wos

Szczegóły
Tytuł wos
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

wos PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd wos pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. wos Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

wos Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Strona 2 POTOEemiemrtematyc.no - geogrrficzne Polski rozciaigtosirriwnolézmikowz Jastrzqbiagéra RO"iRJ%5ÉpÑodmik0wr szerokosrigeogrrficznr ' ' N 540501N 18018 E - , a- Ten R § E- ° - oltugosigeogrnfic >man "" " "" "" " " " 52051 'N 14%7 'E , • Piontek q.mw.m.ae 17111km Rozciouojosi potudmiowr - 5%5 ' § Inhale Bogo 5052W 24%9 'E, w Kosi nie Np 14 = Rozciaigtosiréwmoleémikowr ' - 1002 Opotomek 49%0'N 22051 't , komsekwemcjepoto-ienispotudnikowe.gs Polski 22 V1 . Irjz-micowamieka.to padania → ÷÷÷ . promieni stone czmych • - • Irjz-micowamiedtugos.ci/-rwrmirdnirimocy 22.1-a Konsekwencjepoloéeniarriwnoleémikowego Polski → • Rijn ics-wsc.hn/uizrchoolusToric2 koine stvefyczrsowefri nicnczrsuwPL-hdmimi8sekumolst.es • . skriugokruohswe Teisseyr-e-Trnistr-strukturrtektsmiczmzzbuobwn.mn Tereza +t-.cn yg zestrrych ptytnskrtmrgmowy Platforms mssywkrystrliczny Platforms wschordmioeuropejskr { ( Mrsywkrystnliczmy Archrik.pro/-erozoik-)przykrytypTytqosndowq " - www.p.gg , , Platforms wsch.no/mioeuropejskr-ch..arskteryzujesiewzniesienirmi do 500m , (fetobwsmieprleozoiczme) obmiéemiami 2km do wmrsywiekrystalicznym 1. wymiesieniemrzurskie hÉ¥ 2. obmiiemieperybrttyckie 3. obniéenie podlaskie 4. strukturaerqbowa podlaska - lubelskr 5. roiw Mazowiecka Lubelski - pokrywsosrdowa-miesfrtobwsmeskrtyos.rs/ouepowstrTe w E.li?H-kvystslicznepodToze-powstrFeiwielokrotm ↓ 500m > prleozoiku mezozoikuikenozoikv , iefrtdowrmewproterozoiku t skriymngmoweimetrmorficzne ?⃝ ?⃝ Strona 3 do wamir paleozoic zme.fpitmocns-zachodmin.srodkown.sudety , pas wyiym) ↳ orogemeznkaledonisks-ihercy.ms ka - ojiry / sudety i Gñvyswiqtokrzyskie) ◦ mom ok tiny /przeolsuoleckr 51 qsko Krakowski ) • - , • Miiecki (Szczecin's ke Mogi / em'sko , - took kr , miechowskr , bvzeimn) waty (pomorski Kujawski potuolmiowo polski ) • , , FAT dowamiaalpejst.ie/poTudniowo-Polskr) ↳ Mezozoik poczqtekkemozoiku-kolizjn-piytyrfvykrniskiejzpty.to euroazjntyckar i , ↳ AM (1. Karpaty Karpaty ) orogen ezralpejskr 2. - wewm zewm Drsieje geologic one Polski t.pro/-erozoik : • Nojstrrsze skrtneformnacjefskrty.me/-amorficzne)-7gnejsyitupki Krystal iceme • Podtoée platforming wschodniseuropejskiej 2. Era Paleozoiczmaa : • orogemezakaledoniskaihercyñskr fragments suoktiwigiryswiqtokrzysl.ie → • tramsgresjemorsl.ie • ohsiatislmosiwulkrmicznrwsuoletrch • poktadywqglrkrmienmego • got Kamienna 3. Ers Mezozoicz me : • trans gresjemorskie • tworzenieskntosrobwychoczerwomymzrbsrwie.mil powstrmiepoktroti wwrpiezyslpejskiej emi.pocza.tk • orogen 4. Era kemozoiczma sfatdowamieiwyp.iq/-rzenieKszsprdliskrprzedkarprchieq.rs rpa .Neogem-powstnmi-e ◦ ↳ powstrmiezt.si gipsu , soli sirrki , weigh , brumntneyo • Plejstocem - mssumiqcie sie lapbbolu • holocene - 2am ikmiecieloobwcow , powstrnie more Batty chiego t­ Strona 4 2TO-zsmagmo.ve/dajkiiBrtolity,lakolity,bpolitgisi /let %toÉe magromrolzemiesurowcowmatyleduéych - , abysieichwyolobycie 250in 0520/owe / wysndoweieiytoweigmirzoloweipokirobwe ) gmiAzd~ :¥•÷§¥i jyy ÑʳP 'D poking " "" srdczewki POdziatsurowciwmineralmyohzewzgle.edu Mr Ynrstosowsmie 1. Emergetyczme 4. Skalme wqgielkrmienmy - fips wqg.ie/brunrtn -ropamaftowr - - Amhyolryt - gazziemmy ksmiemieolrsgowe - - - kredr 2.ME/-aliczne-Glimy ily - - Rudy : - tupki • mieslzi - kaolin cymko Skrlemie - • - • itowiu ◦ Éelszr - piaski -21-01-0 Ewing - Nikiel pirsknwce - - - Selen - Wanna/ - Kobalt - Molibdem - Karim 3. Chemie > me - biarkr - Srilkrmiemnr p o t r s owo - m s g m e z ow - b a r y -f h .o r g -fo s fo r y t - Sole y­ o­ t­ /­ Strona 5 Wiystqpowaniesurowcéwemergetyczmych wystqpowaniesurowcowchemiczmy.ch 5- neogem \ 3- R☐pamaftowʳ " Perm 1. Wqgiellkamiennyfksrbom) t.si/krmiennrfperm1-LubeIskiezagTqbiewqgbwe - KIMIEÑ Pomorski _ pogsrzekrrprcb.ie/Wieliczkn,Bochnir) ) - Grirmoslqskiezagtqbiewqgbwe - Dm◦BÑtYku pojezierzekujzwsl.ie/kToolrwr.imowrocErwl - - Dotmoslaiskiezagiabiewqgbwe - Wielkopolska I. Sotpotrsowr I. Wagielbronrtmyfneogen ) _ - Bdkarprcie - Yatsko pucks - Betchatéw h.GAZZiemmyfneoseniperml3.sisrb.rs/meogem1 - Bogrtymir - Wielkopolska - kotlimaszndomierskr /Tarnobrzeg ) Konin kotlimrsrmdomiersketubrooiwlh.fosf.ir - - Gobin Amnopol - - Wiystqpowamiesurowcéwmetalicznych Wiystqpowaniesurowcéwskalnych 1. Ruolyiselazrfproteroaoik ) 3. Ruolycynkuiotowiu Arias ) t.kumiemiedrogoweibudowb.me 3. Gipsy ojéryswiqtokrzyskie wyiynrsbyskr suolety Nieckrmiokiñskr - - - - suwrtki Dolny 's /ask - - - creqstochowr - Karpaty Iqczyca Goiryswiqtskrzyskie - _ 2. Rudy mieokilperm ) 2. Gravity ↳ juisieniewydsbywr przedgirzesudetow-Bolestrwieciatotory.ie rsagtabielubinisko gtogowskie - - - Strona 6 Caymmi hi rzeébotwérczew Po /see 91,3% powierzchmi - Polski to obszaryponiéej 300m kieolys 8,5% Jeremy - ma wysokosci 3001000mm p.mn . 1. Duchy go-rotwircze-potudmiowrcze.si Polski 2% - Jeremy owysokosci pond 1000m m.p.sn 2. laiddid i wooly pdodowcowe-5rodkowripifmocnrcze.si Polski • Najniéej potoéonemiejscewpolscezmajoluje sie ma teraz Iotawach Wis / any oh w Mqrcqcimie -2,2m p.p.sn 1. Grswitrcyjmeruchymssowe 2. Wooly ptynqceiwis.fr • Najwyészym pumktemwpolscesqrysg-24ggmm.p.am 3. Fate i / morski prop 4. Deirtrlnosi cztowieka Pssowosérzeébyteremu Polski 1. Pss pobr-zez.ly/p.szczeciniskie,koszrliniskieigdnniskie,iuTnwy wish my ) • Nieduiewysokoscibezwgleidme • wystqpujqriz.me/-ypywybrzeiyidepresje Rozciqgr sie prado/ Redy teby • ima - CJÑ - ◦ kres ◦ chtodzemirklimn.tv ipowstsnia 2. Rs pijezierzy (Poj Mazurskie Bj pomorski Bj Wielkopolski . , . , . , ) laidolodu . wystqpojqgtrzymrrzutswe.msremy / vine skrtyosrobwe • , Interglacial okresocieplemirklimrtuiroztopiemir.wystqpuja.li Najwyészewcmiesiemie Wieéycr /329m ) - • m.p.mn - came jeziorrpobslswcowe toadstool u 3. Prs nizim (N Mazowiecka N Slasher N pitmocmo podlaska) . , . , . wysokiscimieprzekrrczrjq3DDmm.p.vn miewielewzniesieni • , • Wystqpuje wide prods /in piytkichiszerokichoblimrzeczmych.wydmyisridla.ba i we Strona 7 4. Pss wyiy.in/W.Krrkowsks-Czqstioohowskr,W.MnTspdskr.W . Lubelski,W.5lqskr ) • Najwyiewzmiesiemie-tysicrfblhmm.p.mn) ystqpujqwqwszylessowe.wspienmeformyostrincowe • 5. Past.at/imfkoHinn.5snobnniersks.kotlinroswiacimaskr) • Miepkyprsemwyéymirkrrprtrmi Terenyroiwmimme frlisteorazpirskswyée • , Potoyczomerowemtektomiczmgm ktivegodmemptyniewisI.co.jp • , . hear . Siwirolectwemzlodowrcem say : 6. Pss go.ir/Karprty,Svdety ) • kottypobdowcoweipowstniewmichjeeiorn • Nsjwyészeprsmoksrpnt Tatry - cyvkowe • wysokogirskzrzea.br/-eremu(duiew.wzglqdne,ostregrzbiety , stromestoki/ • Doling U ksztrttme - • Nrjwyiszymwzniesiemiemsudetiwjestsmieékr 602mm.pm ) • gtazymrrut -y " ↳ " " "" " " """" "" "" " "" "" "" "" ↳ """ % """ " " →_ F- ʰ¥ aa§ ¥ nmm÷&•q¥. 1. I/ H •. %FkHks EBaya§ Br %khqFI EBBir→g.a> aggravator ↳ _fSTTffD0Tgg Ibobwrcemiesrodkowopdskie3.LK/swacemie pétmscnopolskie ootwrecemiepotuotniowopslskie - Nieobtarttylkoobsudetikarpat-brtrey.mn/siemrsudetrch iwyiym.ch Osirodkrmisqpsbrceéripojeeierzr - 05roolkiipobreein.pojeeiercr.mieimy.wyiy.my 05rodkiipobrzeizpojeeierzrimizi.my Nr mizinnohosndyzez.si#owopo1skiegskot/imy - - - , Nrpowiercchniosrolyzezpotudmiopolskiego - Rzez-bamtoobglag.rs/mrfpje-cierzn1Rzez-brStarogIacja/mr( perygb.gs/mr/-wie1ejeciorpobobwcowych vzez-bszder.ro/owamr-Nrwyiymrchipodmoiischgo-r-lessy - wgo-rrc.hu/-worzyTysie/odowceg5rskie-gestr-siec- duiedemiweb.ge mnteoleniwelrcje - - - brakjeciorpobobwcowych.tn/-ry.Bsbizg5rr scybkopiymqcychrzek - • Krrkomosze (vktadp.ro/-udmikowy) Glina domimujqcrskrtz Jeeioracyrkowe - - - Doling b- ksztnttme grnniqturmie , Dizopinskuiiwiruwprnolslimrchipsamdrowych kottyloobwcoweigotsborzr - - Strona 8 > Polska potions jest nnigokyrozlegtym lqdem f ocean em a K/i met Polski - Umirrkowrnyciepiyprzejsciowy 1. Caymmi hi klimntotwércze w Polsce a) Szevokisigeogrrficznr b) obecmos-icieptegoprqdupitmocm.at/rmtyckieyo c) odlegtosiodocermufcrchod-mmiejszermph.tv sly temp wyiszrsr , . temp pswietrzr wiecej . , sprain ) d) uksc.tn/tswrmietevemu(obecmos-ig5rodcimrodpolskimrsy pswietrznz Afvyki) e) pokrycieterenulwpiywr mr Klimt loknlmy ) 2. Gtéwme cechyklimntu Zima ( 0°C ) < - 5r . roam temperature : 8,7°C przeolwiosnie (0-5 C) ' Przewrgr wirtriwznchoolm.ch Wiosmr (5-10 C) ' - Lrt 1>1511 . - 6 klimntyczmych pair roku jesien-ho-5.cl przeolzimie /5-O' C) 5r 600mm opndy - roczme : Rockford temperature wlipcu 3. Temperrtvvy powietrzr - tester my utoiome riwmsleimikows Najwyisze temperrturymrnizimrch (18 C) ' - Czymniki Uksztnttowrmieteremu mrsypowietrzrzmrdmorzriibsijeziormnpojezierzr.ch - : , , wysokos-im.p.mn Rockford temperature wstyczmiu - mrjwyésin temp ( . > O' c) jest mr pin - arch W przesuwrminsiemrwschridtemp.mn/eje(pTm-wsoh -4 C) - mine - Czymniki odlegtosiodzbiormikrwodne.gs wysokos-im.p.ms - : , 4. Openly Roz kind sunny op-edéw roczmej - lzohiety mrjouuktnslriwnoleimikowy To party Mrjmizsze wkn.vprts.ch/110Omm)orrzbrzegimorzr - ↑ - ↓ oproly Mr mizimie Lubelski ej , Mazowieckie Wielkopolskiej , , pojezierzu Wielkopolskimi Kujawski m - Czymmiki : Vksztnttowrmieterenv Nizimy . . say wciemivoprdowymwemiesieniczotowomsvemowy.ch ◦ , Strona 9 6. Rozktnolwirtrriw 5. Rockford rocemej amplitude w Pol see Najwyiszr amplitude jest - Mr wschookie 222 ( / - W mine przesuwrmir sie Mr Zach Sol , mrleje - Nrjmiészr amplitude prey wybreeéu 118 'Ll Ceymmiki obecmosi mnptywcieptegopowietrzr.wysokos-im.p.mn - : moron , - Najwietrzmiej jest w gérsch , Mr pobrzeiukrszubskim , ejigrnnicyz.li/-wq7.RozkTrolokresuwegetrcyimeyswPol M . Wielkopolski see - Najoltuiszyokreswegetscyimymrzrchookieim.slqsb.ie (22501mi) - - Nrjkrritscy wgérrch 1180) i pin - wsch 12001 - 12ymniki : roams temperature ÷] 8. Mrsypowietrzr mad Polska a pagoda 4- 10% (ppm ) powietrzepohrmemorski (Ptm Athntyk) - a) Intern : ochtoskemie znchmurzenie , , openly b) zimoy : ocieplenie oprsly , (PPH-powietrzepohmekmtymemtdnefE.ws chi AHN Ppm {µ, a) Intern : ciepio , stoneamie " Ppv . b) zimai.si/nemrozy,sTomecznie 45-60 30 - hot ' (PA ) powietrzerrktyczmepcennnvktycznyiptmskrmdy.mn - win / 2) Wissman jesiemiqiprzymrozkim.im i , , man , , ,.me,,m, ④2m ) - powietrzezwrotnikowemorsk.ie/Azovy,morze5rriokiemne ) a) Intern : vpntyiburze b) rgwnttowmrodwili (RZK ) powietrzezwrotnikoweteomtymemtnlme /Air mmiejsin pin Afv) - , ifµ . PK a) Wissman wysskie temperntury : 1- 1 . b) Intern : uprtysusze c) jesieni : ciepinstomec-im~pogodybrrkspnd.su/Bnbie Into ) Strona 10 % sobywodme Polski 1. Bilrmswoolmy 2. Sieirzeczmrw Police Polski Bihms wool my - stosvmek prcychodéw wroku i rozchootiw 99,8% Polski zmrjolujesiqwzlewiskv Morn Brttyokiegs , hydrologiczmym . nie Wielkie fragment to zlewiskr moron pitmocnego i czrrnego . a) Przychody 89% powierzchni to olorzecer Wisty Dalry i 1. 37,4% openly rtmosferyczme 7. 5% done can reek preymover 2. Doptywrja.ie rzeki b) wpolscemrja.us/-rij5mieims-deszczowy1.Pnrowrmie Roach only Rzeki 2. Sptywpowiercchmiowy i oolptyw podziemmy c) Retemcjr 1. powierzchmiowr i glebowr 2. grunt own 2. Powosleie w Polsce vlewrmi sprolowo - mnwnlme : spowodowrmeojwnttowmymi Ordowe spowodowrmedtugimiopndnmi.RO#opowe-spowodowr ◦ lewme : opndswo.ro > topniemiemsmiegumnwiosmezrtorowo-svy.i5ryz o me we : spiqtrzemie wooly przez Zatorowe zatorowo-bdoweizntorowrmiekovy.tn przezkry 10010 we • sztormowe-spowodowr.me wttoczeniem wooly movskiej do ujscirrzeki i znhnmowrnir jej oolptywu Strona 11 Jeziorrw Pot see Jeziormosi procentowyudeintjeeiorwogilmejpowierzchmil.ch - ↳ rrrkterystykr jezior ↳ mijwieekszr w B /see Mr pojezierzumnzursv.im - 7% mrjwiqcej jezior mr pomorski m A. Jeziorrpolootwcowe a) Moreno we /5mi rrolwy , Mr mry , Niegocim / - Okie , ptytkie , urozmniconr linin brzegowr . → wypetmiemiewsdq 01mn more my b) rymmowe / Hornier Gopto Jeziornk ) , , wydtuiomyksztñtt gtqbokie - wypetmiemie wooly , → rynmy polodowcowej utworzomej , preez woke pod /gob/ dem ◦ c) cyrkowe (Czarny stew Wielki stnw Morty staw) , , Mate Strome zboczr , rgtqbokie - , d) Dczkrpsloolowcowe mate , ptytkie owning ksitntt - , B. In me a) deHowe (Drums olqbie) , odptywwodyekory.tn do zrgtqbieñ terence - piytkie Banks powstnjqprzykoryciedviejrzekiwjejdela.ee → → . b) Zrko /owe (Czernin kowskie Wihnswskie krmionkowskie / , , poolToi n e czrsemzrg.iq/-e-7Ookiqteolawmemerndvy - , c) krrsowe (krrsme Peres por , V5ciwierz ) , Marie , ptytb.ie wypetmir zagtabieminmrskutekrozpuszczenizskntwrpiemmy.ch Words - → d) przybrzeimeftebsko Gardens , Jrmno) , rozleg.ie , ptytkie stone → Downe zntoki odciqte przez pirszczysty wat - , , e) sztucz fmp SotirisKiel me . - me vzekrch Strona 12 2. Funkcjejezior A. Prcyroolmicze - zbiormikivetemcyjme-m.agrzynowrmiewodyzoprdo.ir odolrniewczrsiesuszynlbobrrierrprzeciwpowsokiowr - > Siedliskowr 5rodowiskodoiycinrybiimmychorgrnizmo.ir - - - klimntotwrirczr - ksztnitujqmikroklimnt - krnjobrnzowr B. Spoteczmeigospodrrcze C. Turystyczme - komumrlnr-obprowrdzrmiewodyiodbirirscieko.hr - rekrencyjmo turystyczmra - - Érrioltopotowuryb - sportowr preemysiown-chiodzemiererktoro.ae/ektrowmi-rohniczr- - mrwrdninniep.nl pojemiezwierzqt , komunikrcyimr-zeglugrsr idlqdowr-emergety.am - - 3. Szituczmezbiovnikiwoolme 1. J.wioctnwsl.ie Wish - F. b. Goczntkowskie - Wisin I. I. Zegrzyñskie - Narew 8. I. Muchnvskie Soir - B. I. Rnbn 3. I. Jeziorski Warts - Dobczyokie - 4. t.Dtmuchowskie-Nysnkisdzkrld.tczovsctynisk.ie Dunajec - 5. t.Nyskie-Nysnktodzk~M.J.Roinowsb.ie Dunajec - 6. I. Twnwskie - Mlrinpanew III. Solimskie - San

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!