Super Sparks 3 podręcznik

Szczegóły
Tytuł Super Sparks 3 podręcznik
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Super Sparks 3 podręcznik PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Super Sparks 3 podręcznik pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Super Sparks 3 podręcznik Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Super Sparks 3 podręcznik Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Klasa : III Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New Sparks Plus 3 KRYTERIA OCENIANIA Welcome back! Ocena celująca Uczeo wykazuje znajomośd materiału większą od wymagao na ocenę bardzo dobrą Uczeo: • rozpoznaje pytanie o imię What’s your name? • przedstawia się imieniem I am ... • wita się • podaje bezbłędnie swój wiek • liczy do 20, nie popełniając błędów Ocena bardzo dobra • reaguje na wszystkie polecenia: listen, point, look, repeat, ask, answer, sing i play, nie popełniając błędów • zwraca się z prośbą o przeliterowanie poznanych wyrazów • literuje poznane wyrazy, nie popełniając żadnych błędów • podaje nazwy wszystkich kolorów • śpiewa samodzielnie piosenkę o alfabecie z nagraniem Uczeo: • rozpoznaje pytanie o imię What’s your name? • przedstawia się imieniem I am ... • wita się • podaje swój wiek • liczy do, 20 popełniając drobne błędy Ocena dobra • reaguje na większośd poznanych poleceo listen, point, look, repeat, ask, answer, sing i play • zwraca się z prośbą o przeliterowanie poznanych wyrazów • literuje poznane wyrazy, popełniając niewielkie błędy • podaje nazwy większości kolorów • śpiewa piosenkę o alfabecie z nagraniem Uczeo: • rozpoznaje pytanie o imię What’s your name? • przedstawia się imieniem I am ... • wita się • podaje swój wiek, popełniając niewielkie błędy Ocena dostateczna • liczy do 20 popełniając liczne błędy • reaguje na niektóre polecenia, popełniając niezbyt liczne błędy, z których większośd potrafi samodzielnie poprawid • rozpoznaje prośbę o przeliterowanie wyrazów • podaje niektóre litery • podaje nazwy niektórych kolorów Uczeo: • rozpoznaje pytanie o imię What’s your name? • przedstawia się imieniem • wita się • podaje swój wiek Ocena dopuszczająca • rozpoznaje liczby 1-20 • reaguje na niektóre polecenia, popełniając błędy, których w większości nie potrafi poprawid bez pomocy nauczyciela • rozpoznaje niektóre nazwy kolorów • rozpoznaje niektóre litery Ocena niedostateczna Uczeo nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą New Sparks Plus 3 Plan wynikowy 1 Strona 2 KRYTERIA OCENIANIA Unit 1 Animals Ocena celująca Uczeo wykazuje znajomośd materiału większą od wymagao na ocenę bardzo dobrą Uczeo: • zna wszystkie poznane nazwy zwierząt • zadaje pytanie What colour is …? • zna wszystkie poznane nazwy kolorów Ocena bardzo dobra • rozpoznaje zwierzęta na podstawie przeczytanych opisów • opisuje kolor, części ciała, umiejętności i niektóre zwyczaje zwierząt • reaguje na wszystkie poznane polecenia i wydaje samodzielnie polecenia • śpiewa samodzielnie piosenkę Uczeo: • zna większośd poznanych nazw zwierząt • zadaje pytanie What colour is …? • zna większośd poznanych nazw kolorów Ocena dobra • rozpoznaje zwierzęta na podstawie przeczytanych opisów z niewielką pomocą nauczyciela • opisuje kolor, części ciała i umiejętności zwierząt z niewielką pomocą nauczyciela • reaguje na większośd poznanych poleceo i wydaje samodzielnie niektóre z nich • śpiewa piosenkę z nagraniem Uczeo: • zna połowę poznanych nazw zwierząt • rozumie pytanie What colour is …? • zna połowę poznanych nazw kolorów Ocena dostateczna • rozpoznaje zwierzęta na podstawie przeczytanych opisów przy pomocy nauczyciela • opisuje kolor, części ciała i umiejętności zwierząt, popełniając nieliczne błędy, które z pomocą potrafi poprawid • reaguje na niektóre polecenia z pomocą nauczyciela Uczeo: • zna częśd poznanych nazw zwierząt • zna niektóre poznane nazwy kolorów Ocena dopuszczająca • rozumie pojedyncze wyrazy w przeczytanych opisach zwierząt • opisuje kolor, części ciała i umiejętności zwierząt, popełniając liczne błędy, które z pomocą potrafi częściowo poprawid • reaguje na niektóre polecenia Ocena niedostateczna Uczeo nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą UWAGI New Sparks Plus 3 Plan wynikowy 2 Strona 3 KRYTERIA OCENIANIA Unit 2 Our house Ocena celująca Uczeo wykazuje znajomośd materiału większą od wymagao na ocenę bardzo dobrą Uczeo: • zna wszystkie poznane nazwy mebli, domów i pomieszczeo • zna wszystkie poznane przyimki miejsca • zadaje pytanie Where is …? i odpowiada na takie pytanie Ocena bardzo dobra • posługuje się wyrażeniem there is/there are • rozpoznaje rodzaje domów na podstawie przeczytanych opisów • opisuje dom lub mieszkanie • reaguje na wszystkie poznane polecenia i wydaje samodzielnie polecenia • śpiewa samodzielnie piosenkę Uczeo: • zna większośd poznanych nazw mebli, domów i pomieszczeo • zna większośd poznanych przyimków miejsca • zadaje pytanie Where is …? i odpowiada na takie pytanie • posługuje się wyrażeniem there is/there are z niewielką pomocą nauczyciela Ocena dobra • rozpoznaje rodzaje domów na podstawie przeczytanych opisów z niewielką pomocą nauczyciela • opisuje dom lub mieszkanie z niewielką pomocą nauczyciela • reaguje na większośd poznanych poleceo i wydaje samodzielnie niektóre z nich • śpiewa piosenkę z nagraniem Uczeo: • zna połowę poznanych nazw mebli, domów i pomieszczeo • zna połowę poznanych przyimków miejsca • określa położenie przedmiotu z niewielką pomocą nauczyciela • rozumie pytanie Where is …? Ocena dostateczna • rozpoznaje rodzaje domów na podstawie przeczytanych opisów przy pomocy nauczyciela • posługuje się wyrażeniem there is/there are z pomocą nauczyciela • opisuje dom lub mieszkanie, popełniając nieliczne błędy, które z pomocą potrafi poprawid • reaguje na niektóre polecenia z pomocą nauczyciela • śpiewa piosenkę z nagraniem Uczeo: • zna częśd poznanych nazw mebli, domów i pomieszczeo • zna niektóre poznane przyimki miejsca • rozumie pojedyncze wyrazy w przeczytanych opisach domów Ocena dopuszczająca • opisuje mieszkanie lub dom, popełniając liczne błędy, które z pomocą potrafi częściowo poprawid • określa położenie przedmiotów z dużą pomocą nauczyciela • reaguje na niektóre polecenia Ocena niedostateczna Uczeo nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą UWAGI New Sparks Plus 3 Plan wynikowy 3 Strona 4 KRYTERIA OCENIANIA Unit 3 In the park Ocena celująca Uczeo wykazuje znajomośd materiału większą od wymagao na ocenę bardzo dobrą Uczeo: • zna wszystkie poznane nazwy stanów pogody • zadaje pytanie What’s the weather like? i odpowiada na takie pytanie • opisuje stan pogody, nie popełniając żadnych błędów Ocena bardzo dobra • zna wszystkie poznane czasowniki • zadaje pytanie What is … doing? i odpowiada na takie pytanie • opisuje swoje hobby i sposób w jaki spędza czas wolny • reaguje na wszystkie poznane polecenia i wydaje samodzielnie polecenia • śpiewa samodzielnie piosenkę Uczeo: • zna większośd poznanych nazw stanów pogody • zadaje pytanie What’s the weather like? i odpowiada na takie pytanie z niewielką pomocą • opisuje stan pogody, popełniając niewielkie błędy, które jest w stanie poprawid z pomocą Ocena dobra • zna większośd poznanych czasowników • rozumie pytanie What is … doing? i odpowiada na nie, popełniając nieliczne błędy • opisuje hobby i sposób w jaki spędza czas wolny z niewielką pomocą nauczyciela • reaguje na większośd poznanych poleceo i wydaje samodzielnie niektóre z nich • śpiewa piosenkę z nagraniem Uczeo: • zna połowę poznanych nazw stanów pogody • rozumie pytanie What’s the weather like? • opisuje stan pogody, popełniając liczne błędy Ocena dostateczna • zna połowę poznanych czasowników • rozumie pytanie What is … doing? i odpowiada na nie, popełniając liczne błędy • opisuje hobby i sposób w jaki spędza czas wolny, popełniając nieliczne błędy, które z pomocą potrafi poprawid • reaguje na niektóre polecenia z pomocą nauczyciela Uczeo: • zna częśd poznanych nazw stanów pogody • rozumie pytanie What’s the weather like? • zna niektóre poznane czasowniki Ocena dopuszczająca • rozumie pytanie What is … doing? • opisuje hobby i sposób w jaki spędza czas wolny, popełniając liczne błędy, które z pomocą potrafi częściowo poprawid • reaguje na niektóre polecenia Ocena niedostateczna Uczeo nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą New Sparks Plus 3 Plan wynikowy 4 Strona 5 KRYTERIA OCENIANIA Unit 4 Shopping Ocena celująca Uczeo wykazuje znajomośd materiału większą od wymagao na ocenę bardzo dobrą Uczeo: • zna wszystkie poznane nazwy stanów sklepów i produktów • zadaje pytanie Where can you buy? i odpowiada na takie pytanie • pyta o cenę artykułów i podaje cenę w walucie brytyjskiej, nie popełniając żadnych błędów Ocena bardzo dobra • zna wszystkie poznane liczebniki 1-100 i umie je zapisad • rozumie i stosuje wyrażenie He/She wants … • opisuje sklep, nie popełniając błędów • reaguje na wszystkie poznane polecenia i wydaje samodzielnie polecenia • śpiewa samodzielnie piosenkę Uczeo: • zna większośd poznanych nazw sklepów i produktów • zadaje pytanie Where can you buy? i odpowiada na takie pytanie z niewielką pomocą nauczyciela • pyta o cenę artykułów i podaje cenę w walucie brytyjskiej, popełniając niewielkie błędy, Ocena dobra które jest w stanie poprawid z pomocą nauczyciela • zna większośd poznanych liczebników 1-100 • rozumie wyrażenie He/She wants…i stosuje je, popełniając nieliczne błędy • opisuje sklep z niewielką pomocą nauczyciela • reaguje na większośd poznanych poleceo i wydaje samodzielnie niektóre z nich • śpiewa piosenkę z nagraniem Uczeo: • zna połowę poznanych nazw sklepów i produktów • rozumie pytanie Where can you buy? • pyta o cenę artykułów i podaje cenę w walucie brytyjskiej, popełniając liczne błędy Ocena dostateczna • zna połowę poznanych liczebników 1-100 • rozumie wyrażenie He/She wants … • opisuje sklep, popełniając nieliczne błędy, które z pomocą potrafi poprawid • reaguje na niektóre polecenia z pomocą nauczyciela Uczeo: • zna częśd poznanych nazw sklepów i produktów • rozumie pytanie Where can you buy? • zna niektóre poznane liczebniki 1-100 Ocena dopuszczająca • rozumie pytanie o cenę artykułów • rozumie wyrażenie He/She wants … • opisuje sklep, popełniając liczne błędy, które z pomocą potrafi częściowo poprawid • reaguje na niektóre polecenia Ocena niedostateczna Uczeo nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą New Sparks Plus 3 Plan wynikowy 5 Strona 6 KRYTERIA OCENIANIA Unit 5 Meal times Ocena celująca Uczeo wykazuje znajomośd materiału większą od wymagao na ocenę bardzo dobrą Uczeo: • zna wszystkie poznane nazwy produktów spożywczych • zna wszystkie poznane nazwy posiłków • zadaje pytanie What’s in …?, określające położenie produktów i odpowiada na takie pytanie Ocena bardzo dobra • opisuje rodzinny posiłek, nie popełniając żadnych błędów • zadaje pytanie o godzinę What time is it? i podaje godzinę • zadaje pytanie What’s your favourite food? i odpowiada na takie pytanie • opisuje swoje codzienne posiłki, nie popełniając żadnych błędów • reaguje na wszystkie poznane polecenia i wydaje samodzielnie polecenia • śpiewa samodzielnie piosenkę Uczeo: • zna większośd poznanych nazw produktów spożywczych • zna większośd poznanych nazw posiłków • zadaje pytanie What’s in the …?, określające położenie produktów i odpowiada na takie pytanie z niewielką pomocą nauczyciela • opisuje rodzinny posiłek, popełniając niewielkie błędy, które jest w stanie poprawid z Ocena dobra pomocą nauczyciela • zadaje pytanie o godzinę What time is it? i podaje godzinę • rozumie pytanie What’s your favourite food? i odpowiada na takie pytanie • opisuje swoje codzienne posiłki z niewielką pomocą nauczyciela • reaguje na większośd poznanych poleceo i wydaje samodzielnie niektóre z nich • śpiewa piosenkę z nagraniem Uczeo: • zna połowę poznanych nazw produktów spożywczych • zna połowę poznanych nazw posiłków • rozumie pytanie What’s in the …? , określające położenie produktów • rozumie pytanie What’s your favourite food? Ocena dostateczna • opisuje rodzinny posiłek, popełniając liczne błędy • rozumie pytanie o godzinę i podaje godzinę • opisuje swoje codzienne posiłki, popełniając nieliczne błędy, które z pomocą potrafi poprawid • reaguje na niektóre polecenia z pomocą nauczyciela Uczeo: • zna częśd poznanych nazw produktów spożywczych • zna częśd poznanych nazw posiłków • zna większośd dni tygodnia Ocena dopuszczająca • rozumie pytanie What’s in the …? , określające położenie produktów • rozumie pytanie o godzinę • opisuje swoje codzienne posiłki, popełniając liczne błędy, które z pomocą potrafi częściowo poprawid • reaguje na niektóre polecenia Ocena niedostateczna Uczeo nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą UWAGI New Sparks Plus 3 Plan wynikowy 6 Strona 7 KRYTERIA OCENIANIA Unit 6 Hobbies Ocena celująca Uczeo wykazuje znajomośd materiału większą od wymagao na ocenę bardzo dobrą Uczeo: • zna wszystkie poznane nazwy hobby • zadaje pytanie What do/does … like doing? i odpowiada na takie pytanie • zna wszystkie poznane nazwy czynności • zadaje pytanie Do you like/Does he like …? i podaje odpowiedź Yes, I do/No, I don’t/ Yes, Ocena bardzo dobra he does/No, he doesn’t • opisuje swoje hobby i sposób w jaki spędza czas wolny • opisuje upodobania różnych osób • reaguje na wszystkie poznane polecenia i wydaje samodzielnie polecenia • śpiewa samodzielnie piosenkę Uczeo: • zna większośd poznanych nazw hobby • zadaje pytanie What do/does … like doing? i odpowiada na takie pytanie z niewielką pomocą nauczyciela • zna większośd poznanych nazw czynności Ocena dobra • rozumie pytanie Do you like/Does he like …? i odpowiada na nie, popełniając nieliczne błędy • opisuje hobby i sposób w jaki spędza czas wolny z niewielką pomocą nauczyciela • opisuje upodobania różnych osób z niewielką pomocą nauczyciela • reaguje na większośd poznanych poleceo i wydaje samodzielnie niektóre z nich • śpiewa piosenkę z nagraniem Uczeo: • zna połowę poznanych nazw hobby • rozumie pytanie What do/does … like doing? • zna połowę poznanych nazw czynności • rozumie pytanie Do you like/Does he like …? i odpowiada na nie, popełniając liczne błędy Ocena dostateczna • opisuje hobby i sposób w jaki spędza czas wolny, popełniając nieliczne błędy, które z pomocą potrafi poprawid • opisuje upodobania różnych osób, popełniając nieliczne błędy, które z pomocą potrafi poprawid • reaguje na niektóre polecenia z pomocą nauczyciela Uczeo: • zna częśd poznanych nazw hobby • rozumie pytanie What do/does … like doing? • zna niektóre poznane nazwy czynności Ocena dopuszczająca • rozumie pytanie Do you like/Does he like …? • opisuje hobby i sposób w jaki spędza czas wolny, popełniając liczne błędy, które z pomocą potrafi częściowo poprawid • opisuje swoje upodobania • reaguje na niektóre polecenia Ocena niedostateczna Uczeo nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą UWAGI UWAGA! Uczeo który otrzymuje ocenę celującą posiada wiedzę i umiejętności przekraczające wymagania ponadpodstawowe. Dodatkowo, uczeo wykazuje się wysoką aktywnością na zajęciach, bierze udział w konkursach, wykonuje zadania nadobowiązkowe oraz organizuje pomoc koleżeoską dla osób słabszych New Sparks Plus 3 Plan wynikowy 7

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!