x

Szczegóły
Tytuł x
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

x PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd x pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. x Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

x Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 WNIOSEK O REJESTRACJĘ W PROGRAMIE BIAŁOSTOCKA KARTA DUŻEJ RODZINY Wypełnia pracownik Urzędu Numer sprawy Imię, nazwisko i adres proszę wypełnić drukowanymi literami. Ulga BKDR Termin ważności Lp. Imię / imiona i nazwisko Nr PESEL Numer Białostockiej Stopień Ulga BKM uprawnienia Karty Miejskiej pokrewieństwa Wypełnia pracownik Wypełnia pracownik Urzędu Urzędu 1. Wnioskodawca 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oświadczam, że: 1) wszyscy wyżej wymienieni członkowie mojej rodziny zamieszkują na terenie miasta Białegostoku oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, 2) zapoznałem/am się z Regulaminem wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o zmianach w statusie mojej rodziny powodujących zakończenie udziału w Programie. …………………………………………………. (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Strona 2 Adres zamieszkania (do korespondencji) : Ulica: ………………………………………………………………………………………………………… Nr domu: … Nr lokalu: ...... Kod pocztowy: ……………… Poczta: ……………………………………… telefon kontaktowy : ………………………………… adres e-mail ………………………………………………. Informacja o przetwarzaniu danych, wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L.2016.119, str. 1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie RODO. 1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok; 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: [email protected]; 3. Dane osobowe są zbierane w celach ewidencyjnych i obsługi realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie "Białostockiej Karty Dużej Rodziny" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały NR XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny”, uchwały NR XII/134/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu „Białostocka Karat Dużej Rodziny”; 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka (podopiecznego): dane identyfikacyjne - imię i nazwisko, dane adresowe, kontaktowe, data urodzenia, Nr PESEL, nr dokumentu tożsamości w przypadku nieposiadania nr PESEL; 5. Dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania; 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do uczestnictwa w ww. programie, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym uczestnictwo nie zostało przyznane, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do uczestnictwa w programie stała się ostateczna; 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9. Dane osobowe zostały pozyskane od rodzica (opiekuna prawnego), wnioskodawcy, w przypadku dziecka pełnoletniego; 10. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie "Białostockiej Karty Dużej Rodziny". Podanie dodatkowych danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji; 11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. …………………………………………………. (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Uwaga o dołączanych dokumentach Przy składaniu wniosku należy okazać: 1) w przypadku rodziców/opiekunów prawnych – dowód osobisty wnioskodawcy; 2) w przypadku rodzin zastępczych – kopia prawomocnego orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowy z Prezydentem Miasta o ustanowieniu rodziny zastępczej; W przypadku większej niż sześcioro dzieci, należy wypełnić dodatkowy formularz.

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!