Atlas budowy ludzkiego ciała

x

Szczegóły
Tytuł Atlas budowy ludzkiego ciała
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Atlas budowy ludzkiego ciała PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Atlas budowy ludzkiego ciała pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Atlas budowy ludzkiego ciała Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Atlas budowy ludzkiego ciała Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 karta przedmiotu 1st Podstawowe informacje o przedmiocie Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa (część I) Rocznik studiów 2021/2022 Kolegium Medyczne Kierunek studiów Pielęgniarstwo Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil kształcenia praktyczny Kategoria przedmiotu Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki, mgr Katarzyna Oliwa, mgr Elżbieta Przyboś, Osoba odpowiedzialna mgr Beata Boratyn, mgr Jolanta Moskwa Formy zajęć Forma zaliczenia Wykład Egzamin Ćwiczenia Zaliczenie z oceną Samokształcenie Zaliczenie bez oceny e-Learning Zaliczenie wspólne z wykładami Zajęcia praktyczne Zaliczenie z oceną 2nd Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów) brak 3. Efekty uczenia się i sposób realizacji zajęć 3.1. Cele przedmiotu Dostarczenie wiedzy dotyczącej uwarunkowań rozwoju pielęgniarstwa, istoty współczesnego C1 pielęgniarstwa, podstawowych założeń pielęgnowania zawodowego, istoty procesu pielęgnowania, diagnozy pielęgniarskiej, modeli pielęgniarstwa, funkcji zawodowych pielęgniarki. C2 Kształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej. C3 Kształtowanie postawy etycznej i odpowiedzialnej w sprawowaniu opieki nad pacjentem oraz we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, z uwzględnieniem potrzeb stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa. 3.2. Przedmiotowe efekty uczenia się, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, wraz z odniesieniem do efektów uczenia się dla kierunku Odniesienie do Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się efektów uczenia się dla kierunku Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy zna i rozumie uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji P_W01 C.W1. opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa; zna i rozumie pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i P_W02 C.W2. towarzyszenia; zna i rozumie funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w P_W03 C.W3. procesie realizacji opieki pielęgniarskiej; zna i rozumie proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing P_W04 C.W4. (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na Strona 2 funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej; P_W05 zna i rozumie klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich; C.W5. zna i rozumie istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia P_W06 teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, C.W6. Callista Roy, Betty Neuman); zna i rozumie istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, P_W07 obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności C.W7. pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; zna i rozumie zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, P_W08 C.W8. zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu; zna i rozumie zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach P_W09 pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym C.W9. komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej; zna i rozumie zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w P_W10 C.W10. wybranych diagnozach pielęgniarskich; zna i rozumie udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie P_W11 C.W11. promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji; Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności P_U01 potrafi stosować wybraną metodę pielęgnowania w opiece nad pacjentem; C.U1. potrafi gromadzić informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, P_U02 badania przedmiotowego, analizy dokumentacji w celu rozpoznawania stanu C.U2. zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej; potrafi ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej oraz realizować ją wspólnie z P_U03 C.U3. pacjentem i jego rodziną; potrafi monitorować stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w szpitalu lub P_U04 C.U4. innych jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia; potrafi dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i P_U05 C.U5. podejmowanych działań pielęgniarskich; P_U06 potrafi prowadzić, dokumentować i oceniać bilans płynów pacjenta; C.U7. potrafi wykonywać pomiar temperatury ciała, tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia żylnego, obwodów, saturacji, P_U07 szczytowego przepływu wydechowego oraz pomiary antropometryczne C.U8. (pomiar masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: WHR, WHtR, grubości fałdów skórno-tłuszczowych); P_U08 potrafi stosować zabiegi przeciwzapalne; C.U10. potrafi wykonywać płukanie jamy ustnej, gardła, oka, ucha, żołądka, pęcherza P_U09 C.U14. moczowego, przetoki jelitowej i rany; potrafi wykorzystywać dostępne metody karmienia pacjenta (doustnie, przez P_U10 C.U16. zgłębnik, przetoki odżywcze); potrafi przemieszczać i pozycjonować pacjenta z wykorzystaniem różnych P_U11 C.U17. technik i metod; potrafi wykonywać gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy, P_U12 C.U18. odśluzowywanie dróg oddechowych i inhalację; P_U13 potrafi wykonywać nacieranie, oklepywanie, ćwiczenia czynne i bierne; C.U19. P_U14 potrafi wykonywać zabiegi higieniczne; C.U20. potrafi pielęgnować skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem P_U15 środków farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosować C.U21. kąpiele lecznicze; P_U16 potrafi oceniać ryzyko rozwoju odleżyn i stosować działania profilaktyczne; C.U22. P_U17 potrafi wykonywać zabiegi doodbytnicze; C.U23. potrafi zakładać cewnik do pęcherza moczowego, monitorować diurezę i P_U18 C.U24. usuwać cewnik; P_U19 potrafi zakładać zgłębnik do żołądka oraz monitorować i usuwać zgłębnik; C.U25. P_U20 potrafi prowadzić dokumentację medyczną oraz posługiwać się nią; C.U26. 2 Strona 3 potrafi wdrażać standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom P_U21 C.U48. szpitalnym; potrafi stosować środki ochrony własnej, pacjentów i współpracowników P_U22 C.U49 przed zakażeniami; Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic P_K01 K1. światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; P_K02 jest gotów do przestrzegania praw pacjenta; K2. jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z P_K03 zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w K3. opiece nad pacjentem; jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności P_K04 K4. zawodowe; jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z P_K05 K5. samodzielnym rozwiązaniem problemu; jest gotów do przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na P_K06 K6. reakcje własne i pacjenta; jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie P_K07 wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny K7. deficytów i potrzeb edukacyjnych. 3.3. Formy zajęć dydaktycznych oraz wymiar godzin i punktów ECTS Studia stacjonarne (ST) W Ćw L SK eL ZP PR ECTS 20 100 - 30 20 40 - 8 3.4. Metody realizacji zajęć dydaktycznych Formy zajęć Metoda realizacji Wykład Wykład konwencjonalny Ćwiczenia Pokaz, instruktaż, ćwiczenia umiejętności w warunkach symulowanych Samodzielne zgłębienie zagadnień zgodnych z nauczanym przedmiotem, w oparciu o literaturę przedmiotu, analizę artykułów naukowych i innych źródeł, w zakresie Samokształcenie wskazanym przez prowadzącego, zgodnych z przedmiotowymi efektami uczenia się. Samokształcenie będzie realizowane także metodą projektową (praca pisemna) – samokształcenie kontrolowane. Tekst programowany. Samodzielne studiowanie przygotowanych modułów e- e-Learning learningu (praca z tekstem, zadania, quizy, studium przypadku, pre i posttesty). Zajęcia praktyczne Instruktaż, próba pracy, praca zespołowa 3.5. Treści kształcenia (oddzielnie dla każdej formy zajęć) Wykład Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach wykładów Podstawowe wiadomości dotyczące pielęgniarstwa, tło historyczne, pielęgniarstwo tradycyjne i W1 nowoczesne. Zdrowie – uwarunkowania, potrzeby zdrowotne i ich zaspokajanie. Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa z perspektywy czasu (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) W2 na tle transformacji opieki. Współczesne pielęgniarstwo w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz proces jego W3 profesjonalizacji. W4 Funkcje zawodowe pielęgniarki. Rola społeczna i zawodowa pielęgniarki. W5 Proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady stosowania) i primary nursing (istota, odrębności). Teorie i modele pielęgnowania (F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C. Roy, J. Watson, B. W6 Neuman, H. Peplau, M. Leininger). 3 Strona 4 W7 EBNP – praktyka pielęgniarska oparta na dowodzie naukowym. W8 Rodzaje diagnoz pielęgniarskich, klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich. Różnicowanie zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o W9 niepomyślnym rokowaniu. W10 Standard, procedura, instrukcja, algorytm – istota i znaczenie w pracy pielęgniarki. Różnicowanie udziału pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, W11 profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Istota, cel, wskazania, przeciwwskazania, niebezpieczeństwa, obowiązujące zasady i struktura W12 wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich w wybranych sytuacjach klinicznych. Przyjęcie chorego do szpitala i do oddziału. Zapewnianie opieki i wsparcia w procesie terapeutyczno – W13 opiekuńczym w okresie hospitalizacji. W14 Pielęgnowanie zindywidualizowane w aspekcie holistycznego podejścia do pacjenta i jego rodziny. Ćwiczenia Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach ćwiczeń Wprowadzenie do zajęć w pracowni umiejętności pielęgniarskich Działania z zakresu profilaktyki zakażeń 1. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk. Chirurgiczne mycie rąk. Cw1 2. Zakładanie i zdejmowanie rękawic jednorazowego użycia (jałowych i niejałowych). 3. Zasady aseptyki i antyseptyki. 4. Zakładanie bielizny operacyjnej. 5. Segregacja odpadów medycznych. Działania profilaktyczno – pielęgnacyjne oraz związane z zapewnieniem komfortu i bezpiecznym przemieszczaniem pacjenta 1. Przygotowanie łóżka dla chorego. 2. Słanie łóżka z chorym leżącym. Cw2 3. Stosowanie pozycji ułożeniowych w zależności od stanu chorego. 4. Stosowanie udogodnień w określonych pozycjach ciała. 5. Przenoszenie i transport chorego. 6. Profilaktyka powikłań u pacjentów długotrwale unieruchomionych. Działania opiekuńcze w zakresie higieny osobistej i otoczenia pacjenta 1. Kryteria oceny stanu higienicznego pacjenta. 2. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej u chorego. 3. Toaleta całego ciała pacjenta. Cw3 4. Mycie głowy. 5. Toaleta jamy ustnej. 6. Utrzymanie higieny u pacjenta z trudnościami w wydalaniu moczu i stolca. 7. Toaleta pośmiertna. Współudział pielęgniarki w ocenie stanu zdrowia pacjenta i w badaniach diagnostycznych 1. Elementy badania podmiotowego i fizykalnego pacjenta dla potrzeb pielęgnowania. Cw4 2. Pomiary antropometryczne. 3. Pomiary i dokumentowanie podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, ciśnienie tętnicze, oddech, obwody, saturacja, szczytowy przepływ wydechowy). Działania leczniczo – rehabilitacyjne 1. Metody wspomagające oddychanie: (drenaż ułożeniowy, gimnastyka oddechowa, toaleta drzewa Cw5 oskrzelowego, oklepywanie klatki piersiowej). 2. Zabiegi przeciwzapalne – bańki lekarskie. 3. Gimnastyka bierna i czynna. Działania diagnostyczno – pielęgnacyjne w opiece nad dzieckiem 1. Pomiary antropometryczne u dziecka. Cw6 2. Kąpiel noworodka, niemowlęcia. 3. Przewijanie dziecka. 4. Karmienie niemowlaka za pomocą butelki. Procedury pielęgniarskie wykonywane w obrębie przewodu pokarmowego 1. Zakładanie zgłębnika do żołądka. Cw7 2. Płukanie żołądka. 3. Usuwanie zgłębnika z żołądka. 4. Płukanie przetoki jelitowej. 4 Strona 5 Udział personelu pielęgniarskiego w odżywianiu pacjenta 1. Karmienie doustne. Cw8 2. Karmienie chorego przez zgłębnik. 3. Karmienie chorego przez przetoki odżywcze. Zabiegi leczniczo – diagnostyczne oraz wspomagające wydalanie moczu 1. Założenie cewnika do pęcherza moczowego i jego usunięcie. Cw9 2. Płukanie pęcherza moczowego. 3. Monitorowanie diurezy. Wykonywanie zabiegów doodbytniczych Cw10 1. Wykonanie lewatywy, wlewki doodbytniczej. 2. Założenie suchej rurki. Działania leczniczo – profilaktyczne w opiece przed i pooperacyjnej. 1. Przygotowanie pielęgniarki do instrumentowania. Cw11 2. Przygotowanie stolika opatrunkowego. 3. Zmiana opatrunku na ranie. Płukanie rany. 4. Przygotowanie narzędzi i materiału opatrunkowego do sterylizacji. Udział pielęgniarki w zabiegach płukania wybranych narządów 1. Płukanie ucha. Cw12 2. Płukanie oka. 3. Płukanie jamy ustnej i gardła. Indywidualna i zbiorcza dokumentacja placówek medycznych. Zakres informacji zawartych w Cw13 dokumentacji pacjenta. Zasady korzystania z dokumentacji medycznej. Samokształcenie Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach samokształcenia SK1 Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki w wybranych stanach i sytuacjach klinicznych. SK2 Klasyczne i alternatywne metody bandażowania. SK3 Kąpiele lecznicze, pielęgnacja skóry i jej wytworów. Zakładanie czepca przeciwwszawiczego. SK4 Zabiegi przeciwzapalne: okłady, worek z lodem, termofor. Sk5 Ćwiczenia czynne ogólnoustrojowe. Zaawansowane elementy tematyki dotyczącej podstaw pielęgniarstwa w zakresie wskazanym przez SK6 prowadzącego (w ramach wszystkich form zajęć). e-Learning Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach e-Learningu eL1 Pielęgniarstwo – istota, terminologia, podstawowe pojęcia i definicje. eL2 Wybrane uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej. Współczesne pielęgniarstwo w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz proces jego eL3 profesjonalizacji. Kierunki rozwoju i perspektywy pielęgniarstwa. eL4 Pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia. Wpływ pielęgnowania tradycyjnego i zindywidualizowanego na funkcjonowanie praktyki eL5 pielęgniarskiej. eL6 Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki. Rola społeczna i zawodowa pielęgniarki. eL7 Podmiotowość pacjenta – biorcy opieki pielęgniarskiej. eL8 Podstawowe założenia procesu pielęgnowania (istota, etapy, zasady). eL9 Primary nursing (istota, odrębności). eL10 EBNP – praktyka oparta na dowodzie naukowym. Istota opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia eL11 Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman) Klasyfikacja diagnoz i praktyk pielęgniarskich. eL12 ICN – Międzynarodowa klasyfikacja dla praktyki pielęgniarskiej. Taksonomia NANDA eL13 Zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich. Różnicowanie zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o eL14 niepomyślnym rokowaniu. Opieki pielęgniarska w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych (w deficycie samoopieki, eL15 zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej). 5 Strona 6 eL16 Pielęgniarka w zespole interdyscyplinarnym. Istota opieki holistycznej. Przyjęcie chorego do szpitala. Istota, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technika wykonywania eL17 podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Zajęcia praktyczne Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach zajęć praktycznych Zakres zadań i warunki pracy pielęgniarki w zakładach opieki zdrowotnej. Topografia oddziału ZP1 i zadania zespołu terapeutycznego. ZP2 Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. ZP3 Opieka nad pacjentem metodą procesu pielęgnowania. Przyjęcie pacjenta na oddział, pomoc w adaptacji do warunków szpitalnych, zbieranie informacji o ZP4 chorym (wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji). Ustalenie celów i planu opieki nad pacjentem. Realizacja opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem ZP5 zapotrzebowania pacjenta na opiekę oraz preferencji pacjenta i jego rodziny. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Pomiary podstawowych parametrów życiowych. ZP6 Dokonywanie bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań pielęgniarskich. Sprawowanie opieki nad pacjentem długotrwale unieruchomionych. Pomoc choremu w jedzeniu, ZP8 wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu o higienę osobistą. Działania profilaktyczne i rehabilitacyjne wobec pacjenta długotrwale unieruchomionego. Zapewnienie choremu bezpiecznego otoczenia. ZP9 Badania diagnostyczne – udział pielęgniarki w przygotowaniu do badań. ZP10 Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym i wewnątrzszpitalnym. 3.6. Korelacja pomiędzy efektami uczenia się, celami przedmiotu, a treściami kształcenia Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści kształcenia P_W01 C1,C3 W1-W3,W7,eL1-eL3,eL10,SK6 P_W02 C1,C3 eL4,SK6 P_W03 C1,C3 W4,W14,eL6,eL7,eL16,SK1,SK6 P_W04 C1,C3 W1,W5,eL5,eL8,eL9,SK6 P_W05 C1,C3 W8,eL12,eL13,SK6 P_W06 C1,C3 W6,eL11,SK6 P_W07 C1,C3 W10,W12,eL17,SK6 P_W08 C1,C3 W9,eL14,SK6 P_W09 C1,C3 W12,eL15,SK6 P_W10 C1,C3 W9,W11-W14,eL7,eL13,SK6 P_W11 C1,C3 W11,eL16,SK6 P_U01 C2,C3 ZP1 – ZP10 P_U02 C2,C3 ZP1 – ZP10 P_U03 C2,C3 ZP1 – ZP10 P_U04 C2,C3 ZP1 – ZP10 P_U05 C2,C3 ZP1 – ZP10 P_U06 C2,C3 Cw9,SK6,ZP2,ZP3,ZP5-ZP8 P_U07 C2,C3 Cw4,Cw6,SK6,ZP2-ZP6,ZP9 P_U08 C2,C3 Cw5,SK4,SK6,ZP3,ZP5,ZP6 P_U09 C2,C3 Cw7,Cw9-Cw12,SK6, ZP3,ZP5,ZP6 P_U10 C2,C3 Cw6,Cw8,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 P_U11 C2,C3 Cw2,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 P_U12 C2,C3 Cw5,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 P_U13 C2,C3 Cw2,Cw5,SK5,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 6 Strona 7 P_U14 C2,C3 Cw3,Cw6,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 P_U15 C2,C3 Cw3,Cw6,SK3,SK6,ZP3,ZP5-ZP8, P_U16 C2,C3 Cw2,Cw3,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 P_U17 C2,C3 Cw10,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 P_U18 C2,C3 Cw9,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 P_U19 C2,C3 Cw7,SK5,SK6,ZP3,ZP5-ZP8 P_U20 C2,C3 Cw1-Cw13,SK6,ZP1-ZP10 P_U21 C2,C3 Cw1-Cw12,SK6,ZP1-ZP10 P_U22 C2,C3 Cw1-Cw12,SK6,ZP1-ZP10 P_K01 C2,C3 ZP1-ZP10 P_K02 C2,C3 ZP1-ZP10 P_K03 C2,C3 ZP1-ZP10 P_K04 C2,C3 ZP1-ZP10 P_K05 C2,C3 ZP1-ZP10 P_K06 C2,C3 ZP1-ZP10 P_K07 C2,C3 SK1-SK7, ZP1-ZP10 3.7. Metody weryfikacji efektów uczenia się Efekt Forma zajęć, w ramach której Metoda oceny uczenia się następuje weryfikacja efektu P_W01 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W02 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W03 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W04 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W05 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W06 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W07 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W08 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W09 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W10 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład P_W11 Test dydaktyczny (pytania otwarte/zamknięte) Wykład Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. P_U01 Zajęcia praktyczne Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. P_U02 Zajęcia praktyczne Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. P_U03 Zajęcia praktyczne Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. P_U04 Zajęcia praktyczna Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. P_U05 Zajęcia praktyczne Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. P_U06 Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U07 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U08 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U09 Obserwacja zachowań 7 Strona 8 Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U10 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U11 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U12 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U13 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U14 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U15 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U16 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U17 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U18 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U19 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U20 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne P_U21 Obserwacja zachowań Próba pracy-ocena umiejętności praktycznych. P_U22 Ćwiczenia, Zajęcia praktyczne Obserwacja zachowań P_K01 Próba pracy. Obserwacja zachowań Zajęcia praktyczne P_K02 Próba pracy. Obserwacja zachowań Zajęcia praktyczne P_K03 Próba pracy. Obserwacja zachowań Zajęcia praktyczne P_K04 Próba pracy. Obserwacja zachowań Zajęcia praktyczne P_K05 Próba pracy. Obserwacja zachowań Zajęcia praktyczne P_K06 Próba pracy. Obserwacja zachowań Zajęcia praktyczne Próba pracy. Obserwacja zachowań/Metoda Zajęcia P_K07 projektowa - realizacja zleconego zadania praktyczne/Samokształcenie Warunkiem uzyskania zaliczenia z samokształcenia jest pozytywna ocena (ZAL) pracy pisemnej opracowanej przez studenta na wskazany przez nauczyciela temat. W ramach e-learningu student jest zobowiązany do systematycznej pracy z kursem zamieszczonym na platformie BlackBoard. Ponadto student wykaże się znajomością zagadnień wskazanych przez prowadzącego przedmiot w ramach samokształcenia oraz e-learningu, jak i literatury przedmiotowej podczas egzaminu, ćwiczeń, dyskusji. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest pozytywna ocena umiejętności, kompetencji i wiedzy z tematyki bieżącej z wpisem do „Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych”, obecność na zajęciach i aktywny w nich udział oraz opracowanie procesu pielęgnowania. Na zakończenie drugiego semestru realizacji przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa przeprowadzany jest egzamin MINI OSCE - standaryzowany egzamin oceniający wybrane umiejętności praktyczne studentów zdobyte w czasie ćwiczeń w ramach całego przedmiotu. 3.8. Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się Efekt Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 uczenia się Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w Student zna i rozumie rozumie uwarunkowań co najmniej 60% co najmniej 76% w co najmniej 93% rozwoju pielęgniarstwa uwarunkowania rozwoju uwarunkowania rozwoju uwarunkowania P_W01 na tle transformacji pielęgniarstwa na tle pielęgniarstwa na tle rozwoju pielęgniarstwa opieki pielęgniarskiej i transformacji opieki transformacji opieki na tle transformacji profesjonalizacji pielęgniarskiej i pielęgniarskiej i opieki pielęgniarskiej i współczesnego profesjonalizacji profesjonalizacji profesjonalizacji 8 Strona 9 pielęgniarstwa. współczesnego współczesnego współczesnego pielęgniarstwa. pielęgniarstwa. pielęgniarstwa. Student zna i rozumie Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w w co najmniej 93% rozumie pojęcia co najmniej 60% pojęcie co najmniej 76% pojęcie pojęcie pielęgnowania, P_W02 pielęgnowania, w tym pielęgnowania, w tym pielęgnowania, w tym w tym wspierania, wspierania, pomagania i wspierania, pomagania i wspierania, pomagania i pomagania i towarzyszenia. towarzyszenia. towarzyszenia. towarzyszenia. Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w Student zna i rozumie Student nie zna i nie co najmniej 60% funkcje co najmniej 76% funkcje w co najmniej 93% rozumie funkcji i zadań i zadania zawodowe i zadania zawodowe funkcje i zadania zawodowych pielęgniarki P_W03 pielęgniarki oraz rolę pielęgniarki oraz rolę zawodowe pielęgniarki oraz roli pacjenta w pacjenta w procesie pacjenta w procesie oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki realizacji opieki realizacji opieki procesie realizacji pielęgniarskiej. pielęgniarskiej. pielęgniarskiej. opieki pielęgniarskiej. Student zna i rozumie Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w w co najmniej 93% rozumie procesu co najmniej 60% proces co najmniej 76% proces proces pielęgnowania pielęgnowania (istota, pielęgnowania (istota, pielęgnowania (istota, (istota, etapy, zasady) etapy, zasady) i primary etapy, zasady) i primary etapy, zasady) i primary i primary nursing nursing (istota, nursing (istota, nursing (istota, (istota, odrębności) P_W04 odrębności) oraz wpływu odrębności) oraz wpływ odrębności) oraz wpływ oraz wpływ pielęgnowania pielęgnowania pielęgnowania pielęgnowania tradycyjnego na tradycyjnego na tradycyjnego na tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki funkcjonowanie praktyki funkcjonowanie praktyki funkcjonowanie pielęgniarskiej. pielęgniarskiej. pielęgniarskiej. praktyki pielęgniarskiej. Student zna i rozumie Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w w co najmniej 93% rozumie klasyfikacji co najmniej 60% co najmniej 76% P_W05 klasyfikacje diagnoz i diagnoz i praktyk klasyfikacje diagnoz i klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich. praktyk pielęgniarskich. praktyk pielęgniarskich. pielęgniarskich. Student zna i rozumie Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w w co najmniej 93% rozumie istoty opieki co najmniej 60% istotę co najmniej 76% istotę istotę opieki pielęgniarskiej opartej o opieki pielęgniarskiej opieki pielęgniarskiej pielęgniarskiej opartej wybrane założenia opartej o wybrane opartej o wybrane o wybrane założenia P_W06 teoretyczne (Florence założenia teoretyczne założenia teoretyczne teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia (Florence Nightingale, (Florence Nightingale, Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Virginia Henderson, Virginia Henderson, Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Dorothea Orem, Callista Dorothea Orem, Callista Orem, Callista Roy, Betty Neuman). Roy, Betty Neuman). Roy, Betty Neuman). Betty Neuman). Student zna i rozumie Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w w co najmniej 93% rozumie istoty, celu, co najmniej 60% istotę, co najmniej 76% istotę, istotę, cel, wskazania, wskazań, cel, wskazania, cel, wskazania, przeciwwskazania, przeciwwskazań, przeciwwskazania, przeciwwskazania, powikłania, powikłań, powikłania, powikłania, obowiązujące zasady i obowiązujących zasad i obowiązujące zasady i obowiązujące zasady i P_W07 technikę wykonywania techniki wykonywania technikę wykonywania technikę wykonywania podstawowych podstawowych czynności podstawowych czynności podstawowych czynności czynności pielęgniarskich, pielęgniarskich, pielęgniarskich, pielęgniarskich, diagnostycznych, diagnostycznych, diagnostycznych, diagnostycznych, leczniczych i leczniczych i leczniczych i leczniczych i rehabilitacyjnych. rehabilitacyjnych. rehabilitacyjnych. rehabilitacyjnych. Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w Student zna i rozumie rozumie zadań co najmniej 60% co najmniej 76% w co najmniej 93% pielęgniarki w opiece zadania pielęgniarki w zadania pielęgniarki w zadania pielęgniarki w nad pacjentem opiece nad pacjentem opiece nad pacjentem opiece nad pacjentem P_W08 zdrowym, zagrożonym zdrowym, zagrożonym zdrowym, zagrożonym zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o chorobą, chorym i o chorobą, chorym i o chorobą, chorym i o niepomyślnym niepomyślnym niepomyślnym niepomyślnym rokowaniu. rokowaniu. rokowaniu. rokowaniu. Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w Student zna i rozumie P_W09 rozumie zakresu i co najmniej 60% zakres co najmniej 76% zakres w co najmniej 93% charakteru opieki i charakter opieki i charakter opieki zakres i charakter 9 Strona 10 pielęgniarskiej w pielęgniarskiej w pielęgniarskiej w opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach wybranych stanach wybranych stanach wybranych stanach pacjenta, sytuacjach pacjenta, sytuacjach pacjenta, sytuacjach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie klinicznych, w deficycie klinicznych, w deficycie klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym samoopieki, zaburzonym samoopieki, zaburzonym samoopieki, komforcie, zaburzonej komforcie, zaburzonej komforcie, zaburzonej zaburzonym sferze psychoruchowej. sferze psychoruchowej. sferze psychoruchowej. komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej. Student zna i rozumie Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w w co najmniej 93% rozumie zakresu opieki co najmniej 60% zakres co najmniej 76% zakres zakres opieki pielęgniarskiej i opieki pielęgniarskiej i opieki pielęgniarskiej i pielęgniarskiej i P_W10 interwencji interwencji interwencji interwencji pielęgniarskich w pielęgniarskich w pielęgniarskich w pielęgniarskich w wybranych diagnozach wybranych diagnozach wybranych diagnozach wybranych diagnozach pielęgniarskich. pielęgniarskich. pielęgniarskich. pielęgniarskich. Student zna i rozumie Student nie zna i nie Student zna i rozumie w Student zna i rozumie w w co najmniej 93% rozumie udziału co najmniej 60% udział co najmniej 76% udział udział pielęgniarki w pielęgniarki w zespole pielęgniarki w zespole pielęgniarki w zespole zespole interdyscyplinarnym w interdyscyplinarnym w interdyscyplinarnym w P_W11 interdyscyplinarnym w procesie promowania procesie promowania procesie promowania procesie promowania zdrowia, profilaktyki, zdrowia, profilaktyki, zdrowia, profilaktyki, zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia diagnozowania, leczenia diagnozowania, leczenia diagnozowania, i rehabilitacji. i rehabilitacji. i rehabilitacji. leczenia i rehabilitacji. Student potrafi stosować Student potrafi stosować wybraną metodę wybraną metodę Student potrafi Student nie potrafi pielęgnowania w opiece pielęgnowania w opiece samodzielnie stosować stosować wybranej P_U01 nad pacjentem, wymaga nad pacjentem, wymaga wybraną metodę metody pielęgnowania w ukierunkowania i ukierunkowania i pielęgnowania w opiece nad pacjentem. przypominania w przypominania w opiece nad pacjentem. każdym działaniu. niektórych działaniach. Student potrafi Student potrafi Student potrafi w gromadzić informacje gromadzić informacje sposób samodzielny i Student nie potrafi metodą wywiadu, metodą wywiadu, niemal bezbłędny gromadzić informacji obserwacji, pomiarów, obserwacji, pomiarów, gromadzić informacje metodą wywiadu, badania badania metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, przedmiotowego, analizy przedmiotowego, analizy obserwacji, pomiarów, badania dokumentacji w celu dokumentacji w celu badania przedmiotowego, analizy P_U02 rozpoznawania stanu rozpoznawania stanu przedmiotowego, dokumentacji w celu zdrowia pacjenta i zdrowia pacjenta i analizy dokumentacji rozpoznawania stanu sformułowania diagnozy sformułowania diagnozy w celu rozpoznawania zdrowia pacjenta i pielęgniarskiej, pielęgniarskiej, stanu zdrowia pacjenta sformułowania diagnozy popełniając błędy prawie popełniając błędy na i sformułowania pielęgniarskiej, popełnia na każdym etapie ich niektórych etapach ich diagnozy błędy krytyczne. realizacji jednak nie są realizacji. pielęgniarskiej. to błędy krytyczne. Student potrafi ustalać Student potrafi ustalać Student potrafi w cele i plan opieki cele i plan opieki Student nie potrafi sposób samodzielny i pielęgniarskiej oraz pielęgniarskiej oraz ustalać celów i planu niemal bezbłędny realizować ją wspólnie z realizować ją wspólnie z opieki pielęgniarskiej ustalać cele i plan P_U03 pacjentem i jego pacjentem i jego oraz realizować ją opieki pielęgniarskiej rodziną, wymaga rodziną, wymaga wspólnie z pacjentem i oraz realizować ją ukierunkowania i ukierunkowania i jego rodziną. wspólnie z pacjentem i przypominania w przypominania w jego rodziną. każdym działaniu. niektórych działaniach. Student nie potrafi Student potrafi Student potrafi Student potrafi w monitorować stanu monitorować stan monitorować stan sposób samodzielny i zdrowia pacjenta zdrowia pacjenta zdrowia pacjenta niemal bezbłędny podczas pobytu w podczas pobytu w podczas pobytu w monitorować stan P_U04 szpitalu lub innych szpitalu lub innych szpitalu lub innych zdrowia pacjenta jednostkach jednostkach jednostkach podczas pobytu w organizacyjnych systemu organizacyjnych systemu organizacyjnych systemu szpitalu lub innych ochrony zdrowia, ochrony zdrowia, ochrony zdrowia, jednostkach popełnia błędy popełniając błędy prawie popełniając niewielkie organizacyjnych 10 Strona 11 krytyczne. na każdym etapie ich błędy na niektórych systemu ochrony realizacji jednak nie są etapach realizacji. zdrowia. to błędy krytyczne. Student potrafi Student potrafi Student potrafi w dokonywać bieżącej i dokonywać bieżącej i Student nie potrafi sposób samodzielny i końcowej oceny stanu końcowej oceny stanu dokonywać bieżącej i niemal bezbłędny zdrowia pacjenta i zdrowia pacjenta i końcowej oceny stanu dokonywać bieżącej i P_U05 podejmowanych działań podejmowanych działań zdrowia pacjenta i końcowej oceny stanu pielęgniarskich, wymaga pielęgniarskich, wymaga podejmowanych działań zdrowia pacjenta i ukierunkowania i ukierunkowania i pielęgniarskich. podejmowanych przypominania w przypominania w działań pielęgniarskich. każdym działaniu. niektórych działaniach. Student potrafi Student potrafi Student potrafi w Student nie potrafi prowadzić, prowadzić, sposób samodzielny i prowadzić, dokumentować i oceniać dokumentować i oceniać niemal bezbłędny dokumentować i oceniać P_U06 bilans płynów pacjenta, bilans płynów pacjenta, prowadzić, bilansu płynów pacjenta wymaga ukierunkowania wymaga ukierunkowania dokumentować i popełnia błędy i przypominania w i przypominania w oceniać bilans płynów krytyczne. każdym działaniu. niektórych działaniach. pacjenta. Student potrafi Student potrafi Student potrafi w wykonywać pomiar Student nie potrafi wykonywać pomiar sposób samodzielny i temperatury ciała, tętna, wykonywać pomiaru temperatury ciała, tętna, niemal bezbłędny oddechu, ciśnienia temperatury ciała, tętna, oddechu, ciśnienia wykonywać pomiar tętniczego krwi, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, temperatury ciała, ośrodkowego ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia tętna, oddechu, żylnego, obwodów, ośrodkowego ciśnienia żylnego, obwodów, ciśnienia tętniczego saturacji, szczytowego żylnego, obwodów, saturacji, szczytowego krwi, ośrodkowego przepływu saturacji, szczytowego przepływu ciśnienia żylnego, wydechowego oraz przepływu wydechowego oraz obwodów, saturacji, pomiary wydechowego oraz pomiary szczytowego P_U07 antropometryczne pomiary antropometryczne przepływu (pomiar masy ciała, antropometryczne (pomiar masy ciała, wydechowego oraz wzrostu, wskaźnika BMI, (pomiar masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, pomiary wskaźników dystrybucji wzrostu, wskaźnika BMI, wskaźników dystrybucji antropometryczne tkanki tłuszczowej: wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: (pomiar masy ciała, WHR, WHtR, grubości tkanki tłuszczowej: WHR, WHtR, grubości wzrostu, wskaźnika fałdów skórno- WHR, WHtR, grubości fałdów skórno- BMI, wskaźników tłuszczowych), fałdów skórno- tłuszczowych), dystrybucji tkanki popełniając błędy prawie tłuszczowych), popełnia popełniając niewielkie tłuszczowej: WHR, na każdym etapie ich błędy krytyczne. błędy na niektórych WHtR, grubości fałdów realizacji jednak nie są etapach ich realizacji. skórno-tłuszczowych). to błędy krytyczne. Student nie potrafi Student potrafi stosować Student potrafi stosować Student potrafi w stosować zabiegów zabiegi przeciwzapalne, zabiegi przeciwzapalne, sposób samodzielny i P_U08 przeciwzapalnych, wymaga ukierunkowania wymaga ukierunkowania niemal bezbłędny popełnia błędy i przypominania w i przypominania w stosować zabiegi krytyczne. każdym działaniu. niektórych działaniach. przeciwzapalne. Student potrafi Student potrafi Student potrafi w Student nie potrafi wykonywać płukanie wykonywać płukanie sposób samodzielny i wykonywać płukania jamy ustnej, gardła, jamy ustnej, gardła, niemal bezbłędny jamy ustnej, gardła, oka, ucha, żołądka, oka, ucha, żołądka, wykonywać płukanie oka, ucha, żołądka, P_U09 pęcherza moczowego, pęcherza moczowego, jamy ustnej, gardła, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej i rany, przetoki jelitowej i rany, oka, ucha, żołądka, przetoki jelitowej i rany, wymaga ukierunkowania wymaga ukierunkowania pęcherza moczowego, popełnia błędy i przypominania w i przypominania w przetoki jelitowej i krytyczne. każdym działaniu. niektórych działaniach. rany. Student potrafi Student potrafi Student potrafi w wykorzystywać dostępne wykorzystywać dostępne Student nie potrafi sposób samodzielny i metody karmienia metody karmienia wykorzystywać niemal bezbłędny pacjenta (doustnie, pacjenta (doustnie, dostępnych metod wykorzystywać przez zgłębnik, przetoki przez zgłębnik, przetoki P_U10 karmienia pacjenta dostępne metody odżywcze), wyłącznie ze odżywcze), wymagając (doustnie, przez karmienia pacjenta znaczną pomocą niewielkiej pomocy zgłębnik, przetoki (doustnie, przez prowadzącego/opiekuna prowadzącego/opiekuna odżywcze). zgłębnik, przetoki na każdym z etapów na każdym z etapów odżywcze). realizacji procedur realizacji procedur 11 Strona 12 powyższych działań. powyższych działań. Student potrafi w Student potrafi Student potrafi Student nie potrafi sposób samodzielny i przemieszczać i przemieszczać i przemieszczać i niemal bezbłędny pozycjonować pacjenta z pozycjonować pacjenta z pozycjonować pacjenta z przemieszczać i wykorzystaniem różnych wykorzystaniem różnych P_U11 wykorzystaniem różnych pozycjonować technik i metod, technik i metod, technik i metod, pacjenta z wymaga ukierunkowania wymaga ukierunkowania popełnia błędy wykorzystaniem i przypominania w i przypominania w krytyczne. różnych technik i każdym działaniu. niektórych działaniach. metod. Student potrafi Student potrafi Student potrafi w wykonywać gimnastykę Student nie potrafi wykonywać gimnastykę sposób samodzielny i oddechową i drenaż wykonywać gimnastyki oddechową i drenaż niemal bezbłędny ułożeniowy, oddechowej i drenażu ułożeniowy, wykonywać odśluzowywanie dróg ułożeniowego, odśluzowywanie dróg gimnastykę P_U12 oddechowych i odśluzowywania dróg oddechowych i oddechową i drenaż inhalację, wymaga oddechowych i inhalacji, inhalację, wymaga ułożeniowy, ukierunkowania popełnia błędy ukierunkowania odśluzowywanie dróg i przypominania krytyczne. i przypominania oddechowych i w niektórych w każdym działaniu. inhalację. działaniach. Student potrafi Student potrafi Student nie potrafi wykonywać nacieranie, Student potrafi w wykonywać nacieranie, wykonywać nacierania, oklepywanie, ćwiczenia sposób samodzielny i oklepywanie, ćwiczenia oklepywania, ćwiczeń czynne i bierne, wymaga niemal bezbłędny P_U13 czynne i bierne, wymaga czynnych i biernych, ukierunkowania wykonywać nacieranie, ukierunkowania popełnia błędy i przypominania oklepywanie, ćwiczenia i przypominania krytyczne. w niektórych czynne i bierne. w każdym działaniu. działaniach. Student potrafi Student potrafi wykonywać zabiegi Student potrafi w Student nie potrafi wykonywać zabiegi higieniczne, sposób samodzielny i wykonywać zabiegów higieniczne, wymaga P_U14 wymaga ukierunkowania niemal bezbłędny higienicznych, popełnia ukierunkowania i przypominania wykonywać zabiegi błędy krytyczne. i przypominania w niektórych higieniczne. w każdym działaniu. działaniach. Student potrafi Student potrafi w Student potrafi pielęgnować skórę i jej sposób samodzielny i Student nie potrafi pielęgnować skórę i jej wytwory oraz błony niemal bezbłędny pielęgnować skóry i jej wytwory oraz błony śluzowe z pielęgnować skórę i jej wytworów oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i P_U15 materiałów medycznych, zastosowaniem farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosować kąpiele środków materiałów medycznych, w tym stosować kąpiele lecznicze, farmakologicznych i w tym stosować kąpieli lecznicze, wymaga wymaga ukierunkowania materiałów leczniczych, popełnia ukierunkowania i przypominania medycznych, w tym błędy krytyczne. i przypominania w niektórych stosować kąpiele w każdym działaniu. działaniach. lecznicze. Student potrafi oceniać Student potrafi oceniać Student potrafi w Student nie potrafi ryzyko rozwoju odleżyn i ryzyko rozwoju odleżyn i sposób samodzielny i oceniać ryzyka rozwoju stosować działania stosować działania niemal bezbłędny odleżyn i stosować profilaktyczne, wymaga P_U16 profilaktyczne, wymaga oceniać ryzyko działań profilaktycznych, ukierunkowania ukierunkowania rozwoju odleżyn i popełnia błędy i przypominania i przypominania stosować działania krytyczne. w niektórych w każdym działaniu. profilaktyczne. działaniach. Student potrafi Student potrafi Student nie potrafi Student potrafi w wykonywać zabiegi wykonywać zabiegi wykonywać zabiegów sposób samodzielny i doodbytnicze, wymaga doodbytnicze, wymaga P_U17 doodbytniczych, niemal bezbłędny ukierunkowania i ukierunkowania i popełnia błędy wykonywać zabiegi przypominania w przypominania w krytyczne. doodbytnicze. każdym działaniu. niektórych działaniach. Student nie potrafi Student potrafi zakładać Student potrafi zakładać Student potrafi w P_U18 zakładać cewnika do cewnik do pęcherza cewnik do pęcherza sposób samodzielny i pęcherza moczowego, moczowego, moczowego, niemal bezbłędny 12 Strona 13 monitorować diurezy i monitorować diurezę i monitorować diurezę i zakładać cewnik do usuwać cewnika, usuwać cewnik, wymaga usuwać cewnik, wymaga pęcherza moczowego, popełnia błędy ukierunkowania i ukierunkowania i monitorować diurezę i krytyczne. przypominania w przypominania w usuwać cewnik. każdym działaniu. niektórych działaniach. Student potrafi zakładać Student potrafi zakładać Student potrafi w Student nie potrafi zgłębnik do żołądka oraz zgłębnik do żołądka oraz sposób samodzielny i zakładać zgłębnika do monitorować i usuwać monitorować i usuwać niemal bezbłędny żołądka oraz P_U19 zgłębnik, wymaga zgłębnik, wymaga zakładać zgłębnik do monitorować i usuwać ukierunkowania i ukierunkowania i żołądka oraz zgłębnika, popełnia przypominania w przypominania w monitorować i usuwać błędy krytyczne. każdym działaniu. niektórych działaniach. zgłębnik. Student potrafi Student potrafi Student potrafi w Student nie potrafi prowadzić dokumentację prowadzić dokumentację sposób samodzielny i prowadzić dokumentacji medyczną oraz medyczną oraz niemal bezbłędny medycznej oraz posługiwać się nią, P_U20 posługiwać się nią, prowadzić posługiwać się nią, wymaga ukierunkowania wymaga ukierunkowania dokumentację popełnia błędy i przypominania i przypominania medyczną oraz krytyczne. w niektórych w każdym działaniu. posługiwać się nią. działaniach. Student potrafi wdrażać Student potrafi w Student potrafi wdrażać standardy postępowania sposób samodzielny i Student nie potrafi standardy postępowania zapobiegającego niemal bezbłędny wdrażać standardów zapobiegającego zakażeniom szpitalnym; wdrażać standardy P_U21 postępowania zakażeniom szpitalnym; wymaga ukierunkowania postępowania zapobiegającego wymaga ukierunkowania i przypominania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym. i przypominania w niektórych zakażeniom w każdym działaniu. działaniach. szpitalnym. Student potrafi stosować Student potrafi stosować Student potrafi w środki ochrony własnej, Student nie potrafi środki ochrony własnej, sposób samodzielny i pacjentów i stosować środków pacjentów i niemal bezbłędny współpracowników ochrony własnej, współpracowników stosować środki P_U22 przed zakażeniami; pacjentów i przed zakażeniami; ochrony własnej, wymaga ukierunkowania współpracowników wymaga ukierunkowania pacjentów i i przypominania przed zakażeniami. i przypominania współpracowników w niektórych w każdym działaniu. przed zakażeniami. działaniach. Student nie jest gotów Student jest gotów do Student jest gotów do Student jest gotów do do kierowania się kierowania się dobrem kierowania się dobrem kierowania się dobrem dobrem pacjenta, pacjenta, poszanowania pacjenta, poszanowania pacjenta, poszanowania godności i godności i autonomii godności i autonomii poszanowania autonomii osób osób powierzonych osób powierzonych godności i autonomii powierzonych opiece, opiece, okazywania opiece, okazywania osób powierzonych okazywania zrozumienia zrozumienia dla różnic zrozumienia dla różnic opiece, okazywania dla różnic światopoglądowych i światopoglądowych i zrozumienia dla różnic P_K01 światopoglądowych i kulturowych oraz kulturowych oraz światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z empatii w relacji z kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego pacjentem i jego empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; wymaga rodziną; wymaga pacjentem i jego rodziną; wymaga ukierunkowania ukierunkowania rodziną; nie wymaga stałego nadzoru i i przypominania i przypominania ukierunkowania ani naprowadzania w każdym działaniu. w niektórych działaniach przypominania w oraz przypominania żadnym działaniu. w każdym działaniu. Student nie jest gotów Student jest gotów do Student jest gotów do Student jest gotów do do przestrzegania praw przestrzegania praw przestrzegania praw przestrzegania praw pacjenta; wymaga pacjenta; wymaga pacjenta, wymaga pacjenta, nie wymaga P_K02 stałego nadzoru i ukierunkowania ukierunkowania ukierunkowania, ani naprowadzania i przypominania i przypominania przypominania w oraz przypominania w każdym działaniu. w niektórych żadnym działaniu. w każdym działaniu. działaniach. Student nie jest gotów Student jest gotów do Student jest gotów do Student jest gotów do do samodzielnego i samodzielnego i samodzielnego i samodzielnego i P_K03 rzetelnego wykonywania rzetelnego wykonywania rzetelnego wykonywania rzetelnego zawodu zgodnie z zawodu zgodnie z zawodu zgodnie z wykonywania zawodu zasadami etyki, w tym zasadami etyki, w tym zasadami etyki, w tym zgodnie z zasadami 13 Strona 14 przestrzegania wartości i przestrzegania wartości i przestrzegania wartości i etyki, w tym powinności moralnych w powinności moralnych w powinności moralnych w przestrzegania opiece nad pacjentem; opiece nad pacjentem; opiece nad pacjentem; wartości i powinności wymaga stałego wymaga ukierunkowania wymaga ukierunkowania moralnych w opiece nadzoru i i przypominania i przypominania nad pacjentem; nie naprowadzania w każdym działaniu. w niektórych wymaga oraz przypominania działaniach. ukierunkowania ani w każdym działaniu. przypominania w żadnym działaniu. Student nie jest gotów Student jest gotów do Student jest gotów do Student jest gotów do do ponoszenia ponoszenia ponoszenia ponoszenia odpowiedzialności za odpowiedzialności za odpowiedzialności za odpowiedzialności za wykonywane czynności wykonywane czynności wykonywane czynności wykonywane czynności P_K04 zawodowe, nie bierze zawodowe, ale bierze zawodowe, bierze pod zawodowe, bierze pod pod uwagę żadnych pod uwagę tylko uwagę prawie wszystkie uwagę wszystkie konsekwencji niektóre konsekwencje konsekwencje możliwe konsekwencje nieprawidłowego ich nieprawidłowego ich nieprawidłowego ich nieprawidłowego ich wykonania. wykonania. wykonania. wykonania. Student nie jest gotów Student jest gotów do Student jest gotów do Student jest gotów do do zasięgania opinii zasięgania opinii zasięgania opinii zasięgania opinii ekspertów w przypadku ekspertów w przypadku ekspertów w przypadku ekspertów w trudności z trudności z trudności z przypadku trudności z P_K05 samodzielnym samodzielnym samodzielnym samodzielnym rozwiązaniem problemu, rozwiązaniem problemu; rozwiązaniem problemu; rozwiązaniem na żadnym etapie na niektórych etapach na prawie każdym etapie problemu; na każdym wykonywania działań. wykonywania działań. wykonywania działań. etapie wykonywania działań. Student nie jest gotów Student jest gotów do Student jest gotów do Student jest gotów do do przewidywania i przewidywania i przewidywania i przewidywania i uwzględniania uwzględniania uwzględniania uwzględniania czynników wpływających czynników wpływających czynników wpływających czynników na reakcje własne i na reakcje własne i na reakcje własne i wpływających na P_K06 pacjenta, wymaga pacjenta, wymaga pacjenta, wymaga reakcje własne i stałego nadzoru i ukierunkowania ukierunkowania pacjenta, nie wymaga naprowadzania i przypominania i przypominania ukierunkowania oraz przypominania w każdym działaniu. w niektórych i przypominania w każdym działaniu. działaniach. w żadnych działaniach. Student nie jest gotów Student jest gotów do Student jest gotów do Student jest gotów do do dostrzegania i dostrzegania i dostrzegania i dostrzegania i rozpoznawania własnych rozpoznawania własnych rozpoznawania własnych rozpoznawania ograniczeń w zakresie ograniczeń w zakresie ograniczeń w zakresie własnych ograniczeń w wiedzy, umiejętności i wiedzy, umiejętności i wiedzy, umiejętności i zakresie wiedzy, kompetencji społecznych kompetencji społecznych kompetencji społecznych umiejętności i oraz dokonywania oraz dokonywania oraz dokonywania kompetencji samooceny deficytów i samooceny deficytów i samooceny deficytów i społecznych oraz potrzeb edukacyjnych, potrzeb edukacyjnych, potrzeb edukacyjnych, dokonywania pomimo stałego nadzoru wymaga częstego wymaga czasami samooceny deficytów i i naprowadzania nie ukierunkowania, deficyty ukierunkowania, deficyty potrzeb edukacyjnych, P_K07 uzupełnia deficytów w uzupełnia tylko w uzupełnia w prawie nie wymaga żadnych obszarach. niektórych obszarach/ każdych obszarach/ ukierunkowania, niesystematycznie i systematycznie, ale deficyty uzupełnia w pobieżnie. pobieżnie. każdych obszarach/ systematycznie i szczegółowo. NZAL ZAL Student nie potrafi opracować zagadnienia na Student opracował zagadnienie na zadany temat zadany temat lub opracował zagadnienie poprawnie, szczegółowo, korzystając przy tym z niewystarczająco, niepoprawnie, popełnił wiele licznej fachowej literatury i profesjonalnych istotnych błędów, nie skorzystał z odpowiedniej źródeł wiedzy. literatury i źródeł wiedzy. 3.9. Literatura Literatura podstawowa Podstawy pielęgniarstwa. T. 1. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. - Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017 i nowsze 14 Strona 15 Podstawy pielęgniarstwa. T. 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda. - Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017 i nowsze Pielęgniarstwo: ćwiczenia: podręcznik dla studiów medycznych. T. 1 i T. 2 / redakcja naukowa Wiesława Ciechaniewicz; [autorzy Wiesława Ciechaniewicz et al.]. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014 i nowsze Podstawowe procedury pielęgniarskie/red. nauk. Marzena Jaciubek - Wydawnictwo Edra Urban & Partner 2021 Wybrane czynności pielęgniarskie / Dominika Gniewek, Agnieszka Maj - Wydawnictwo Medpharma 2021 Umiejętności pielęgniarskie: katalog check-list: materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2018 i nowsze Literatura uzupełniająca Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko; [aut. Iwona Bodys-Cupak et al.]. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL copyright 2018 i nowsze Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej / redaktor naukowy Jolanta Górajek-Jóźwik; autorzy Wiesława Ciechaniewicz [et al.]. - Wydanie 1, 2. dodruk. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2018 i nowsze Procedury pielęgniarskie / redakcja naukowa Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko; [autorzy Bogusława Baran-Osak et al.]. - Wydanie 1., 6. dodruk. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2015 i nowsze Metoda casestudy w pielęgniarstwie: Wprowadzenie do zagadnienia/ pod red. Małgorzaty Lesińskiej- Sawickiej. - Warszawa: Borgis, 2009 i nowsze Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w praktyce pielęgniarskiej/ red. nauk. Dorota Kiliańska – Warszawa: Wydawnictwo PZWL,2014 i nowsze Etyka w pracy pielęgniarskiej praca zbiorowa / pod redakcją Ireny Wrońskiej i Janusza Mariańskiego - Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2002 i nowsze 4. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Rodzaje aktywności studia ST Udział w W (UB) 20 Udział w egzaminie z W (UB) 2 Samodzielne studiowanie tematyki W, w tym przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 2 Udział w C (UB) 100 Samodzielne przygotowanie się do C, w tym przygotowanie do zaliczenia 10 Samokształcenie 30 Udział w i konsultacje do eL 20 Udział w zajęciach praktycznych 40 Udział w praktykach zawodowych - Sumaryczne obciążenie pracą studenta 224 Punkty ECTS za przedmiot 8 Punkty ECTS za zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem nauczycieli 6 i studentów (UB) Punkty ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (PZ) 5 15

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!