹± #§½·« µ¬±& ·²²§ò ó Ì©·»®¼¦·'¿&ô ·# ©½¿´» ²·» ¶»-¬»& °»©²¿ô #» ¬± ¬»² ¬©-¶ ¶»¼§²§ ó ¦¿«©¿#§'¿ Ö»²²§ò ó Ñ ½± ½· ©'¿&½·©·» ½¸±¼¦·á Í¿ª¿²²¿ °±½¦«'¿ô #» -·: ®«³·»²·ò Æ®±¾·'± ¶»¶ -·: ¹'«°·±ô ©·:½ -¦§¾µ± -°«&½·'¿ ¹'±©:ò ó Þ± ¬± ²·» ¶¿ ¹± ®¦«½·'¿³ô ¬§´µ± ±² ³²·»ò ݸ±= ¾§'¿ ¶«# ¼±®±-'@ · ¾¿®¼¦± ¿¬®¿µ½§¶²@ µ±¾·»¬@ô ©½·@# ½¦«'¿ -·: ³¿'@ô ¹®«¾@ · ²·»¦¹®¿¾²@ ¼¦·»©½¦§²µ@ò ó Ю¦§¶³·¶³§ ©·:½ º¿µ¬ô #» ¬± ¬§ °±¼¶:'¿& ¼»½§¦¶:ô ¿ ±² ¶@ ¬§´µ± ©°®±©¿¼¦·' © #§½·» ó ¦¿°®±°±²±©¿'¿ Ö»²²§ · °±¼»-¦'¿ ¼± °®¦§¶¿½·-'µ·ò ó × ½¸§¾¿ ¼±¾®¦» -·: -¬¿'±ô ½±á Í¿ª¿²²¿ °±¼²·±-'¿ ¹'±©: · -°±¶®¦¿'¿ ²¿ Ö»²²§ò ó Ö¿µ ¦©§µ´» ³¿-¦ ®¿½¶: ó °®¦§¦²¿'¿ò ó Ò±ô ©-¬¿©¿¶ô ³¿´«¬µ¿ò ó Ö»²²§ ©§½·@¹²:'¿ ®:µ: · °±ó Strona 3 ³±¹'¿ °®¦§¶¿½·-'½» -·: °±¼²·»&=ò ó Ò·» ³¿ ½± °'¿µ¿= ²¿¼ ®±¦´¿²§³ ³´»µ·»³ò ̱ ¾§'± °±²¿¼ ³·»-·@½ ¬»³«ò Ö»²²§ ±¾¶:'¿ Í¿ª¿²²: · °±-¿¼¦·'¿ ¶@ ²¿ µ¿²¿°·»ò Ю¦»¦ ½¸©·´: -·»¼¦·¿'§ © ³·´½¦»²·«ò ó б©·»¼¦ ³·ô Ö»²ô ½¦§ ¾§'¿& µ·»¼§& -¦¿´»/½¦± ¦¿µ±½¸¿s ²¿á Ò± ©·»-¦ô ¬¿µ #»¾§ ³¼´»= © ±¾»½²±&½· «µ±½¸¿²»¹± · © ±¹-´»ò ó Ò·» ó ±¼°¿®'¿ °± ½¸©·´· ²¿³§-'« Ö»²²§ò ó Ò·¹¼§á ó ݦ«'¿³ ½¦¿-¿³· ¼± µ±¹±& °±½·@¹ º·¦§½¦²§ô ¿´» ½¸§¾¿ ²·» ± ¬± ½· ½¸±¼¦·ò ó ݸ§¾¿ ¶»-¬»³ ²·»°±°®¿©²@ ®±³¿²¬§½¦µ@ô ¿´» ©½·@# ½¦»s S µ¿³ ²¿ ¬»¹± ©'¿&½·©»¹± º¿½»¬¿ò ͦµ±¼¿ ¬§´µ±ô #» ³« -·: ¶¿µ±& ¼± ³²·» ²·» -°·»-¦§ò Ò¿ ³·'±&= ¾±-µ@ô °®¦»½·»# ¦¿®¿¦ -¬«µ²·» ³· ¬®¦§¼¦·»-¬µ¿ô ¿ ½·@¹´» ¶»-¦½¦» ¶»-¬»³ ¼¦·»©·½@ÿ ɽ·@# -'§s -¦: ³@¼®» -'±©¿ ³±¶»¶ ³¿¬µ·æ œÑ®¹¿² ²·» «#§©¿²§ «´»¹¿ ¦¿²·µ±©·þò ó Ò± ¬¿µô ¦ ¬©±¶@ ³¿¬µ@ ¬®«¼²± ¼§-µ«¬±©¿= ó °®§½¸²:'¿ R Ö»²²§ò ó ß ©'¿&²·»ô ¹¼¦·» ±²¿ ¬»®¿¦ -·: °±¼¦·»©¿á ó Ó±¶¿ ³¿¬µ¿ ²·» ³¿ ¬« ²·½ ¼± ®¦»½¦§ ó ±¼°¿®'¿ Í¿ª¿²²¿ò Æ¿©-¦» ±¼®«½¸±©± ¾®±²·'¿ -©±¶»¶ ²·»¦©§µ'»¶ ®±¼¦·½·»´µ·ô ½¸±½·¿# Ö»²²§ ³·¿'¿ °®¿©± ¼± ²·» ²¿¶´»°-¦»¶ ±°·²·· ± µ±¾·»s ½·»ô µ¬-®¿ ¦¿®¿¦ °± &³·»®½· ³:#¿ ¾»¦ ©¿¸¿²·¿ °±®¦«½·'¿ -©±¶@ ²¿-¬±´»¬²·@ ½-®µ:ò Ю¦»¼¬»³ ¶»-¦½¦» ¦¼@#§'¿ °±¼¶@= ¦ ¾¿²µ« ©-¦§-¬µ·» ®±¼¦·²²» ±-¦½¦:¼²±&½·ò ó Ò·» ¹²·»©¿¶ -·:ò Ò·» °±©·²²¿³ ®±¦¼®¿°§©¿= -¬¿®§½¸ ®¿²ò ó Ö»²²§ °±µ´»°¿'¿ Í¿ª¿²²: °± µ±´¿²·» · ¦ «&³·»½¸»³ -µ·»®±©¿'¿ ®±¦³±©: ²¿ ·²²§ ¬»³¿¬ò ó б-¬¿®¿¶ -·: -°±¶®¦»= ²¿ -©±¶@ -§¬«¿½¶: ¦ ·²²»¶ -¬®±²§ò ݦ»µ¿ ½·: °±¼®-# ¼± Ó±²¬¿²§ · -°±¬µ¿²·» ¦ ¼¿©²@ ³·'±&½·@ò Í¿ª¿²²¿ -°±¶®¦¿'¿ ²¿ ©§°½¸¿²@ «¾®¿²·¿³· ©¿´·¦µ:ò Ò·» ¾§'¿ °»©²¿ô ½¦§ °±¼¶:'¿ ©'¿&½·©@ ¼»½§¦¶:ò Strona 4 Ö»²²§ -°±¶®¦¿'¿ ²¿ ²·@ °±¼»¶®¦´·©·»ò ó Ò·» ©§¹´@¼¿-¦ ²¿ °®¦»µ±²¿²@ò Æ¿-¬¿²-©³§ -·: ²¿¼ ¬§³ ¶»-¦½¦» ®¿¦ò Ʋ¿³§ -·: ±¼ -·»¼³·« ´¿¬ · ¦¿ µ¿#¼§³ ®¿¦»³ô µ·»¼§ ¦®§©¿-¦ ¦ ¶¿µ·³& º¿½»¬»³ô ©®¿½¿³§ ¼± ®±¦³±©§ ± ¬§³ -¿³§³ ½¦'±©·»µ«ô ¦¹¿¼¦¿ -·:á Í¿ª¿²²¿ ±¾®±²²§³ ¹»-¬»³ °®¦§¬«´·'¿ ¼± -·»¾·» °±¼«-¦µ:ò ó Ò±ô °±©·»¼¦ ²¿ ¹'±- ¶»¹± ²¿¦©·-µ± ó °±²¿¹´·'¿ ¶@ Ö»²²§ò ó Ó¿´±²»ò Χ¼»® Ó¿'±²» ó -¦»°²:'¿ ©®»-¦½·» Í¿ª¿²²¿ô ¿ ¶»¶ -»®½» ¦¿½¦:'± -¦§¾½·»¶ ¾·=ò Ò·»-¿³±©·¬»ÿ Ó·²:'± ¼©¿s ²¿&½·» ´¿¬ô ±¼µ@¼ Χ¼»® ©§¶»½¸¿' ¦ Ü»¬®±·¬ô ¿ ±²¿ ©½·@# ²·» °±¬®¿º·'¿ ± ²·³ ¦¿°±³²·»=ò ó ß´» ³«-·-¦ °¿³·:¬¿=ô ³±s S ¶¿ ¼®±¹¿ô #» ¾§´·&³§ ¬§´µ± °®¦§¶¿½·-'³·ò ݦ¿- ²·» -¬±· © ³·»¶-½«ò ܱ¾®¦»ô ¶»&´· © ±¹-´» ³²·» -±¾·» °®¦§°±³²· ó ©»-¬½¸²:'¿ò ó Ó±#»-¦ ¾§= °»©²¿ô #» ¬¿µò ß´» °±¼»¶®¦»©¿³ô #» ²·» © ¬§³ °®±¾´»³ò ó Ö»²²§ °®¦§-«²:'¿ -·: · ±¾¶:'¿ °®¦§¶¿½·-'µ:ò ó Þ±·-¦ -·:ô #» ¶«# ¹± ©½¿´» ²·» ±¾½¸±¼¦·-¦ò R ó Ó·'¿ ¶»-¬»&ò ó Ю¦»½·»# ©·»-¦ô #» ¼±¾®¦» ½· #§½¦:ò Í¿ª¿²²¿ ²·» ³±¹'¿ °±©-¬®¦§³¿= -·: ±¼ «&³·»½¸«ò ó É·»³ô ©·»³ÿ É®¿½¿¶³§ ¼± °¿µ±©¿²·¿ò Ò± · ½¦»µ¿ ²¿- ¶»-¦½¦» -¬®¦§#»²·» · º¿®¾±©¿²·»ò ܱ ®±¾±¬§ô °®¦§¶¿½·-'µ±ò ̱ ¬§ ³²·» ¼± ¬»¹± ©-¦§-¬µ·»¹± ²¿³-©·'¿&ò Ò¿´»#§ ³· -·: ¶¿µ¿& °±³±½ ¦ ¬©±¶»¶ -¬®±²§ò Ö»²²§ °±-'«-¦²·» ©-¬¿'¿ô ¿´» ©§®¿6²·» °±-³«¬²·¿'¿ò É ¶»¶ ±½¦¿½¸ °±¶¿©·'§ -·: ²¿©»¬ '¦§ò ó ݱ -·: -¬¿'±á ݱ ¶¿ ¬¿µ·»¹± °±©·»¼¦·¿'¿³á ó ¦¿²·»°±s µ±·'¿ -·: Í¿ª¿²²¿ò ó É·»³ô #» ¬¿µ ³«-· ¾§=ò Ò¿°®¿©¼: °±©·²²¿& °±¶»½¸¿= ¼± Ó±²¬¿²§ô °±¼¶@= ¬: °®¿½:ô -°®-¾±©¿= ¦²-© ¦¾´·#§= -·: ¼± Χ¼»®¿ò ß´»òòò ¿´» ¬± ³·»-¦µ¿²·» ¾»¦ ½·»¾·» ¾:¼¦·» ¬¿µ·» °«-¬»ò Strona 5 ó Ю¦»½·»# ©§¶»#¼#¿³ ¬§´µ± ²¿ ´¿¬±ô ³±#» ²¿©»¬ ²¿ µ®-½»¶ò ó Ò·» ó °®¦»®©¿'¿ ¶»¶ ¦¼»½§¼±©¿²·» Ö»²²§ò ó ̧ ¶«# ²·¹¼§ ¬« ²·» ©®-½·-¦ò ̱ °®±-¬» -¬©·»®¼¦»²·» ¦¿-µ±½¦§'± Í¿ª¿²²:ò Ò·» «-'§-¦¿²» -'±©¿ô ¿´» °»©²±&=ô ¦ ¶¿µ@ ¦±-¬¿'§ ©§°±©·»¼¦·¿²»ò Ʋ¿'¿ Ö»²²§ ²¿ ¬§´» ¼'«¹±ô ¾§ ©·»¼¦·»=ô #» °®¦§¶¿½·-'µ¿ © ¬¿µ·½¸ -°®¿©¿½¸ ®¦¿¼µ± -·: ³§´·ò Í©±¶@ ²·»¦©§µ'@ ·²¬«·½¶: Ö»²²§ ¬'«³¿½¦§'¿ ¬§³ô #» © ¶»¶ #§'¿½¸ °'§²·» ¼±³·»-¦µ¿ ·²¼·¿/-µ·»¶ µ®©·ò ó Ю¦»½·»# ³±#»-¦ °®¦»²·»&= -·: ¼± Ö±»ª·´´» ®¿¦»³ ¦» ³²@ ó °±©·»¼¦·¿'¿ Í¿ª¿²²¿ô ½¸±= -¿³¿ ²·» ©·»®¦§'¿ ©» ©'¿-²» -'±©¿ò Ѳ¿ ¬»# ¦ ¾-´»³ ³§&´¿'¿ ± ®±¦-¬¿²·«ò Ö»²²§ ¾§'¿ ¼´¿ ²·»¶ µ·³& ©·:½»¶ ²·# °®¦§¶¿½·-'µ@ò Þ§'¿ -·±-¬®@ô µ¬-®»¶ Í¿ª¿²²¿ ²·¹¼§ ²·» ³·¿'¿ô °±©·»®²·½¦µ@ô ¿ ²¿©»¬ ±-±¾·-¬§³ ¶¿-²±©·s ¼¦»³ò Ò¿©»¬ ¶»&´· ¦ Χ¼»®»³ ©-¦§-¬µ± ¼±¾®¦» -·: «'±#§ô © ½± ¦®»-¦¬@ Í¿ª¿²²¿ ©@¬°·'¿ô ¬®«¼²± ¾:¼¦·» ¦²¿´»6= µ±¹±&ô µ¬± ½¸±= © ½¦:&½· °±¬®¿º·'¾§ ¦¿-¬@°·= ¶»¶ Ö»²²§ò ó Ø¿ÿ ó °®§½¸²:'¿ Ö»²²§ò ó ɧ±¾®¿#¿-¦ -±¾·» ³²·» © Ó±²¬¿²·»á É&®-¼ ¬§½¸ ©-¦§-¬µ·½¸ ײ¼·¿² · µ±©¾±¶-©á Ñ©-¦»³ô ©§±¾®¿#¿'¿ ¬± -±¾·»ò Í¿ª¿²²¿ ¦¼¿©¿'¿ -±¾·» ¶»¼²¿µ -°®¿©: ¦ ·²¬»²½¶· °®¦§¶¿½·-'µ·ò ܱ¾®¦» ¦²¿'¿ °±¹¿®¼:ô ¦ ¶¿µ@ Ö»²²§ ³-©·'¿ ± ײ¼·¿²¿½¸ò ɽ·@# ²·» °±¬®¿º·'¿ ©§¾¿s ½¦§= ±¶½«ô µ¬-®§ °±®¦«½·' ¶@ © ¼¦·»½·/-¬©·»ò Í©±¶@ ²·»½¸:= ¼± ²·»¹± °®¦»²·±-'¿ ¦ ½¦¿-»³ ²¿ ©-¦§-¬µ·½¸ ײ¼·¿² · ¾¿®¼¦± ¾±´¿'¿ ²¿¼ -©±·³ °±½¸±¼¦»²·»³ò ѽ¦§©·&½·» Í¿ª¿²²¿ ¾§'¿ ¶»¼§²@ ±-±¾@ô µ¬-®¿ ± ¬§³ ©-¦§-¬µ·³ ©·»¼¦·¿'¿ò É °±-¦«µ·©¿²·« ¶¿µ·»¹±& ²»«¬®¿´²»¹±ô ¿ © µ¿#¼§³ ®¿¦·» ³²·»¶ ¾±´»-²»¹± ¬»³¿¬«ô Ö»²²§ ¦¼¶:'¿ ¦ °-'µ· ¹®«¾§ ¬±³ © ¾®@¦±©±ó¦'±¬»¶ ±°®¿©·»ò ó Ò±ô ²±ô ½± ³§ ¬« ³¿³§ÿ ó ³®«µ²:'¿ · «&³·»½¸²:'¿ -·: ¦'±&´·©·»ò ó ὦ²·µ ïçèëò Strona 6 ó Ñô ²·»ò Ю±-¦: ó °®-¾±©¿'¿ ¦¿°®±¬»-¬±©¿= Í¿ª¿²²¿ò Ö»²²§ -¦§¾µ± ¦²¿´¿¦'¿ ©'¿&½·©@ -¬®±²: · ¿# µ®¦§µ²:'¿ ¦ °®¦»®¿#»²·¿ò ó ß ©·:½ ¬± ¼´¿¬»¹± ²·¹¼§ ³· ¬»¹± ²·» °±µ¿¦¿'¿&ÿ ɽ¿´» ½· -·: ²·» ¼¦·©·:ò ó Ò·»¦'§ ©·¼±µô ½±á Í¿ª¿²²¿ ¦ ²·»-³¿µ·»³ -°±¶®¦¿'¿ ²¿ ¼¿©²@ -·»¾·»ò ß°¿®¿¬ ±®¬±¼±²¬§½¦²§ô ³§-·» ©'±-§ -·:¹¿¶@½» ®¿³·±² · ½± ²¿¶³²·»¶ ¼©¿¼¦·»&½·¿ µ·´± ²¿¼©¿¹·ò ó ͦµ±¼¿ô #» ²·» ²±-·-¦ -¦µ·»' µ±²¬¿µ¬±©§½¸ ó -¬©·»®¼¦·s '¿ Ö»²²§ô °¿¬®¦@½ «©¿#²·» ²¿ ¦¼¶:½·»ò ó Ƴ·»²·'§¾§&³§ ¬»² ²·»©·²²§ ¾':µ·¬ ²¿ ¼®¿°·»#²@ ¦·»´»/ò ß´» ²·» ¾-¶ -·:ô ¬®±½¸: S °®¿½§ · °¿² Χ¼»® Ó¿´±²» ²¿ °»©²± ½·: ²·» °±¦²¿ò ó Ѽ-¬¿s ©·'¿ µ-·@#µ: ²¿ °-'µ: · ¼'±/³· ±¼-«²:'¿ ¼± ¬§'« ©'±-§ Í¿ª¿²²§ò ó Ì¿µò Ì®¦»¾¿ ¾:¼¦·» ¬®±½¸»¶» -µ®-½·=ô °®¦§½·»³²·= · ¬± °±©·²²± ½·: ¦³·»²·=ò ó Ò± ¬± ¼± ®±¾±¬§ô °-µ· -·: ¶»-¦½¦» ²·» ®±¦³§&´·'¿³ò Ю¦§¶¿½·-'µ· -°±¶®¦¿'§ ²¿ -·»¾·»ô °¿®-µ²:'§ ²»®©±©§³ R &³·»½¸»³ · °±-¦¬«®½¸«¶@½ -·:ô ®«-¦§'§ ¼± '¿¦·»²µ·ò б-¬¿²±s ©·'§ «¼¿©¿=ô #» ¦¿°±³²·¿'§ ± ½¦»µ¿¶@½§³ ¶» ®±¦-¬¿²·«ò Í¿ª¿²²¿ ¦¼¶:'¿ -©»¬»®ô «-·¿¼'¿ ²¿ -»¼»-·» · ²¿®¦«½·'¿ ²¿ ®¿³·±²¿ ®:½¦²·µò ó Ò± ¬± ¶¿µ ®±¾·³§á ×¼¦·»³§ ²¿ ½¿'±&=á ó -°§¬¿'¿ô °¿¬®¦@½ ²¿ µ®-½·«¬µ·»ô ¿-§³»¬®§½¦²·» ±-¬®¦§#±²» µ®«½¦±½¦¿®²» ©'±-§ °®¦§¶¿½·-'µ·ò ó É·»-¦ô ½¸½·¿'¿¾§³ ³·»= ¬¿µ@ º®§¦«®µ: ¶¿µ ¬§ò ó Ö»-¬»& °»©²¿á ó Ì¿µô ¾§´» -¦§¾µ±ò Ð-' ¹±¼¦·²§ °-6²·»¶ Ö»²²§ ¦ ¼«³@ °®¦§¶®¦¿'¿ -·: -©»³« ¼¦·»'«ò Í¿ª¿²²¿ ²¿¬§½¸³·¿-¬ ¦¿°±³²·¿'¿ ± °«°·» ±¾±´¿'»¶ ±¼ -·»¼¦»²·¿ ²¿ ¬©¿®¼»¶ô °´¿-¬·µ±©»¶ µ´¿°·» · ²·»¦²±&²·» -©:¼¦@s ½»¶ -¦§·ô °±µ®§¬»¶ ³²--¬©»³ ¼®±¾²§½¸ô µ'«¶@½§½¸ ©'±-µ-©ò ó Ó±¹: ¦±¾¿½¦§=á ó -°§¬¿'¿ ²·»½·»®°´·©·»ò Strona 7 ó Í°±µ±¶²·»ô µ±´»#¿²µ±ô -°±µ±¶²·»ò ó Ö»²²§ ©'±#§'¿ ¶»¼s ²±®¿¦±©» ®:µ¿©·½¦µ· · ¦¿½¦:'¿ © ³·-»½¦½» ®±¦®¿¾·¿= º¿®¾:ò ó Ì»®¿¦ ²¿'±#§³§ ½· ¬± &©·/-¬©± · -µ±/½¦§³§ °¿µ±©¿²·»ò Ю»¦»²¬¿½¶¿ ¦¿ ¼©¿¼¦·»&½·¿ °·:= ³·²«¬ò ͦ§¾µ± ©§½·@¹²:'¿ °®¦§¶¿½·-'µ: ¦ '¿¦·»²µ·ô ²·» °±¦©¿´¿s ¶@½ ¶»¶ ¦»®µ²@= © ´«-¬®±ò ó Í°-¶®¦³§ô ½± ¬»# ¬§ ¦» -±¾@ ¦¿¾·»®¿-¦ ó °±©·»¼¦·¿'¿ô °¿¬®¦@½ ²¿ -¬»®¬: «¾®¿/ °·:¬®¦@½@ -·: ²¿ '-#µ« © -§°·¿´²·ò ó ̱ô ½± ¦¿©-¦» ²±-¦:ò É ½¦§³ °®±¾´»³á ó Ò± ©'¿&²·»ô ³±#» °±®¿ ²¿ ¦³·¿²: -¬§´«ò ó Ò·» -¬¿= ³²·» ²¿ ²±©@ ¹¿®¼»®±¾:ò ó É·»³ô ¿´» ³±¹'¿¾§& ©¦·@= ½±& ¦ ³±·½¸ ®¦»½¦§ò S ó Ю¦»½·»# -@ ± ²«³»® ¦¿ ³¿'»ÿ ó É'¿&²·»ò Í¿ª¿²²¿ -°±¶®¦¿'¿ ²¿ ±¾-¦»®²» -©»¬®¦§-µ¿ · -¦»®±µ·» º´¿s ²»´±©» µ±-¦«´»ò Ô«¾·'¿ ®¦»½¦§ ´«6²» · ©§¹±¼²»ò ˵®§©¿'§ ¾·«-¬ô © ¶»¶ ±°·²·· ¦¾§¬ ¼«#§ · ²·» °¿-«¶@½§ ¼± -¦½¦«°'»¶ -§´s ©»¬µ·ò R ó ݸ§¾¿ ²·» ½¸½»-¦òòò ó ѽ¦§©·&½·»ô #» ½¸½:ò Ì©-¶ Χ¼»® ²·¹¼§ -·: ²·» ¼±³§&´·ô #» µ±¾·»¬¿ © ¬¿µ·½¸ ±¾½·-'§½¸ · ©§¼»µ±´¬±©¿²§½¸ ¾´«¦µ¿½¸ ¬± ¶»¹± -¬¿®¿ ¦²¿¶±³¿ô Í¿ª¿²²¿ ͳ·¬¸ò Õ·»¼§ Ö»²²§ °±-¦'¿ °± ±¾·»½¿²» -¬®±¶»ô Í¿ª¿²²¿ -¦§¾µ± ±¬©±®¦§'¿ °¿³·@¬µ±©@ µ-·:¹: ¦ ®±µ« ïçèë · ±¼-¦«µ¿'¿ ¦¼¶:s ½·» Χ¼»®¿ò Ö»¶ -»®½» ²¿¬§½¸³·¿-¬ ¦¿¾·'± -¦§¾½·»¶ò ݦ§ ¬¿ ³·-¬§º·µ¿½¶¿ ¬± ¼±¾®§ °±³§-'á Ñ©-¦»³ô Í¿ª¿²²¿ ½¸½·¿'¿ô ¾§ Χ¼»® ¶»¶ ²·» °±¦²¿'ô ¼±°-µ·òòò ¼±°-µ·ò Ò±ô ©'¿&²·»ò Ì»² ¼¦·»/ ³±#» °®¦»s ½·»# ²·¹¼§ ²·» ²¿¼»¶&=ò Ò¿¶°·»®© °±©·²²¿ ¦±¾¿½¦§=ô ¶¿µ·³ Χ¼»® -¬¿' -·: ½¦'±©·»µ·»³ô ½¦§ ¶»-¬ ½¸±= ¬®±½¸: °±¼±¾²§ ¼± ¬»¹± ·¼»¿'«ô ¶¿µ·³ ¾§' © ¶»¶ ³¿®¦»²·¿½¸ò × ½¸½·¿'¿ô #»¾§ °®¦»s µ±²¿' -·:ô ¶¿µ@ ±²¿ -¬¿'¿ -·: µ±¾·»¬@ò Strona 8 Ò± ¬¿µô ¿´» ½¦§ ¬± «½¦½·©»á É·»¼¦·¿'¿ô #» ²·»¦«°»'²·»ô ¿´» ¾§' ¬± ¶»¼§²§ -°±--¾ô ¶¿µ· °®¦§-¦»¼' ¶»¶ ¼± ¹'±©§ò б¦¿ ¬§³òòò ½»´ «&©·:½¿ &®±¼µ·ò б°®¦»¦ ¼¿©²§½¸ ¦²¿¶±³§½¸ «¼¿'± ¶»¶ -·: ¼±©·»¼¦·»=ô ¹¼¦·» ³·»-¦µ¿ Χ¼»®ò ß °®¦§°¿¼»µ -°®¿©·'ô #» ²¿ ¬§³ -¿³§³ ®¿²½¦« -¦«µ¿´· µ±¹±& ¼± °®¿½§ò É·»¼¦·¿'¿ ¬¿µ#»ô #» ²·» ¶»-¬ #±²¿¬§ò ß´» ¶»&´· ¶»-¬ ¦ µ·³& ¦©·@¦¿²§á Í¿ª¿²²¿ ¦ ¬®¦¿-µ·»³ ¦¿³µ²:'¿ ¿´¾«³ò Ò·» ½¸½·¿'¿ ± ¬§³ ³§&´»=ò Ò¿ -¦½¦:&½·» © ¬»¶ -¿³»¶ ½¸©·´· ©®-½·'¿ ¼± °±µ±¶« ®±¦»s &³·¿²¿ ±¼ «½¸¿ ¼± «½¸¿ Ö»²²§ · ©½·-²:'¿ ¶»¶ © ®:½» °±µ¿6²@ -¬»®¬: -©±·½¸ «¾®¿/ò S ó ܦ·:µ·ò ó Í¿ª¿²²¿ ¦ ®»¦§¹²¿½¶@ °®¦§¶:'¿ °®»¦»²¬ò ó Ò·»s µ¬-®» ¦ ²·½¸ ³±#» ²¿©»¬ µ·»¼§& ©'±#:ò Æ¿¾®¿'§ -·: ¼± °¿µ±©¿²·¿ô ²¿°»'²·¿¶@½ µ±´»¶²» ©¿´·¦µ· ¾·»´·¦²@ô °·#¿³¿³· · ¾«¬¿³·ò Í¿ª¿²²¿ ©½·@# ¶»¼²¿µ ©®¿½¿'¿ ³§&´¿³· ¼± ¬»¹±ô ½± ¶@ ½¦»µ¿ò ó Ö»²²§ô ½¦§ ¬§ ²¿°®¿©¼: ©·»®¦§-¦ô #» ²¿¼¿¶: -·: ²¿ µ«s R ½¸¿®µ:á Ю¦»¦ ½¿'» #§½·» ¾§'¿³ °®¦»½·»# ¬§´µ± -»µ®»¬¿®µ@ © ·¼·±¬§½¦²»¶ ©§¬©-®²· ±°±²ò ó ͵@¼ °± ¬§´« ´¿¬¿½¸ ¾»¦ ³®«¹²·:½·¿ ±µ·»³ ½·: ©§´¿²±ò Æ®»s -¦¬@ ©®¿¦ ¦ -»¬µ@ ·²²§½¸ò Ò·» ³§&´·-¦ô #» ¬± µ±´»¶²§ ¦²¿µ ±¼ ´±-«á Ü´¿ Í¿ª¿²²§ ¾§' ¬±ô ±½¦§©·&½·»ô ½¦§-¬§ °®¦§°¿¼»µò Ò·¹¼§ ²·» ´«¾·'¿ -©±¶»¶ °®¿½§ · ²¿©»¬ ±-¬¿¬²·± ¦¿½¦:'¿ ®±¦¹´@¼¿= -·: ¦¿ ½¦§³& ²±©§³ò ó É@¬°·:ò ó б¼-¬¿©±©» °±¬®¿©§ °±¬®¿º·-¦ «¹±¬±©¿=ô ¿ ®»-¦¬: ¦²¿¶s ¼¦·»-¦ © ¬»¶ µ-·@#½»ô µ¬-®@ ½· ¼¿'¿³ò É ®¿¦·» µ¿¬¿-¬®±º§ ¦¿s ©-¦» ³±#»-¦ ¼± ³²·» ¦¿¼¦©±²·=ò ó Ö»²²§ -°±¶®¦¿'¿ ²¿ ¦»¹¿s ®»µò ó ß ¬»®¿¦ ·¼¦·»³§ ¼± '¿¦·»²µ·ò Ò¿©»¬ ²·» °¿¬®¦@½ © ´«-¬®±ô Í¿ª¿²²¿ ²¿½¸§´·'¿ -·: ²¿¼ ©¿²²@ · -¦§¾µ± -°'«µ¿'¿ º¿®¾:ò Strona 9 Ò·» ³·¿'¿ ©@¬°´·©±&½·ô #» ¬± ²¿¶¹'«°-¦§ °±³§-' © ¶»¶ #§½·«ò Ò±©¿ º®§¦«®¿ô ²±©» ³·»¶-½» ¦¿³·»-¦µ¿²·¿ · °®¿½¿ô ± µ¬-®»¶ ³·¿'¿ ®¿½¦»¶ ³¹´·-¬» °±¶:½·»ò ͵®¦§©·'¿ -·: · ¹©¿'s ¬±©²·» ¦¿µ®:½·'¿ µ«®»µò Ö»²²§ô ¦» -¦½¦±¬µ@ · -«-¦¿®µ@ © ®:µ«ô ¶«# ²¿ ²·@ ½¦»µ¿'¿ò ó Ò±ô ²·»½¸ ½· ¾:¼¦·»ÿ Ѽ¼¿¶: -·: © ¬©±¶» ®:½»ò Ö»²²§ ¾§'¿ © -©±·³ #§©·±´»ò Õ®:½·'¿ -·: ¶¿µ º®§¹¿ ³·:¼¦§ '¿¦·»²µ@ ¿ °±µ±¶»³ô °®¦§²±-·'¿ ½±®¿¦ ¬± ²±©» ¬«-¦»ô ´¿µ·»®§ · °«¼®§ò Ò¿ µ±²·»½ °®¦§²·±-'¿ ±¾½·-'@ô µ®-½·«¬µ@ °±³¿®¿/½¦±©@ ¾´«¦»½¦µ: · ¾¿®¼¦± ¼±°¿-±©¿²»ô ±¾½·:¬» ²¿¼ µ±´¿²¿³· ¼#·²s -§ò ܱ°·»®± µ·»¼§ Í¿ª¿²²¿ °±-'«-¦²·»ô ½¸±= ²·» ¾»¦ ¬®«¼«ô S ©'±#§'¿ ¬± ²¿ -·»¾·»ô Ö»²²§ °±¦©±´·'¿ ¶»¶ -°±¶®¦»= © ´«-¬®±ò ó Ñ Þ±#»ÿ ó ¶:µ²:'¿ ¦¿-µ±½¦±²¿ · ©§®¿6²·» °®¦»®¿#±²¿ Í¿ª¿²²¿ò ó ɧ¹´@¼¿³ ¶¿µ ¾»¦©-¬§¼²¿ ¼¦·©µ¿ÿ Ö»²²§ °®¦»¦ ½¸©·´: °®¦§¹´@¼¿'¿ -·: ±¼¾·½·« °®¦§¶¿½·-'µ·ô °±¬»³ ±¾®-½·'¿ ¶@ µ« -±¾·» · °±'±#§'¿ ¶»¶ ®:½» ²¿ ®¿³·±²¿½¸ò ó Í¿ª¿²²± Û´·¦¿¾»¬¸ ͳ·¬¸ÿ ɧ¹´@¼¿-¦ -«°»®ÿ R ó ß´» ½¸§¾¿ ¬®±½¸: ¦¾§¬ ©§¦§©¿¶@½±á ó Í¿ª¿²²¿ ¶»-¦½¦» ®¿¦ °®¦»¦ ®¿³·: ¦»®µ²:'¿ © ´«-¬®±ò ó Ñ©-¦»³ô ¿´» °®¦»½·»# ©§¾·»®¿-¦ -·: ¼± Ó±²¬¿²§ò Õ±©s ¾±¶±³ ¬¿µ·» ©'¿&²·» µ±¾·»¬§ °±¼±¾¿¶@ -·: ²¿¶¾¿®¼¦·»¶ò ó Õ·»¼§& ½¸§¾¿ ²¿©»¬ -'§-¦¿'¿³ ± ¬§³ °·±-»²µ: ó °®¦§s ¦²¿'¿ ¦ ²»®©±©§³ ½¸·½¸±¬»³ Í¿ª¿²²¿ò ó ß ©·:½ -·: ±¼°®:#ò É-¦§-¬µ± ¾:¼¦·» ¼±¾®¦»ò Χ¼»® Ó¿ó ´±²» ³±#» ± ¬§³ ¶»-¦½¦» ²·» ©·»ô ¿´» ´±- ¦¿-¬¿©·' ²¿ ²·»¹± °«'¿°µ:ò Strona 10 ÎÑÆÜÆ×ßG Ð×ÛÎÉÍÆÇ Ò¿¼ ±&²·»#±²§³· -¦½¦§¬¿³· ¹-® ©-¬¿©¿' &©·¬ò Χ¼»® Ó¿ó ´±²» ©§-·¿¼' ¦ ¿«¬¿ · ²¿°¿©¿' -·: ¦²¿¶±³§³ ©·¼±µ·»³ô ©½·@s ¹¿¶@½ ¼± °'«½ ±-¬®»ô &©·»#» °±©·»¬®¦»ò É·±-²¿ © Ó±²¬¿²·»ò ݦ¿- ²¿¼¦·»· · -²«½·¿ °´¿²-© ²¿ °®¦§-¦'±&=ò Þ:¼@½ ½§²·µ·»³ô Χ¼»® ¦ °±´·¬±©¿²·»³ ¬®¿µ¬±©¿' S ´«¼¦·ô µ¬-®¦§ ©§¹'¿-¦¿´· ¬»¹± ®±¼¦¿¶« ¾¦¼«®§ò Ѳ -¿³ ²·» ©·»®¦§' © #¿¼²@ ½«¼±©²@ ±¼³·¿²: ´±-«ò Ò·» -°±¼¦·»©¿' -·: ²·½¦»¹± ±¼ #§½·¿ô µ¬-®» ±-¬¿¬²·± ²·» ¹'¿-µ¿'± ¹± °± ¹'±©·»ò б °®±-¬« °®¦»¬®©¿' µ±´»¶²@ ¦·³: · ¬§´»ò Ó«-·¿' ¶»¼²¿µ °®¦§¦²¿=ô #» °±©®-¬ © ®±¼¦·²²» -¬®±²§ô °±¼ ¼¿½¸ ½¦'±©·»µ¿ô µ¬-®»¹± ©·²·' ¦¿ -©-¶ °±²«®§ ´±-ô ¾¿®¼¦± R ©§¬®@½·' ¹± ¦ ®-©²±©¿¹·ò б¼-¦»¼' ²¿ -µ®¿¶ -µ¿´²»¹± «®©·-µ¿ · °¿¬®¦§' ²¿ ®±¦½·@¹¿s ¶@½» -·: © ¼±´» ®¿²½¦±ò ܱ³ò ̱ -'±©± °±©±´· ¬®¿½·'± -©-¶ -»²-ò Χ¼»® ²·» ³·»-¦µ¿' ¬« ¶«# ±¼ ©·»´« ´¿¬ò Ò¿¶°·»®© ¾§'§ -¬«¼·¿ô ¿ °±¬»³ ±-·»³ ´¿¬ °®¿½§ -»¬µ· µ·´±³»¬®-© -¬@¼ò Ó·³± ¬± ½±& ¹± ¬« ½·@¹²:'± · ¬§´µ± ¬«¬¿¶ ½¦«' -·: ²¿°®¿©¼: « -·»¾·»ò б µ±´»¶²»¶ ¾»¦-»²²»¶ ²±½§ ²¿ ¬©¿®¼»¶ -±º·» Ó¿¼¼§ ¾±´¿'§ ¹± ©-¦§-¬µ·» µ±&½·ò Ю¦»½·@¹²@' -·: · ¹'±&²± ¦·»©²@'ò п-@½» -·: ¬«# ±¾±µ -¬¿¼µ± ¶»´»²· ²¿©»¬ ²·» ¦©®-½·'± ²¿ ²·»¹± «©¿¹·ò Ó§&´· Χ¼»®¿ °±©:¼®±©¿'§ µ« Ó¿¼¼§ · Þ·´´§ù»³«ò Ю¦»¼ ±½¦¿³· -¬¿²@' ³« °·»¹±©¿¬§ô -¦½¦»®¾¿¬§ ½¸'±°½¦§µô ¿ ©®¿¦ ¦ ¬§³ ©-°±³²·»²·»³ ²¿°'§²:'¿ º¿´¿ ¾-´«ò Ù¼§¾§ ¬¿µ ³±#²¿ ¾§'± ½±º²@= ½¦¿-ÿ Χ¼»® °±¬®¦@-²@' ¹'±©@ · ±¼-«²@' ±¼ -·»¾·» °±²«®» ³§&´·ò Strona 11 É·»¼¦·¿'ô #» ¼'«¹± ¶»-¦½¦» ¬» ©-°±³²·»²·¿ ¾:¼@ ¬µ©·'§ ¾±s ´»-²@ ¦¿¼®@ © ¶»¹± -»®½«ò Í°±¶®¦¿' ²¿ ±¹®±³²@ô ¼®»©²·¿²@ ¾®¿³:ô ¦©·»/½¦±²@ ©§®¿6²§³ ²¿°·-»³æ œÓ¿´±²»ù±©·»þò Ü¿s ´»¶ -¬¿' ¼«#§ô ¦¾«¼±©¿²§ ¦ -«®±©§½¸ ¾¿´· ¼±³ ¦ °·:¬®±©@ °®¦§¾«¼-©µ@ò Ó·»-¦µ¿'¿ © ²·»¶ Ø¿²²¿ô ·½¸ ¹±-°±¼§²·ô Ö±s -¸«¿ô ³'±¼-¦§ ¾®¿¬ Χ¼»®¿ô · ±² -¿³ò Þ§' ¬¿³ ¬¿µ#» °±µ-¶ ¼´¿ ͸¿²»ù¿ô ¿´» ¬»² ©±´¿' ³·»-¦µ¿= © ³¿'»¶ô ¼®»©²·¿²»¶ ½¸¿¬½» ¦ ݦ¿®²§³ Õ®«µ·»³ô ¦¿¬®«¼²·±²§³ ²¿ º¿®³·» ײ¼·¿s ²·²»³ô µ¬-®§ ±¼ ³¿'»¹± «½¦§' ¹± ©-¦§-¬µ·»¹± ± µ±²·¿½¸ò Ù¼§¾§ ¾§'± ¬¿³ ©·:½»¶ ³·»¶-½¿ô Χ¼»® ¦ °®¦§¶»³²±&½·@ ¬»# ¾§ -·: ¬¿³ ©°®±©¿¼¦·'ò Ò¿¬±³·¿-¬ ·½¸ ±¶½·»½ ¦¿¶³±©¿' ±¼s ¼¦·»´²» -µ®¦§¼'± ¼±³«ò S Ò¿ ©·¼±µ ©§¼±¾§©¿¶@½»¹± -·: ¦ µ±³·²¿ ¼§³« Χ¼»® «&©·¿¼±³·' -±¾·»ô ¶¿µ ¾¿®¼¦± ¶»-¬ ¹'±¼²§ò л©²·» ©-¦§-s ½§ ¶«# -·»¼¦@ °®¦§ -¬±´»ò Ö»&´· -·: °±&°·»-¦§ô &²·¿¼¿²·» ¾:¼¦·» ¶»-¦½¦» ¹±®@½»ò б&°·»½¸ ¾§' ¶»¼²¿µ ±-¬¿¬²·@ ®¦»s ½¦@ô ²¿ ¶¿µ@ ³·¿' ±½¸±¬: © ¬»² ½«¼±©²§ °±®¿²»µò ɱ´¿' °¿s ¬®¦»= ²¿ ½·»°'»ô ©·±-»²²» -'±/½»ô ©-½¸±¼¦@½» ²¿¼ ¶»¹± «´«s R ¾·±²§³·ô ¾´·6²·¿½¦§³· -¦½¦§¬¿³·ò Ì»² ©·¼±µ ²·¹¼§ ³« -·: ²·» ²«¼¦·'ò É ¼¦·»½·/-¬©·»ô ¬¿µ -³«¬²§³ ¼´¿ ©-¦§-¬µ·½¸ ¬®¦»½¸ -§²-© Ó¿µ-¿ Ó¿´±²»ù¿ô ¾§' ¼´¿ ²·»¹± ¶»¼§²@ °±½·»s ½¸@ô ¶»¼§²@ ®¦»½¦@ -¬¿'@ · °»©²@ò ɽ·@# °¿³·:¬¿'ô ·´» ¾-´« -°®¿©·¿' ·³ ©¬»¼§ ±¶½·»½ ó ²·» ¬§´» -'±©¿³·ô ·´» -©±¶@ ±¾±s ¶:¬²±&½·@ò × ²·» ¬§´µ±ò ܦ·& Χ¼»® ¾§' ¶«# ¼±®±-'§³ ³:#½¦§¦²@ô ¿ ±¶½·»½ -¬¿®§³ ½¦'±©·»µ·»³ò Ó±#» ¶«# ½¦¿-ô ¾§ ¦¿°±³²·»= ± ¼¿©²§½¸ «®¿s ¦¿½¸ò Æ®»-¦¬@ ¬± ²·» ±¶½·»½ ¾§' °®¦§½¦§²@ °±©®±¬« Χ¼»®¿ ¼± ¼±³«ò ͵'±²·' ¹± ¼± ¬»¹± ´·-¬ ±¼ ͸¿²»ù¿ò Þ®¿¬ °·-¿' © ²·³ô #» Ö±-¸«¿ ½¸½» ©µ®-¬½» ¦¿¶@= -·: ©'¿-²@ º¿®³@ô ¿ -µ±®± Χ¼»® ³¿ ±¼¦·»¼¦·½¦§= ¶»¼²@ ¬®¦»½·@ ®¿²½¦¿ Ó¿´±²»ù-©ô ¬± ²¿¶©§#s -¦§ ½¦¿-ô ¾§ ¦¿¶@' -·: ®±¼¦·²²§³ ·²¬»®»-»³ò Æ ¾®¿=³· ¦¿©-¦» Strona 12 '@½¦§'§ ¹± ¼±¾®» -¬±-«²µ·ô ¿´» ´¿¬¿ ®±¦'@µ· -°®¿©·'§ô #» ²·» ¾§´· ¶«# -±¾·» ¦¾§¬ ¾´·-½§ò Ó±#» · ¬« °±®¿ ²¿ ¦³·¿²§ò Χ¼»® °®¦§-·¿¼' ²¿ -µ®¿¶« °®¦»°¿&½·ò É °»©²»¶ ½¸©·´· ²¿ ¼®±¼¦» ©·±¼@½»¶ µ« ¼±³±©· ¦¿«©¿#§' °±®«-¦¿¶@½§ -·: ¬«³¿² µ«®¦«ò Ù±&= ± ¬¿µ ©½¦»-²»¶ °±®¦»á É °±²·»¼¦·¿'»µá ɵ®-¬½» ¶»¼²¿µ ³§&´¿³· ©®-½·' ¼± ¾®¿½·ô ¿ °-6²·»¶ ¼± Þ·´´§ù»¹±ò Ö¿µ ¦©§µ´»ò ó ̱ ¶«# ±-¬¿¬²·¿ °±®½¶¿ ó ³®«µ²:'¿ Ø¿²²¿ô -¬¿©·¿¶@½ ²¿ -¬±´» ¬¿´»®¦ ¦ ¹±®@½§³· ²¿´»&²·µ¿³·ò ó Ò·» ³¿³ ¦¿³·¿®« -¬¿= ¬« ¼± ©·»½¦±®¿ · ©¿³ «-'«¹·©¿=ò α¾±¬¿ ½¦»µ¿ò ó Æ ¾±½¦²»s ¹± -¬±´·µ¿ ©¦·:'¿ ¼¦¾¿²»µ · °± µ±´»· ¼±´¿'¿ ©-¦§-¬µ·³ µ¿©§ò S ó ßô ²¿©·¿-»³ ³-©·@½ô ¶»&´· -¦§¾µ± ²·» ¦¿'¿¬©·½·» ³· µ±¹±& ¼± °±³±½§ô µ¬-®»¹±& ¼²·¿ ©§¦·±²: ¬« ¼«½¸¿ò ó Ü¿¶ -°±µ-¶ô Ø¿²²±ò ó Ó¿¨ ©§¬¿®' «-¬¿ -»®©»¬µ@ · -°±s ¶®¦¿' ²¿ ¹±-°±¼§²·: ²¿¶-«®±©·»¶ô ¶¿µ «³·¿'ò Ö»¼²¿µ Ø¿²²¿ °®¿½±©¿'¿ « ²·»¹± ±¼ ½¦¬»®¼¦·»-¬« ´¿¬ · -¬¿'¿ -·: °»'²±°®¿s ©²§³ ½¦'±²µ·»³ ®±¼¦·²§ò ó Ó-©·'»³ ½· °®¦»½·»#ô #» ¼¦·& R ®¿²± °®¦§¶»¼¦·» °»©²¿ ³'±¼¿ µ±¾·»¬¿ ¼± °±³±½§ò ó Í°±¶®¦¿' ²¿ ¦»¹¿®»µô µ¬-®»¹± ©-µ¿¦-©µ· ©-µ¿¦§©¿'§ °·@¬@ ½¦¬»®¼¦·»s &½· °·:=ò ó Ô¿¼¿ ½¸©·´¿ °±©·²²¿ ¬« ¾§=ò ó Ó'±¼¿ µ±¾·»¬¿á ó Ö±-¸«¿ «²·--' ¾®©·ò ó É µ¿#¼§³ ®¿¦·» ¬¿µ ¾®¦³·¿' ¶»¶ ¹'±- °®¦»¦ ¬»´»º±²ò ó Ó¿¨ «&³·»½¸²@' -·: ¼± -©»¹± ²¿¶³'±¼-¦»¹± -§²¿ò ó Ü´¿ ½·»¾·» µ¿#¼§ ¾®¦³· ³'±¼± ó ¦¿«©¿#§' ͸¿²»ô ©§s ³·»²·¿¶@½ ¦ ¾®¿¬»³ °±®±¦«³·»©¿©½¦» -°±¶®¦»²·¿ò ó Ë-°±µ-¶½·» -·:ô ½¸'±°½§ò Ю¦»½·»# ¬± ¾»¦ ¦²¿½¦»²·¿ ó ©¬®@½·'¿ -·: Ø¿²²¿ò ó Ѳ¿ ³¿ °±³¿¹¿= ³· © µ«½¸²·ô ¿ ²·» ©¿- ¦¿¾¿©·¿=ò Ó¿¨ °®¦§¹´@¼¿' -·: -©§³ -§²±³ò Ö»¼»² ³·¿' ´¿¬ ¬®¦§¼¦·»s &½· ¼©¿ô ¼®«¹· ¼©¿¼¦·»&½·¿ °·:= ´¿¬ô ¦ ¬®«¼»³ ©·:½ ³±#²¿ ¾§ ·½¸ ²¿¦©¿= ½¸'±°½¿³·ò É·»¼¦·¿' ¶»¼²¿µô #» ¼´¿ Ø¿²²§ ²¿ Strona 13 ¦¿©-¦» °±¦±-¬¿²@ ¼¦·»=³·ò Õ·»¼§ ¶»¹± ©¦®±µ °¿¼' ²¿ °«-¬» µ®¦»-'±ô Ó¿¨ ¦³¿®-¦½¦§' ¾®©·ò ݦ»³« ¶»¼²¿µ ¶»¹± &®»¼²· -§² ©½·@# ¦¿½¸±©«¶» -·: ¶¿µ ¼¦·»½µ±á Ù¼¦·» -·: ¬§³ ®¿¦»³ °±ó ¼¦·»©¿á ß ®¿½¦»¶ ó ¦ µ·³á ó Ó±#» ¬± ±²¿ò ó Í'§-¦@½ ©¿®µ±¬ -·´²·µ¿ô Ø¿²²¿ °±¼»-¦'¿ ¼± ±µ²¿ò ó ɧ¶¼: ¦±¾¿½¦§=ò ó Ò·» ó ¦¼»½§¼±©¿²·» °±©-¬®¦§³¿' ¶@ Ó¿¨ò ó ̧³ ®¿s ¦»³ ¶¿ -·: ¬§³ ¦¿¶³:ò Ø¿²²¿ °±-'«-¦²·» ¦±-¬¿'¿ ²¿ ³·»¶-½«ò ó ̧á ó -°§¬¿'¿ ¶»¼²¿µò ó ß ½± ¬§ ©·»-¦ ± ¹±¬±©¿²·«á ó Ò·½ ¿ ²·½ÿ Æ¿ ¬± ©·»³ô ¶¿µ ¦¿¬®«¼²·= µ±¹±&ô µ¬± -·: ²¿ ¬§³ ¦²¿ò ó Ò·» ½¸½·¿' ©½¿´» ¾§= ¬¿µ· ±-¬®§ô ¦'¿¹±¼¦·' ©·:½ S -©±¶» -'±©¿ ½·»°'§³ «&³·»½¸»³ò п³·:¬¿' ¶»¼²¿µô #» Ø¿²²¿ °±¹±²·'¿ ¶«# ½± ²¿¶³²·»¶ -¦»&= µ¿²¼§¼¿¬»µ · ²·» ³-¹' °±¦©±s ´·=ô ¾§ ¦®±¾·'¿ ¬± -¿³± ¦ -·-¼³@ò ó ᦩ±´·-¦ô #» ¶¿ -·: ¬§³ ¦¿¶³:á ó Ó¸³ò ó Ø¿²²¿ ±¾®-½·'¿ -·: ²¿ °·:½·» ·ô ¾§²¿¶³²·»¶ ²·» °®¦»µ±²¿²¿ô ©§-¦'¿ ¼± µ«½¸²·ò R ͸¿²» · Ö±-¸«¿ ±³¿´ ²·» -µ®:½·´· -±¾·» -¦§·ô -¬¿®¿¶@½ -·: ¼±¶®¦»= -·»/ô ´»½¦ Ó¿¨ ¹»-¬»³ ¼'±²· µ¿¦¿' ·³ ©®-½·= ¼± ¶»¼¦»²·¿ò Ì¿µ#» ·½¸ °±³±½ ¾§'¿ ³« ²·»°±¬®¦»¾²¿ò ×¹²±®«¶@½ °®±¬»-¬§ -§²-©ô ¼±µ'¿¼²·» ¦¿²·µ²@' ¦¿ -±¾@ ¼®¦©· ¼± ¶¿¼¿´²·ò Õ·»¼§ ¿«¬± ¦¿°¿®µ±©¿'± ²¿ ©§-§°¿²§³ µ±®@ °±¼¶»6¼¦·» · ©§-·¿¼'¿ ¦ ²·»¹± µ¿²¼§¼¿¬µ¿ ²¿ °±³±½ µ«½¸»²²@ô Ó¿¨ ½·:#µ± ©»-¬½¸²@' · ©¦²·--' ±½¦§ ¼± ²·»¾¿ò Þ§'¿ ³'±¼¿ô ¶¿µ °±¼»¶®¦»©¿' ©½¦»&²·»¶ô · ¾¿®¼¦± '¿¼²¿ò Æ¿ '¿¼²¿ô ¾§ ¦¿³·»s -¦µ¿= © ¼±³«ô © µ¬-®§³ ¾§'± ¬®¦»½¸ ³'±¼§½¸ ³:#½¦§¦²ò Ò± · ¬¿ °®¿©·» ²·» ·-¬²·»¶@½¿ -°-¼²·½¦µ¿òòò Ø¿²²¿ ²¿ °»©²± «®©·» ³« ¹'±©:ô ¶»&´· Ó¿¨ ¦¿¬®«¼²· ¬: ¼¦·»©½¦§²:ò ß´» ²·» ³·¿' ©§¶&½·¿ò É·»¼¦·¿'ô #» -¬¿®¿ ¹±-°±¼§²· ²¿°®¿©¼: ¦ µ¿#s ¼§³ ¼²·»³ ¬®¿½· -·'§ò Æ-¦»¼' ¦» -½¸±¼µ-© ²¿ °±©·¬¿²·» °®¦§¶»¦¼²»¶ò Ö»¶ ½·»°'§ô Strona 14 -¦½¦»®§ «&³·»½¸ «¦²¿' ¦¿ ¼±¾®§ ¦²¿µò É ¬§½¸ -¬®±²¿½¸ °±s ¹±¼²§ ½¸¿®¿µ¬»® ¾§' ¾¿®¼¦± © ½»²·»ò Ö»&´· ¶»-¦½¦» ±µ¿#» -·:ô #» ¼¦·»©½¦§²¿ °±¬®¿º· -µ´»½·= ½¸±= ¼©¿ -»²-±©²» -'±©¿ô Ó¿¨ ¾§' ¹±¬-© ²¿¬§½¸³·¿-¬ ¶@ ¦¿¬®«¼²·=ò Í¿ª¿²²¿ ²»®©±©§³ ®«½¸»³ ±¾½·@¹²:'¿ ·¼·±¬§½¦²@ -°-¼s ²·½:ô µ¬-®@ °±#§½¦§'¿ ¶»¶ Ö»²²§ô ¿ °±¬»³ °®¦§©±'¿'¿ ²¿ ¬©¿®¦ ²¿¶¾¿®¼¦·»¶ °®±³·»²²§ «&³·»½¸ô ²¿ ¶¿µ· ¶@ ¾§'± -¬¿=ò б¼»-¦'¿ ¼± ³:#½¦§¦²§ô µ¬-®§ô ¶¿µ -·: ¼±³§&´·'¿ô ¾§' Ó¿µ-»³ Ó¿´±ó ²»ù»³ ó ¬§³ -¿³§³ô ¦ µ¬-®§³ °±°®¦»¼²·»¹± ©·»½¦±®¿ ®±¦s ³¿©·¿'¿ °®¦»¦ ¬»´»º±²ò ̧³ -¿³§³ô ± µ¬-®§³ ¬¿µ ©·»´» -'§s -¦¿'¿ © ½¦¿-¿½¸ -¦µ±´²§½¸ò Õ·»¼§ ¦¿& ¦±¾¿½¦§'¿ ¶»¹± ±½¦§ S ó ±½¦§ Χ¼»®¿ ó ²·» ³·¿'¿ ¶«# ²¿¶³²·»¶-¦§½¸ ©@¬°´·©±&½·ò ó Ó¿¨ Ó¿´±²»ò ó Ó:#½¦§¦²¿ ©§½·@¹²@' ¼± ²·»¶ ®:µ:ò ó ß ¬§ °»©²·» ¶»-¬»& Û--·»ò Í¿ª¿²²¿ ½¸©§½·'¿ ©·»´µ@ô ¿´» ¼»´·µ¿¬²@ ¼'±/ · ³±½²± ¶@ «&½·-²:'¿ò Þ§'¿ ©¼¦·:½¦²¿ô #» ³:#½¦§¦²¿ ²·» °¿¬®¦§ ²¿ ¶»¶ -µ@°@ ¾´«¦»½¦µ:ò × ¶»-¦½¦» ®¿¦ °®¦»µ´:'¿ © ¼«½¸« Ö»²²§ô µ¬-®¿ R °±¼-¬:°»³ ¦¿-¬@°·'¿ ¶»¶ ¹¿®¼»®±¾: -©±¶@ ó ± ®±¦³·¿® ³²·»¶s -¦@ · ¼«#± ¾¿®¼¦·»¶ ©§¦§©¿¶@½@ò ó Ò±ô ²±ô ³±¶¿ °¿²·ô °·»®©-¦» ¼©¿ »¹¦¿³·²§ ¦¼¿'¿& ²¿ °·@¬µ: ó ¦¿&³·¿' -·: -»®¼»½¦²·» Ó¿¨ò ó Ʋ¿´¿¦'¿& ²¿-¦ ¼±³ · ¦¼@#§'¿& °®¦»¼ -¦--¬@ò Í¿ª¿²²¿ ©±´¿'¿ ³« ²·» ³-©·=ô #» ©§¶»½¸¿'¿ ¦ ³±¬»´« ± ©°-' ¼± °·@¬»¶ · #» ¼±¾®@ ¹±¼¦·²: ¾'@¼¦·'¿ °± ±µ±´·½§ò É µ±/½« ¦¶¿©·'¿ -·: ²¿ ½¦¿- · ¬§´µ± ¬± -·: ´·½¦§'±ò ó × © ¼±¼¿¬µ« °®¦§©·±¦'¿³ ´·-¬ ¦ ®»º»®»²½¶¿³·ô ± µ¬-®§³ ©½¦±®¿¶ ©-°±³²·¿'¿³ò Ó¿³ ²¿¼¦·»¶:ô #» ¶»¼»² ©§-¬¿®½¦§ò п² Ó¿´±²» -°±¶®¦¿' °®¦»¦ ®¿³·: ²¿ ¼±³ò ó ݦ§ ³±#»³§ ²¿¶°·»®© °±®±¦³¿©·¿= ²¿ ¼©±®¦»á ó -°§s ¬¿'ò ó Ì¿µ· ¼¦·& °·:µ²§ ¼¦·»/ô ¿ ¶¿ ¦¼»½§¼±©¿²·» ¦¿ ¼«#± ½¦¿-« -°:¼¦¿³ © ¹¿¾·²»½·»ò Strona 15 ó É ¹¿¾·²»½·»á ó Ö»-¬»³ ´»µ¿®¦»³ò Ó¿³ µ·´µ« °¿½¶»²¬-©ô µ¬-®§½¸ °®¦§¶s ³«¶: ²¿ ¬§'¿½¸ ¼±³«ò ß´» ¬± ²·» ±²· ¦¿¶³«¶@ ³· ²¿¶©·:½»¶ ½¦¿-«ô ´»½¦ ¬» °®¦»µ´:¬» °¿°·»®µ·ò Í¿ª¿²²¿ ¦» ¦®±¦«³·»²·»³ µ·©²:'¿ ¹'±©@ô ¿ Ó¿´±²» ©¦·@' ¼± ®:µ· ´·-¬ · ©-µ¿¦¿' ¶»¶ ³·»¶-½» ²¿ -¬¿®»¶ô ¦²·-¦½¦±²»¶ ©·¿s ¬®»³ · ¼»-¦½¦»³ '¿©½»ò ó Íòòò Ûòòò ͳ·¬¸ ó ®¦»µ' ²¿ ¹'±-ô ½¦§¬¿¶@½ ²¿¹'-©»µò ó ß -µ@¼ ©¦·:'¿ -·: Û--·»á б¼½¦¿- ¹¼§ °¿² Ó¿´±²» ½¦§¬¿' ¼¿´»¶ ©§°®±¼«µ±©¿²§ °®¦»¦ Ö»²²§ ´·-¬ô Í¿ª¿²²¿ ³·¿'¿ ½¦¿- ²¿ ¦»¾®¿²·» ³§&´·ò ɽ¿´» ³« ²·» ³-©·'¿ô #» ³¿ ²¿ ·³·: Û--·»ò Ó«-·¿' ¶@ ¬¿µ ¦®±¦«³·»=ô S µ·»¼§ °®¦»¦ ¬»´»º±² °±¼¿©¿'¿ ³« -©±¶» ·²·½¶¿'§ò Û--·»ò Û--·» ͳ·¬¸ò Ò·»½¸ ©·:½ ¬¿µ ¦±-¬¿²·»ò ó Ì¿µ ³-©·±²± ¼± ³²·» © ¼±³« ó °±©·»¼¦·¿'¿ò ó Ò·» ´«¾·'¿³ ¬»¹±ô ¿´» ¦ ½¦¿-»³ -·: °®¦§¦©§½¦¿·'¿³ò ó л©²·» ¬± Í ±¦²¿½¦¿ ½±& ¶»-¦½¦» ¹±®-¦»¹±á ó ¦¿&³·¿' -·:ò Ò¿©»¬ ¶»¹± &³·»½¸ ¾§' °±¼±¾²§ ¼± &³·»½¸« Χ¼»®¿ò R ó Ñ©-¦»³ò É·» °¿²ô ¬» ®±¼¦·²²»ô ¬®¿¼§½§¶²» ·³·±²¿ -@ ¬¿µ·»òòò -¬¿®±&©·»½µ·»ò ó ß ¹¼¦·» ³·»-¦µ¿-¦ô ³±¶¿ ¼®±¹¿á ó Ò±òòò ¶¿òòò ²·» ¶»-¬»³ -¬@¼ò ó Û--·» -°±¼¦·»©¿'¿ -·: ¬»¹± °§¬¿²·¿ò б-¬¿²±©·'¿ ²·» ©-°±³·²¿= ¿²· -'±©»³ ± Ó·½¸·¹¿²ò Þ¿'¿ -·:ô #» Ó¿´±²»ù±©·» ³±¹´·¾§ ¦¿½¦@= ©§°§¬§©¿= ¶@ ± ¶¿s µ·½¸& ¦²¿¶±³§½¸ò ó Ò¿ ®¿¦·» ¦¿¬®¦§³¿'¿³ -·: © ³±¬»´« œÐ±¼ É·»´µ·³ ܦ·±¾»³þò ᬻ³ ¦¿³·»®¦¿³ °±-¦«µ¿= ½¦»¹±& ¾´·#»¶ò ó œÐ±¼ É·»´µ·³ ܦ·±¾»³þá ̱ µ¿©¿' ¼®±¹· -¬@¼ò Ó§&´¿s '¿& ³±#» ± ¶¿µ·»¶& °®¿½§ ¦ ¦¿³·»-¦µ¿²·»³á Û--·» °¿®-µ²:'¿ &³·»½¸»³ò ó Ò·» ¦¿«©¿#§'¿³ ¬« © ±µ±´·½§ #¿¼²§½¸ ¿°¿®¬¿³»²¬±©ó ½-© ¼± ©§²¿¶:½·¿ò ó É ±¹-´» ²·»©·»´» ¦¿«©¿#§'¿ò ó Ì¿µô Strona 16 ±©-¦»³ò Ö»&´· µ¬±& ¾:¼¦·» ³·¿' ¼±&= ³·»¶-½¿ · ¦»½¸½» ³²·» ¦¿¬®«¼²·=ò Ó¿¨ ©-¬¿'ò ó Ò±ô ½-#ô Û--·»ô ¦ ¬»¹± ´·-¬« ©§²·µ¿ô #» «³·»-¦ ¹±¬±©¿=ô ¿ ³§ °·´²·» °±¬®¦»¾«¶»³§ µ±¹±& ¼± °±³±½§ò ݸ½: ¾§= ¶»¼²¿µ ©±¾»½ ½·»¾·» «½¦½·©§ · ¦¿²·³ °±¼»¶³·»-¦ ±-¬¿¬»½¦²@ ¼»½§s ¦¶:ô °±©·²²¿& °±¦²¿= ½¿'@ ²¿-¦@ ¾¿²¼:ò Ó±#» ¦¶»-¦ ¦ ²¿³· &²·¿¼¿²·»á Ò¿ °»©²± ½±& ¶»-¦½¦» ¦±-¬¿'±ò Ì¿µ °± °®±-¬«ÿ ܱ-¬¿'¿ ¬: °®¿½:ÿ Ì»¹± ©'¿&²·» ½¸½·¿'¿ô ¿´» ¬»®¿¦ô µ·»¼§ °®¦§-¦'¿ °±®¿ô ¾§ ©»¶&= ¼± &®±¼µ¿ · °±¦²¿= œ½¿'@ ¾¿²¼:þô ¶¿µ ¬± ±µ®»&´·' Ó¿¨ô ²·» ¾§'¿ © -¬¿²·» °®¦»'µ²@= &´·²§ò ݦ§ Χ¼»® ¶@ ®±¦°±¦²¿á ݦ§ ¶»¶ °±¼-¬:° ±¼ ®¿¦« ©§¶¼¦·» ²¿ S ¶¿©á Ù©¿'¬±©²·» ©½·@¹²:'¿ °±©·»¬®¦»ò ó ܦ·:µ«¶:ò ݸ:¬²·»ò É»¦³: ¬§´µ± ¬±®»¾µ:ò Ϋ-¦§'¿ ©§-§°¿²@ µ±®@ &½·»#µ@ © -¬®±²: -©±¶»¹± ¿«¬¿ò Ò¿¹´» ¦¿«©¿#§'¿ ¦¾´·#¿¶@½@ -·: © ¶»¶ -¬®±²: ½¸³«®: µ«®¦«ò ̱©¿®¦§-¦§' ¶»¶ ©¿®µ±¬ -·´²·µ¿ô ¿ µ·»®±©½¿ ²¿¶©§®¿6²·»¶ ²·» ³·¿' ¦¿³·¿®« ¦©±´²·=ò Æ °·-µ·»³ ±°±² ¦¿¸¿³±©¿' ¦¿´»¼©·» R µ·´µ¿ ½»²¬§³»¬®-© ±¼ ¦¼»®¦¿µ¿ ¶»¶ -¿³±½¸±¼«ò Õ·»®±©½@ ±µ¿¦¿' -·: ©§-±µ· ³:#½¦§¦² © µ¿°»´«-¦« · ½·»³s ²§½¸ ±µ«´¿®¿½¸ò Æ °»©²§³ -·»¾·» «&³·»½¸»³ -°±¶®¦¿' ²¿ Û--·»ò ó Ò±ô ²±ô ¿ ¬± ½± ¬¿µ·»¹±á ó Ó±#» ²¿-¦¿ ²±©¿ µ«½¸¿®µ¿ ó ±¼»¦©¿' -·: Ó¿¨ Ó¿´±²»ò ó Ñ ·´» ¶»-¦½¦» ¶»¶ ²·» ©§°'±-¦§'»&ò Û--·» ¦'±#§'¿ ®:½» ²¿ °·»®-·¿½¸ ó °± °·»®©-¦» ¼´¿¬»¹±ô #» ²·» -°±¼±¾¿'± ¶»¶ -·: ¾»¦½»®»³±²·¿´²» ¦¿½¸±©¿²·» -¦¿´±²»¹± µ·»®±©½§ô ¿ °± ¼®«¹·» ó ¾± ¦¿«©¿#§'¿ô #» ¶»¹± -°±¶®¦»²·» -µ·»®±©¿²» ¶»-¬ ©°®±-¬ ²¿ ¶»¶ ¾·«-¬ò Õ±©¾±¶ ¦¼¶@' µ¿°»´«-¦ · -¬®¦»°²@' ¦ ²·»¹± µ«®¦ò Ö»¼²@ ®:µ@ °®¦»½¦»-¿' ©'±-§ô ¼®«¹@ ¦¼¶@' ±µ«´¿®§ò ˶®¦¿©-¦§ ¬¿µ ¼±¾®¦» ¦²¿²@ ¬©¿®¦ô Û--·» °±½¦«'¿ô #» ¼®#@ ¶»¶ µ±´¿²¿ò Strona 17 ó п²· ©§¾¿½¦§ ó ³®«µ²@' °®¦§¾§-¦ò ó Ʊ-¬¿'± ¶»-¦½¦» ½±& ¼± ¶»¼¦»²·¿á ó ¦©®-½·' -·: ¼± Ó¿µ-¿ò ó Ò·»¼¿©²± ¶»-¦½¦» ½±& ¾§'± ó ±¼°¿®' -¬¿®§ Ó¿´±²»ò ó Û--·»ô ¬± ³-¶ -§²ô Χ¼»®ò ɧ¾¿½¦ ¶»¹± ³¿²·»®§ô ¿ ®¿½¦»¶ ·½¸ ¾®¿µò É ±½¦¿½¸ ±¾« ³:#½¦§¦² ¾§'± ¬§´» ©¦¿¶»³²»¶ ²·»½¸:½·ô #» Û--·» °±½¦«'¿ -·: ¦¿µ'±°±¬¿²¿ò Æ®±¾·'± ¶»¶ -·: ¬»# ¾¿®¼¦± -³«¬s ²±ò Ó·¿'¿ ²¿¼¦·»¶:ô #» -¬±-«²µ· ³·:¼¦§ ±¶½»³ · -§²»³ -¬¿'§ -·: ¦ ¾·»¹·»³ ´¿¬ ½± ²¿¶³²·»¶ °±°®¿©²»ò Χ¼»® ¾»¦ -'±©¿ -µ·»®±©¿' -·: µ« ¼±³±©·ò ó ×¼¦·»-¦ô Û--·»á ó Ó¿¨ °±¼¿' ¶»¶ ®¿³·:ò б ¬§³ô ½± ¦±¾¿½¦§'¿ô ½¸§¾¿ °±©·²²¿ ²¿¬§½¸³·¿-¬ ©®¿½¿= S ¼± Ó·½¸·¹¿²ò Æ¿¼®¿ô ¶¿µ@ ²±-·' © -»®½« Χ¼»®ô ²¿¶©§®¿6²·»¶ ²·» ¦²·µ²:'¿ò ͬ¿'¿ -·: ½¸§¾¿ ¶»-¦½¦» ¾¿®¼¦·»¶ ¾±´»-²¿ò Ó¿¨ ¶»¼²¿µ ½¦»µ¿' ²¿ ²·@ ¦ °»'²§³ ²¿¼¦·»· «&³·»½¸»³ô ¿ ±²¿ °®¦»½·»# ¾§'¿ ¾»¦ &²·¿¼¿²·¿ò ß ©·:½ ¼±¾®¦»ò ƶ» · °±s ¬»³ ¦²·µ²·»ò Ò¿ ¦¿©-¦»ò R Ó¿¨ °±-¿¼¦·' Û--·» °®¦§ ¼«#§³ -¬±´»ô ¿ -¿³ ¦¿¶@' ³·»¶-½» « ¶»¹± -¦½¦§¬«ô ¶¿µ ²¿ ¹'±©: ®±¼¦·²§ °®¦§-¬¿'±ò Ö»-¦½¦» ¾¿®¼¦·»¶ ²·# ²¿¬¿®½¦§©» -°±¶®¦»²·¿ ±¾»½²§½¸ ³:#s ½¦§¦² ¦¿²·»°±µ±·'¿ ¶@ ·´±&= ¶»¼¦»²·¿ ²¿ -¬±´»æ ¶¿¶µ¿ô ¾»µ±²ô ¹®¦¿²µ·ô ²¿´»&²·µ·ô ±©-·¿²µ¿ô -'±¼µ·» ¾«'»½¦µ· · &©·»#± ©§s ½·&²·:¬§ -±µ ¦ °±³¿®¿/½¦§ò Ì»² ©·¼±µ ¬§´µ± «¬©·»®¼¦·' ¶@ © °±¼¶:¬§³ °®¦»¼ ½¸©·´@ °±-¬¿²±©·»²·«ò ο²½¦± °¿²-© Ó¿s ´±²» ¬± ²·» ³·»¶-½» ¼´¿ ²·»¶ò Ý· º¿½»½· ¦¿-'«¹«¶@ ²¿ °®¿©¼¦·©@ µ«½¸¿®µ:ò ß ¶»¶ ²¿©»¬ © ½·@¹« ½¿'»¹± ³·»-·@½¿ ²·¹¼§ ²·» ¦¼¿®¦§'± -·: «¹±¬±©¿= ¬¿µ·»¶ ·´±&½· ¶»¼¦»²·¿ò ó Û--·»ô °±¦²¿¶ ³±·½¸ °±¦±-¬¿'§½¸ ¼©-½¸ -§²-© ó ®¦»µ' ¦ «&³·»½¸»³ Ó¿¨ò ó ̱ ͸¿²»ô ²¿¶-¬¿®-¦§ò ß ±¾±µ ²·»¹± Ö±ó -¸«¿ò Ì»² ¦ µ±´»· ¶»-¬ ²¿¶³'±¼-¦§ò Strona 18 з»®©-¦§ ¦¿®»¿¹±©¿' Ö±-¸«¿ò ó Ó·'± ½·: °±¦²¿=ô Û--·»ò ó É-¬¿' ¦» -©»¹± ³·»¶-½¿ · ©¦·@' ¦ ¾´¿¬« ¼¦¾¿²»µ ¦ µ¿©@ò ó Ó±¹: ½· ²¿´¿=á ó Ì¿µô ¾¿®¼¦± °®±-¦:ò ó Ю¦§²¿¶³²·»¶ ¶»¼»² ¦ ²·½¸ ¶»-¬ ¼±¾®¦» ©§½¸±©¿²§ô °±³§&´¿'¿ ¦ ¹±®§½¦@ò ͸¿²» °®¦§¹´@¼¿' ¶»¶ -·: © ³·´½¦»²·«ò Ó·¿'¿ ©®¿#»²·»ô #» ¶«# ©§®±¾·' -±¾·» ± ²·»¶ ±°·²·: · ²·» ¦¿³·»®¦¿' -¬®¦:°·= ¶:¦§µ¿ °± °®-#²·½§ò Χ¼»®¿ °®¦§ -¬±´» ²·» ¾§'±ò б©·»¼¦·¿'ô #» ²¿¶°·»®© ½¸½» ©¦·@= °®§-¦²·½ · °®¦»¾®¿= -·:ò ܱ³§&´·'¿ -·:ô #» -°:¼¦·' ²±½ °±¦¿ ¼±³»³ò Õ·»¼§ © µ±/½« -·: ¦¶¿©·'ô ¶«# ±¼&©·»#±²§ô «-·¿¼' ²¿ µ®¦»&´» ±¾±µ Û--·»ò S Æ»-¦¬§©²·¿'¿ò Ò·» ³«-·¿'¿ ²¿ ²·»¹± °¿¬®¦»=ô ¾§ ½¦«= ¶»¹± ¾´·-µ±&=ò Þ¿'¿ -·: °±®«-¦§=ô ¾§ °®¦§°¿¼µ·»³ ¹± ²·» ¼±¬µ²@=ò ó Ю±-¦: ó ®¦»µ' Ó¿¨ô °±¼¿¶@½ ¶»¶ ¬¿´»®¦ ¦ ©:¼´·²¿³·ò ó Ö»&´· ¾:¼¦·» ½· ³¿'±ô Ø¿²²¿ ½±& ¶»-¦½¦» °®¦§¹±¬«¶»ò Ø¿²²¿á ß ©·:½ Ó¿´±²±©·» ³¿¶@ ¶«# µ«½¸¿®µ:á Ó±#» ©·:½ Û--·» ¶¿µ± °±³±½ ¼¿'¿¾§ -±¾·» ®¿¼:á Ò·»ô ²·» °±©·²²¿ R ¬« ¦±-¬¿=ò Ю¦»½·»# ¦¿®¿¦ °± &²·¿¼¿²·« °±-¬¿²±©·'¿ -·: °±#»¹s ²¿=ò ó Ò·»ô ¼¦·:µ«¶:ò ̱ ©§-¬¿®½¦§ò ó Û--·» ²¿'±#§'¿ -±¾·» µ·´s µ¿ °´¿-¬»®µ-© µ·»'¾¿-§ò Χ¼»® ¾»¦ -'±©¿ ¦®¦«½·' ²¿ ¶»¶ ¬¿´»®¦ ¹®¦¿²µ:ò Þ§ -·: ²·» «¼'¿©·=ô -¦§¾µ± ©§°·'¿ ¼«#§ '§µ µ¿©§ò ó Ûô ± ½± ½¸±¼¦·á Ò·» -³¿µ«¶@ °¿²·»²½» ³±¶» ¹®¦¿²µ·á Û--·» ¼®¹²:'¿ ¹©¿'¬±©²·»ò Ò¿©»¬ ²·» ¦¿«©¿#§'¿ô µ·»¼§ ¼± °±µ±¶« ©»-¦'¿ -¬¿®-¦¿ô °±-¬¿©²¿ µ±¾·»¬¿ò ó Ò²²·»ò ̱ ¦²¿½¦§òòò ݦ»µ¿'¿³ ¬§´µ±ô ¿# µ¬±& °±¼¿ ³· ¹¿´¿®»¬µ: ó -µ'¿³¿'¿ò ó Ù¿´¿®»¬µ:ÿ ó Ø¿²²¿ ¿# µ®¦§µ²:'¿ ¦ ±¾«®¦»²·»³ò ó ̱ ²·» ¶»-¬ ¹¿´¿®»¬µ¿ÿ Ð-' ¼²·¿ -°:¼¦·'¿³ô #»¾§ «-³¿#§= ¬» µ±²s º·¬«®§ô ³±¶¿ °¿²²±ò Õ±²º·¬«®§ô °±©¬¿®¦¿³ò Strona 19 ó Ю¦»-¬¿/ô Ø¿²²±ÿ Æ«°»'²·» ¶¿µ¾§³ -'§-¦¿' ¶¿µ@& µ®»¬§/s -µ@ ®»µ´¿³:ò ó Ó¿¨ -µ¿®½·' ¶@ ©¦®±µ·»³ò ó ᦩ-´ô ¬± ¶»-¬ Û--·» ͳ·¬¸ò Ø¿²²¿ °±¼»-¦'¿ ¾´·#»¶ · µ®§¬§½¦²·» °®¦§¶®¦¿'¿ -·: ¹±&½·±s ©·ò Ò¿©»¬ ²·» «µ®§©¿'¿ -©»¶ ²·»½¸:½·ò Û--·» ©-¬¿'¿ô ±¾½·@¹²:'¿ -°-¼²·½¦µ: · ©§½·@¹²:'¿ ¼± ²·»¶ ®:µ:ò ó Ó·'± ³· ½·: °±¦²¿=ô Ø¿²²±ò ܱ°·»®± °± ¾¿®¼¦±ô ¾¿®¼¦± ¼'«¹·»¶ ½¸©·´· Ø¿²²¿ «¶:'¿ ¶»¶ ¼'±/ò ó Ó±¹: ½· °±³-½ © -°®¦@¬¿²·« ¦» -¬±'«á ó -°§¬¿'¿ ¦ «´¹@ Û--·»ò S ó Ö¿µ ½¸½»-¦ò ó Ø¿²²¿ ©¦®«-¦§'¿ ®¿³·±²¿³· · ³®«½¦@½ ½±& °±¼ ²±-»³ô °±¼®»°¬¿'¿ ¦ °±©®±¬»³ ¼± µ«½¸²·ò ó Ò·» °®¦»¶³«¶ -·: ²¿-¦@ Ø¿²²@ ó '¿¹±¼¦·' -§¬«¿½¶: Ó¿¨ò ó Ì¿µ ²¿°®¿©¼: ¬± ¼±¾®¿ ¼«-¦¿ô ¦±¾¿½¦§-¦ò Ò·» ³¿³ ²¿¶³²·»¶-¦»¹± ¦¿³·¿®« °±¦²¿©¿= ¬»¶ µ±¾·»¬§ô ±¼s °±©·»¼¦·¿'¿ ³« © ¼«½¸« Û--·» · ¦¿½¦:'¿ ¦¾·»®¿= °«-¬» ¬¿´»®¦»ò R ó Ò·» ¶»-¬»& ¶«# ¹'±¼²¿á Ò¿½¦§²·¿ ³±¹@ °±½¦»µ¿=ò Ó¿¨ ¦» -©§³ -»®¼»½¦²§³ «&³·»½¸»³ ©§¼¿©¿' -·: ¼±s ¾®§³ · #§½¦´·©§³ ½¦'±©·»µ·»³ò ß´» ¼´¿½¦»¹± ²·» °±¬®¿º·' °±³-½ Χ¼»®±©· © ½¦¿-¿½¸ô µ·»¼§ -§² ²¿¶¾¿®¼¦·»¶ ¹± °±¬®¦»s ¾±©¿'á ó ܦ·:µ«¶:ô ¶«# -·: ²¿¶¿¼'¿³ ó -µ'¿³¿'¿ Û--·»ò Ю¿©¼¿ ¾§'¿ ¬¿µ¿ô #» © ½·¿-²§½¸ «¾®¿²·¿½¸ Ö»²²§ ¬®«¼²± ¶»¶ ¾§'± ±¼¼§½¸¿=ô ²·» ³-©·@½ ¶«# ± ¶»¼¦»²·«ò ܱ°·»®± ¬»®¿¦ ¦®±¦«³·¿'¿ô ½¦»³« °®¦§¶¿½·-'µ¿ ¬¿µ ²¿´»¹¿'¿ô ¾§ ®¦»½¦§ô µ¬-®» ¶»¶ °±#§½¦§'¿ô ©'±#§= ¼± ¼©-½¸ ®-#²§½¸ °«¼»'ò Ý·»µ¿©» ¬§´µ±ô µ·»¼§ «¼¿'± ¶»¶ -·: ¼±µ±²¿= ¦¿³·¿²§ °¿½¦»µá Û--·» -°±¶®¦¿'¿ ²¿ ¬©¿®¦» -·»¼¦@½§½¸ °®¦§ -¬±´»ò ͸¿²» ²·» -°«-¦½¦¿' ¦ ²·»¶ ©¦®±µ«ò ݦ§#¾§ «-·'±©¿' ½¦§¬¿= © ¶»¶ ³§s &´¿½¸á Strona 20 Ì¿µô ¶»¹± ¬®«¼²± ¾:¼¦·» ²¿¾®¿=ò Ì¿ ³§&´ ¶@ ¦¿-µ±½¦§'¿ò Ѧ²¿½¦¿'¿ ¾±©·»³ô #» °±¼&©·¿¼±s ³·» ¦¿³·»®¦¿'¿ ¦±-¬¿= ²¿ ®¿²½¦«ò ß ©'¿&½·©·» ¬± ½¦»³« ²·»á É¿®¬± -°®-¾±©¿=ô ½¸±=¾§ °± ¬±ô #»¾§ ¦¿-°±µ±·= ½·»µ¿©±&=ò Ö¿½§ ²¿°®¿©¼: -@ °¿²±©·» Ó¿´±²»á × ¦ ½¦»¹± ©§²·µ¿'± ¼±&= ±¾½»-±©» ¦¿½¸±©¿²·» Χ¼»®¿á б³§&´»= ¬§´µ±ô #» °±®-©²§s ©¿'¿ ¦ ²·³ µ¿#¼»¹± °±¦²¿²»¹± ³:#½¦§¦²:ÿ Ö¿µ ³±¹'¿ ¬¿µ ¾¿®¼¦± -·: ³§´·=á ƾ·»®¿¶@½ ¼¿´»¶ ²¿½¦§²·¿ô «²·µ¿'¿ -°±¶®¦»²·¿ ²¿ Χ¼»®¿ò Ó·¿'¿ ©®¿#»²·»ô #» ¶»¶ ±¾»½²±&= ¶»-¬ ³« ½¿'µ±©·½·» ±¾±¶:¬²¿ò Ö»&´· ²·» ´·½¦§= ¬»¹± ®¦«¬« ¹®¦¿²µ@ô ©'¿&½·©·» ¦«°»'²·» ¶@ ·¹²±®±©¿'ò Æ¿ ¬± Ö±-¸«¿ ½¿'§ ½¦¿- -·: ¼± ²·»¶ ³·'± «&³·»½¸¿'ò S Ü©·» ¬©¿®¦» °®¦§¶¿¦²»ô ¶»¼²¿ ¬®«¼²¿ ¼± ®±¦-¦§º®±©¿²·¿ô ¶»¼²¿ ²·»½¸:¬²¿ ±®¿¦ -¦±®-¬µ¿ -¬¿®-¦¿ °¿²·ô µ¬-®¿ © ¹':¾· ¼«s -¦§ ²¿ °»©²± ¶»-¬ ¼±¾®¿ · -»®¼»½¦²¿ò Û--·» ¦¿²·±-'¿ ¼± µ«½¸²· µ±´»¶²@ °±®½¶: ¬¿´»®¦§ò б ¼®±¼¦» °±¼¶:'¿ ±-¬¿¬»½¦²@ ¼»½§¦¶:ò Ʊ-¬¿²·» ¬« · °±-¬¿®¿ -·: ¶¿µ ²¿¶s ´»°·»¶ ©§µ±®¦§-¬¿= ¬»² °±¾§¬ò Ю¦§¶»½¸¿'¿ ¼± Ó±²¬¿²§ô ¾§ R °®¦§¶®¦»= -·: Χ¼»®±©· Ó¿´±²»ù±©·ò з»®©-¦» ¦'» ©®¿#»²·» ²·» ¼¿©¿'± ±¼°±©·»¼¦· ²¿ ©-¦§-¬µ·» °§¬¿²·¿ · ©@¬°´·©±&½·ô ¶¿µ·» ¼®:½¦§'§ ¶@ © ¦©·@¦µ« ¦ ¬§³ ³:#½¦§¦²@ò ݦ»³« ¾§' ¬¿µ· ¦¹±®¦µ²·¿'§ · ¦¿³µ²·:¬§ © -±¾·»á Û--·» °®¦§-¬¿²:'¿ °®¦§ ±µ²·» · -°±¶®¦¿'¿ ²¿ ¼©¿ &²·»#²±s ¾·¿'» -¦½¦§¬§ô °±'§-µ«¶@½» © °±®¿²²§³ -'±/½«ò Ö¿µ ³±#²¿ ¾§= ²·»-¦½¦:&´·©§³ © ¬¿µ·³ ®¿¶«ô °±³§&´¿'¿ò Þ±¶@½ -·:ô #» ¦¿ ½¸©·´: ¦³·»²· ¦¼¿²·»ô -¦§¾µ± ©®-½·'¿ ¼± ¶¿¼¿´²· · -¬¿²:'¿ °®¦»¼ Ó¿µ-»³ò ó Ö»&´· ±º»®¬¿ ²¿¼¿´ ¶»-¬ ¿µ¬«¿´²¿ô ¬± ½¸:¬²·» ¦ ²·»¶ -µ±®¦§s -¬¿³ ó °±©·»¼¦·¿'¿ò Ò¿ ¬©¿®¦§ ³:#½¦§¦²§ ²¿¶°·»®© °±¶¿©·'± -·: ¦¼¦·©·»²·» · ¦¿-µ±½¦»²·»ô °±¬»³ ®±¦&©·»¬´·' ¶@ «&³·»½¸ò ó Þ¿®¼¦± -·: ½·»-¦:ô Û--·» ó ®¦»µ' · «¶@' ±¾·» ¶»¶ ¼'±²·»ò

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!