koralina

bjb

Szczegóły
Tytuł koralina
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

koralina PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd koralina pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. koralina Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

koralina Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 10142.3ETsDHbQXSp O C 10143.3ETsDHaQXSp MENU 10143.3ETsKDHaQS 10143.4ETsDpHaQaXSp 10143.4ETsDpHbQaC 10143.4ETsDpHaQaS 10143.3ETsDpHaQXSp 10143.4ETsDpHaJVQaXSp 10143.4ETsDpHaJVQaS 10143.3ETsDpHaQS 10143.4ETsDpHaJVQaW INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO DO ZABUDOWY Piekarnik uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji IOAK-2141 / 8052843 (03.2018 / v3) Strona 2 SZANOWNY KLIENCIE, Piekarnik Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze­czy­ta­niu instrukcji, obsługa piekarnika nie będzie problemem. Piekarnik, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod wzglę­ dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych. Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt­ko­ wa­niem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypad- ków. Uwaga! Piekarnik obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszeją instrukcją. Piekarnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia­ ła­nie urządzenia. Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe - za­dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc. tel. 801 801 800 2 Strona 3 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje.........................................................................................2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania........................................4 Jak oszczędzać energię...........................................................................................6 Wycofanie z eksploatacji.........................................................................................7 Opis wyrobu.........................................................................................................8 Charakterystyka wyrobu......................................................................................9 Instalacja..............................................................................................................11 Montaż piekarnika.................................................................................................11 Przyłączenie piekarnika do instalacji elektrycznej.................................................12 Obsługa...............................................................................................................13 Przed pierwszym włączeniem piekarnika..............................................................13 Działanie programatora i sterowanie piekarnikiem.................................................14 Pieczenie w piekarniku-porady praktyczne......................................................22 Potrawy testowe.......................................................................................................25 Czyszczenie i konserwacja piekarnika..............................................................27 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych..........................................................32 Dane techniczne..................................................................................................33 Gwarancja, obsługa posprzedażna...................................................................34 3 Strona 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką. Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytko- wania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru. Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika. Dostępne części mogą stać się gorące podczas użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia. Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­czą­cych lub ostrych metalowych przed­mio­tów do czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może dopro- wadzić do popękania szkła. 4 Strona 5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elek- trycznym, przed wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić się, czy sprzęt jest wy­łą­czo­ny. Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą. Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy pamiętać, że para w zależności od temperatury może być niewidoczna. l Należy, zwrócić uwagę, aże­by drob­ny sprzęt go­spo­dar­stwa do­mo­we­go wraz z przewodami nie dotykał bez­po­śred­nio do roz­grza­ne­go piekarnika, gdyż izolacja tego sprzę­tu nie jest odporna na działanie wysokich tem­pe­ra­tur. l Nie należy po­zo­sta­wiać piekarnika bez nadzoru podczas pieczenia. Oleje i tłuszcze mogą ulec zapaleniu wskutek przegrzania. l Nie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarnika naczyń o ma­sie prze­kra­cza­ją­cej 15 kg. l Zabrania się użytkowania piekarnika niesprawnego technicznie. Wszel­kie uster­ki mogą być usuwane wy­łącz­nie przez osobę po­sia­da­ją­cą sto­sow­ne upraw­nie­ nia. l W każdej sytuacji spo­wo­do­wa­nej usterką techniczną, należy bez­względ­nie odłą­ czyć za­si­la­nie elek­trycz­ne piekarnika. l Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zapro- jektowane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy uznać za niewłaściwe i niebezpieczne. 5 Strona 6 JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ Kto korzysta z energii w lStaranne za­my­ka­nie drzwi pie­kar­ni­ka. spo­s ób od­p o­w ie­d zial­n y, Ciepło ulatuje poprzez znaj­du­ją­ce się na chroni nie tylko do­m o­w y uszczel­kach drzwi­czek za­bru­dze­nia. Naj­le­ budżet, lecz działa świa­ piej jest usu­wać je od razu. do­m ie na rzecz śro­d o­w i­ ska na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go lNie wbudowywanie piekarnika w bez­po­ po­m óż­m y, oszczę­d zaj­m y śred­niej bli­sko­ści chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek. ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się to w nastę- Zużycie energii elektrycznej przez nie nie­po­ pujący sposób: trzeb­nie wzrasta. lUnikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia do przygotowywanych potraw”. Nie otwierać niepotrzebnie często drzwi pie­ kar­ni­ka. lUżywanie piekarnika tylko w przy­pad­ku większych ilości potraw. Mięso o wadze do 1 kG daje się przy­rzą­dzić oszczędniej w garnku na płycie kuchennej. lWykorzystanie ciepła resztkowego pie­ kar­ni­ka. W przypadku czasów przyrządzania dłuż­ szych niż 40 minut bezwzględnie wy­łą­czać piekarnik na 10 minut przed koń­cem przy­ rzą­dza­nia. Uwaga! W przypadku zastosowania pro­gra­ma­to­ra nastawiać odpowiednio krót­sze cza­sy przyrządzania potraw. 6 Strona 7 ROZPAKOWANIE WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI Urządzenie na czas trans­ To urządzenie jest oznaczone por­tu zostało za­bez­pie­czo­ne zgodnie z Dyrektywą Europej- przed uszko­dze­niem przez ską 2002/96/WE oraz polską opa­ko­wa­nie. Po roz­pa­ko­wa­ Ustawą o zużytym sprzęcie niu urzą­dze­nia pro­si­my Pań­ elektrycznym i elektronicznym stwa o usu­nię­cie ele­men­tów symbolem przekreślonego opa­ko­wa­nia w spo­sób nie kontenera na odpady. za­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku. Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska po okresie jego użytkowania nie może być na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku umieszczany łącznie z innymi odpadami po- i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem. chodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu po­li­ety­le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ elektrycznego i elektronicznego. Prowadzą- ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, od dzieci. sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpo- wiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzę- tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebez- piecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 7 Strona 8 OPIS WYROBU Programator elektroniczny Lampka kontrolna Lampka kontrolna termoregulatora pracy piekarnika O C MENU Pokrętło Pokrętło regulatora wyboru funkcji temperatury piekarnika MENU Przycisk Przycisk zmiany ustawień „-” zmiany ustawień”+” Przycisk MENU 8 Strona 9 CHARAKTERYSTYKA WYROBU Tabela dostępnego wyposażenia w zależnosci od modelu 10143.3ETsDpHaQXSp 10142.3ETsDHbQXSp 10143.3ETsDHaQXSp 10143.4ETsDpHbQaC 10143.4ETsDpHaQaS 10143.3ETsKDHaQS 10143.3ETsDpHaQS 10143.4ETsDpHa 10143.4ETsDpHa 10143.4ETsDpHa 10143.4ETsDpHa Typ piekarnika JVQaXSp JVQaW QaXSp JVQaS Elementy grzejne i funkcjonalne piekarnika grzejnik górny + dolny l l l l l l l l l l l opiekacz l l l l l l l l l l l rożen obrotowy l l l l l l wentylator l l l l l l l l l l l grzejnik termoobiegu l l l l l l l l l l wentylator chłodzący l l l l l l l l l l l Programator elektroniczny Ta przyciski Ts sensory l l l l l l l l l l l Pokrętła standard schowane w panelu l l schowane w panelu podświetlane l l l l l l l l l Lampki kontrolne termoregulatora l l l l l l l l l l l pracy (włączenia piekarnika) l l Elementy w komorze piekarnika prowadnice druciane l l l l l l l l l l l prowadnice teleskopowe l l l l l l l l wkłady katalityczne l Akcesoria ruszt, drabinka suszarnicza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 blacha do pieczywa płytka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 blacha do pieczeni głęboka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 widelec i ramka rożna l l l l l l Opis modeli w niniejszej instrukcji obsługi został opracowany na podstawie danych znanych w okresie redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym modelu zależy od wersji i wyposażenia. Powyższa tabela pozwoli Państwu na dokładne zapoznanie się z wyposażeniem danego modelu. 9 Strona 10 CHARAKTERYSTYKA WYROBU Dodatkowe oznaczenia i symbole oznaczają szczegóły wystroju kuchni: l wykonanie kolorystyczne białe - W l kolor obudowy piekarnika - C, S l front z pasami „alu-inox” - Sr l piekarnik w wykonaniu inox - X l piekarnik z elementami frontu ze szkła lustrzanego - Sp l komora piekarnika w kolorze szarym - Q l komora piekarnika pokryta emalią Aqualytic - Qa l system chłodzenia drzwi - J Akcesoria Blacha do pieczywa Ruszt do grilla (drabinka suszarnicza) Blacha do pieczeni Widelec i ramka rożna Prowadnice druciane 10 Strona 11 INSTALACJA Montaż piekarnika l Pomieszczenie kuchenne po­win­no być suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać spraw­ ną we­nty­la­cję, a usta­wie­nie pie­kar­ni­ka po­win­no gwa­ran­to­wać swo­bod­ny do­stęp do wszystkich ele­men­tów ste­ro­wa­nia. l Piekarnik jest zbudowany w klasie Y. Me­ ble do za­bu­do­wy mu­szą mieć okła­dzi­nę oraz kle­je do jej przy­kle­je­nia od­por­ne na tem­pe­ra­tu­rę 100°C. Nie speł­nie­nie tego wa­run­ku może spo­wo­do­wać zde­ for­mo­wa­nie po­wierzch­ni lub od­kle­je­nie okła­dzi­ny. l Przygotować otwór w meblu o wy­mia­rach podanych na rysunkach: A-zabudowa pod blatem, B-zabudowa wysoka. W przypadku istnienia w szafce ścia­ny tylnej należy w niej wyciąć otwór pod przy­łą­cze elektryczne. l Wsunąć piekarnik całkowicie w otwór za­bez­pie­cza­jąc go przed wysunięciem czte­re­ma wkrętami (Rys.C). Rys.B Rys.C Uwaga: Montażu dokonać przy odłączonym Rys.A za­si­la­niu elek­trycz­nym. 11 Strona 12 INSTALACJA Przyłączenie piekarnika do instalacji elektrycznej Przed dokonaniem przyłączenia pie­kar­ni­ka do instalacji elektrycznej, należy zapoznać się z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej. l Piekarnik przystosowany jest fa­brycz­nie do za­si­la­nia prą­dem prze­mien­nym, jed­no­ fa­zo­wym (230V 1N~50 Hz) i wy­po­sa­żo­ny w prze­wód przy­łą­cze­nio­wy 3 x 1,5 mm2 o dłu­go­ści około 1,5 m z wtycz­ką ze sty­kiem ochron­nym. l Gniazdo przyłączeniowe instalacji elek­ trycz­nej musi być wyposażone w bo­lec ochron­ny. Po usta­wie­niu pie­kar­ni­ka wy­ ma­ga się, aby gniaz­do przy­łą­cze­nio­we in­sta­la­cji elek­trycz­nej było do­stęp­ne dla użyt­kow­ni­ka. l Przed podłączeniem piekarnika do gniaz­ da na­le­ży sprawdzić, czy: -bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymają obciążenie kuchni, obwód za­s i­la­ją­c y gniazdo wty­k o­w e po­w i­n ien być za­bez­pie­czo­ny bez­piecz­ni­kiem min. 16A, -instalacja elektryczna wyposażona jest w skuteczny system uziemiający spełniający wymagania aktualnych norm i przepi- sów, zainstalowaniu piekarnika powinna być Po dostępna wtyczka. Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nie­od­łą­ czal­ny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w spe­cja­li­ stycz­nym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu unik­nię­cia zagrożenia. 12 Strona 13 OBSŁUGA Przed pierwszym włączeniem pie- Uwaga! karnika W piekarnikach wy­p o­s a­ż o­n ych w pro­g ra­m a­t or elek­t ro­n icz­n y Ts, po usunąć elementy opakowania, oczyścić l włą­cze­niu do sieci w polu wy­świe­ ko­mo­rę piekarnika ze środ­ków kon­ser­ tla­cza uka­że się pulsująca cy­klicz­nie wa­cji fabrycznej, go­dzi­na „0.00”. wyjąć wyposażenie piekarnika i umyć l Należy usta­wić czas bie­żą­cy pro­ w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do gra­ma­to­ra.(Patrz In­struk­cja ob­słu­gi mycia naczyń, pro­gra­ma­to­ra - do­łą­czo­na do in­ l włączyć wentylację w po­miesz­cze­niu lub struk­cji ob­słu­gi piekarnika).Brak otworzyć okno, na­sta­wy cza­su bieżącego unie­moż­ li­wia pra­cę piekarnika. l pokrętło funkcji piekarnika przekręcić na pozycję lub (patrz rozdział: Działanie programatora i sterowanie piekarnikiem), wygrzać piekarnik (w temp. 250°C, ok. l Ważne! 30 min.), usunąć za­bru­dze­nia i dokładnie Programator elektroniczny Ts wy­po­ umyć. sa­żo­ny jest w sen­so­ry ob­słu­gi­wa­ne Uwaga! Zdjąć folię ochronną z prowadnic przez do­tknię­cie pal­cem ozna­ko­wa­ teleskopowych przed włączeniem piekar- nych po­wierzch­ni. nika. Każde przesterowanie sensora po­twier­ dza­ne jest sygnałem aku­stycz­nym. Pokrętła są „schowane” w panelu ste­ro­wa­nia, Powierzchnie sensorów należy utrzy­ w celu wybrania funkcji na­le­ży: my­wać w czystości. 1.de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić, 2. usta­wić na wybraną funkcję. Oznakowanie po­krę­tła na jego ob­wo­dzie od­po­wia­da ko­lej­nym funkcjom re­ali­zo­wa­nym Ważne! Komorę piekarnika należy myć tyl­ko przez piekarnik. przy uży­ciu cie­płej wody z do­dat­kiem 1 nie­wiel­kiej ilości płynów do my­cia na­czyń. 2 13 Strona 14 OBSŁUGA Działanie programatora Uwaga! i sterowanie piekarnikiem Piekarnik można uruchomić po po­ ja­wie­niu się symbolu na wy­świe­ tla­czu. Symbole na wyświetlaczu - oznaczenia funkcji pracy 1 - sensor wyboru funkcji pracy Minutnik pro­gra­ma­to­ra 2 - sensor „-” Minutnik może być uaktywniony w każdym 3 - sensor „+” mo­men­cie, bez względu na stan aktywności in­nych funk­cji programatora. Za­kres od­mie­ Ustawienie czasu bieżącego rza­ne­go cza­su wy­no­si od 1mi­nu­ty do 23 go­dzin i 59 mi­nut. Po włączeniu do sieci albo ponownym za­ Aby nastawić minutnik należy: łą­cze­niu po za­ni­ku na­pię­cia wyświetlacz wska­zu­je pulsujące, lnacisnąć sensor 1, na wyświetlaczu bę­dzie pul­so­wać sym­bol : 2 1 3 2 1 3 lnacisnąć sensor 1, na wyświetlaczu po­ja­wi się sym­bol , lustawić czas minutnika sensorami 3 i 2, Wyświetlacz wskazuje ustawiony czas mi­nut­ lustawić bieżący czas ko­rzy­sta­jąc z sen­ so­rów 2 i 3. ni­ka oraz aktywną funkcję pracy . Po upływie nastawionego czasu włącza się Po upływie ok.7 sek. od zakończenia czyn­ sy­gnał dźwiękowy, i pulsuje , no­ści ustawiania czasu, nowe dane zo­sta­ną zapamiętane, a wskazanie bieżącego czasu lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­cze­ przestanie pulsować. nia sy­gna­łu, funkcja zgaśnie, a wy­świe­ tlacz wska­zu­je czas bieżący. Korektę czasu można wykonać później na­ci­ ska­jąc jed­no­cze­śnie sensory 2 i 3, wska­za­nia Uwaga! wy­świe­tla­cza zaczną pul­so­wać. Na­stęp­nie Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie moż­na sko­ry­go­wać czas bieżący. wyłączony ręcznie, wyłączy się au­to­ ma­tycz­nie po ok. 7 minutach. 14 Strona 15 OBSŁUGA Praca półautomatyczna Praca automatyczna Jeśli piekarnik ma wyłączyć się o usta­lo­nej Jeśli piekarnik ma włączyć się na określony godzinie, to należy: czas pracy i o ustalonej go­dzi­nie wyłączyć się, to należy ustawić czas pracy oraz go­dzi­ lustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz nę zakończenia pracy: pokrętło regulacji temperatury na pozycje, lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy na których ma pracować piekarnik, wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować: lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować: 2 1 3 lustawić żądany czas pracy sensorami 3 i 2 jak dla pracy półautomatycznej, 2 1 3 lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować: lustawić żądany czas pracy sensorami 3 i 2, w za­kre­sie od 1 minuty do 10 godzin. Ustawiony czas zostanie wprowadzony do pamięci po ok. 7 sek., wyświetlacz po­now­nie pokaże czas bieżący przy aktywnej funk­cji pracy AUTO. Po upływie nastawionego czasu pie­kar­nik wy­łą­czy się automatycznie, włączy się sy­ 2 1 3 gna­li­za­cja dźwiękowa, a funkcja pracy AUTO będzie pulsować, lustawić godzinę wyłączenia(zakończenia pracy) sensorami 3 i 2, która jest ogra­ni­ lustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­la­ czo­na do cza­su odległego o 23 go­dzi­ny i cji temperatury w pozycji wyłączone, 59 mi­nut, lustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­cze­ pokrętło regulacji temperatury na żądane po­ nia sy­gna­łu, funkcja AUTO zgaśnie, a wy­świe­ zy­cje, na których ma pracować piekarnik. tlacz bę­dzie wskazywał czas bie­żą­cy. Funkcja pracy AUTO jest aktywna, pra­ca pie­ kar­ni­ka roz­pocz­nie się od mo­men­tu wy­ni­ka­ją­ Uwaga! ce­go z róż­ni­cy mię­dzy na­sta­wio­nym cza­sem W piekarnikach wyposażonych w jed­no za­koń­cze­nia pra­cy a na­sta­wio­nym cza­sem pokrętło sterowania, pokrętło funk­cji pracy, (np. na­sta­wio­ny czas pracy wy­no­si 1 piekarnika jest zespolone z re­gu­la­to­ godz., na­sta­wio­ny czas za­koń­cze­nia pracy rem temperatury. 14.00, pie­kar­nik au­to­ma­tycz­nie za­łą­czy się o godz. 13.00). 15 Strona 16 OBSŁUGA Praca automatyczna Zmiana tonu sygnału dźwiękowego Po osiągnięciu godziny zakończenia pracy piekarnik wyłączy się automatycznie, włą­czy Ton sygnału dźwiękowego moż­na zmie­nić w się sygnalizacja dźwiękowa przy pulsującej na­ste­pu­ją­cy sposób: funkcji pracy AUTO , lnacisnąć jednocześnie sensory 2 i 3, lustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­la­ lsensorem 1 wybrać funkcję „ton”, wska­za­ cji temperatury w pozycji wyłączone, nia wy­świe­tla­cza będą pulsować: lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­ cze­nia sy­gna­łu, funkcja AUTO zgaśnie, a wy­świe­tlacz bę­dzie wskazywał czas bie­żą­cy, np.godz.12.35. 2 1 3 lsensorem 2 wybrać odpowiedni ton w za­ kre­sie od 1 do 3. 2 1 3 Kasowanie ustawień W każdej chwili można skasować usta­wie­nia minutnika lub funkcji pracy au­to­ma­tycz­nej. Kasowanie ustawień pracy automatycznej: lnacisnąć jednocześnie sensory 2 i 3, Kasowanie ustawień minutnika: lsensorem 1 wybrać funkcję minutnika, lnacisnąć ponownie sensory 2 i 3, 16 Strona 17 OBSŁUGA Funkcje piekarnika 0 Ustawienie zerowe Informacje dotyczące wy­po­sa­że­nia pie­kar­ ni­ka w elementy grzejne w zależności od Niezależne oświetlenie pie­kar­ni­ka mo­de­lu piekarnika znaj­dą Państwo w tabeli Poprzez ustawienie po­krę­tła w tej po­ w roz­dzia­le Cha­rak­te­ry­sty­ka wy­ro­bu. zy­cji uzy­sku­je­my oświe­tle­nie ko­mo­ry Piekarnik z wymuszonym obiegiem piekarnika. powietrza Szybki rozgrzew (grzejnik termoobiegu + wentylator) Włączony grzejnik górny, opiekacz i Piekarnik jest na­g rze­w a­n y przy po­m o­c y wentylator. Zastosowanie do wstęp- grzej­ni­ka dolnego i górnego, grzejnika ter­ nego nagrzewu piekarnika. mo­obie­gu oraz opiekacza. Ste­ro­wa­nie pra­cą tego pie­kar­ni­ka od­by­wa się przy po­mo­cy po­ Rozmrażanie krę­tła ro­dza­ju pra­cy pie­kar­ni­ka oraz pokrętła Włączony tylko wentylator, bez użycia regulacji temperatury. Usta­wie­nie po­le­ga na jakichkolwiek grzejników. ob­ró­ce­niu po­krę­tła na wy­bra­ną pozycję. Pokrętło jest „schowane” w panelu ste­ro­wa­ Włączony wentylator, opie­kacz i nia, w celu wybrania funkcji ro­bo­czej pie­kar­ grzejnik górny ni­ka na­le­ży: Wy­ko­rzy­sta­nie tej funkcji w prak­ty­ce - de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić, po­zwa­la na przy­spie­sze­nie pro­ce­su - usta­wić na wybraną funkcję. opie­ka­nia i po­d­nie­sie­nie wa­lo­rów Oznakowanie po­krę­tła na jego ob­wo­dzie smakowych potraw. od­po­wia­da ko­lej­nym funkcjom re­ali­zo­wa­nym Wzmocniony opiekacz przez piekarnik. (Supergrill)) Włączenie funk­cji „wzmoc­nio­ne­go opie­ka­cza’’ po­zwa­la na pro­wa­dze­nie opie­ka­nia przy jed­no­cze­śnie włą­czo­ nym grzej­ni­ku gór­nym. Funk­cja ta po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­wyż­szo­ 0 50 nej tem­pe­ra­tu­ry w górnej prze­strze­ni ro­bo­czej pie­kar­ni­ka, co po­wo­du­je moc­niej­sze przy­ru­mie­nie­nie po­tra­wy, 100 25 po­zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie więk­ 0 0 15 200 szych jej porcji. Włączony opiekacz „Grilowanie” powierzchniowe, stosuje Wyłączenie następuje poprzez usta­wie­nie się do opiekania małych porcji mięsa: obu po­krę­teł w po­zy­cji „ l” / „0”. steki, sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, za- piekanki (grubość opiekanej potrawy Uwaga! nie powinna być większa niż 2-3 cm Włączenie nagrzewania(grzejnika w trakcie pieczenia należy odwrócić itp.) przy załączeniu któ­rej­kol­wiek z ją na drugą stronę). funk­cji piekarnika nastąpi dopiero po ­usta­wie­niu tem­pe­ra­tu­ry. 17 Strona 18 OBSŁUGA Włączony grzejnik dol­ny Włączony termoobieg i grzej­nik Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik dol­ny re­ali­zu­je ogrze­wa­nie wy­łącz­nie przy Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik uży­ciu grzej­ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie re­ali­zu­je funk­cję ter­mo­obie­gu i włą­ ciast od spodu (np. ciasta wilgotne i czo­ne­go grzej­ni­ka dol­ne­go co po­wo­du­je nadziewane owocami). pod­wyż­sze­nie tem­pe­ra­tu­ry od spodu wypieku. Duża ilość ciepła dostarcza- Włączony grzejnik dol­ny i gór­ny na od spodu wypieku, ciasta mokre, Ustawienie pokrętła w tej po­zy­cji po­ pizza. zwa­la na re­al­i­za­cję na­grze­wa­nia pie­ kar­ni­ka spo­so­bem kon­wen­cjo­nal­nym. Doskonale nadaje się do pieczenia ciast, mięsa, ryb, chleba, pizzy (ko- Ważne! nieczne wstępne rozgrzanie piekarni- l Podczas realizowania szybkiego roz­ ka oraz stosowanie ciemnych blachy) grze­wu w komorze piekarnika nie może pieczenie na jednym poziomie. znajdować się blacha z cia­stem ani inne Włączony termoobieg elementy nie sta­no­wią­ce wyposażenia Ustawienie pokrętła w po­zy­cji „włą­czo­ piekarnika. Nie zaleca się korzystania z ny ter­mo­obieg” pozwala na re­a­li­za­cję funkcji szybkiego rozgrzewu przy za­pro­ ogrze­w a­n ia pie­k ar­n i­k a w spo­s ób gra­mo­wa­nym programatorze. wy­mu­szo­ny przy po­mo­cy ter­mo­wen­ ty­la­to­ra, umiesz­czo­ne­go w cen­tral­ nym miej­scu tylnej ścia­ny ko­mo­ry pie­kar­ni­ka. W stosunku do piekarnika konwencjonalnego stosuje się niższe temperatury pieczenia. Korzystanie z tego spo­so­bu ogrze­wa­ nia po­zwa­la na równomierny obieg ciepła wokół potrawy umie­szczo­nej w pie­kar­ni­ku. Włączony wen­ty­la­tor,grzej­nik dolny i grzej­nik górny Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik re­ ali­zu­je funkcję ciasto. Pie­kar­nik kon­ wen­cjo­nal­ny z wentylato­rem (funkcja zalecana podczas pie­cze­nia). . 18 Strona 19 OBSŁUGA Piekarnik z wymuszonym obiegiem 0 Ustawienie zerowe powietrza (grzejnik dolny + grzejnik górny + wentylator) Niezależne oświetlenie pie­kar­ni­ka Poprzez ustawienie po­krę­tła w tej po­ Piekarnik jest na­g rze­w a­n y przy po­m o­c y zy­cji uzy­sku­je­my oświe­tle­nie ko­mo­ry grzej­ni­ka dolnego i górnego oraz opiekacza. piekarnika. Ste­ro­wa­nie pra­cą tego pie­kar­ni­ka od­by­wa się przy po­mo­cy po­krę­tła ro­dza­ju pra­cy pie­ Szybki rozgrzew kar­ni­ka oraz pokrętła regulacji temperatury. Włączony grzejnik górny, opiekacz i Usta­wie­nie po­le­ga na ob­ró­ce­niu po­krę­tła na wentylator. Zastosowanie do wstęp- wy­bra­ną pozycję. nego nagrzewu piekarnika. Pokrętło jest „schowane” w panelu ste­ro­wa­ Rozmrażanie nia, w celu wybrania funkcji ro­bo­czej pie­kar­ Włączony tylko wentylator, bez użycia ni­ka na­le­ży: jakichkolwiek grzejników. - de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić, - usta­wić na wybraną funkcję. Włączony wentylator, opie­kacz i Oznakowanie po­krę­tła na jego ob­wo­dzie grzejnik górny od­po­wia­da ko­lej­nym funkcjom re­ali­zo­wa­nym Wy­ko­rzy­sta­nie tej funkcji w prak­ty­ce przez piekarnik. po­zwa­la na przy­spie­sze­nie pro­ce­su opie­ka­nia i po­d­nie­sie­nie wa­lo­rów smakowych potraw. Wzmocniony opiekacz 0 (Supergrill)) 50 Włączenie funk­cji „wzmoc­nio­ne­go opie­ka­cza’’ po­zwa­la na pro­wa­dze­nie 100 opie­ka­nia przy jed­no­cze­śnie włą­czo­ 25 nym grzej­ni­ku gór­nym. Funk­cja ta 0 0 15 200 po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­wyż­szo­ nej tem­pe­ra­tu­ry w górnej prze­strze­ni ro­bo­czej pie­kar­ni­ka, co po­wo­du­je Wyłączenie następuje poprzez usta­wie­nie moc­niej­sze przy­ru­mie­nie­nie po­tra­wy, obu po­krę­teł w po­zy­cji „ l” / „0”. po­zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie więk­ szych jej porcji. Uwaga! Włączony opiekacz Włączenie nagrzewania(grzejnika „Grilowanie” powierzchniowe, stosuje itp.) przy załączeniu któ­rej­kol­wiek z się do opiekania małych porcji mięsa: funk­cji piekarnika nastąpi dopiero po steki, sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, za- ­usta­wie­niu tem­pe­ra­tu­ry. piekanki (grubość opiekanej potrawy nie powinna być większa niż 2-3 cm w trakcie pieczenia należy odwrócić ją na drugą stronę). 19 Strona 20 OBSŁUGA Włączony grzejnik dol­ny Lampki kontrolne Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik re­ali­zu­je ogrze­wa­nie wy­łącz­nie przy Modele z podświetlanymi pokrętłami. uży­ciu grzej­ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie Włączenie nagrzewania piekarnika jest ciast od spodu (np. ciasta wilgotne i sy­gna­li­zo­wa­ne zapaleniem się lam­pki kon­ nadziewane owocami). tro­l­n ej czer­w o­n ej. Zga­ś nię­c ie czer­w o­n ej lamp­ki kon­tro­l­nej jest sy­gna­łem uzyskania Włączony grzejnik dol­ny i gór­ny przez pie­kar­nik na­sta­wio­nej tem­pe­ra­tu­ry. Ustawienie pokrętła w tej po­zy­cji po­ O ile prze­pi­sy ku­li­nar­ne zalecają wkła­da­nie zwa­la na re­al­i­za­cję na­grze­wa­nia pie­ po­tra­wy do roz­grza­ne­go piekarnika, należy kar­ni­ka spo­so­bem kon­wen­cjo­nal­nym. to uczynić nie wcześniej jak po pierw­szym Doskonale nadaje się do pieczenia zga­śnię­ciu czer­wo­nej lamp­ki kontrolnej. W ciast, mięsa, ryb, chleba, pizzy (ko- trakcie pro­wa­dze­nia wypieku czerwona lamp- nieczne wstępne rozgrzanie piekarni- ka będzie się okre­so­wo włączać i wyłączać ka oraz stosowanie ciemnych blachy) (utrzy­my­wa­nie tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory pieczenie na jednym poziomie. piekarnika). Włączony wen­ty­la­tor,grzej­nik dolny Modele z niepodświetlanymi pokrętłami. Włączenie piekarnika jest sy­gna­li­zo­wa­ne za- i grzej­nik górny paleniem się dwóch lam­pek kon­tro­ln ­ ych, żół- Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik re­ tej i czer­wo­nej. Świe­ce­nie lamp­ki kon­tro­l­nej ali­zu­je funkcję ciasto. Pie­kar­nik kon­ koloru żółtego sy­gna­li­zu­je pra­cę pie­kar­ni­ka. wen­cjo­nal­ny z wentylato­rem (funkcja Zga­śnię­cie czer­wo­nej lamp­ki kon­tro­ln ­ ej jest zalecana podczas pie­cze­nia). sy­gna­łem uzyskania przez pie­kar­nik na­sta­ . wio­nej tem­pe­ra­tu­ry. O ile prze­pi­sy ku­li­nar­ne zalecają wkła­da­nie po­tra­wy do roz­grza­ne­go piekarnika, należy to uczynić nie wcześniej jak po pierw­s zym zga­ś nię­c iu czer­w o­n ej lamp­ki kontrolnej. W trakcie pro­wa­dze­nia wypieku czerwona lampka będzie się okre­ so­w o włączać i wyłączać (utrzy­my­wa­nie tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory piekarnika). Lamp­ka kon­tro­l­na żółta może się rów­nież świe­cić w po­ło­że­niu po­krę­tła „Oświe­tle­nie piekarnika”. 20

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!