jutro pójdę w świat

Szczegóły
Tytuł jutro pójdę w świat
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

jutro pójdę w świat PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd jutro pójdę w świat pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. jutro pójdę w świat Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

jutro pójdę w świat Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 . Wymagania edukacyjne kl.4 Na ocenę dopuszczającą – uczeń wykonuje polecenia „z pomocą nauczyciela”. W tym wypadku prowadzący musi sam zdecydować, jak duża jest jego pomoc. Trzeba też pamiętać o indywidualizowaniu zarówno treści, jak i tempa pracy. Ważne jest, aby uczeń, który osiąga oceny dopuszczające, podejmował pracę, wyka- zywał starania. Z zapisów w PSO wyraźnie widać, że nie wszystkie zadania są dla niego przeznaczone, ale próbuje wykonywać polecenia na miarę swych możliwo- ści. Ważne jest, aby uczeń doskonalił technikę czytania, temu służy częste głośne czytanie rozmaitych tekstów literackich. Ponadto należy dążyć do tego, aby od- najdywał w tekstach elementy wcześniej wskazane przez uczniów, których on sam nie umie rozpoznać i wskazać. W przypadku prac pisemnych należy zadbać o to, aby uczeń zapisywał teksty wzorcowe. Prace pisane przez ucznia będą oczywiście krótkie, ale należy dbać, aby je wykonywał. Podobnie z wypowiedziami ustnymi. W PSO napisano, że uczeń „mówi” na jakiś temat, czyli formułuje krótkie wypowiedzi na określony temat. Na ocenę dostateczną – w zapisach PSO pojawia się sformułowanie: uczeń „stara się”. Oznacza to, że podejmuje działania, ale nie kończą się one pełnym sukce- sem. Uczeń pracuje, ale popełnia błędy, polecenia są wykonywane nieprecyzyjnie, uczeń nie jest pewien swoich wypowiedzi pisemnych i ustnych. Jego przemyśle- nia są powierzchowne lub odtwórcze, ale pracuje, czyli właśnie „stara się”. Na ocenę dobrą – w tym wypadku uczeń podejmuje wszystkie działania, ale popełnia nieliczne błędy. Zapis „na ogół” oznacza, że jego prace są wykonane dobrze, choć zawierają usterki. Ponadto uczeń nie zawsze umie uzasadnić swoją wypowiedź, wie, ale nie wyjaśnia omawianych zjawisk. Na ocenę bardzo dobrą – uczeń wykonuje rozmaite zadania i czynności „poprawnie”, „samodzielnie”, „świadomie”, „ciekawie”. Pracuje zazwyczaj samodzielnie, wie i umie wyjaśnić. Jego wypowiedzi, zarówno ustne, jak i pisemne, są wolne od błędów, wyczerpujące, pomysłowe, twórcze. Uczeń mówi pełnymi zdaniami, uzasadnia swoją wypowiedź, znajduje w tekście przykłady na poparcie swych słów. Umie się odnieść do świata zewnętrznego, jeśli zachodzi taka potrzeba. Podczas pracy w grupie uczeń staje się liderem, umie nie tylko współpracować, lecz także nadaje ton działaniom innych, wprowadza nowe rozwiązania i pomysły. Bardzo trudne do ocenienia pozostaje zjawisko zwane „aktywnością”, która także powinna być promowana. Zdarza się jednak tak, że uczniowie są aktywni, często się zgłaszają, dążą do zabrania głosu, ale ich wypowiedzi są błędne, nie zawsze na temat, nieporadne. W takich sytuacjach nauczyciel powinien umiejętnie dokony- wać oceny, aby z jednej strony nie zniechęcić uczniów, z drugiej jednak – korygować ich błędy. Jest to trudne i wymaga dużych umiejętności pedagogicznych. Jednocześnie PSO pozwala pokazać uczniom (i rodzicom), co jeszcze mogą lub powinni poprawić w swojej pracy, aby zdobyć większą wiedzę i umiejętności, a tym samym uzyskać lepszą ocenę. Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń 1. 1 Planujemy pracę – poprawnie podpisuje – stara się sporządzić skró- – sporządza skrócony opis – poprawnie sporządza skrócony opis bibliogra- w nowym roku zeszyt cony opis bibliograficzny bibliograficzny podręcznika ficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń szkolnym. – pod kierunkiem nauczycie- podręcznika i zeszytu ćwi- i zeszytu ćwiczeń AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 1 Strona 2 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń la zapisuje skrócony opis czeń – sprawnie posługuje się bibliograficzny podręcznika – wyjaśnia oznaczenia za- spisem treści i zeszytu ćwiczeń warte w podręczniku – dostrzega oznaczenia – posługuje się spisem treści zawarte w podręczniku – zapoznaje się – znajduje spis treści z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń – zapoznaje się z przedmiotowym syste- mem oceniania Poznajmy się 2. 2 Dlaczego wakacje – włącza się w przygotowa- – bierze udział w przygoto- – przygotowuje wystawę pt. – proponuje, jak przygotować wystawę pt. Wspo- nie mogą trwać nie wystawy pt. Wspomi- waniu wystawy pt. Wspo- Wspominamy wakacje minamy wakacje wiecznie? namy wakacje minamy wakacje – prezentuje przygotowaną – interesująco prezentuje przygotowaną wystawę • Natalia Usenko, – mówi o eksponacie z wy- – stara się prezentować wystawę – poprawnie określa adresata wypowiedzi osoby Wiersz na pocie- stawy przygotowaną wystawę – określa adresata wypo- mówiącej szenie – zapisuje skojarzenia – czyta cicho ze zrozumie- wiedzi osoby mówiącej – wyjaśnia sens tytułu wiersza • wers do wyrazu wakacje niem – rozumie sens tytułu wier- – poprawnie określa nastrój wiersza / wyrażone – podręcznik, s. 14– – słucha tekstu czytanego – stara się określić adresata sza uczucia 15 przez nauczyciela wypowiedzi osoby mówiącej – określa nastrój wiersza / – poprawnie wskazuje i odczytuje fragment, – zeszyt ćwiczeń, – czyta głośno wiersz – stara się określić nastrój wyrażone uczucia w którym następuje zmiana nastroju s. 41 – wyszukuje fragmenty wiersza / wyrażone uczucia – wskazuje i odczytuje – wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego to – materiały dodat- wskazane przez uczniów – rozumie, czym jest wers fragment, w którym nastę- klops kowe: Język polski. – wie, czym jest wers – stara się wskazać frag- puje zmiana nastroju – poprawnie wypisuje z tekstu fragmenty mówiące Plansze interaktyw- ment, w którym następuje – wypisuje z tekstu frag- o powodach do zmartwienia i o powodach ne: Teoria literatu- zmiana nastroju menty mówiące do radości w nowym roku szkolnym ry. Wiersz – stara się wypisać z tekstu o powodach do zmartwienia – poprawnie rozwiązuje rebus AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 2 Strona 3 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń scenariusz nr 1 fragmenty mówiące i o powodach do radości – poprawnie odpowiada na pytanie zawarte o powodach do zmartwienia w nowym roku szkolnym w temacie lekcji, uzasadniając wypowiedź i o powodach do radości – rozwiązuje rebus – interesująco przedstawia dowolną techniką pla- w nowym roku szkolnym – odpowiada na pytanie styczną pożegnanie wakacji / powitanie szkoły – stara się rozwiązać rebus zawarte w temacie lekcji – stara się odpowiedzieć – przedstawia dowolną na pytanie zawarte techniką plastyczną poże- w temacie lekcji gnanie wakacji / powitanie – kończy rozpoczęte zdanie szkoły – stara się przedstawić do- wolną techniką plastyczną pożegnanie wakacji / powi- tanie szkoły 3. 2 Krótko o sobie, czyli – słucha tekstu czytanego – wyjaśnia, co to znaczy – zapisuje dane osobowe – poprawnie zapisuje dane osobowe bohaterów jak należy się przez nauczyciela przedstawić się i w jakich bohaterów oraz dodatkowe oraz dodatkowe informacje na ich temat przedstawiać? – czyta głośno tekst sytuacjach się przedstawia- informacje na ich temat – poprawnie ocenia zaprezentowane sposoby • Astrid Lindgren, – zapoznaje się ze wskazów- my – ocenia zaprezentowane przedstawiania się, wykorzystując podane określe- Pippi Pończoszan- kami dotyczącymi przed- – czyta cicho ze zrozumie- sposoby przedstawiania się, nia ka stawiania się niem wykorzystując podane okre- – wybiera bohatera, z którym chciałby się zaprzy- • Jan Brzechwa, – przedstawia się – stara się zapisać dane ślenia jaźnić, wyczerpująco uzasadnia wybór Akademia pana – tworzy zdrobnienia osobowe bohaterów – wybiera bohatera, – bezbłędnie dopasowuje sposób przedstawiania Kleksa od własnego imienia – stara się ocenić zaprezen- z którym chciałby się zaprzy- się do podanych sytuacji • Joanna Olech, – mówi o swoim ulubionym towane sposoby przedsta- jaźnić, uzasadnia wybór – bierze udział w przygotowaniu i prezentacji sce- Dynastia Mizioł- zespole muzycznym / woka- wiania się, wykorzystując – dopasowuje sposób nek dotyczących przedstawiania, wnosząc swoje ków listce / wokaliście podane określenia przedstawiania się do poda- pomysły • dane osobowe – wie, czym są dane osobo- – wybiera bohatera, nych sytuacji – właściwie ocenia zaprezentowane scenki – podręcznik, s. 16– we z którym chciałby się zaprzy- – bierze udział – interesująco przedstawia swój ulubiony zespół AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 3 Strona 4 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń 18 – zapisuje swoje dane oso- jaźnić w przygotowaniu muzyczny / wokalistkę / wokalistę – zeszyt ćwiczeń, bowe – przedstawia się i prezentacji scenek doty- – poprawnie wyjaśnia, czym są dane osobowe, s. 6–7 w typowych sytuacjach, czących przedstawiania podaje przykłady takich danych – materiały dodat- wykorzystując poznane – ocenia zaprezentowane kowe: WSiPnet: wskazówki scenki Kształcenie języko- – stara się dopasować spo- – przedstawia swój ulubiony we. Komunikacja sób przedstawiania się zespół muzyczny / wokalist- językowa i kultura do podanych sytuacji kę / wokalistę języka – stara się brać udział w – wyjaśnia pojęcie dane scenariusz nr 2 przygotowaniu i prezentacji osobowe scenek dotyczących przed- stawiania siebie i innych – stara się ocenić zaprezen- towane scenki – stara się przedstawić swój ulubiony zespół muzyczny / wokalistkę / wokalistę – stara się wyjaśnić pojęcie dane osobowe 4. 1 W jaki sposób nale- – bierze udział w scence, – stara się wypowiedzieć – wypowiada się na temat – swobodnie wypowiada się na temat obejrzanej ży składać życzenia? w trakcie której składa ży- na temat obejrzanej scenki obejrzanej scenki scenki • życzenia czenia rówieśnikowi – stara się zaprezentować – prezentuje i omawia przy- – interesująco prezentuje i poprawnie omawia • kartka pocztowa – zapisuje ogólne informacje i omówić przykładowe kładowe pocztówki z życze- przykładowe pocztówki z życzeniami – podręcznik, s. 18– na temat składania życzeń pocztówki z życzeniami niami – poprawnie przyporządkowuje fragmenty życzeń 19 – zapisuje tekst życzeń – stara się przyporządkować – przyporządkowuje frag- odpowiednim okazjom – zeszyt ćwiczeń, z okazji urodzin / ślubu fragmenty życzeń odpo- menty życzeń odpowiednim – poprawnie dobiera określenia do podanych s. 7–9 – z pomocą nauczyciela wiednim okazjom okazjom sformułowań AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 4 Strona 5 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń – materiały dodat- adresuje kartkę pocztową – stara się dobrać określenia – dobiera określenia – poprawnie wyjaśnia, w jaki sposób wymienione kowe: Język polski. do podanych sformułowań do podanych sformułowań osoby powinny rozpocząć składanie życzeń Plansze interaktyw- – stara się wyjaśnić, w jaki – wyjaśnia, w jaki sposób – poprawnie analizuje treść przykładowych życzeń ne: Formy wypo- sposób wymienione osoby wymienione osoby powinny – układa poprawne pod względem językowym wiedzi. Krótkie powinny rozpocząć składa- rozpocząć składanie życzeń i formalnym teksty życzeń z okazji urodzin / ślubu formy użytkowe; nie życzeń – analizuje treść przykłado- – projektuje ciekawy rysunek na kartkę pocztową Język polski. Ćwi- – stara się ułożyć tekst ży- wych życzeń z życzeniami czenia redakcyjne, czeń z okazji urodzin / ślubu – układa tekst życzeń – samodzielnie szuka informacji na temat patrona, cz. 1, s. 156 – podaje informacje adre- z okazji urodzin / ślubu którego imię nosi scenariusz nr 3 sowe, jakie powinny się – projektuje rysunek znaleźć na kartce pocztowej na kartkę pocztową – stara się zaprojektować z życzeniami rysunek na kartkę pocztową – szuka informacji na temat z życzeniami patrona, którego imię nosi – adresuje kartkę pocztową – zapoznaje się z informacjami na temat imion – stara się szukać informacji na temat patrona, którego imię nosi 5. 1 Zakręty ortografii. – czyta głośno – stara się czytać głośno – czyta głośno, stara się – czyta głośno, wyraźnie i wyraziście Pisownia wielką – zapisuje podane przez i wyraźnie czytać wyraźnie i wyraziście – wypisuje z wiersza pary takich samych wyrazów, literą. uczniów wyrazy – zna zasady dotyczące – wypisuje z wiersza pary poprawnie uzasadnia różnice w ich pisowni • Agnieszka Frą- – zapisuje podane nazwy pisowni imion, nazwisk, takich samych wyrazów, – poprawnie wypisuje z atlasu geograficznego czek, Drobnostka! państw i miast przydomków, pseudoni- uzasadniając różnice w ich nazwy państw i miast • pisownia imion, – tworzy zdrobniałe formy mów, przezwisk pisowni – uzasadnia na wybranych przykładach pisownię AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 5 Strona 6 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń nazwisk, przy- imion swoich koleżanek i jednowyrazowych nazw – wypisuje z atlasu geogra- wyrazów wielką i małą literą domków, pseudo- (kolegów) geograficznych ficznego nazwy państw – poprawnie stosuje podane wyrazy w zdaniach nimów, przezwisk, – z pomocą nauczyciela – wypisuje z wiersza pary i miast jako nazwiska i przydomki bohaterów literackich jednowyrazowych podpisuje portrety znanych takich samych wyrazów, – stosuje podane wyrazy – poprawnie uzupełnia zdania / nazw geograficz- Polaków stara się uzasadnić różnice w zdaniach jako nazwiska tekst małymi lub wielkimi literami nych w ich pisowni i przydomki bohaterów – sprawnie odszukuje imiona ukryte w podanych – podręcznik, s. 20– – stara się wypisać z atlasu literackich wyrazach 21 geograficznego nazwy pań- – uzupełnia zdania / tekst – poprawnie podpisuje portrety znanych Polaków – zeszyt ćwiczeń, stw i miast małymi lub wielkimi literami – poprawia błędy w podanych zdaniach s. 145–149 – stara się stosować podane – odszukuje imiona ukryte wyrazy w zdaniach jako w podanych wyrazach – na ogół poprawnie podpi- nazwiska i przydomki boha- suje portrety znanych Pola- terów literackich ków – stara się uzupełnić zdania – stara się poprawić błędy / tekst małymi lub wielkimi w podanych zdaniach literami – stara się odszukać imiona ukryte w podanych wyra- zach – stara się podpisać portrety znanych Polaków – dostrzega błędy w podanych zdaniach 6. 1 Rozmawiamy – koloruje tabliczki z nickami – zna pojęcia: internet, nick, – rozumie pojęcia: internet, – rozumie i poprawnie używa pojęcia: internet, o zasadach doty- wartymi polecenia komunikacja, emotikon nick, komunikacja, emotikon nick, komunikacja, emotikon czących bezpiecz- – mówi o swoich doświad- – zapoznaje się – zapisuje się na kurs e- – zapisuje się na kurs e-learningowy, a następnie AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 6 Strona 7 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń nego korzystania czeniach związanych z informacjami zamieszczo- learningowy dzieli się z klasą zdobytą wiedzą i umiejętnościami z internetu. z wykorzystywaniem inter- nymi na stronie – opowiada o swoich do- – wyciąga wnioski ze swoich doświadczeń związa- • Znajomi, ale nie- netu i zawieraniem znajo- www.sieciaki.pl świadczeniach związanych nych z wykorzystywaniem internetu i zawieraniem znajomi mości przez internet – stara się zarejestrować z korzystaniem z internetu znajomości w sieci • internet – zna słowo komunikacja na kurs e-learningowy i zawieraniem znajomości – poprawnie wyjaśnia znaczenie słowa komunika- • nick – z pomocą nauczyciela – stara się opowiedzieć w sieci cja • komunikacja próbuje rozwiązać test: Co o swoich doświadczeniach – wyjaśnia znaczenie słowa – poprawnie rozwiązuje test: Co wiesz • emotikon wiesz o internecie? związanych z korzystaniem komunikacja o internecie? – podręcznik, s. 22 – mówi o zawieraniu znajo- z internetu i zawieraniem – rozwiązuje test: Co wiesz – wypowiada się na temat problemów związanych – zeszyt ćwiczeń, mości w sieci znajomości w sieci o internecie? z zawieraniem znajomości w sieci, jest świadomy s. 54–57 – wskazuje osoby, – rozumie znaczenie słowa – wypowiada się na temat zagrożeń do których może się zwrócić komunikacja problemów związanych – poprawnie porządkuje i omawia zasady dotyczą- o pomoc w razie poczucia – stara się rozwiązać test: z zawieraniem znajomości ce bezpiecznego korzystania z internetu zagrożenia związanego Co wiesz o internecie? w sieci – właściwie dobiera zachowanie odpowiednie z korzystaniem z internetu – wie o problemach związa- – porządkuje i omawia za- do opisanych sytuacji, jakie może napotkać w sieci – zapisuje słowniczek nych z zawieraniem znajo- sady dotyczące bezpieczne- – układa słowniczek z wyjaśnieniami znaczenia z wyjaśnieniami najczęściej mości w sieci go korzystania z internetu różnych emotikonów stosowanych emotikonów – stara się porządkować – dobiera zachowanie od- – tworzy i opisuje własne emotikony – wymyśla własne emotiko- zasady dotyczące bezpiecz- powiednie do opisanych – zabiera głos w rozmowie na temat bezpieczeń- ny nego korzystania z internetu sytuacji, jakie może napo- stwa w sieci – wie o konieczności zacho- – stara się dobierać zacho- tkać w sieci wania bezpieczeństwa wanie odpowiednie – układa słowniczek w sieci do opisanych sytuacji, jakie z wyjaśnieniami najczęściej może napotkać w sieci stosowanych emotikonów – stara się ułożyć słowniczek – opisuje własne emotikony z wyjaśnieniami najczęściej – zabiera głos w rozmowie stosowanych emotikonów na temat bezpieczeństwa – stara się opisać własne w sieci AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 7 Strona 8 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń emotikony – stara się zabrać głos w rozmowie na temat bez- pieczeństwa w sieci 7. 1 Kraina języka. – wyjaśnia, jakie informacje – stara się wymienić sytua- – wymienia sytuacje, – wymienia i wyjaśnia sytuacje, w których lepiej W świecie znaków. zostały przedstawione za cje, w których lepiej poro- w których lepiej porozu- porozumiewać się za pomocą gestów i symboli niż • znaki pomocą rysunków zumiewać się za pomocą miewać się za pomocą ge- przy użyciu słów • gesty – posługując się samymi gestów i symboli niż przy stów i symboli niż przy uży- – poprawnie wyjaśnia, dlaczego na drogach, lotni- • symbole rysun- gestami, „opowiada” użyciu słów ciu słów skach, dworcach i w środkach komunikacji po- kowe o swoich zajęciach pozalek- – stara się wyjaśnić, dlacze- – wyjaśnia, dlaczego wszechnie stosuje się symbole rysunkowe • symbole dźwię- cyjnych go na drogach, lotniskach, na drogach, lotniskach, – poprawnie wymienia znaki, jakimi posługuje się kowe – z pomocą nauczyciela dworcach i w środkach dworcach i w środkach ko- w podanych okolicznościach • porozumiewanie rozróżnia nadawcę komunikacji powszechnie munikacji powszechnie – poprawnie wyjaśnia na podstawie rysunku, się i odbiorcę stosuje się symbole rysun- stosuje się symbole rysun- na czym polega proces porozumiewania się • nadawca – pod kierunkiem nauczycie- kowe kowe – poprawnie wskazuje / określa nadawcę • odbiorca la pisze ogłoszenie – wyjaśnia sens znaków – wymienia znaki, jakimi i odbiorcę w podanych sytuacjach – podręcznik, s. 23– – odróżnia znaki dźwiękowe zastosowanych w SMS-ie posługuje się w podanych – poprawnie określa nadawcę i odbiorcę 24 od znaków obrazkowych – stara się wymienić znaki, okolicznościach w podanym ogłoszeniu – zeszyt ćwiczeń, – próbuje odgadnąć, co jakimi posługuje się – wyjaśnia na podstawie – pisze ogłoszenie, uwzględniając wszystkie jego s. 75–77 oznaczają przedstawione w podanych okolicznościach rysunku, na czym polega wyróżniki gesty i miny – stara się wyjaśnić proces porozumiewania się – poprawnie porządkuje grupy znaków według – podkreśla poprawne zda- na podstawie rysunku, – wskazuje / określa nadaw- formy i przekazywanej treści nie napisane w języku pol- na czym polega proces po- cę i odbiorcę w podanych – aktywnie i twórczo bierze udział w konkursie skim rozumiewania się sytuacjach polegającym na przedstawianiu znanych przysłów – układa poprawne zdania – stara się wskazać / określić – określa nadawcę za pomocą gestów z podanych wyrazów nadawcę i odbiorcę i odbiorcę w podanym ogło- – bezbłędnie odgaduje, co oznaczają przedstawio- – zapisuje parami pasujące w podanych sytuacjach szeniu ne gesty i miny AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 8 Strona 9 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń do siebie czynności nadawcy – stara się określić nadawcę – pisze ogłoszenie i odbiorcy i odbiorcę w podanym ogło- – porządkuje grupy znaków szeniu według formy – stara się pisać ogłoszenie i przekazywanej treści – stara się porządkować – bierze udział w konkursie grupy znaków według formy polegającym i przekazywanej treści na przedstawianiu znanych – stara się zgadnąć znane przysłów za pomocą gestów przysłowia przedstawione – na ogół odgaduje, co za pomocą gestów oznaczają przedstawione – stara się odgadnąć, co gesty i miny oznaczają przedstawione gesty i miny 8. 1 Kraina języka. Alfa- – czyta głośno – czyta głośno, stara się – czyta głośno, stara się – czyta głośno, wyraźnie i wyraziście bet, litera, głoska. – wskazuje pierwsze litery czytać wyraźnie czytać wyraźnie i wyraziście – sprawnie wymyśla i zapisuje rymowankę, • Małgorzata w wyrazach tworzących – stara się wymyślić – wymyśla i zapisuje rymo- w której stosuje kolejno litery polskiego alfabetu Strzałkowska, ostatnie cztery wersy wier- i zapisać rymowankę, wankę, w której stosuje – sprawnie recytuje polski Abecadło sza w której stosuje litery pol- litery polskiego alfabetu alfabet • alfabet – wyjaśnia, co tworzą pod- skiego alfabetu – recytuje polski alfabet – poprawnie odczytuje podane skróty, używając • litera kreślone litery – stara się recytować polski – odczytuje podane skróty, nazw liter • głoska – utrwala znajomość pol- alfabet używając nazw liter – rozumie i wyjaśnia pojęcia: alfabet, litera, gło- • samogłoska skiego alfabetu – stara się odczytać podane – rozumie pojęcia: alfabet, ska, samogłoska, spółgłoska i spółgłoska – z pomocą nauczyciela liczy skróty, używając nazw liter litera, głoska, samogłoska, – poprawnie liczy litery i głoski w podanych wyra- • spis alfabetyczny litery i głoski w podanych – zna pojęcia: alfabet, litera, spółgłoska zach – podręcznik, s. 28, wyrazach głoska, samogłoska, spół- – liczy litery i głoski – poprawnie zapisuje głoski, którymi różnią się s. 25–26 (do pole- – wskazuje litery, których głoska w podanych wyrazach podane pary wyrazów cenia 5.), s. 29–30 używa się w języku polskim – stara się liczyć litery – wyszukuje głoski, którymi – poprawnie tworzy wyrazy przez dodanie odpo- AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 9 Strona 10 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń – zeszyt ćwiczeń, – podaje, gdzie stosuje się i głoski w podanych wyra- różnią się podane pary wy- wiedniej samogłoski s. 78–79 alfabetyczną kolejność liter zach razów – poprawnie rozwiązuje literowe rebusy – z pomocą nauczyciela – stara się znaleźć głoski, – tworzy wyrazy przez do- – z głosek, które tworzą wyraz błyskawica, po- zapisuje imiona i nazwiska którymi różnią się podane danie odpowiedniej samo- prawnie układa wyrazy w kolejności alfabetycznej pary wyrazów głoski – poprawnie wyjaśnia, co łączy poszczególne foto- – zapoznaje się – stara się tworzyć wyrazy – rozwiązuje literowe rebu- grafie z ciekawostkami na temat przez dodanie odpowiedniej sy – poprawnie opowiada o praktycznym zastosowa- alfabetu samogłoski – z głosek, które tworzą niu alfabetu – stara się rozwiązać litero- wyraz błyskawica, układa – bezbłędnie zapisuje imiona i nazwiska we rebusy wyrazy w kolejności alfabetycznej – z głosek, które tworzą – wyjaśnia, co łączy po- – poprawnie wyjaśnia, dlaczego w spisach alfabe- wyraz błyskawica, stara się szczególne fotografie tycznych piszemy najpierw nazwisko, a potem imię ułożyć wyrazy – podaje przykład praktycz- – określa, co przedstawiają nego zastosowania poszczególne fotografie alfabetu – stara się zapisać imiona – na ogół poprawnie zapisu- i nazwiska w kolejności je imiona i nazwiska alfabetycznej w kolejności alfabetycznej – wie, że w spisach alfabe- – wie, dlaczego w spisach tycznych piszemy najpierw alfabetycznych piszemy nazwisko, a potem imię najpierw nazwisko, a potem imię 9. 1 Kraina języka. – wymyśla okrzyki, którymi – wie, czym jest sylaba – rozumie, czym jest sylaba – poprawnie wyjaśnia, czym jest sylaba Od sylaby można by dopingować kla- – wie, że samogłoska jest – rozumie sylabotwórczą – rozumie i wyjaśnia sylabotwórczą funkcję samo- do przenoszenia sową drużynę ośrodkiem sylaby funkcję samogłosek głosek wyrazów. – tworzy dwusylabowe – zna zasady dotyczące – na ogół wskazuje wyrazy, – poprawnie wskazuje wyrazy, których nie można • sylaba wyrazy rozpoczynające się przenoszenia wyrazów których nie można podzielić podzielić na sylaby AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 10 Strona 11 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń • podział wyrazu od podanych sylab – stara się wskazać wyrazy, na sylaby – wskazuje wyrazy, które zostały niepoprawnie na sylaby – uzupełnia wyrazy których nie można podzielić – na ogół wskazuje wyrazy, podzielone na sylaby • przenoszenie o brakującą sylabę na sylaby które zostały niepoprawnie – poprawnie dzieli wyrazy na sylaby na wszystkie wyrazów – łączy podane sylaby – stara się wskazać wyrazy, podzielone na sylaby możliwe sposoby – podręcznik 26–27 w wyrazy które zostały niepoprawnie – dzieli wyrazy na sylaby – poprawnie rozwiązuje kostkę sylabową (od polecenia 6.) – przepisuje tekst podzielone na sylaby na różne sposoby – poprawnie podaje kategorie wyrazów, których – zeszyt ćwiczeń, z uwzględnieniem podziału – stara się dzielić wyrazy – rozwiązuje kostkę sylabo- nie można dzielić przy przenoszeniu s. 80–81 wskazanych wyrazów na sylaby na różne sposoby wą scenariusz nr 4 na sylaby – stara się rozwiązać kostkę – podaje przykłady wyra- – dzieli na sylaby swoje imię sylabową zów, których nie można i nazwisko – stara się podać przykład dzielić przy przenoszeniu – wskazuje wyrazy, wyrazu, którego nie można w których „ukryły się” jed- dzielić przy przenoszeniu nosylabowe nazwy zwierząt 10. 2 Czy pomysł Gotfry- – słucha informacji na temat – przypomina, na czym – wie, w jaki sposób zdoby- – wypowiada się na temat sposobów zdobywania da to dobry sposób Braille’a i jego alfabetu polega proces porozumie- wają informacje o świecie informacji o świecie przez ludzi niewidomych na opracowanie – ogląda czasopismo lub wania się ludzie niewidomi – poprawnie odczytuje zaszyfrowaną informację doskonałego szy- książkę zapisaną w brajlu – słucha informacji na temat – odczytuje zaszyfrowaną – czyta głośno, wyraźnie i wyraziście fru? – słucha tekstu czytanego sposobów zdobywania in- informację – poprawnie określa czas i miejsce wydarzeń oraz • Jean-Jacques przez nauczyciela formacji o świecie przez – czyta głośno, stara się wskazuje osobę, która opowiada historię tajemne- Sempé, René – czyta głośno ludzi niewidomych czytać wyraźnie i wyraziście go szyfru Goscinny, Tajem- – znajduje fragmenty wska- – stara się odczytać zaszy- – określa czas i miejsce – rozumie i wyjaśnia pojęcie akapit ny szyfr zane przez uczniów frowaną informację wydarzeń – podaje informacje na temat osoby opowiadają- • akapit – mówi o utworze – czyta głośno, stara się – wskazuje osobę, która cej historię tajemnego szyfru – podręcznik, s. 31– – uczestniczy w pracy grupy czytać wyraźnie opowiada historię tajemne- – wyjaśnia przyczyny niepowodzenia realizacji 32 – stara się określić czas go szyfru pomysłu * scenariusz nr 5 i miejsce wydarzeń – rozumie pojęcie akapit – poprawnie wypowiada się na temat komizmu AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 11 Strona 12 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń – stara się wskazać osobę, – wyjaśnia, na czym polegał ukazanej sytuacji która opowiada historię pomysł Gotfryda – samodzielnie opracowuje szyfr według pomysłu tajemnego szyfru – podaje przyczyny niepo- z opowiadania – zna pojęcie akapit wodzenia realizacji pomysłu – twórczo wpływa na efekt pracy grupy – stara się wyjaśnić, na czym – zauważa komizm ukazanej – zapisuje swoje imię i nazwisko alfabetem Brail- polegał pomysł Gotfryda sytuacji le’a – stara się opracować szyfr – opracowuje szyfr według – wymyśla własny szyfr i szyfruje według niego według pomysłu pomysłu z opowiadania informację z opowiadania – prezentuje efekt pracy – pracuje w grupie grupy – stara się wymyślić własny – wymyśla własny szyfr szyfr i szyfruje według niego i szyfruje według niego informację informację 11. 1 Kraina języka. – zna pojęcia: część mowy, – rozumie pojęcia: część – porządkuje wyrazy wg – poprawnie porządkuje wyrazy wg podanych O częściach mowy. odmienna część mowy, mowy, odmienna część podanych kryteriów kryteriów • części mowy nieodmienna część mowy mowy, nieodmienna część – dopisuje przykładowe – poprawnie dopisuje wyrazy do podanych grup odmienne – zapisuje wyrazy podane mowy wyrazy do podanych grup wyrazów • części mowy przez innych uczniów – stara się porządkować wyrazów – poprawnie układa pytania nieodmienne – zapisuje podane pytania wyrazy wg podanych kryte- – układa pytania – poprawnie dobiera odpowiedzi do zadanych – podręcznik, s. 33– – zapisuje odpowiedzi riów – dobiera odpowiedzi pytań 34 na podane / zadane pytania – stara się dopisać przykła- do zadanych pytań – poprawnie uzupełnia szeregi brakującymi for- – zeszyt ćwiczeń, – zapisuje podane przykłady dowe wyrazy do podanych – uzupełnia szeregi brakują- mami podanych wyrazów s. 82–84 – pracuje z pomocą nauczy- grup wyrazów cymi formami podanych – poprawnie podaje przykłady wyrazów, których ciela – stara się układać pytania wyrazów formy się nie zmieniają – stara się dobierać odpo- – podaje przykłady wyra- – poprawnie uzupełnia tabelę podanymi wyraże- wiedzi do zadanych pytań zów, których formy się nie niami – stara się uzupełniać szere- zmieniają – poprawnie zmienia formy podanych wyrazów, AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 12 Strona 13 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń gi brakującymi formami – uzupełnia część tabeli tak by wyrażenia i zwroty miały sens podanych wyrazów podanymi wyrażeniami – poprawnie dobiera w pary takie same części – stara się podać przykłady – zmienia formy podanych mowy wyrazów, których formy się wyrazów, tak by wyrażenia – wyjaśnia, co różni wyrazy w podanych parach nie zmieniają i zwroty miały sens – poprawnie koloruje pola z wyrazami, które two- – stara się uzupełnić część – dobiera w pary takie same rzą pary tabeli podanymi wyraże- części mowy niami – koloruje pola z wyrazami, – stara się zmienić formy które tworzą pary podanych wyrazów, tak by wyrażenia i zwroty miały sens – stara się dobierać w pary takie same części mowy – stara się wyszukać pola z wyrazami, które tworzą pary 12. 1 Korzystamy ze – rozumie znaczenie pojęć: – odczytuje zawartość wy- – odczytuje i omawia zawar- – odczytuje i poprawnie omawia zawartość wy- słownika ortogra- litera, głoska, alfabet branych artykułów hasło- tość wybranych artykułów branych artykułów hasłowych ze słownika ortogra- ficznego. – zna alfabet wych ze słownika ortogra- hasłowych ze słownika or- ficznego • litera – układa wyrazy w porządku ficznego tograficznego – sprawnie wyszukuje wyrazy w słowniku ortogra- • głoska alfabetycznym – rozumie znaczenia skró- – wyszukuje wyrazy ficznym • alfabet – znajduje wyrazy tów i symboli występują- w słowniku ortograficznym – poprawnie uzupełnia wyrazy literami u lub ó, • słownik ortogra- w słowniku ortograficznym cych w słownikach ortogra- – uzupełnia wyrazy literami sprawnie korzystając ze słownika ortograficznego ficzny – zapisuje wyrazy ficznych u lub ó, korzystając ze słow- – porównuje książkowe wydanie słownika ortogra- – podręcznik, s. 25, z trudnością ortograficzną – stara się wyszukać wyrazy nika ortograficznego ficznego z wersją elektroniczną s. 37–39 – podaje sytuacje, w których w słowniku ortograficznym – wie, że książkowe wydanie – odgaduje hasła na podstawie podanych wyja- AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 13 Strona 14 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń – materiały dodat- może skorzystać ze słownika – stara się uzupełnić wyrazy słownika ortograficznego śnień kowe: Język polski. ortograficznego literami u lub ó, korzystając ma wersję elektroniczną Plansze interaktyw- ze słownika ortograficznego ne: Nauka o języku, cz. II. Rodzaje słow- ników scenariusz nr 6 13. 1 Korzystamy ze – wpisuje do krzyżówki – stara się rozwiązać krzy- – rozwiązuje krzyżówkę – poprawnie rozwiązuje krzyżówkę słownika wyrazów hasła podane przez uczniów żówkę – czyta głośno, stara się – czyta głośno, wyraźnie i wyraziście bliskoznacznych. – słucha tekstu czytanego – czyta głośno, stara się czytać wyraźnie i wyraziście – ocenia bohaterów • Grzegorz Kasde- przez nauczyciela czytać wyraźnie – porównuje bohaterów – wyjaśnia i poprawnie stosuje pojęcie synonim pke, Syn Nima – czyta głośno, doskonaląc – podaje informacje – opowiada o sytuacji uka- – wyjaśnia sens wypowiedzi nauczycielki • synonim technikę czytania na temat bohaterów zanej w tekście – samodzielnie korzysta ze słownika wyrazów • słownik wyra- – mówi o bohaterach – stara się opowiedzieć – rozumie sens wypowiedzi bliskoznacznych zów bliskoznacz- – zapisuje informacje o sytuacji ukazanej nauczycielki – bezbłędnie oddziela synonimy należące nych na temat bohaterów w tekście – wyjaśnia pojęcie synonim do różnych grup znaczeniowych – podręcznik, s. 35– – wie, czym jest synonim – rozumie pojęcie synonim – korzysta ze słownika wy- – poprawnie łączy synonimy podanego wyrazu ze 36 – stara się korzystać ze razów bliskoznacznych zdaniami, biorąc pod uwagę różnice znaczeniowe – zeszyt ćwiczeń, słownika wyrazów blisko- – oddziela synonimy należą- – dobiera właściwe przymiotniki bliskoznaczne s. 62–63 znacznych ce do różnych grup znacze- – zastępuje powtórzenia odpowiednimi synoni- – materiały dodat- – stara się oddzielić synoni- niowych mami kowe: Język polski. my należące do różnych – łączy synonimy podanego Plansze interaktyw- grup znaczeniowych wyrazu ze zdaniami, biorąc ne: Nauka o języku, – stara się łączyć synonimy pod uwagę różnice znacze- cz. II. Rodzaje słow- podanego wyrazu ze zda- niowe ników niami, biorąc pod uwagę – dobiera przymiotniki bli- scenariusz nr 7 różnice znaczeniowe skoznaczne AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 14 Strona 15 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń – stara się dobierać przy- – zastępuje powtórzenia miotniki bliskoznaczne synonimami 14. 1 Korzystamy ze – z pomocą nauczyciela – odczytuje zawartość wy- – odczytuje i omawia zawar- – przypomina informacje dotyczące przeznaczenia słownika języka korzysta ze słownika języka branych artykułów hasło- tość wybranych artykułów słownika ortograficznego oraz słownika wyrazów polskiego i słownika polskiego i słownika wyra- wych ze słownika języka hasłowych ze słownika języ- bliskoznacznych i zasad korzystania z nich wyrazów obcych. zów obcych polskiego i słownika wyra- ka polskiego i słownika wy- – odczytuje i poprawnie omawia zawartość wy- • słownik języka – zapisuje wyrazy podane zów obcych razów obcych branych artykułów hasłowych ze słownika języka polskiego przez uczniów – stara się wyszukać wyrazy – wyszukuje wyrazy polskiego i słownika wyrazów obcych • słownik wyra- w słowniku języka polskiego w słowniku języka polskiego – sprawnie wyszukuje wyrazy w słowniku języka zów obcych i słowniku wyrazów obcych i słowniku wyrazów obcych polskiego i słowniku wyrazów obcych • wyraz rodzimy – zna pojęcia: wyraz rodzi- – rozumie pojęcia: wyraz – rozumie i wyjaśnia pojęcia: wyraz rodzimy • homonim my i homonim rodzimy i homonim i homonim – podręcznik, s. 37– – stara się zastępować – zastępuje w zdaniu wyrazy – poprawnie zastępuje w zdaniu wyrazy obce wy- 39 w zdaniu wyrazy obce wyra- obce wyrazami rodzimymi razami rodzimymi – zeszyt ćwiczeń, zami rodzimymi – łączy nazwy słowników – poprawnie łączy nazwy słowników z adresami s. 61–62 – wybiera / wskazuje odpo- z adresami internetowymi, internetowymi, pod którymi można znaleźć ich – materiały dodat- wiedni słownik pod którymi można znaleźć wersje elektroniczne kowe: Język polski. – stara się łączyć nazwy ich wersje elektroniczne – porównuje książkowe wydania słowników z ich Plansze interaktyw- słowników z adresami inter- wersjami elektronicznymi ne: Nauka o języku, netowymi, pod którymi cz. II. Rodzaje słow- można znaleźć ich wersje ników elektroniczne scenariusz nr 8 15. 1 W kręgu miłośni- – zapisuje wyrazy podane – stara się uzupełnić infor- – uzupełnia informacje, – poprawnie uzupełnia informacje, które powinny ków książek. przez uczniów macje, które powinny się które powinny się znaleźć się znaleźć na tytułowych kartach książek – zeszyt ćwiczeń, – pod kierunkiem nauczycie- znaleźć na tytułowych kar- na tytułowych kartach ksią- – poprawnie podkreśla informacje, które należy s. 58–60 la znajduje odpowiednie tach książek żek umieścić na okładkach książek AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 15 Strona 16 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń informacje na tytułowych – wie, co jest przydatne – podkreśla informacje, – wyjaśnia, co jest przydatne podczas wyszukiwa- kartach książek i ich okład- podczas wyszukiwania które należy umieścić nia książek w księgarni lub bibliotece, i uzasadnia kach książek w księgarni lub bi- na okładkach książek wypowiedź – z pomocą nauczyciela bliotece – podaje, co jest przydatne – sprawnie porządkuje i poprawnie numeruje ustala kolejność czynności, – stara się porządkować podczas wyszukiwania ksią- poszczególne tomy encyklopedii jakie należy wykonać, aby i numerować poszczególne żek w księgarni lub bibliote- – poprawnie porządkuje kolejność czynności, jakie oddać książkę wypożyczoną tomy encyklopedii ce należy wykonać, aby oddać książkę wypożyczoną z biblioteki i wypożyczyć – stara się porządkować – porządkuje i numeruje z biblioteki i wypożyczyć nową nową kolejność czynności, jakie poszczególne tomy encyklo- – poprawnie wskazuje odpowiednie źródło infor- należy wykonać, aby oddać pedii macji książkę wypożyczoną – porządkuje kolejność – poprawnie wskazuje książki przydatne przy pla- z biblioteki i wypożyczyć czynności, jakie należy wy- nowaniu autokarowej wycieczki swojej klasy nową konać, aby oddać książkę – stara się wskazać odpo- wypożyczoną z biblioteki wiednie źródło informacji i wypożyczyć nową – stara się wskazać książki – wskazuje odpowiednie przydatne przy planowaniu źródło informacji autokarowej wycieczki swo- – wskazuje książki przydatne jej klasy przy planowaniu autokaro- wej wycieczki swojej klasy 16. 1 Poznajmy się – – z pomocą nauczyciela – stara się wykonywać ćwi- – wykonuje ćwiczenia przy- – poprawnie wykonuje ćwiczenia przygotowujące przygotowanie wykonuje ćwiczenia przygo- czenia przygotowujące gotowujące do sprawdzianu do sprawdzianu do sprawdzianu. towujące do sprawdzianu do sprawdzianu – treści zawarte w I rozdziale pod- ręcznika 17. 1 Poznajmy się – – czyta cicho – czyta cicho ze zrozumie- – czyta cicho ze zrozumie- – czyta cicho ze zrozumieniem AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 16 Strona 17 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń piszemy spraw- – podejmuje próby rozwią- niem niem – poprawnie określa przeznaczenie słowników: dzian. zania sprawdzianu – stara się określić przezna- – na ogół określa przezna- języka polskiego, ortograficznego, wyrazów blisko- – sprawdzian kon- i wykonania poleceń czenie słowników: języka czenie słowników: języka znacznych, wyrazów obcych trolny nr 1 – zna słowniki: języka pol- polskiego, ortograficznego, polskiego, ortograficznego, – wie, czego nie należy robić podczas przedstawia- skiego, ortograficznego, wyrazów bliskoznacznych, wyrazów bliskoznacznych, nia się wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych wyrazów obcych – poprawnie dzieli wyrazy i na sylaby wyrazów obcych – zna podstawowe zasady – zna zasady obowiązujące – poprawnie szereguje wyrazy w kolejności alfabe- – próbuje dzielić wyrazy obowiązujące podczas podczas przedstawiania się tycznej na sylaby przedstawiania się – zna zasady dzielenia wyra- – rozumie pojęcia i poprawnie je rozpoznaje: alfa- – próbuje szeregować wyra- – stara się dzielić wyrazy zów na sylaby bet, wers, głoska, litera, sylaba, akapit zy w kolejności alfabetycz- na sylaby – na ogół szereguje wyrazy – bezbłędnie odróżnia części mowy odmienne nej – stara się szeregować wy- w kolejności alfabetycznej od nieodmiennych – zna odmienne razy w kolejności alfabe- – rozumie pojęcia: alfabet, – poprawnie pisze i adresuje kartkę pocztową i nieodmienne części mowy tycznej wers, głoska, litera, sylaba, z życzeniami – zna alfabet – zna pojęcia: alfabet, wers, akapit – próbuje pisać i adresować głoska, litera, sylaba, akapit – odróżnia części mowy kartkę pocztową – stara się odróżnić od- odmienne z życzeniami mienne części mowy od nieodmiennych od nieodmiennych – na ogół poprawnie zapisu- – stara się zapisać wyrazy je wyrazy w kolejności alfa- w kolejności alfabetycznej betycznej – stara się pisać i adresować – pisze i adresuje kartkę kartkę pocztową pocztową z życzeniami z życzeniami Szkoła z marzeń 18. 1 Czy rozumiesz to, – czyta tekst – rozumie czytany tekst – udziela odpowiedzi – poprawnie udziela odpowiedzi na postawione co czytasz? Spotka- – podejmuje próbę udziela- – stara się udzielić odpo- na postawione pytania pytania AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 17 Strona 18 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń nie 1. – Nowa pani. nia odpowiedzi wiedzi na postawione pyta- – porównuje odpowiedzi • Terence Blacker, na postawione pytania nia zaznaczone (podane) Nowa pani na sprawdzianie – podręcznik, s. 44– z wzorcowymi rozwiązania- 46 mi – test nr 1 spraw- dzający stopień opanowania umie- jętności cichego czytania ze zrozu- mieniem 19. 2 Jak powinna wyglą- – ogląda dostępne plakaty – wie, czym jest plakat – wyjaśnia, czym jest plakat – poprawnie wyjaśnia, czym jest plakat i czemu dać wymarzona – mówi, jaką postać literac- i czemu służy i czemu służy służy szkoła? ką przedstawiono – wyjaśnia, jaką postać – opisuje lekcje prowadzone – wymienia rodzaje plakatów • plakat na plakacie literacką przedstawiono przez pana Kleksa – ciekawie opisuje lekcje prowadzone przez pana – podręcznik, s. 43 – mówi o lekcjach prowa- na plakacie – opisuje wnętrze Kleksa scenariusz nr 9 dzonych przez pana Kleksa – stara się opisać lekcje i otoczenie wymarzonej – dokładnie opisuje wnętrze i otoczenie wymarzo- – słucha fragmentu książki prowadzone przez pana szkoły nej szkoły – mówi o wymarzonej szko- Kleksa – porównuje swój opis – porównuje swój opis z oryginałem le – stara się opisać wnętrze z oryginałem – ciekawie prezentuje efekt pracy grupy – włącza się w pracę grupy i otoczenie wymarzonej – prezentuje efekt pracy – wymyśla ciekawe nazwy lekcji, jakie mogłyby być – próbuje wykonać plakat szkoły grupy prowadzone w wymarzonej szkole – zna fragmenty lektury – porównuje swój opis – wymyśla nazwy lekcji, – poprawnie opisuje przebieg wymyślonych rodza- z oryginałem jakie mogłyby być prowa- jów lekcji – pracuje w grupie dzone w wymarzonej szkole – ciekawie projektuje i wykonuje plakat reklamują- – stara się wymyślić nazwy – opisuje przebieg wymy- cy szkołę, do której chodzi, lub własny plakat wy- lekcji, jakie mogłyby być ślonych lekcji borczy AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 18 Strona 19 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń prowadzone w wymarzonej – projektuje i wykonuje – czyta w całości lekturę szkole plakat reklamujący szkołę, – stara się opisać przebieg do której chodzi, lub własny wymyślonych rodzajów plakat wyborczy lekcji – czyta w całości lekturę – stara się zaprojektować i wykonać plakat reklamują- cy szkołę, do której chodzi, lub własny plakat wyborczy – czyta lekturę 20. 1 Układamy plan – zapisuje punkty planu – wie, czym jest plan utworu – rozumie, czym jest plan – rozumie i wyjaśnia, czym jest plan utworu / plan wydarzeń. – czyta głośno opowiadanie / plan wydarzeń utworu / wydarzeń • plan wydarzeń – z pomocą nauczyciela – stara się ustalić kolejność plan wydarzeń – wyjaśnia, w jakiej formie mogą być zapisane – podręcznik, s. 47 wykonuje polecenia związa- przemieszanych punktów – wie, w jakiej formie mogą punkty planu – zeszyt ćwiczeń, ne z tworzeniem planu planu być zapisane punkty planu – ustala poprawną kolejność przemieszanych s. 24–27 i przekształcaniem wypo- – stara się wymyślić tytuł – ustala na ogół poprawną punktów planu – materiały dodat- wiedzeń opowiadania na podstawie kolejność przemieszanych – samodzielnie wymyśla tytuł opowiadania kowe: Język polski. planu wydarzeń punktów planu na podstawie planu wydarzeń Ćwiczenia redakcyj- – stara się tytułować obrazki – wymyśla tytuł opowiada- – tytułuje obrazki, poprawnie stosując zdania, ne, cz. 1, s. 5 – stara się zastępować cza- nia na podstawie planu a następnie równoważniki zdań (bez wprowadza- sowniki rzeczownikami wydarzeń nia pojęć) – stara się przekształcać – tytułuje obrazki, stosując – poprawnie przekształca wypowiedzenia w zdania wypowiedzenia w zdania zdania, a następnie równo- – poprawnie porządkuje obrazki i punkty planu – czyta opowiadanie ważniki zdań (bez wprowa- zgodnie z kolejnością wydarzeń występujących – stara się porządkować dzania pojęć) w tekście obrazki i punkty planu – zastępuje czasowniki rze- – poprawnie uzupełnia punkty planu o niezbędne zgodnie z kolejnością wyda- czownikami informacje AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 19 Strona 20 Język polski | Jutro pójdę w świat | Klasa 4 szkoła podstawowa 4–8 Wymagania Podręcznik, lektura Liczba i inne teksty konieczne podstawowe rozszerzone dopełniające Lp. godzin kultury, nauka (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) o języku Uczeń rzeń występujących – porządkuje obrazki – poprawnie uzupełnia historyjki obrazkowe bra- w tekście i punkty planu zgodnie kującymi ilustracjami – stara się uzupełnić punkty z kolejnością wydarzeń – poprawnie układa plan do historyjki obrazkowej planu o niezbędne informa- występujących w tekście cje – uzupełnia punkty planu – stara się uzupełnić histo- o niezbędne informacje ryjki obrazkowe brakującymi – uzupełnia historyjki obraz- ilustracjami kowe brakującymi ilustra- – stara się ułożyć plan cjami do historyjki obrazkowej – układa plan do historyjki obrazkowej 21. 2 Co możemy powie- – słucha tekstu czytanego – określa miejsce wydarzeń, – określa elementy świata – poprawnie określa wszystkie elementy świata dzieć o nowej nau- przez nauczyciela wymienia bohaterów przedstawionego przedstawionego czycielce – Magi – zapisuje plan wydarzeń – stara się redagować plan – redaguje plan wydarzeń – poprawnie redaguje plan wydarzeń Mag? – mówi o wydarzeniach wydarzeń – wskazuje wydarzenia – poprawnie wskazuje wydarzenia realistyczne • Terence Blacker, – mówi o bohaterach – stara się wskazać wyda- realistyczne i nieprawdopodobne Nowa pani – opisuje wygląd tytułowej rzenia realistyczne i nieprawdopodobne – ciekawie opowiada o przebiegu wydarzeń • elementy świata bohaterki i nieprawdopodobne – dzieli tekst na mniejsze na podstawie planu przedstawionego – z pomocą nauczyciela – opisuje zachowanie części zgodnie z kolejnymi – samodzielnie gromadzi informacje na temat • plan wydarzeń dzieli tekst na mniejsze i umiejętności tytułowej wydarzeniami bohaterów – podręcznik, s. 44– części zgodnie z kolejnymi bohaterki – opowiada o przebiegu – właściwie ocenia bohaterów 47 wydarzeniami – stara się podzielić tekst wydarzeń na podstawie – uzasadnia własne zdanie scenariusz nr 10 na mniejsze części zgodnie planu – tworzy ciekawą ilustrację wybranego miejsca z kolejnymi wydarzeniami – gromadzi informacje – stara się opowiedzieć na temat bohaterów o przebiegu wydarzeń – ocenia bohaterów, na podstawie planu zwłaszcza tytułową postać AUTORZY: Teresa Zawisza-Chlebowska, Renata Faron-Radzka 20

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!