Czytaj więcej:
Tropiciele. Podręcznik. Część 3. Klasa 3. Edukacja wczesnoszkolna okładka

Średnia Ocena:Tropiciele. Podręcznik. Część 3. Klasa 3. Edukacja wczesnoszkolna

Cykl podręczników dla klas 1-3, który idealnie sprawdza się w klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie gotowości szkolnej. Pakiet zapewnia uporządkowany sposób przekazywania wiedzy, jednocześnie pozostawiając uczniom możliwość samodzielnych poszukiwań i badań.

Szczegóły
Tytuł Tropiciele. Podręcznik. Część 3. Klasa 3. Edukacja wczesnoszkolna
Autor: Opracowanie zbiorowe
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2014

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Tropiciele. Podręcznik. Część 3. Klasa 3. Edukacja wczesnoszkolna pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Tropiciele. Podręcznik. Część 3. Klasa 3. Edukacja wczesnoszkolna Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Tropiciele. Podręcznik. Część 3. Klasa 3. Edukacja wczesnoszkolna PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: Tropiciele_klasa3_Matematyka3.pdf - Rozmiar: 4.26 MB
Głosy: 0
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Tropiciele. Podręcznik. Część 3. Klasa 3. Edukacja wczesnoszkolna PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Edukacja wczesnoszkolna Karty matematyczne klasa 3 część 3 Strona 2 Autorki publikacji 1RZL7URSLFLHOH.DUW\PDWHPDW\F]QH.ODVD&]ÚĂÊ: Beata Szpakowska, Dorota Zdunek :Vpöïpraca: prof. dr hab. Jadwiga Hanisz Z\ka] kolHjQoĂci rHali]acji ]aJaGQiHñ ] HGukacji PatHPat\c]QHj, opiHka PHr\tor\c]Qa QaG caïoĂciÈ publikacji Strona 3 – zadania z nalepkami – zadania wspierające naukę programowania ! – zadania trudniejsze Ņ &op\riJKt b\ :\GaZQictZa 6]kolQH ib3HGaJoJic]QH Warszawa 2019 W\GaQiH ,,b 2020 Strona 4 ,6%1 902119 czÚĂÊ Strona 5 ,6%1 902112 caïoĂÊ Strona 6 2pracowaQiH PHr\tor\czQH ibrHGakc\jQH: Boĝena Drz\FiPska rHGaktor koorG\Qator, rHGaktor PHr\tor\czQ\ Strona 7 , Marta Guzowska rHGaktor PHr\tor\czQ\ Strona 8 Recenzje: Arleta 3akuïa, Maïgorzata SzFzÚsna; 7oPasz Delega zaGania szacKowe Strona 9 ReGakcja jÚz\kowa: Anna .apuĂFiñska ReGakcja tecKniczna: Maïgorzata &hPielewska 3rojekt , stron\ okïaGki: Marta .rz\wiFka, Anna Wielbut 3rojekt Jrağczn\: Marta .rz\wiFka, Anna Wielbut 2pracowanie Jrağczne: (wa MarszaïDePianiuk )otoeG\cja: 1atalia Marszaïek 6kïaG ibïaPanie: 5eFontra Studio GrağFzne W\Gawnictwa 6zkolne ib3eGaJoJiczne 6pöïka Akc\jna 000 Warszawa, Aleje -erozoliPskie 9 .R6: 000090 7el: 22 2 00 ,nIolinia: 01 220 www.wsip.pl 'ruk iboprawa: 4uaG*rapKics (urope 6p z oo 'rukarnia 9,/32/ 6p z oo 3ublikacja, ktörÈ nab\ïeĂ, jest GzieïeP twörc\ i w\Gawc\ 3rosiP\, ab\Ă przestrzeJaï praw, jakie iP prz\sïuJujÈ -ej zawartoĂÊ Poĝesz uGostÚpniÊ nieoGpïatnie osoboP bliskiP lub osobiĂcie znan\P Ale nie publikuj jej w internecie -eĂli c\tujesz jej IraJPent\, nie zPieniaj icK treĂci i koniecznie zaznacz, cz\je to Gzieïo A kopiujÈc jej czÚĂÊ, röb to jeG\nie na uĝ\tek osobist\ 6zanujP\ cuGzÈ wïasnoĂÊ i prawo WiÚcej na wwwleJalnakulturapl 3ROVND,]ED.VLÈĝNL Strona 10 1 Odczytaj godziny na zegarach i je zapisz. 2 Zaznacz na zegarach podane godziny. 12 10 110 21 0 3 %aO syOZestroZy rozpoczÈï siÚ o godz. . a sNoñczyï siÚ obgodz.b. nastÚpnego dnia. 8zXpeïnġ schePat i oEOicz iOe godzin trZaï EaO. rozpoczÚcie balu zakoñczenie balu JoGzina JoGzina JoGzin\ JoGzin\ razeP: JoGzin\ JoGzin\ JoGzin 4 OEOicz Z paPiÚci i zapisz iOe godzin XpïyZa z od . do . JoGzin z od . do . JoGzin z od . do . JoGzin z od . Z soEotÚ do . Z niedzieOÚ. JoGzin\ 1. Witamy Nowy Rok 3 Strona 11 5 OEOicz Z paPiÚci i zapisz iOX PinXt EraNXje do peïnej godziny. min min min min 6 ,Oe PinXt XpïyZa od godziny . do ." :pisz ZïaĂciZe OiczEy. min min 7.47 8.00 8.17 razem: min + min = min =DSDPLÚWDM godz. Pin 7 8zXpeïnġ taEeOÚ. OEOiczenia zapisz Z zeszycie. godz. godz. godz. godz. godz. ,Oe to i Pin i Pin i Pin i Pin PinXt" 8 .törÈ godzinÚ ZsNazXje zegar ZsNazöZNoZy jeĂOi ZiadoPo ĝe zegar eOeNtroniczny spieszy siÚ PinXt" 8PieĂÊ odpoZiedniÈ naOepNÚ. 4 1. Witamy Nowy Rok Strona 12 9 3oNoOorXj oNienNa z ZïaĂciZyPi OiczEaPi. 2G JoGzin\ .00 Go JoGzin\ .4 minÚïo 40 4 minut. 2G JoGzin\ 17. Go JoGzin\ 18.00 minÚïo 1 2 minut. 2G JoGzin\ .4 Go JoGzin\ 7.1 minÚïo 20 0 40 minut. 2G JoGz. 8.1 Go JoGz. 9.0 minÚïo 0 4 minut. 10 5ozZiÈĝ zadanie Z zeszycie. 0ariXsz ZyEraï siÚ do NoOegi Ntöry PieszNa Z innej dzieOnicy Piasta. :siadï do aXtoEXsX o godz. . i jechaï PinXt. O Ntörej godzinie 0ariXsz Zysiadï z aXtoEXsX" 11 .asia 'orota i :ojteN Z noZyP roNX postanoZiOi opieNoZaÊ siÚ psaPi Z poEOisNiP schronisNX. 3rzyjrzyj siÚ grağNoZi ich zajÚÊ ZbschronisNX. ļ sprzÈtanie EoNsöZ ļ godz. .ļ. ļ ZyjĂcie na spacer z psaPi ļ godz. .ļ. ļ roznoszenie NarPy ļ godz. .ļ. pn. wt. Ăr. czw. pt. Kasia 'orota :ojteN 1a podstaZie grağNX zajÚÊ oEOicz iOe PinXt Z ciÈgX tygodnia ļ .asia roznosi NarPÚ ļ :ojteN spacerXje z psaPi ļ 'orota sprzÈta EoNsy. z O iOe ZiÚcej PinXt Z ciÈgX tygodnia spÚdza na roznoszeniX NarPy .asia niĝ :ojteN" z .töre dziecNo sprzÈta EoNsy Ze ZtoreN" 1. Witamy Nowy Rok 5 Strona 13 1 OEOicz iOe to jest dni. 2 t\JoGnie i Gni 4 t\JoGnie i Gni t\JoGni i 4 Gni t\JoGnie i 2 Gni 2 ,Oe to jest tygodni i dni" 2 Gni 2 : 7 = r 4, cz\li t\JoGnie i 4 Gni 1 Gni 4 Gni 0 Gni 4 Gni 3 5ozwiÈĝ zadanie w zeszycie. )raneN Eyï na oEozie sportowyP tygodnie i dni. ,Oe dni )raneN Eyï na oEozie" 4 1apisz iOe dni Pa Naĝdy PiesiÈc. , ma Gni 9,, ma Gni ,, ma lub Gni 9,,, ma Gni ,,, ma Gni ,; ma Gni ,9 ma Gni ; ma Gni 9 ma Gni ;, ma Gni 9, ma Gni ;,, ma Gni z OEOicz dowoOnyP sposoEeP iOe dni jest w roNX nieprzestÚpnyP. 6 2. Baśń „O dwunastu miesiącach” Strona 14 5 OEOicz iOe dni Xpïywa od stycznia rano do OXtego wieczoreP. 8zXpeïnġ schePat. 19.01 Gni Gni 1.01 .02 rano wieczorem wieczorem razem: Gni + Gni = Gni z ,Oe dni Xpïywa od ,,, wieczoreP do ,9 wieczoreP" 6 ,Oe dni trwaïy waNacje jeĂOi dzieci zaNoñczyïy roN szNoOny bczerwca a rozpoczÚïy nowy roN szNoOny wrzeĂnia" 7 8PieĂÊ w NoOejnoĂci 7$%/,&$2*’26=(” chronologicznej nabtaElicy ogïoszeñ nalepNi z inIorPacjaPi obwydarzeniach Ntöre odEÚdÈ sie w szNole ,zy. :yNonaj polecenia. z Zapisz dzisiejszÈ datÚ. z Zapisz datÚ najEliĝszego wydarzenia. z OElicz za ile dni w szNole ,zy EÚdÈ walentynNi. 8 5ozwiÈĝ zadanie w zeszycie. Karol Pa Xrodziny stycznia. 7ata Karola oEchodzi Xrodziny tydzieñ wczeĂniej niĝ syn abPaPa Pa Xrodziny tygodnie pöěniej niĝ tata. Kiedy oEchodzÈ Xrodziny rodzice Karola" 2. Baśń „O dwunastu miesiącach” 7 Strona 15 1 OElicz iloczyny. OdszXNaj oNienNa zbsylaEaPi przyporzÈdNowanyPi do nieNtörych dziaïañ wedïXg wzorX. :pisz odpowiednie sylaEy dobtaEeli podbiloczynaPi ibodczytaj hasïo. Ŀ Ŀ Ŀ  Ŀ 67O I LA KI Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ PO 6k KI RY Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ 7A )IO’ 'O ZIOM     ZIOM 2 OElicz wedïXg wzorX. 423 Ŀ 2 = 400 Ŀ 2 + 20 Ŀ 2 + 3 Ŀ 2 = 800 + 40 + 6 = 21 Ŀ 2 = 1 Ŀ 2 = 24 Ŀ 2 = 1 Ŀ = 3 OdlegïoĂÊ od doPX Pacochy do Piejsca wbNtöryP Eracia 0iesiÈce siedzieli przy ognisNX wynosiïa P. ,le razeP Petröw przeszïa pasierEica do lasX ibzbpowroteP do doPX tÈ saPÈ drogÈ jeĝeli najpierw Xdaïa siÚ do lasX po ğoïNi abtrzy dni pöěniej poszïa po pozioPNi" Odp. 4 : sali Ninowej ğlP oglÈdaïo widzöw. Kaĝda osoEa zapïaciïa zabEilet zï. ,le zïotych wpïynÚïo do Nasy Nina za wszystNie Eilety" Odp. 8 3. Baśń „O dwunastu miesiącach” Strona 16 5 Odczytaj ceny EXtöw ziPowych zapisz dziaïania iboElicz. 131 zï 234 zï 112 zï z Ile zïotych trzeEa zapïaciÊ za pary wysoNich NozaNöw" z Ile zïotych trzeEa zapïaciÊ za pary sznXrowanych EXtöw ziPowych" z Ile zïotych trzeEa zapïaciÊ za pary NozaNöw z EiaïyP NoĝXszNieP" 6 OElicz wedïXg wzorX. 420 148 · 3 = 100 · 3 + 40 · 3 + 8 · 3 = 300 + 120 + 24 = 231 · 4 = 385 · 2 = 7 7ata 7oPNa NXpiï wbsNlepie letnie zimowe internetowyP ziPowe ibletnie opony. Odczytaj ceny opon iboElicz. 202 zï 238 zï z Ile zïotych tata 7oPNa zapïaciï za NoPplet opon letnich" z Ile zïotych tata 7oPNa zapïaciï za NoPplet opon ziPowych" 8 8ïöĝ treĂÊ zadania do dziaïania Ŀ . Pytanie oEliczenie ibodpowiedě zapisz wbzeszycie. 3. Baśń „O dwunastu miesiącach” 9 Strona 17 1 PoïÈcz dziaïania zbodpowiednimi wyniNami. :pisz wyniNi do taEeli od najmniejszego do najwiÚNszego wraz zbprzyporzÈdNowanymi dobdziaïañ sylaEami ibodczytaj hasïo. Ŀ  Ŀ  ¥1,( 1,( Ŀ -('=  Ŀ  Ŀ  Ŀ G'< 1, GU!  :yniNi 6ylaEy 2 6ïXĝEy drogowe zXĝyïy worNöw soli do posypania oElodzonych drög. :bNaĝdym worNX Eyïo Ng soli. Ile Nilogramöw soli zXĝyto" Odp. 3 Otocz pÚtlami wbtym samym Nolorze dziaïania Ntörych wyniN jest taNi sam. 2 · 400 20 · 20 30 · 10 9 · 100 10 · 80 3 · 100 30 · 30 15 · 20 40 · 10 10 · 20 20 · 40 300 · 3 100 · 2 2 · 200 2 · 100 4 8zXpeïnġ piramidy. : Naĝdym oNienNX nad dwiema liczEami znajdXje siÚ ich iloczyn. 100 2 100 1 7 1 100 10 4. Skąd się bierze śnieg? Strona 18 ! 5 Ile NosztXjÈ narty" 1a podstawie informacji zapisz odpowiednie dziaïania iboblicz. :pisz ceny wboNienNa. zï zï zï z Cena nart zielonych to najmniejsza liczba trzycyIrowa powiÚNszona razy. z Cena nart czerwonych to najmniejsza liczba dwXcyIrowa powiÚNszona razy. z Cena nart niebiesNich to najmniejsza nieparzysta liczba jednocyfrowa powiÚNszona razy. 6 :pisz odpowiednie liczby wboNienNa. 100 · = 200 100 · = 400 · · · · · · 1 = = = = = = · = 1000 · = 800 7 MareN Kamil ibRomeN przygotowXjÈ siÚ do biegöw narciarsNich nabNrötNich dystansach. 1a treningX MareN przebiegï razy pobbm Kamil dwXNrotnie poNonaï dystans m abRomeN przebiegï brazy po m. Oblicz ile metröw przebiegï Naĝdy zbnich. MareN Kamil RomeN 8 -aNie liczby przyNryïy pïatNi ĂniegX" · · · 2 = 1000 z Czy zadanie ma tylNo jedno rozwiÈzanie" -eĂli nie zapisz inne propozycje wbzeszycie. 4. Skąd się bierze śnieg? 11 Strona 19 1 Oblicz cenÚ jednej masNotNi jeĝeli wiadomo ile zïotych NosztXjÈ wszystNie masNotNi jednego rodzajX znajdXjÈce siÚ w Naĝdej ramce. 54 zï 50 zï 3 zï 2 PoNolorXj na zielono oNienNa zbpoprawnymi wyniNami dziaïañ. 42 : 7 5 : 8 81 : 9 49 : 7 45 : 9 7 7 9 8 9 7 5 3 )ryderyN policzyï ĝe pod drzewami leĝy liĂci. Ilebmaïych jeĝy moĝe XNryÊ siÚ pod tymi liĂÊmi jeĝeli wiadomo ĝe do XNrycia jednego jeĝa potrzebnych jest liĂci" z Ile razem liĂci potrzeba aby Naĝdy zb jeĝy XNryï siÚ pod liĂÊmi" 4 Oblicz ibsprawdě. 72 : 8 = , bo · 8 = 72 3 : 9 = , bo · 9 = 3 5 : 8 = , bo · 8 = 5 45 : 9 = , bo · 9 = 45 21 : 7 = , bo · 7 = 21 4 : 8 = , bo · 8 = 4 24 : 3 = , bo · 3 = 24 27 : 3 = , bo · 3 = 27 40 : 5 = , bo · 5 = 40 35 : 7 = , bo · 7 = 35 12 6. Kamuflaż i udawanie Strona 20 5 :bNsiÈĝce pt. ķ¿ycie woNöï nasĵ opisano gatXnNi zwierzÈt Ntöre potrağÈ siÚ masNowaÊ oraz razy mniej gatXnNöw Ntöre XmiejÈ XdawaÊ inne zwierzÚta. Ile razem gatXnNöw zwierzÈt opisano" Odp. 6 Oblicz. :yniNi wpisz do tabeli. Ŀ Ŀ Ŀ 8 32 8 5 9 10 9 9 7 7 7 4 7 1a wezwanie lisa :italisa na leĂnÈ polanÚ przybyïo dziNöw ib razy wiÚcej wiewiöreN. Ile wiewiöreN przybyïo na polanÚ" z 1a polanÚ przybyïo wiewiöreN ib razy mniej dziNöw. Ile byïo dziNöw" z 1a polanÚ przybyïo wiewiöreN i dziNöw. Ile razy mniej byïo dziNöw niĝ wiewiöreN" =DSDPLÚWDM 'o Naĝdego dziaïania mnoĝenia moĝemy zapisaÊ dwa dziaïania dzielenia. 8 ZbNaĝdej ramNi wybierz trzy liczby ibzapisz wbzeszycie dziaïanie mnoĝenia. 'o Naĝdego dziaïania napisz dwa dziaïania dzielenia. 54, 9, 7, 5, 7, , 8 3, 4, 9, 5 6. Kamuflaż i udawanie 13 Strona 21 1 Oblicz. 8zXpeïnġ grafy. 21 : 3 = 24 : 8 = 25 : 5 = 210 : 3 = 240 : 8 = 250 : 5 = :3 : : 210 240 250 · ·8 · 2 :bszNole Marcina odbyï siÚ NonNXrs przyrodniczy. :ziÚïo wbnim Xdziaï dziewczyneN ib razy mniej chïopcöw. IlX chïopcöw wziÚïo Xdziaï wbNonNXrsie" RozwiÈzanie przedstaw nabosi liczbowej iboblicz. 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 10 liczba dziewczyneN liczba chïopcöw Odp. z Oblicz ile dzieci wziÚïo Xdziaï w NonNXrsie. 3 :pisz liczby do tabel. 6 4 180 120 160 140 100 :2 360 240 120 150 180 210 270 120 :3 14 7. Kłamstwo ma krótkie nogi Strona 22 4 KoleNcjoner miaï 180 znaczNöw zbmotylami. 1abNaĝdej stronie Nlasera XmieĂciï po 9bznaczNöw. 1a ilX stronach Nlasera zmieĂciïy siÚ te znaczNi" Odp. 5 KXrtNa narciarsNa Nosztowaïa 240 zï. Pobprzecenie byïa 2 razy tañsza. Ile zïotych Nosztowaïa NXrtNa po przecenie" Odp. ! 6 :pisz wboNienNa znaNi · : lXb = aby powstaïy poprawnie zapisane dziaïania. 9 40 360 5 100 500 60 6 10 450 5 90 640 8 80 270 3 90 80 3 240 320 8 40 30 3 90 7 Ania wbciÈgX tygodnia przeczytaïa 140 stron NsiÈĝNi. Ile stron dziennie przeczytaïa Ania jeĝeli Naĝdego dnia czytaïa tyle samo stron" Odp. z Kiedy Ania sNoñczy czytaÊ NsiÈĝNÚ jeĝeli wiadomo ĝebdobprzeczytania zostaïo jej jeszcze 140 stron i bÚdzie czytaïa codziennie tyle samo stron ile czytaïa do tej pory" Odp. 7. Kłamstwo ma krótkie nogi 15 Strona 23 1 Oblicz. OdszXNaj w tabeli wyniNi i odpowiadajÈce im litery. Wpisz litery wboNienNa. Litery czytane od göry do doïX w Naĝdej NolXmnie XtworzÈ hasïo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A k B C m D E } F G H I J K L ’ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 M N ” O Ó P R S ¥ T U W Y Z ½ ¿ 2 · 7 = 14 K 6·3= 4·7= 13 · 2 = 1 · 12 = 24 : 2 = 4·5= 28 : 2 = 56 : 8 = 14 · 1 = 52 : 2 = 23 : 1 = 2·8= 1 · 17 = 5·6= 3:3= 9·3= 87 : 3 = 34 : 2 = 2·9= 6·2= 4·3= 42 : 6 = , 49 : 7 = 2 Pani Dorota wymieniïa wbbanNX banNnot 200 zï na banNnoty dziesiÚciozïotowe. Ile banNnotöw otrzymaïa pani Dorota" Odp.: 3 PanX ZenNowi wypïacono wbNasie 180bzï banNnotami dziesiÚciozïotowymi. IlebbanNnotöw otrzymaï pan ZeneN" Odp.: 16 8. Nikt nie lubi być okłamywany Strona 24 =DSDPLÚWDM Aby zapisaÊ wyniN dzielenia liczby przezb10 wystarczy zbdzielnej XsXnÈÊ jedno zero. 4 Oblicz. 220 : 10 = 460 : 10 = 300 : 10 = 330 : 10 = 270 : 10 = 420 : 10 = 180 : 10 = 500 : 10 = 680 : 10 = 5 OdNXrzacz NosztXje 400 zï. Za odNXrzacz moĝna zapïaciÊ w 10bjednaNowych ratach. Ilebzïotych wyniesie jedna rata" 400 zï Odp.: =DSDPLÚWDM 1 dag 10 g 6 Napisz ile to jest deNagramöw. 50 J = 520 J = 70 J = 350 J = 600 J = 260 J = 7 Do 10 jednaNowych torebeN zapaNowano 3 Ng ryĝX. Ile deNagramöw ryĝX byïo wbNaĝdej torebce" Odp.: 8 Zosia pociÚïa 2 m wstÈĝNi na 10 röwnych NawaïNöw. Ile centymetröw dïXgoĂci miaï Naĝdy NawaïeN wstÈĝNi" Odp.: 8. Nikt nie lubi być okłamywany 17 Strona 25 1 PoïÈcz dziaïania zbodpowiednimi wyniNami. 280 : 4 420 : 10 450 : 9 360 : 4 550 : 10 50 70 55 42 90 2 KaczNa waĝy 200 dag. KXrczaN waĝy 2 razy mniej niĝ NaczNa. Ile Nilogramöw waĝy NXrczaN" =DSDPLÚWDM 1 Ng 100 dag 3 ZbNXNXrydzy zrobiono 6 Ng popcornX ibzapaNowano go po röwno dob60bpojemniNöw. Ile deNagramöw popcornX byïo wbNaĝdym pojemniNX" Odp.: 4 PlecaN Kasi zbNsiÈĝNami waĝy 4 Ng. PlecaN bez NsiÈĝeN jest 10 razy lĝejszy. IlebdeNagramöw waĝy plecaN bez NsiÈĝeN" Odp.: 5 Oblicz. 200 : 100 = 300 : 300 = 400 : 40 = 400 : 100 = 600 : 300 = 500 : 50 = 500 : 100 = 900 : 300 = 300 : 30 = 18 9. Oto jest Kasia Strona 26 6 Wpisz wïaĂciwe liczby. 400 : = 20 800 : =1 500 : = 10 200 : =2 600 : = 30 100 : = 10 200 : =1 400 : = 10 600 : = 20 7 Za jednÈ minXtÚ rozmowy wbkrajX wbpewnej sieci komörkowej trzeba zapïaciÊ 20 razy mniej niĝ zabrozmowÚ poza granicami Poza UE WbkrajX Unii EXropejskiej. SMS krajowy röwnieĝ 1 min kosztXje 20brazy mniej niĝbwysïany poza 4 zï rozmowy UniÚ EXropejskÈ. Oblicz ilebgroszy kosztXje 1bminXta rozmowy ib1bSMS wedïXg stawek SMS 2 zï krajowych i wpisz wyniki do tabeli. ! 8 Narty kosztXjÈ 700 zï. Za takÈ kwotÚ moĝna kXpiÊ 10 kasköw. Gogle kosztXjÈ 2 razy mniej niĝ kask. Oblicz ile zïotych trzeba zapïaciÊ razem za narty kask ibgogle. 9 Kasia Ewa i Antolka jednego dnia obejrzaïy trzy takie same ğlmy obzwierzÚtach. Kaĝda dziewczynka oglÈdaïa ğlmy wbinnej kolejnoĂci niĝ jej koleĝanki. Wbjakiej kolejnoĂci dziewczynki mogïy oglÈdaÊ ğlmy" UzXpeïnġ tabele nalepkami. Kasia Kasia Ewa lXb Ewa Antolka Antolka 9. Oto jest Kasia 19 Strona 27 Witajcie Przyjechaïam dziĂ w odwiedziny do pewnej Noni na tropie dziewczynki ktöra jest dobrÈ XczennicÈ ale ostatnio ma trochÚ kïopotöw. Pomöĝcie mi rozwiÈzaÊ zadania a poznacie tÚ dziewczynkÚ i jej rodzinÚ. Zadanie 1. PoïÈcz kostki domina tak aby na jednej kostce znajdowaï siÚ wynik mnoĝenia abnabdrXgiej byïo Xmieszczone odpowiadajÈce mX dziaïanie. Odczytaj imiÚ dziewczynki z liter widniejÈcych przy poïÈczonych kostkach. K B A O 40 4·5 30 5·8 42 3·6 15 S R I Z 64 6·7 6·6 81 8·8 72 6·9 12 & A D 5·5 14 9·8 27 4·6 Zadanie 2. Wykonaj dziaïania i wpisz wyniki w zielone okienka. PonXmerXj wyniki od najmniejszego do najwiÚkszego i odczytaj z sylab jaki kïopot miaïa dziewczynka. 10 Ŀ 10 20 Ŀ 30 200 : 1 700 : 1 600 : 2 40 Ŀ 20 200 Ŀ 2 300 Ŀ 3 250 Ŀ 2 O &, .’A Z MA ./A ’A 6< 'Z,( 20 9. Oto jest Kasia

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!