Skwoommm

Kkkwm

Szczegóły
Tytuł Skwoommm
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Skwoommm PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Skwoommm pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Skwoommm Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Skwoommm Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ліцею №144 ім. Г. Ващенка м. Києва _____________І. Орєхова ____________ 2022 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК учня (учениці) 6-го класу ліцею №144 ім. Г.Ващенка м.Києва, який (яка) здобуває освіту за індивідуальною формою навчання (складено відповідно до освітньої програми ліцею №144 ім. Г. Ващенка м. Києва) Схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 30 серпня 2022) Українська мова 6 клас Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів Зміст навчального матеріалу І СЕМЕСТР Учень (учениця): Вступ. Знаннєва складова Краса й багатство української мови. знає засоби милозвучності української мови; знаходить їх у тексті (реченнях), використовує в мовленні; знає й розуміє особливості української мови, які забезпечують точність, виразність, образність вислову. Діяльнісна складова добирає засоби мови, відповідні меті й ситуації спілкування; розпізнає синоніми, антоніми, використовує Strona 2 їх у мовленні; Ціннісна складова усвідомлює естетичну цінність української мови; оцінює словникове багатство української мови; усвідомлює права й мовні обов’язки учнів як громадян своєї держави; розуміє й обгрунтовує необхідність вільного володіння державною мовою. Учень (учениця): Види мовленнєвої діяльності (повторення й Знаннєва складова поглиблення вивченого). Загальне уявлення розуміє, як пов’язані мова і мовлення; про ситуацію спілкування та її складники: має уявлення та пояснює зміст понять адресат мовлення (той, хто говорить або мовлення, види мовленнєвої діяльності, пише), адресант мовлення (той, до кого ситуація спілкування, адресат мовлення, мета спрямоване мовлення), тема та основна спілкування; думка висловлення, мета й місце спілкування знає типи мовлення (розповідь, опис, роздум, (практично). оцінка (предмета, явища), наводить приклади Повторення вивченого про типи мовлення. відповідних висловлень; пояснює відмінність між мовленням усним і писемним, монологічним і діалогічним; знає й використовує доцільні етикетні формули відповідно до різних ситуацій спілкування, віку та статусу співрозмовника. Діяльнісна складова застосовує всі види мовленнєвої діяльності; аналізує й осмислює ситуацію спілкування, визначає її складники; виявляє спроможність ініціювати комунікативну взаємодію (ПФГ); виявляє здатність логічно обґрунтовувати висловлювані думки й оцінки; усвідомлює важливість додержання правил спілкування: ввічливості, привітності, доброзичливості, уваги до співрозмовника, стриманості, тактовності; дотримується правил етикету в поведінці й під час спілкування. Ціннісна складова сприймає спілкування як цінність; поважає права й думки співрозмовників; розуміє почуття й мотиви співрозмовника; усвідомлює небезпеку можливого негативного впливу й маніпуляцій у процесі спілкування телефоном та в мережі Інтернет; робить висновки про необхідність протистояти й протидіяти негативним впливам, допомагати в такому протистоянні іншим. Strona 3 Учень (учениця): Повторення, узагальнення Знаннєва складова й поглиблення вивченого. знає визначення словосполучення й речення, Словосполучення і речення. пояснює різницю між ними; Головні члени речення. наводить приклади словосполучень і речень; Просте речення. простих речень, що містять однорідні члени Звертання, вставні слова, однорідні члени речення, звертання, вставні слова; складних речення в простому реченні. Складне речень; речення. пояснює роль звертань, вставних слів Пряма мова. Діалог. (словосполучень) та однорідних членів речення Основні орфограми та пунктограми. в мовленні; пояснює вживання розділових знаків у простих реченнях, що містять однорідні члени речення, звертання, вставні слова, та між частинами складних речень за вивченими правилами. Діяльнісна складова розрізняє словосполучення й речення, прості й складні речення; визначає головне й залежне слова у словосполученні; визначає головні та другорядні члени речення; знаходить у реченні вставні слова, звертання та однорідні члени речення; називає частини мови, якими вони виражені; будує речення зі звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення; із простих речень — складне; речення з прямою мовою. розставляє правильно розділові знаки в простих ускладнених реченнях, складних реченнях (у межах вивченого); знаходить і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила. Ціннісна складова сприймає спілкування як цінність; поважає права й думки співрозмовників; цінує духовно наснажене, емоційно багате спілкування між людьми, що виявляється у висловленні уваги й поваги засобами листування; усвідомлює необхідність гармонійного співіснування людини й природи, збереження й захисту довкілля. Учень (учениця): Теоретичний матеріал. Знаннєва складова Повторення відомостей про стилі мовлення. знає сфери вживання, основні види (жанри) Поняття про офіційно-діловий стиль. висловлень, загальні та мовні ознаки основних Ділові папери. Оголошення для розміщення стилів мовлення; на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці розуміє основну функцію, сферу вживання оголошень) про очікувану подію. офіційно-ділового стилю; називає загальні та мовні ознаки офіційно- Strona 4 ділового стилю; знає основні види сучасних засобів масової інформації (ЗМІ); розуміє й пояснює мету створення оголошень як оптимального способу передавання корисної для людей інформації; знає реквізити оголошення як ділового папера; знає й розуміє критерії визначення наданої ЗМІ якісної та корисної інформації. Діяльнісна складова розрізняє стилі мовлення (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний); визначає сферу використання їх; складає текст оголошення в офіційно-діловому стилі з дотриманням основних вимог; помічає й виправляє стилістичні огріхи у висловленнях і текстах. Ціннісна складова усвідомлює необхідність добре організованого обміну інформацією в суспільстві; усвідомлює призначення друкованих та віртуальних ЗМІ, інших інформаційних джерел; оцінює текст оголошення (зміст, форму, мовне оформлення). Учень (учениця): Лексикологія Знаннєва складова Групи слів за походженням: власне знає та розуміє значення основних термінів українські й запозичені (іншомовного розділу; походження) слова. Тлумачний словник пояснює лексичне значення слова; української мови. Словник іншомовних слів. пояснює поділ слів на власне українські й Лексична помилка (тавтологія, калькування, запозичені; вживання слів у невластивих значеннях тощо) розуміє й пояснює причини вилучення з та умовне позначення її (практично). активного вжитку певних слів (історизмів, Написання слів, що увійшли в українську архаїзмів) та появи того чи іншого неологізму; мову з інших мов (слова іншомовного пояснює відмінність між словами походження): букви и, і; правопис знака загальновживаними та стилістично м’якшення й апострофа; подвоєння букв у забарвленими, доцільно їх використовує; загальних і власних назвах іншомовного обґрунтовує вживання в наукових і художніх походження. текстах застарілих і діалектних слів; Активна й пасивна лексика української пояснює відмінність між термінами та мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), професійними словами; неологізми. знає правила написання іншомовних слів. Групи слів за вживанням: загальновживані Діяльнісна складова й стилістично забарвлені слова, діалектні, розрізняє слова за походженням (власне професійні слова й терміни, просторічні українські та запозичені); слова. користується словниками: тлумачним та Пароніми (практично). іншомовних слів; записує правильно іншомовні слова; замінює за можливості іншомовне слово Strona 5 українським відповідником; розрізняє активну й пасивну лексику; розпізнає серед застарілих слів архаїзми та історизми; розрізняє слова загальновживані та стилістично забарвлені; доречно вживає вивчені пласти лексики у власному мовленні; визначає їхню роль у текстах різних стилів; редагує речення й тексти, у яких допущено лексичні помилки. Ціннісна складова сприймає вживання просторічних слів (росіянізмів, вульгаризмів, перекручених слів) за вияв низького рівня мовленнєвої культури; критично ставиться до надмірного вживання іншомовних слів у мовленні, надає перевагу українським словам; шанує родину, співвідносить себе з нею, цікавиться життям і професійною діяльністю батьків; замислюється про майбутнє, прагне успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. Учень (учениця): Фразеологія. Знаннєва складова Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, знає, що вивчає фразеологія; його лексичне значення. Джерела наводить приклади фразеологізмів; українських фразеологізмів. Прислів’я, розуміє та пояснює значення фразеологізмів. приказки, крилаті вирази, афоризми як Діяльнісна складова різновиди фразеологізмів. Фразеологізми в визначає фразеологізми в реченнях і текстах; ролі членів речення. Ознайомлення із використовує доречно фразеологізми в фразеологічним словником. мовленні; добирає фразеологічні синоніми та антоніми; користується фразеологічним словником та фразеологічними довідниками; визначає синтаксичну роль фразеологізмів у реченнях; редагує речення й тексти, у яких фразеологізми вжито неправильно. Ціннісна складова усвідомлює роль фразеологізмів у мовленні; робить висновки про виявлену у фразеологізмах спостережливість і мудрість народу; оцінює здібності, вміння, риси вдачі людей, уміє схарактеризувати їх відповідними фразеологізмами. Учень (учениця): Повторення вивченого про текст, його Знаннєва складова основні ознаки, особливості будови тексту, знає та пояснює зміст поняття текст; використання мовних засобів зв’язку між Strona 6 називає основні ознаки тексту; його частинами. Основні джерела матеріалу знає особливості будови тексту, мовні засоби для твору (практично). зв’язку між його частинами; Складний план прослуханого або знає та пояснює будову елементарного прочитаного тексту; простий план власного роздуму. висловлення. Діяльнісна складова Будова елементарного роздуму. застосовує знання про текст, його будову, ознаки, засоби зв’язності для побудови висловлення на визначену тему; створює елементарний роздум; доречно поєднує різні типи мовлення, створюючи висловлення типу розповіді з елементами роздуму; добирає й систематизує для самостійних висловлень (творів) матеріал на основі різних інформаційних джерел (зокрема й ресурсів Інтернету); складає складний план прослуханого або прочитаного тексту та простий план власного висловлення; складає текст твору-роздуму на основі власних спостережень і вражень за простим планом. Ціннісна складова виявляє об’єктивність, толерантність і тактовність в оцінці вчинків людей; може співвіднести вчинок людини з принципами справедливості, порядності, сміливості, громадянської відповідальності; помічає й виправляє недоліки у своєму й чужому мовленні. Учень (учениця): Словотвір. Орфографія Знаннєва складова Змінювання і творення слів. Твірне слово. знає основні способи словотвору; Основні способи словотворення: пояснює чергування приголосних при творенні префіксальний, суфіксальний, префіксально- слів правилами; суфіксальний, безафіксний (відкидання від правильно записує й вимовляє складні й твірного слова префіксів, суфіксів і складноскорочені слова, пояснює їх правопис закінчення), складання основ (або слів), правилами. абревіатури, перехід слів з однієї частини Діяльнісна складова мови в іншу. визначає способи творення слів; Словотвірний ланцюжок. Словотвірний самостійно утворює нові слова вивченими розбір слова. способами; Зміни приголосних при творенні слів: дотримується правил чергування іменників із суфіксом -ин(а) від приголосних при творенні слів; прикметників на -ський, -цький; створює словотвірний ланцюжок, буквосполученням -чн- (-шн-). Зміни здійснює словотвірний розбір слова; приголосних при творенні відносних утворює й використовує складноскорочені прикметників із суфіксами -ськ-, слова у власному мовленні, правильно -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами узгоджуючи їх із прикметниками й дієсловами; -ств(о), -зтв(о), -цтв(о). знаходить, пояснює й виправляє Складні слова. Сполучні о, е в складних Strona 7 орфографічні помилки на вивчені правила; словах. користується орфографічним словником. Творення складноскорочених слів. Правопис Ціннісна складова складних слів разом і через дефіс, написання оцінює позитивно вчинки й поведінку людей, слів з пів-; правопис складноскорочених слів. які захищають свою країну, морально й матеріально підтримують інших, допомагають їм у біді. Учень (учениця): Морфологія. Орфографія Знаннєва складова Повторення вивченого знає, що вивчає морфологія; про самостійні частини мови називає самостійні частини мови, наводить в попередніх класах. приклади їх. Загальна характеристика частин мови. Діяльнісна складова Граматична помилка, умовне позначення її визначає самостійні частини мови в реченнях, (практично). з’ясовує їх граматичні ознаки (у межах вивченого); розрізняє самостійні та службові частини мови; використовує самостійні частини мови в усних і письмових висловленнях; помічає та виправляє граматичні помилки в реченнях. Ціннісна складова критично оцінює рівень власних знань, виявляє прагнення поліпшувати власне мовлення, правильно використовуючи самостійні частини мови. Учень (учениця): Іменник. Знаннєва складова Іменник як частина мови: загальне значення, знає морфологічні ознаки іменника; морфологічні ознаки, синтаксична роль. розуміє особливості відмінювання іменників Іменники загальні й власні, конкретні та кожної відміни, іменників, що мають форму абстрактні (повторення й поглиблення). лише множини; Велика буква та лапки у власних назвах знає й пояснює написання й відмінювання Збірні іменники. чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові, Рід іменників (повторення). Іменники не з іменниками, написання іменників-власних спільного роду. назв, правопис суфіксів іменників. Число іменників (повторення). Іменники, що Діяльнісна складова мають форми тільки однини або тільки знаходить іменники в реченні; множини. визначає належність іменника до певного Відмінки іменників. Кличний відмінок. роду, відмінкову форму та число іменників; Відмінювання іменників. Поділ іменників на класифікує іменники за родами, відмінами, відміни й групи. групами; Відмінювання іменників І відміни. порівнює відмінкові закінчення іменників Відмінювання іменників ІІ відміни. різних відмін і груп; Особливості відмінювання іменників визначає синтаксичну роль іменників у чоловічого роду в родовому відмінку. Букви - реченні, а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників доречно використовує в мовленні іменники чоловічого роду другої відміни. всіх числових та відмінкових форм; виявляє закономірності у правописі відмінкових закінчень іменників певної відміни Strona 8 та іменників, що мають лише форму множини; визначає в іменниках вивчені орфограми; помічає й виправляє граматичні та орфографічні помилки, обґрунтовує написання вивченими правилами; користується орфографічним словником. Ціннісна складова усвідомлює роль іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення; критично оцінює прочитану або прослухану текстову інформацію, звертаючи увагу на роль і значення іменників у мовленні; відчуває себе частиною свого роду, пишається цим; додержує етикетних норм і правил спілкування при побудові діалогічних та монологічних текстів; критично ставиться до власної мовленнєвої діяльності, виявляє готовність до вдосконалення її. ІІ СЕМЕСТР Учень (учениця): Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін. Знаннєва складова Незмінювані іменники. Рід незмінюваних знає морфологічні ознаки іменника; іменників. Відмінювання іменників, що розуміє особливості відмінювання іменників мають форму лише множини. Особливості кожної відміни, іменників, що мають форму написання іменників у кличному відмінку. лише множини; Написання й відмінювання чоловічих і знає й пояснює написання й відмінювання жіночих прізвищ, імен по батькові, чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові, Не з іменниками. не з іменниками, написання іменників-власних Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, - назв, правопис суфіксів іменників. ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), - Діяльнісна складова ев(о). знаходить іменники в реченні; Правопис складних іменників (повторення й визначає належність іменника до певного поглиблення). роду, відмінкову форму та число іменників; класифікує іменники за родами, відмінами, групами; порівнює відмінкові закінчення іменників різних відмін і груп; визначає синтаксичну роль іменників у реченні, доречно використовує в мовленні іменники всіх числових та відмінкових форм; виявляє закономірності у правописі відмінкових закінчень іменників певної відміни та іменників, що мають лише форму множини; визначає в іменниках вивчені орфограми; помічає й виправляє граматичні та орфографічні помилки, обґрунтовує написання Strona 9 вивченими правилами; користується орфографічним словником. Ціннісна складова усвідомлює роль іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення; критично оцінює прочитану або прослухану текстову інформацію, звертаючи увагу на роль і значення іменників у мовленні; відчуває себе частиною свого роду, пишається цим; додержує етикетних норм і правил спілкування при побудові діалогічних та монологічних текстів; критично ставиться до власної мовленнєвої діяльності, виявляє готовність до вдосконалення її. Учень (учениця) Прикметник: значення, морфологічні Знаннєва складова ознаки, синтаксична роль. знає морфологічні ознаки прикметника, його Групи прикметників за значенням: якісні, синтаксичну роль; відносні, присвійні. Перехід прикметників з розуміє роль прикметників у досягненні однієї групи в іншу. точності й виразності мовлення; Ступені порівняння якісних прикметників, пояснює написання прикметників творення їх. відповідними правилами; Відмінювання прикметників. знає та пояснює особливості будови опису Прикметники твердої й м’якої груп. природи. Перехід прикметників в іменники. Діяльнісна складова Творення прикметників (практично). знаходить прикметники в реченні; Написання прикметників із суфіксами: визначає морфологічні ознаки, синтаксичну -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, роль прикметника в реченні; -цьк-, -зьк-. відмінює прикметники твердої й м’якої груп; Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев- утворює правильно форми вищого й (-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, найвищого ступенів порівняння якісних -ичн-. Написання не з прикметниками. прикметників; Написання -н- і -нн- у прикметниках. утворює якісні, відносні й присвійні Написання складних прикметників разом і прикметники від інших частин мови за через дефіс. допомогою відомих способів словотвору, Написання прізвищ прикметникової форми. складає з ними речення; правильно записує прикметники з вивченими орфограмами; помічає та виправляє помилки у вживанні прикметників; доречно вживає прикметники у власному мовленні, зокрема в описах природи; переказує (усно й письмово) тексти з елементами опису природи, доцільно використовуючи прикметники; визначає в реченнях прикметників, що перейшли в іменники, використовує такі слова Strona 10 у мовленні; складає діалоги відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з особистими враженнями, використовуючи виражальні можливості прикметника; виявляє здатність розуміти твори мистецтва; інтерпретує ідеї, досвід та почуття, виражені митцями в творах різних жанрів, зокрема в пейзажному живописі. Ціннісна складова усвідомлює роль навколишнього середовища для життя й здоров’я людини, виявляє здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя; цінує гармонійну єдність людини з природою, усвідомлює необхідність дбайливого ставлення, збереження й відновлення природного середовища; одержує естетичну насолоду від пізнання культури, зокрема творів пейзажного живопису; висловлює власні думки й оцінки, спричинені творами мистецтва. Учень (учениця): Числівник: значення, морфологічні ознаки, Знаннєва складова синтаксична роль. знає й розуміє загальне значення числівника; Числівники кількісні (на означення цілих функції та роль його в мовленні; чисел, дробові, збірні) і порядкові. пояснює вживання числівників на позначення Числівники прості, складні й складені. дат і часу. Відмінювання числівників. Діяльнісна складова Буква ь на кінці числівників і перед визначає морфологічні ознаки, синтаксичну закінченням у непрямих відмінках. Роздільне роль числівників у реченні; написання складених числівників. знаходить числівники в реченнях і тексті, Написання разом порядкових числівників з - розрізняє числівники й прислівники. тисячний. Узгодження числівників з утворює й використовує правильно іменниками. відмінникові форми числівників; Правильне вживання числівників на поєднує правильно числівники з іменниками; позначення дат і часу. пояснює відмінювання та правопис числівників правилами; помічає й виправляє помилки в написанні числівників; складає речення, висловлення з використанням прислів’їв, крилатих висловів, до складу яких входять числівники; створює діалоги з використанням дат і точного позначення часу; планує свій час із використанням числівників; складає усні й письмові висловлення різних стилів на певну тему, свідомо використовуючи виражальні можливості числівників. Ціннісна складова усвідомлює роль числівників у досягненні точності й виразності мовлення; Strona 11 робить висновки про необхідність застосування математичних знань у реальному житті, уміння працювати із числовою інформацією, доцільно й правильно вживаючи числівники; цікавиться фінансовими витратами родини, бере посильну участь у визначенні потреб і з’ясуванні витрат; прагне вчитися ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат. Учень (учениця): Займенник: значення, морфологічні ознаки, Знаннєва складова синтаксична роль. знає й розуміє значення займенника; функції й Розряди займенників за значенням: особові, роль його в мовленні; зворотний, присвійні, вказівні; питальні й знає морфологічні ознаки займенників, відносні; заперечні; означальні й неозначені синтаксичну роль їх. (ознайомлення). Діяльнісна складова Відмінювання займенників усіх розрядів. знаходить займенники в тексті; відрізняє Приставний н у формах особових і вказівних займенники від інших частин мови; займенників. визначає морфологічні ознаки й синтаксичну Написання разом і через дефіс неозначених роль займенників у реченні; займенників. правильно визначає розряд займенників його, Правопис заперечних займенників. її, їх; Написання займенників із прийменниками утворює неозначені й заперечні займенники; окремо. відмінює правильно займенники різних розрядів; пояснює правопис займенників правилами; помічає й виправляє помилки в написанні та вживанні займенників; використовує займенники для зв’язку речень у тексті; правильно поєднує займенники з прийменниками; створює монологічні й діалогічні роздуми про вчинки людей з використанням виражальних можливостей займенника для розкриття задуму висловлення; аналізує причини відмінностей у поглядах різних людей. Ціннісна складова усвідомлює значення, морфологічні ознаки й синтаксичну роль займенника; усвідомлює цінність людини, поважає людську гідність; виявляє повагу до осіб, які гідно реалізовують громадянські права та обов’язки; виявляє почуття громадянської гідності; поважає закони, правові норми, шанує державні символи і цінності; усвідомлює необхідність конструктивної участі у громадському житті; Strona 12 порівнює свої погляди з поглядами й оцінками інших осіб; виявляє здатність логічно обґрунтовувати власну позицію, аргументувати думки й оцінки; прагне дотримуватися здорового способу життя. Учень (учениця): Повторення в кінці року. Знаннєва складова Лексикологія. Фразеологія. знає основні орфограми у вивчених частинах Словотвір та орфографія. мови; знаходить у тексті й характеризує за Морфологія й орфографія. граматичними ознаками вивчені частини мови; правильно використовує їх у власному мовленні; Діяльнісна складова знаходить лексичні й граматичні помилки в тексті, виправляє їх; складає усні й письмові висловлення, доречно використовуючи вивчені мовні засоби, обґрунтовує вибір їх. Ціннісна складова критично ставиться до власного мовлення, виявляє готовність до його вдосконалення. Strona 13 Українська література 6 клас Очікувані результати навчально- пізнавальної діяльності учнів Зміст навчального матеріалу Предметні компетентності ВСТУП Учень / учениця: Книжка в житті людини. Творча майстерня знає про рукописні книги часів Русі- України, автора від давнини до сьогодення. Зміни про автора «Повісті минулих літ» Нестора формату книги впродовж віків. Сучасний читач і Лiтописця; про сучасні формати книги; його роль у новому «житті» твору. розуміє роль книжки в житті людини, складність і особливість процесу творчості, місце в ньому уяви й фантазії митця, роль читача в«житті» художнього твору; пояснює, де можна «зустрітися» з літературою (літературні журнали, радіопередачі, телебачення, театр, книгарні, бібліотеки, Інтернет); аргументує індивідуальні читацькі інтереси. Ключові компетентності Учень / учениця: зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; створює презентацію про історію книжки; усвідомлює роль читання впродовж життя для власного зростання; розуміє необхідність додаткової інформації; знаходить її в мережі Інтернет та інших джерелах. Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, доосвіти. Предметні компетентності Учень / учениця: ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА знає про виникнення народної обрядової ДАВНИНА УКРАЇНИ поезії, її різновиди; розповідає проголовні Календарно-обрядові пісні календарні обряди Роль і місце пісні в житті українців. Головні українців; розрізняє і називає різновиди календарні обряди. Народна обрядова пісня, її календарно-обрядових різновиди. Пісні літнього циклу: «У ржі на пісень; виразно і вдумливо читає їх,коментує межі», «Ой бiжить, біжить мала дівчина», зміст; виокремлює й пояснює роль художніх «Проведу я русалочки до бору» (русальні); засобів. «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» (купальські); «Маяло Ключові компетентності житечко, маяло», «Там у полі криниченька» Учень / учениця: (жниварські) – на вибір. Пісні зимового циклу: висловлює судження про роль колискової «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», пісні в житті людини, про роль сім’ї та тепло «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, рідного дому, про відповідальність кожного за пане господарю!», «Щедрик, щедрик, збереження духовної спадщини для майбутніх щедрівочка» (на вибір). Веснянки: «Ой весна, поколінь; описує образ матері над колискою весна — днем красна», «Ой кувала дитини (за творами літератури та живопису). зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір). Вивчає напам’ять: 2 пісні (на вибіручня). Народні колискові пісні Strona 14 Емоційно-ціннісне ставлення Прагнення і «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, відроджувати й вивчатиоригінальну спать». творчість народу.Повага до прадавніх Провідні мотиви, лексичні особливості вірувань нашихпредків, гордість за свій колискових. Календарно-обрядові пісні рідного талановитий народ, любов до рідних. краю. ТЛ: народна пісня, колискова, рефрен, анафора. МК: фольклорна спадщина інших слов'янськ народів(зарубіжна література); К. Стеценко. «Колядки», М. Леонтович. «Щедрик», М. Лисенко. Музичні обробки українських веснянок; колискові пісні у виконанні Росави (музичне мистецтво); А. Петрицький «Різдвяний ранок», С. Васильківський. «Весна в Україні» (образотворче мистецтво). Предметні компетентності Пісні літературного походження Учень / учениця: «Ще не вмерла Україна...» розуміє і пояснює специфіку пісні П.ЧУБИНСЬКОГО і М.ВЕРБИЦЬКОГО – лiтературного походження; переказує історію національнийгімн нашої держави. Легенда про створення національного гімну; розповідає дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, про зв’язок народної легенди про дівчину- та її зв’язок із «Молитвою» Україну з «Молитвою» О. КОНИСЬКОГО й М. ЛИСЕНКА, духовним О. Кониського; виразно і вдумливо читає гімном України. пісні; визначає й коментує провідні мотиви, «Ой, у лузі червона калина похилилася» пояснює рольсимволів у них. С. ЧАРНЕЦЬКОГО і Г. ТРУХА — пісня, що стала народною.Патріотичні мотиви пісень літературного походження. ТЛ: гімн. Ключові компетентності МК: гімн України (музичне мистецтво). Учень / учениця: висловлює судження про значення національного гімну в житті народу; розкриває особливості художнього втілення теми України у творах різних митців. Вивчає напам’ять: «Ще не вмерла Україна...» та 1 пісню (на вибір). Емоційно-ціннісне ставлення Осмислення почуття патріотизму,утвердження віри в щасливемайбутнє свого народу. Strona 15 снову поеми «Іван Підкова»; висловлює минулого. Героїзм та відвага козаків та їхнього судження про риси й поведінку козацького ватажка. Специфіка ліричних і ліро-епічних ватажка; пояснює особливості художніх творів. засобів у зображенні штормового моря, бою. МЗ: козацька доба (історія України). Ключові компетентності МК: пізнавальна програма «Тарас Шевченко в Учень / учениця: Петербурзі» (архів Першого національного розуміє важливість знання історії рідного каналу); «Тече вода в синє море / Думка» на народу; висловлює власну думку щодо слова Тараса Шевченка. Виконує Олекса суспільно-політичнихпитань. Керекеша, гурт «Фата Морґана» (музичне Емоційно-ціннісне ставлення мистецтво). Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків - духовний спадок нащадкам. Предметні компетентності Володимир РУТКІВСЬКИЙ. «Джури козака Учень / учениця: Швайки» («На козацьких островах») уміє визначити історичну основу твору; Твір про волелюбних, сміливих героїв, які знаходить і коментує описи природи, вміють вистояти у складних ситуаціях. портрети персонажів, їхні вчинки; аналізує Незвичайні здібності козаків- характерників. роль художніхзасобів. Сміливість і відвага козацьких джур Грицика та Ключові компетентності Санька. Засудження підступності, жорстокості та Учень / учениця: підлості зрадників. Тема боротьби українських висловлює власні судження про геройство та козаків проти татарськоїорди. вміння з честю вийти із найскладніших ситуацій козака- характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька; МЗ: козацька доба (історія України). зіставляє специфіку розкриття історичної теми в літературі та кінематографі; створює МК: фільм про козаків-характерників (із серії презентацію про головних героївтвору; «Козацька звитяга»). дискутує про проблеми національної свідомості, патріотизму, зрадництва, усвідомленого вибору. Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної силинаших предків, потреби виховання йутвердження цих якостей у нашчас. Strona 16 Предметні компетентності Микола ВОРОНИЙ. «Євшан-зілля» Коротко Учень / учениця: про письменника. Патріотичні почуття й Розповідає коротко про письменника; виразно толерантне ставлення до інших народів у поемі і вдумливо читає поему; визначає головну «Євшан-зілля». Роль слова, пісні, історії в житті думку; розповідає про життя ханського сина в будь- якої людини. Краса природи рідного краю. полоні руського князя й пояснює, чому він ТЛ: ліричний герой (повторення), ліро- епічний забув рідний край; характеризує образ юнака- твір, поема. половця; співвідносить давноминулі події, описані в поемі,із сучасністю. Ключові компетентності Учень / учениця: розуміє значення історичної пам’яті для кожної людини; пояснює важливість приналежності до свого народу; висловлює судження про її історичну основу, зв’язок із літописною легендою; коментує власне розуміння почуття патріотизму; усвідомлює рольслова в житті людини. Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення важливості історичної пам’яті для кожної людини та приналежності до свогонароду, національної свідомості, вірності Батьківщині. Предметні компетентності Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думка» («Тече вода в Учень / учениця: синє море»), «Іван Підкова» (без вступу) розповідає про життя Т. Шевченка в Відомості про перебування поета в Петербурзі. Петербурзі; знає зміст твору, виразно й Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка. осмислено читає окремі фрагменти; Зображення історичного розкриває історичну Strona 17 Предметні компетентності Я І СВІТ Учень / учениця: Леся УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач). розповідає про дитинство Лесі Українки,«Мрії», «Як дитиною, бувало…», «Тиша її мужність, морська» талановитість; Дитинство поетеси, роль родини в їївихованні. усвідомлює і вміє пояснити мотив глибокого Неповторний світ дитинствав поезіях. Образ родинного зв’язку дитини з батьками; мужньої, сильної духомдівчинки, її характеризує образ ліричної героїні; життєрадісний погляд насвіт, вільнолюбство, висловлює власні роздуми про неї. впевненість, розвинена уява. Значення мистецтва вжитті людини. Гармонія людини іприроди. Ключові компетентності Учень / учениця: висловлює своє ставлення до проблеми МК: фільм про Лесю Українку із циклу бережливого ставлення до природи як«Обличчя української історії» важливого чинника реалізації особистості; (кіномистецтво). зіставляє специфіку розкриття теми в СЛ: поезії Мар’яни Савки, Маріанни літературі, музиці, кіномистецтві; створюєКіяновської, Любові Якимчук. ілюстрації до творів, відеопоезії. Вивчає напам’ять: вірш «Як дитиною, бувало…». Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення потреби плекатипочуття любові до батьків, родини;формування стоїчних рис характеру(мужності, цілеспрямованості, наполегливості); прагнення до самоосвіти. Предметні компетентності Володимир ВИННИЧЕНКО. «Федько- Учень / учениця: халамидник» розповідає цікаві епізоди з життя Дитинство письменника. Художня розповідь про письменника; знає зміст оповідання; виразно і Федька, його життя, стосунки з однолітками. вдумливо читає епізоди, що найбільше Добро і зло, благородство і підлість у творі. вражають; аналізує епічний твір; називає Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько риси характеру Федька, що вирізняють його з-як особистість. поміж друзів-однолітків, коментує їх; ТЛ: головний герой, другорядні герої. аналізує роль художніх засобів у творі; знаходить портрет, пейзаж, діалоги; формулюєголовну думку оповідання. Ключові компетентності Учень / учениця: висловлює своє ставлення до літературних героїв; визначає Strona 18 причиново-наслідкові зв’язки між фактами і явищами; пропонує алгоритм дій. Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину духовно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність. Предметні компетентності Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ. Учень / учениця: «Теплота родинного інтиму…», виразно й усвідомлено читає вірші; «Забула внучка в баби черевички…» Настрої висловлює судження про почуття ліричногота почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, героя; співвідносить їх із пережитими висока духовність). Образ рідної людини та особисто. важливість родинних цінностей. Ключові компетентності Учень / учениця: висловлює своє ставлення до проблеми збереження родинних цінностей; зіставляє специфіку розкриття теми в літературі, музиці, кіномистецтві; створює ілюстрації до творів, відеопоезії; проводить аналогії із власним життям. Емоційно-ціннісне ставлення Осмислення ролі батьківського домув житті людини, відповідальностіза власну родину. Предметні компетентності Ірина ЖИЛЕНКО. «Жар-Птиця», Учень / учениця: «Підкова», «Гном у буфеті» розуміє, що світ дитинства – вічне джерело Поетичні роздуми про доброту, красу, про сили, натхнення, мрій, фантазій; виразно й людське щастя і шляхи до нього, про те, що усвідомлено читає поезії, коментує їх; може врятувати сучасний світ. пояснює художні засоби. Ключові компетентності Учень / учениця: висловлює судження про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі; пояснює вплив слова на психічне здоров’я людини. Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення ролі почуття дружбив житті людини, уміння бачити красу навколо, цінувати доброту. Strona 19 ІІ СЕМЕСТР Предметні компетентності Оксана ІВАНЕНКО. «Друкар книжок Учень/учениця: небачених» розуміє зміст повісті; виразно і вдумливо Повість про початок книгодрукування в Україні. читає; коментує зміст прочитаного; пояснює Доля Івана Федорова в повісті О. Іваненко особливості зародження книгодрукування в «Друкар книжок небачених». Будова повісті, Україні. жанрові особливості. Ключові компетентності Учень / учениця: порівнює знання з історії та літератури; зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва. Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення етапів становлення книгодрукування в Україні. Предметні компетентності Емма АНДІЄВСЬКА. «Казка про яян», Учень / учениця: «Говорюща риба». Сучасна українська виразно і вдумливо читає казки- притчі, письменниця і художниця. Її казки-притчі. Добро коментує їх; знаходить і пояснює й любов до світу. Порушення питань моралі, фантастичні елементи в них; висловлює дружби, сили слова. Прихований повчальний судження проважливість проблем, порушених зміст творів. Принципи толерантного ставлення у творах та актуальність їх; знаходить до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі аналогії в повсякденномужитті. світом. ТЛ: притча. Ключові компетентності Учень / учениця: розуміє силу слова; аналізує життєві ситуації з погляду гуманізму, толерантного ставлення до людей; дискутує щодо проблем таланту, неординарності, «білих ворон», спілкування; висловлює власне розуміння ілюстрацій письменниці; створює есе-рефлексію. Strona 20 Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити й розуміти красу світу, гармонійно іщасливо жити в ньому. Предметні компетентності ПРИГОДИ І РОМАНТИКА Учень / учениця: Всеволод НЕСТАЙКО. «Тореадори з знає основне про письменника; розуміє Васюківки» (скорочено) поняття романтичного і пригодницького; В. Нестайко – визнаний у світі український визначає жанр твору; самостійно дитячий письменник. Пригодницький ознайомлюється з його змістом; аналізує захопливий сюжет, мрія і дійсність, смішне, поведінку героїв, їхні вчинки, моральний комічне, романтичне в його пригодницькій вибір у різних життєвих ситуаціях;повісті для дітей. Образи Яви Реня та Павлуші характеризує улюбленого героя, аргументує Завгороднього. Проблеми у творі. свій вибір, розкриває риси його вдачі; ТЛ: повість, пригодницький твір. виокремлює, виразно читає й коментує найцікавіші епізоди тексту. МЗ: пригоди й романтика у творахД. Дефо, Ж. Верна, Марка Твена (зарубіжна література). Ключові компетентності Учень / учениця: висловлює судження про зв’язок прочитаного з власними життєвими МК: кінофільм «Тореадори з Васюківки», 1965; спостереженнями; усвідомлює себе активним режисер С. Зелікін членом соціуму; зіставляє специфіку (кіномистецтво). розкриття теми в літературі й кіномистецтві; обговорює в групах проблеми дружби та першого кохання; створює правила поведінки в екстремальних ситуаціях; укладає таблицю «Плюси і мінуси «проектів» Яви та Павлуші». Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення важливості активної життєвої позиції, позитивних рис характеру; сили справжньої дружби та взаємопідтримки. Предметні компетентності Ярослав СТЕЛЬМАХ. «Митькозавр з Учень / учениця: Юрківки, або Химера лісового озера» знає загальні відомості про життя і Коротко про письменника. Таємничі, творчість письменника; переказує веселі й незвичайні події в повісті, зміст уривка твору; визначає передані образним елементи сюжету в ньому; словом. Допитливість, характеризує образи головних винахідливість, кмітливість хлопчиків – персонажів, їхню поведінку в головних героїв. складній ситуації.

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!