Czytaj więcej:
Zjedz tę żabę! okładka

Średnia Ocena:Zjedz tę żabę!

"Zjedz tę żabę! Wszystko, cokolwiek wiąże się z planem, ustaleniem priorytetu i organizacją pracy, sprowadza się do tych trzech słów." Brian Tracy "Zjedz tę żabę!" to książka dla ludzi biznesu, to prawdziwe vademecum podnoszenia wydajności w pracy i osiągania z niej zadowolenia. Ta przekonująca metafora, "ogromna żaba" czekająca na zjedzenie, to twoje największe, najistotniejsze zadanie, z którego realizacją będziesz chyba zwlekał, jeśli nie zajmiesz się nim od razu. Jest ona też tym zadaniem, które w danym momencie może mieć najkorzystniejszy wpływ na twoje życie i pomóc ci w szybkim osiągnięciu oczekiwanych rezultatów. Rozpoczęcie pracy od połknięcia żaby gwarantuje przez cały dzień poczucie zadowolenia wynikające ze świadomości, że już nic gorszego nie może ci się dziś przytrafić. Dwadzieścia jeden opisanych tu metod osiągania sukcesu ma za cel poprawę ogólnej wydajności i wzmocnienie twojej pozycji w pracy. Dużo z podanych w książce pdf pomysłów można również zastosować w życiu prywatnym. Pokazywane strategie to rodzaj szwedzkiego stołu technik pomocnych w osiąganiu lepszych efektów i poprawianiu wydajności, których możesz użyć w każdej chwili, w dowolnej kolejności – takiej, jaką uznasz za właściwą. Im szybciej je opanujesz i zaczniesz stosować, tym szybciej zaczniesz osiągać sukcesy w karierze zawodowej.

Szczegóły
Tytuł Zjedz tę żabę!
Autor: Tracy Brian
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: MT Biznes
Rok wydania: 2017

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Zjedz tę żabę! pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Zjedz tę żabę! Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Zjedz tę żabę! PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: Wasilij Machanienko - Droga szamana. Etap 4 Zamek widmo.pdf - Rozmiar: 5.39 MB
Głosy: -1
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

  • Ewa Kszczot-Famulska

    Fantastyczna książka, która pomaga się zorganizować. Czyta się lekko i przyjemnie. Fajnie przedstawione mechanizmy naszego mózgu. Z wielu rzeczy nie zdajemy sobie sprawy, a powinniśmy. Zalecam serdecznie.

 

 

Zjedz tę żabę! PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 ROZDZ/At.1 KRWAWE l.ZY TAWll - Wysta rczy j u i tego wyl egiwa n i a si � I - D rwiqcy gtos A n a sta rij i p rzed a rt si� d o m ojej p rzyc m i o n ej swi a d o mosci i z m u sit do pow rotu d o rzeczywistosci . P rzez chwi l � m 6j m 6zg od m awiat p ra cy, ja kby n i e ufat z mysto m, a l e ta m a n i eufn osci p � kta, a mys l i n a ptyn �ty j a k rwqca rze ka . Ot6i ... l eiate m na z i e m i, czy l i lot si� n ie u d at. Wszystko m n i e bol ato, ja kby m oje w n �t rz n osci pop� katy - m i ate m twa rde l qd owa n i e . Cieszyto jed n o : sqd zqc p o cza s i e syste m owym, o d fata l n ego pi kowa n ia m i n �to za l edwie d z iesi�c m i n ut, wi�c n ie zostate m wysta ny n a od rod ze n i e . - M oie sztu rc h n qc g o kij e m, i e by go ocucic? - P l i nto p rzytqczyt s i � d o A n a sta rij i . A o n t u p o co? Sa m n i e o pa n owat jeszcze swoic h u m iej�t n osci, a t u si� wci n a . S ko ro jeste m S m o ki e m, to p rzeciei m u sz� n a u czyc si� l ata c . - Z a chwi l � ja ci� sztu rc h n � I - od b u r k n qte m, po czym z e b rate m s ity i u s i a dte m . O p a rte m si� o d rzewo, w kt6 re, j a k u stu i n ie pod powi a d ata m i pa m i�c, w p a dte m ki l ka m i n ut wczesn i ej . - Co z Cia pq? - A co m a byc? Chyba iyj� I - G d zies zza d rzewa roz l egt s i � och rypty gtos, kt6 ry wska zywat, ie jego wta sc i ci e l o b e rwat n ie m n iej n i i ja, a l e i ta k odetc h n qte m z u lgq. O ka z uje s i �, ie m oje n ie u d a n e lqdowa n ia n a d rzewie nie wystato m ojego jezd zca na od rodze n ie . To m n ie u ci eszyto I - Dtugo za m i e rzasz ta k l eiec? Zostato jeszcze czte rd zi esci m i n ut t re n i ngu; b q d z ta k d o b ry i go d o ko n cz l - odezwata si� A n a sta rija, ja kby w og6 1 e n i e d bata o m oj sta n . Strona 6 Z l e s i � czuj�, jeste m o b o l aty i zagn iewa ny, a l e o n a mys l i tyl ko o tym, j a k p rzedtu zyc po byt u n a szego ws p6 1 n ego d r�czyci e l a . La l a bez serca I Te n, kto powiedzi at, ie jest idea l n a, byt kretyn e m . D o b i egt ko n ca p i e rwszy m i esiqc n a szego po bytu u Patria rc hy Wa m p i r6w i z petnq od powied z i a l n osciq mog� stw i e rd z i c, ie to byt n aj m rocz n i ejszy m i esiqc w m o i m ga m i ngowym iyci u l Za r6w n o iyc i u towcy, ja k i Sza m a n a l P i e rwsze dwa d n i o ka zaty s i � z a s ka kujqco s po koj n e i p rzyj e m n e - Patria rc h a cz�stowat n a s roz m a itym i wz m a c n 1 aJ qcym i s m a kotyka m i, o powi a d at r6i n e h isto ri e, w ra z z J ed n o roice m l sz n i o p rowa d zat n a s po n aj c i e ka wszyc h za ka m a rka c h M rocz n ego Las u . J ui sa mo zobacze n i e Zie l o n ego Wodos pa d u byta wa rte wszyst kiego ! S pad og ro m n ego gtaz u, wysokiego n a o koto p i �cdziesiqt m etr6w i otoczo n ego wyb ujaty m i i - d z i � ki l sz n i - iyjqcy m i d rzewa m i, roz poczynat swojq w�d r6wk� st ru m i e n . Trzysta ki l o m et r6w d a l ej p rzec h od zit w jed e n z wie l u d o ptyw6w N e ldy - d rugi ej co d o w i e l kosci rze ki M a l a ba ru . Zr6dto, kt6 re uj rzaty n a sze oczy, u d e rzato swoi m p i � kn e m . P rzej rzysta i s m a cz n a wod a, od razu u z u petn i ajqca E n e rgi� i P u n kty Zyci a, s pa d ata z ka m i e n ia, kt6 rego o be c n osc w M rocz nym Lesie b u d z ita wie l e pyta n . N a p rzykta d - s kqd on si� tu wziqt? To wta s n ie z powod u ta kich d eta l i two rzo nyc h p rzez g rafi k6w Ba r l i o ny Sq gra cze, kt6 rzy catq g r� poswi�ci l i pod r6io m . Ki l ka d n i l otu n a gryfi e, i e by n a wta s n e oczy zoba czyc ta kie a rcyd zi eta, to d i a n i c h n i c ! I Zie l o ny Wod ospad, i i d ea l n i e o krqgte jezioro, w kt6 rym w zgra b nyc h rz�d a c h rosty l i l i e wod n e o z i e l o nyc h, b iatyc h o ra z cze rwonych kwiata ch, i od nowi o n a po l a n a St rai n i ka Las u ... W ci qgu dw6ch d n i zobaczy l i smy tyl e n i esa m owitych i p i � kn yc h rzeczy, ie byl is my ko m p l et n ie n ie p rzygotowa n i n a to, co m i ato n a stq p i c . Po powrocie d o za m ku Patri a rc h y wszystki m i zawta d n �ty a m b iwa l e nt n e u cz u cia . S poj rze n ie Patria rchy wyraiato d u m � z d o s ko n a l e wyko n a n ej p ra cy jego wojow n i k6w, l sz n i wyg l q d ata na za i nt rygowa n q, a Wa m p i ry cieszyty s i �, ie pot rafity za d owo l i c swojego p a n a . A ja o ra z wszyscy i n n i gracze ze s m ut kie m u swi a d a m i a l i smy s o bi e, c o n a s cze ka . Z pot�i n ej fo rtyfi ka cj i, kt6 ra p rzez dwa d ziescia l at wytrzymywata ata ki U pa dtyc h, za m e k za m i e n it si� w og ro m ny p o l igo n . To ry p rzesz k6d, wa h a dta, m a n e ki ny t re n i ngowe, sym u l ato ry boss6w, ko l ej n e wa h a dta i to ry p rzesz k6d . . . N awet n ie z n ate m n a zw wi� kszosci tyc h p rzyrzqd 6w wchod zqcyc h w s kta d cwicze b n ego i n st ru m e nta ri u m gt6wn ego krwio p ijcy Ba rl i o ny, a l e zadowo l o n e s poj rze n ie Wa m p i ra m 6wito m i, ie w n aj b l iiszej p rzysztosci za petn i � z n a d d atki e m t � l u k� w ed u ka cj i . Cieszyto m n ie jed n o - jeste m Sza m a n e m, w i � c b i ei n ie i tory z p rzesz kod a m i m i n i e g roiq. U z n ate m, ie Sq p rzez n a cz o n e d i a totrzyk6w i Wojow n i k6w, a Ba rs i n e, A n a sta rija i ja b�d z i e m y zgt� b i a c n asze m agicz n e zd o l n osci . J a k ba rdzo s i � myl ite m . . . Strona 7 N a poczqtku p rzyd z i e l o n o n a m jed n o za d a n ie zatytutowa n e ,,Tre n i ng" . Rzad kie, p rawie u n i ka l n e, kt6 re za powi a d ato, ie p rzez czte ry tygod n i e b � d z i e my szko l e n i wedtug s pecja l n ej m etody o p ra cowa n ej p rzez pew nyc h m n ic h 6w, co m i ato by pozwo l i c n a szej swi a d o m osci p rze n i esc cz�sc u m iej�tn osci u d o s ko n a l o nyc h w g rze z pow rote m d o rzeczywi stosci . Zgod n i e z wa ru n ka m i za d a n ia w t ra kcie jego wyko nywa n ia gracze m i e l i p rawo t rzykrot n i e w ciqgu d n i a wyjsc z gry n a m a ksym a l n i e dwie god z i ny - jes l i wyc h od z i l i by cz�sci ej i n a dtu iej, za d a n i e za ko n czyto by s i � n i e powod ze n i e m . Po n i ewa i n agrod q za wyko n a n ie m isj i byta jed n o ra zowa p re m i a + 1 5 d o wszyst kich gt6wnych p a ra m etr6w, n i kt n i e c h ci at ryzykowa c ut raty ta kiego b o n u s u . Troj ka wo l nyc h gra czy wyko rzystata po jed nym wyjsc i u d o rzeczywistosci i d ostow n i e po godzi n i e byta jui z pow rote m, j a k pa rtyza n ci, w petnej gotowosci do tego, by tatwo i b e z b o l es n ie ot rzym a c n a l ei n q i m n a g rod � . N a iw n i ja k d z i eci l Dwa d z i escia os i e m d n i gry pod p rzewod n i ctwe m Patria rchy za m i e n ito s i � w jed n o n i e u stajqce z m �cze n i e, b61, c i e r p i e n i e i jeszcze wi�cej z m �cze n i a . Pora n ny t re n i ng, p o kt6 rym n a st� powat t re n i ng z p rz e rwq n a t re n i ng . N a st� p n i e o b i a d w for m i e tre n i ngu o ra z petn owy m i a rowy so l i d ny t re n i ng w c i qgu d n ia, po kt6 rym byt od poczyn e k w fo r m i e t re n i ngu p rzed wi eczo rnym t re n i ngi e m . P rzed zga sze n i e m swiatet od bywata s i � rozgrzewka i t rzykrot n a p o b u d ka w n ocy n a kr6t kie, god zi n n e tre n i ngi . .. N a wet p i e rwszy m i esiqc w Kopa l n i ,, P ryka" n i e wyko nczyt m n i e ta k ba rdzo, ja k u d ato s i � to stugo m Patria rchy. D ra ko, kt6 rego wzywate m p rzy ka idej s poso b n osci, po ki l ku d n ia c h od roz pocz�c ia t re n i ngu n aj c h �t n i ej poj a wiat si� schowa ny w krza ka c h . Bat s i �, ie w po b l i i u czy h ajq o p rawcy. Patria rc h a n atyc h m i a st wyj a s n it n a m, ja k k l u czowe jest u l e psza n i e u m iej�t n osci Tote m u, i oso b iscie p rzez n a czyt ze swojego cza su dwie i p6t god z i ny d z i e n n i e n a p ra c� ze S m o kie m . Czego o n tyl ko z n i m nie ro bit - z m u szat d o zi a n i a ogn i e m , d o p rowa d zit go do bez b o l es n ego czwa rtego p rzys p iesze n i a, rozwijat koo rdyn a cj�, ce l n osc u d e rzen ia, uczyt l atac n a m atyc h wys o kosci a c h . Dwa tygod n i e ta ki ego sza l e n stwa d o p rowa d z ity m 6j Tote m d o pozio m u czte rd zi estego 6smego i zata m a n i a n e rwowego. Kiedy D ra ko po ra z ko l ej ny pojawit si� w krza ka c h, sta nowczo od m 6wit z ro b i e n i a czego ko l w i e k, jes l i p o n ow n i e zosta n i e od d a ny w r�ce ,, pijqcego krew i d u sz� p rz e k l �tego z� batego" . Patria rc h a, k u m oj e m u wie l ki e m u zd z iwie n i u, tyl ko c h rzq k n qt z satysfa kcjq i o z n aj m it, i e odtqd szko l e n i e jed n ego S m a ka d o b i egto ko n ca . P o chwi l i n a mystu d o d at: - Al e teraz zaczyn a si� s z ko l e n i e d rugiego l Za dwie god zi ny masz si� stawic p rzy wa h a dta c h w posta ci S m a ka, b�d� na C i e b i e cze kat. Te raz m a rsz p o b i ega c ! Strona 8 Reszt� cza su s p�dzite m n a n a u ce l ata n ia . l n ny m i stawy, a p r6cz szka l e n n a pa l iga n ie d ad a l i m i jeszcze laty. Trze ba p rzyz n a c, ie ,,szcz�sci e" w pastaci d ad at kawega t re n i ngu t rafita s i � nie tyl ka m n ie - Patria rc h a m i at tei czas d i a A n a sta rij i i P l i nta . Syre ny i Wa m p i ra . Padczas zaj�c z jed nym z n a s reszta b i egata p a tara c h z p rzesz kad a m i l u b razwijata gt6wn e pa ra m et ry . J a, Ba rsi n e i A n a sta rija p ra cawa l i smy z l nte l e ktem, reszta zaj m awata si� Wsci e ktasc iq l u b Z r�cz n asci q . - M a c h a n ie, zat6i d i a d e m - asw i a d czyt kategarycz n i e Patria rc h a padczas jed n ega z ka l ej nyc h t re n i ng6w. - Cia pa l P rzesta n b i egac i c h adz tutaj I B�dziesz szcz u re m d aswi a d cza l ny m l Pa dw6ch tygad n ia c h t re n i ngu w pastaci S m a ka byte m w sta n ie j a ka ta ka utrzym a c sw6j tut6w w p awietrzu p rzez dwa d z i escia p i �c m i n ut, czy l i caty p rzez n a czany n a t a cza s . N a dtu iej n i e pazwa l ata zd abyta d a tega cza su p i qta ra nga S m a ka . Wedtug Pat ri a rc hy, a by p rzejsc p rzez p rzeta m awe wa rtasci - pi �c, d zi esi�c i d a l ej ca p i�c jed n aste k - m u sz� p a raz m awiac z Re n a kse m . Tyl ka gtawa S m a k6w m aie zdecyd awac, czy ka n dydat jest gad ny wz m a c n i e n i a , czy jest d i a n i ega jeszcze za wczes n i e . J ed n aczes n i e Patri a rc h a sta n awcza ad m 6wit n a ucze n i a m n ie atwie ra n i a parta l u d a swiata S m a k6w. J a k m i pawied z i a n a, kiedy n a d ej d z i e czas, sa m s i � ta m z n aj d � ... - Czy raz u m i esz j u i, gdz i e papetn i a sz btqd ? - za pytat Patri a rc h a, z m i e rzajqc w m a i m kie ru n ku . - N ie p a p etn item iad nyc h bt�d6w - ad pa rte m, razcie rajqc a ba l ate n agi a b a l atym i r� ka m i . - Czy ta m aja wi n a, ie Cia pa jest gru by i ciqg l e p r6 b uje u pasc? N i e m agte m n a wet n a rm a l n i e u n i esc s i � w pawietrze, p a n iewa i a n pa n i kawat i iqdat a p u szcze n i a ga n a z i e m i � . C h ac i a i n i e, m a i m bt� d e m jest ta, i e zgad zite m s i � p rzewiezc n a s a b i e i n n ega wa l n ega a bywate l a ! Od tega Sq c h awa n cy l - Sita, M a c h a n ie ! - za czqt p rawic Patri a rc h a, ja kby n ie styszqc m ajej ad pawied z i . - M asz za n is ki e wskaz n i ki ! I trz e b a ta z m i e n i c ! N i e jestes tyl ka Sza m a n e m ; jestes S m a ki e m, kt6 ry m us i byc si l ny ! C h aciai m a my j u i tyl ka d wa d n i sz ka l e n ia, ta s p�dzi my je z paiytki e m . Rea n d rze l - Patria rc h a wezwat jed n ega ze swa ich p a m ac n i k6w. - M a c h a n b�d z i e ad paczywat jeszcze p rzez dwie m i n uty, p a tym czasie z a cz n i e my zi nte n syfi kawa ny t re n i n g S ity. Z ra b i my p rawdz iwega S m a ka z ja szcz u r ki I - Pa c hwi l i m i lcze n i a petnej d ra matu rgi i wa m pi r s paj rzat n a u s m i ec h n i�te twa rze g ra czy i ci qgn qt: - A n a sta rija, za dwie m i n uty cze ka m na cie b i e, m a sz byc pad pasta c i q Syre ny. Pazasta l i : m a rsz n a tar p rzeszk6d n u m e r dwa ! Cia pa, p rzesta n c h awa c si� za d rzewe m l N i e jestes tate m e m M a c h a n a ! U d awa n ie c h a rega i sta bega n i c ci n i e d a ! Da d z i eta, cze ka n a wa s ta r p rzesz k6d I Strona 9 Zada nie ,,Trening" zostato zakonczone. Wszystkie gt6wne parametry zostaty zwi�kszone o +15 jednostek. E nergia zostata zwi�kszona o + 10. N igdy bym n i e po mys l at, ie za ko n cze n ie zad a n i a w g rze m oie wz b u d z i c we m n i e tyl e pozytywnych e m ocj i . Szczerzqc s i � ja k wa ri at, pozwo l ite m wa h a dtu wyp c h n q c m n i e z toru p rzesz k6d, u pa dte m n a z i e m i�, za m kn qte m oczy i n a wet nie mys l ate m, ieby s i � p od n iesc. - P rzes u n si � I - U styszate m oc h rypty gtos A n a sta rij i, po czym obok m n i e u pa dto ko l ej n e ci ato . N ie m i ate m sity, i e by p rotestowa c . Co za ,, p rzes u n si�", s ko ro caty l a s jest wo l ny i moze si� uwa l i c d ostow n i e wsz�dz i e ? N i e - ana kon iecz n i e m u s i pasc ta m, gdzie m n i e jest d o b rze l - M a c h a n eczku I - J e s l i u d ato m i si� po p ra w n i e z i d e ntyfi kowa c d rugi gtos, gdzies o b o k za l egt P l i nto . - M asz jeszcze ki l ka ta kich za d a n, c o ? W ciqgu dwu n a stu l a t gra n ia n a ro b ite m so b i e wie l u w rog6w, c h �t n i e i m je za ofe ruj � . N iech tei s i � t roc h � pobawi q l P rawd o pod o b n i e ocze kiwat ode m n ie ja ki ejs od powi ed zi, a l e n i e m iate m j u i sity, i e by ruszyc j�zykie m . A m oie n awet n ie sity, tyl ko oc h oty. Z j � ki e m p rze kr�cite m s i � n a p l ecy i p rzez w i e rzc h otki d rzew s poj rzate m n a bt� kitne n i e bo, wyswietl ite m swoje wta sciwosci i za czqte m a n a l izowa c wyn i ki t re n i ng u . C i e rp iate m n a d a re m n i e czy m oie jed n a k n i e ? Sp6j rz my . . . Strona 10 PRRRmETRY GRRCZR: mRCHRn Punkty doswladczenla 35430 z 172980 Parametry dodatkowe Rasa Smok Ranga Smoka 5 Kiasa Szaman najwyzszy ffilnuty w postacl Smoka 25 Specjallzacja podstawowa Jubller Clos flzyczny 1765 Pozlom postacl 93 Clos maglczny 29245 Punkty Zycla 29510 Odpornosc na atak flzyczny 2329 mana 59230 Odpornosc na magh� 2179 Energis 110 Odpornosc na oglen 2139 Statystykl Skala Baza Przedmloty Odpornosc na zlmno 2179 Wytrzymatosc 64-! 76 2981 Odpornosc na truclzne 100.f zr,cznosc 11.f 61 1095 Slta 84-! 73 88 lntelekt 35-! 202 5933 Szansa wykonanla unlku 25,40-!- Charyzma 41-i- 72 72 Szansa na clos krytyczny 18,40� Rzemlosto 0-! 7 14 Btogostawlenstwo Eluny 15-! Wydolnosc 30� 138 138 Ranga Duchow Wody 9 Duchowosc o� 53 53 Pozlom Totemu 48 Wolne punkty do statystyk 265 Specjalnosc Specjallzacja Jubllerstwo 54-! 105 105 Szlflerz kamlenl 1 Gornlctwo 1� 65 66 Krzepkosc 10.f Handel 25-! 9 9 Kuchmlstrzostwo 20� 6 6 Kartografla 50.f 98 98 Tworzene zwojow 10-i- Kowalstwo 20� 92 92 Wytaplacz 10-!- Sztuka naprawlanla 0-!- 6 6 naprawa Skory N o ta k ... M oie p o p rosic Patri a rc h � o ko l ej n e czte ry tygod n i e tresu ry? Gdy tyl ko pojawita si� ta mys l, p rzeszedt m n ie d reszcz . Ci ato katego rycz n ie od m 6wito pod d a n i a s i � raz jeszcze tej Strona 11 p r6 b i e . Odw r6ciwszy gtow�, zoba czytem l eiqcq o b o k m n ie Syre n � - A n a sta rija po s ko n czonym tre n i ngu n ie m i ata sity wyjsc z d rugiej posta ci . - N a stjo, co z ro b i my z ba rba rzynca m i ? Za ki l ka d n i m usi my wezwa c Zwi a stu n a, a jeszcze n i e o m 6wi l i s my, ja k z d o b�d z i e m y za m e k. - N a p rawd� n i e m u sisz z n i m i n i c ro b i c . - Dziewczy n a zas koczyta m n i e swojq od powi ed z i q . - l m p e rato r nie m 6gt po p rostu d a c ci za m ku; to za d uiy p reze nt. Za to wszystko jed n a k, co z ro b i l i smy d i a Ba rl i o ny, nie m 6gt tei ci go n ie poda rowa c . G i e ra n i ka jest te ra z s m i e rte l n i ki e m i jeste m pew na, ie w kr6tce pojawi s i � a ktu a l iza cja, kt6 ra utwo rzy trzecie I m pe ri u m . Gtu potq byto by za kta d a c, ie kras n o l u dy n i e m ogq so b i e p o ra d zi c z ja ki m i s n aj a zd a m i . Wysta rczy ze b ra c sity, wejsc n a woj e n n q sciei k� i od b i c za m e k. A m oie mys l ates, ie z rezyg n uj� z m ajego tytutu ? J u i od d a w n a wi e m wszyst ko, a l e p rzez te n t re n i ng n i e byta a bso l utn ie cza su, i e by ci o tym o powi ed ziec. Dawno n i e byta m ta k z m �czo n a ... Wied z iates, ie pod kr�ci l i n a m w ra i e n i a n a sto p roce nt? P rawd o pod o b n i e to jedyny s pos6 b, i e by p rze n i esc u m i ej�t n osci do rzeczywi stosc i . .. - N ic m n i e to n i e o bc h od z i ! - m ru k n qt P l i nto . - Po ja kq c h o l e r� g ru b e m u, sta re m u i sc h o rowa n e m u cztowie kowi u m i ej �t n osc ws pi n a n i a s i � po d rzewa c h ? Co m a m z ro b i c z ta k bezce n n q s p ra w n osci q ? Straszyc l u d z i ? - N o pewn i e ! - u s m i ec h n �ta s i � N astj a . - G dy tyl ko zacz n i esz taz i c p o d rzewa ch, zawstyd z isz sa m ego Ta rza n a ! Ach, co to byt za tre n i ng ... - To za l edwie poz i o m pod stawowy - p rze rwat jej Patria rch a . - Te ra z od pocz n ijcie, n a b i e rzcie sit, p6z n i ej b�d z i e my ko nty n u owa c. Mys l �, ie dwa m iesiqce wysta rczq a i n a dto . D rugi poz i o m b�dz i e z n a cz n ie cie kawszy ! Dost�pne zada nie: ,,Trening. Poziom 2". N a p o l a n i e cwicze b n ej za pa dta c i sza . Leiqc n a z i e m i, ki l ka krot n ie za mykate m i otwie rate m oczy, p r6 b ujqc od p�dz i c wiszqce powia d o m i e n ie o ko l ej n ej po rcj i kosz m a ru i b6 1 u . D rugi poziom, t rwajqcy szesc tygod n i, m i at gwa ra ntowa c zwi � ksz e n i e wszystkich gt6w nyc h pa ra m et r6w o szescdz iesiqt jed n oste k. Tre n i ng roz pocz n i e s i � za dwa m i es iqce od d z i s i aj . W z a d a n i u byta a d n ota cja : Patri a rc h a oso b iscie p rzyb�d z i e po ka id ego z n a s, gd z i e ko lw i e k w Ba rl i o n i e b�d z i e my. Ch ocby n a i n ny m ko nty n e n c i e ! - Ci esz� s i �, ie za d wa m iesiqce z o b a cz� was wszystkich ! - powi edziat wa m p i r u ra d owa nym gtosem ja kby n a potwi e rdze n ie, i e n ieza l e i n i e o d tego, j a k b a rd zo gracze p rz e k l i n ajq z m �cze n i e i b61, n i kt z n ic h n i e o d m 6wi ta kiego z a d a n i a . - A teraz pozw6 1cie, ie Strona 12 was zostawi�, a l e jes l i c h ce my byc gotowi n a czas, p rzygotowa n i a d o d rugiej sesj i t re n i n gowej powi n ny roz poczqc s i � j ui te ra z l Tui p rzy u c h u u styszate m c h ru p n i �cie - m oja p roj e kcja, d o kt6 rej p rzyzwycza ite m si� p rzez te cztery tygod n i e i jui p ra ktycz n i e n ie zw ra cate m na niq uwagi, ws p i �ta s i � n a m oje ra m i � i za czqte m poie ra c ja btko wid m o . J a k u d ato si� n a m u sta l i c, tyl ko ja styszate m to c h ru p n i�cie, d i a reszty gra czy p roj e kcja byta n i e m a . Z jed n ej st ro ny to d o b rze, z d rugiej - z l e, bo n i e m og l is my u styszec p i e s n i m atej wid m owej syre ny A n a sta rij i, kt6 ra uwi e l b i ata krqiyc p rzed l u st re m i u kta d a c swoje wtosy l u b p rze k l i n a c wa m p i ra P l i nto, wym a c h ujqcego dwo m a j a d owicie z i e l o n y m i ki n d iata m i i rob i qcego ta k groz n q m i n �, ie na sa m wid o k c h c i ato s i � s m i a c . - N ie w i e rz� I - krzykn �ta zdziwi o n a A n a sta rija i w tym sa mym m o m e n cie m o i m oczo m u ka zata s i � w i a d o m osc : Drogi Graczu ! Prosi my o wyrazenie zgody na wykorzystanie twojego wizeru nku w fi lmie o wydarzeniach w Kofotowce i Mrocznym Lesie. W ramach wynagrodzenia za wykorzystanie twojego wizeru n ku oferujemy 0,5% tantiem od kazdego wypozyczonego fi lmu. Rozliczenia dokona lmperator, a na lezna ci kwota zosta nie automatycznie przelana na twoje konto w Banku Barliony. - A wi�c fi l m ... - powiedz iate m, p rzec i qgajqc syl a by. - Kto c h ce zostac gwi a z d q fi l m owq? - Ja - od powied z i aty A n a sta rija i Ba rs i n e n i e m a l jed n oczes n ie . - Korpora cj a n i ecz�sto ro bi fi l my, ie by o d m awiac ta kiej o ka zj i ! - J a tei s i � zgodz ite m - d od at P l i nto. - G ra n ie to jed n o, a l e wc hodze n i e w h isto ri � gry to j u i zu petn ie cos i n n ego. Leyte'a, E ry ka i Cia py n ie byta w po b l i i u, a n i e c h c i atem pisac na cza cie, wi�c ja r6w n iei n a c i s n qte m p rzyc i s k Akceptuj. J u i sam fa kt, ie c h ci a n o z ro b i c ta ki fi l m, m n ie p rz e ko n at. G d y tyl ko z n i kn �to p i e rwsze powia d o m i e n i e syste m owe, n atyc h m i a st poj awito s i � d rugi e : Drodzy G racze ! U konczono scenariusze tworzenia nowego wrogiego I m peri u m. Odtcid mi�dzy Malabarem a Kartosem ustala si� zawieszenie bron i, kt6re b�dzie trwafo az do pokonania Gieraniki. Zasady interakcji mi�dzy gracza mi z dw6ch r6znych l m peri6w znajdziesz w przewod nikach. Strona 13 Sugerujemy zapoznanie si� z fil mami o u ruchomieniu scenariuszy ,,Gambit Kartosa" i ,,Tajemnica Mrocznego Lasu". iyczymy mitego oglctdania ! (Koszt obejrzenia jednego fi lmu to 50 Ztotych Menet). - To byta oczyw i ste - stwierdzita A n a sta rija z satysfa kcjq - p o m og l ismy w powsta n i u trzeciego I m p e ri u m, wi�c z ba rba rzyn ca m i n ie b�dzie p ro b l e m 6w . O n i p ra ktycz n ie od d a d zq n a m za m e k i tytut ! Ba ro n essa A n a sta rija ... B rz m i ta d n i e ! P ro p o n uj� o b ej rzec fi l my ! N i ez l e ! Po dwie god z i ny ka idy ! N igdy n i e mys l ate m, ie b�d� og l q d a c swoje p rzygody z otwa rtym i u sta m i ze zdziwie n i a . Kototow ka, oca l e n i e wi l k6w, wa b ie n ie m rocz nych gob l i n 6w, poszu kiwa n ie S k l i ka, z a m e k Ka rtosa, za p rosze n i e A n a sta rij i, s p o r z E l zb i etq, b itwa, wyp rawa d o M rocz n ego Las u, Po l a n a Stra i n i ka, Za m e k U pa dtyc h, p r6 by G i e ra n i ki, sqd bogi n i . . . Korpora cj a stwo rzyta a rcyd zi eto ! Cztery god z i ny m i n �ty w jed n ej c hwi l i, pozostawiajqc p rzyje m n e u cz u c i e d o b rze wyko n a n ej p ra cy. S z koda, ie n ie m a j ui i a d nyc h a ktyw nyc h sce n a ri u szy - n ie m i atbym n ic p rzeciwko wzi�ci u u d z iatu w ko l ej ny m fi l m i e ! Dzyri ! Masz 1 439 288 wiadomosci. Czy chcesz je przeczytac ? - J u z s i � za cz�to ! - u s m i ec h n �ta s i � A n a sta rija, wyj m uj qC p rz e n os n q s k rzyn k� pocztowq . - Dwa m i l io n y w i a d o m osci w t rzydz iesci m i n u t ! J eszcze troc h � i m 6j oso b i sty re ko rd l i cz by wi a d o m osci otrzym a nyc h w god z i n � p6j d z i e w za p o m n i en ie ! - I ja m a m p6tto ra - powi edziate m z m i esza n y, otwierajqc poczt�. N i e p rzywykte m d o ta kiej po p u l a r n osci, wi�c n i e wied z i ate m, c o od powiedziec l u d z i o m n a tego typ u . p ro pozycJ e : Czesc ! Swietnie to rozegrales ! les/i potrzebujesz Maga, pisz ! Lu b : Machanie, wei mnie do swojego k/an u ! Razem pogramy! Musisz mnie poznac z Anastarijq ! Lu d z i e n ajwyra z n iej postra d a l i z mysty, s ko ro u d ato i m s i � n a p i sa c tyl e w i a d o m osci w t rzyd zi esci m i n ut ! Strona 14 - Sqd zqc po ta kiej po p u l a r n osci, w tym ro ku to wta s n ie ty pow 1 n 1 e nes wziqc u d z i at w ko n ku rs i e M iss M a l a ba ru . Roz n iesi esz ko n ku re n cj� I - powied z i at ra dos n i e P l i nto i wstat. - W ra ca my do A n c h u rs u czy od razu wzywa my Zwi a st u n a 7 - M a my jeszcze dwa d n i, wi�c w r6cmy d o A n c h u rs u i pozatatwiaj m y n asze s p rawy. P6z n iej s p rawdzi my, co stych a c u ba rba rzyn c6w . N a p rzykta d ja m u sz� zdo byc d rugq ra ng� J u b i l e ra . . . - Zga d za m s i � z to bq : n aj p i e rw m u s i my zat rzym a c s i � w An c h u rsie l - powiedziata A n a sta rija . - J a s i � zaj m � p o rta l e m ... - W ta ki m ra z i e od ra z u s i � u m 6wmy: z bi6 rka d zis o 6 s m ej wieczore m w ,,Ztotej Pod kowi e" . O m 6wi my, ja k d a l ej rozwij a c n a sz kl a n . N a stjo, od c i e b i e ja ka n aj ba rd zi ej d oswi a d cz o n ego g ra cza ocze kuj� p o myst6w . P rzedys kutuj e my j e ra ze m . J e s l i ktos jeszcze m a ja kies p rzemys l e n i a i m oie si� n i m i pod z i e l i c, to b�d z i e zawsze m i l e widzia n e . Te raz z b i e ra my n a sze rzeczy i l eci my do sto l i cy . . . - J a k m og� ci p o m 6c7 - N a u czyc i e l J u b i l e rstwa, kt6 rego cata u waga byta s ku p i o n a n a o b r6 bce O pa l u, od b u r k n qt, n ie pod n oszqc gtowy. G n o m ostroi n i e ciqt m i kron po m i kro n ie i p r6 b owat n a d a c ka m i e n iowi ksztatt se rca . Sqdzqc po l eiqcej o b o k ko ro n ie z p u stym i m i ejsca m i n a ka m i e n i e i ogro m nym stose m n i eo b ro b i o nyc h ka m i e n i, J u b i l e r m iat s p o ro p ra cy. - Z g6 ry p rosz� o wyba cze n i e : a bso l ut n i e n ie m a m cza s u . Ksi�i n a c h ce d z i s ode b ra c d i a d e m d i a swojej c6rki, a z a m 6wie n ie d ota rto d o m n ie d o p i e ro wczo raj . N i e m a m cza s u . . . - M og� p o m 6c - wym s k n �to m i s i � m a c h i n a l n ie, gdy tyl ko wyczute m , i e m owa jest o z a d a n i u . Po m oc n a u czyc i e l owi j u bi l e r6w w sz l ifowa n i u serc n i c m n i e n ie kosztuje, za to m a m sza n s� zdo byc bo n u sy. - N a p rawd�7 - G n o m pod n i 6st na m n i e oczy i od ra z u roz p ro m i e n it s i � j a k sto n ce. - M a c h a n ie I - krzy k n qt ra d os n ie n a u czyc i e l i n atyc h m i a st ze rwat si� ze swojego m i ejsca . - Dawno ci� n i e w i d zi ate m l Styszate m, ie ktos stwo rzyt K ra s n o l u d z k i c h Wojow n i k6w z Zestawu Ka r m a d o nta, pod ej rzewa m, a n awet jeste m pewien, ie to ty l Zro b i sz t� p rzyj e m n osc sta rcow i 7 Wyc i qg n qte m figu rki i pod atem je g n o m owi, kt6 ry n atyc h m i a st za czqt je ogl q d a c z kaid ej stro ny, uwai n i e wyp at ruj qc wa d . N ied ocze ka n i e jego l - Ba rd zo d o b ra ro bota - wyced zit j u b i l e r, zw ra caj qc m i kra s n o l u d 6w. - Powi edzi atbym n awet, ie z n a ko m ita . Powt6 rz : co ci� do m n ie p rzywi odto 7 Strona 15 - M usz� z d o byc ko l ej n q ra ng� J u bi l e rstwa . J este m j u i n a sto p i qtym pozi o m i e i n a d a l b i ega m z p i e rwszym sto p n i e m s pecj a l izacj i . C h c� si� tei dowied ziec, ja k poszta s p rzedai rece ptu ry n a Ka m i e n n q R6i�. - Z rece ptu rq wszystko p rze bi egto d o b rze, s p rzedate m jq za s i ed e m dz i esiqt t rzy tys iqce Ztotyc h M a n et . Oto twoje p i e n iqdze. - G n o m w r�czyt mi worecz e k z b rz�czqcym i m o n eta m i, kt6 ry n atyc h m i a st roz pty n qt s i � w m oich r� ka c h . Trzyd z iesci p rocen t Ztotyc h j a k zwy k l e w ptyn �to d o ka sy I m p e ri u m, p rzypo m i n ajqc m i, ie jeste m o bywate l e m z og ra n i cz o n y m i p rawa m i . - J e s l i zas c h od z i o d rugq ra ng� Szl ifie rza Ka m i e n i, wysz ko l � c i � . A l e postu c h aj I Al bo za ptacisz m i d z i esi�c tysi �cy w ztoci e i p6z n i ej p6j d zi esz swojq d rogq, a l ba n a u cz� c i � za d a r m o, a l e za to pomoiesz m i z O p a l a m i . Co powiesz? - Na czym m a p o l egac m oja p o m oc? - N i e c h c iatem od m a w i a c za d a n i a zwiqz a n ego z m ojq s pecja l n osciq, d l atego byte m got6w poswi�cic t roch� cza su na o b r6 b k� ka m i e n i . - Wiem, i e n i e zdqi� z ro b i c d i a d e m u i wysz l ifowac czte rec h ka m i e n i w czasie o k res l o nym p rzez Ksi �i n q . J e s l i ty zgod z i sz s i � m i pom 6c, j a wysz ko l � c i e b i e . J es l i si� zgodzisz, a l e so b i e n ie p o ra d zi sz, b�dzi esz m u siat za pta cic, a l e w6wcza s ce n a wzros n ie dwu krot n i e . Co ty n a to ? Dost�pne zada nie: ,,Diadem Wysadzany Opalami dia pan ny mtodej w opatach". Opis: ... Klasa zadania : Rzad kie. Ograniczenia: Tylko dia J ubiler6w... - B io r� I - Ba rd zo d o b rze l - R a d os n ie z a ci e rajqc r�ce, g n o m awa nsowat m n i e w S z l ifowa n i u Ka m i e n i o jed n o oczko. - Ko l ej n q ra ng� z d o b�dziesz, gdy u zys kasz poziom sto p i �cd z i es i qty. D o p 6 ki b�d ziesz m i at Rze m i osto, d o p 6ty b�dzi esz w sta n ie wytwa rza c rzeczy zwi� kszajqce s u m a rycz n ie statystyki n a wet o tysiqc jed n oste k. P rzyp o m n � tyl ko, ie w tym m o m e n cie tw6j m a ksym a l ny b o n u s d o statystyk d i a jed n ego p rzed m i otu wynosi sto os i e m d z i es i qt. S i a d aj, to jest wz6 r; za god zi n � cze ka m n a czte ry ta kie se rca . J a w tym cza s i e zaj m � s i � d ia d e m e m . . . - Pat rz l To M a c h a n l Wtqcz ka m e r� I Sttu m io ny sze pt dochod zqcy p rzez otwa rte o k n o p rawie wytrqcit m n i e z r6wn owagi . Czy i m c h od z i o m n i e ? Wyj rzate m p rzez o kno i o m a l n ie u p u scite m n a rz�dzi - n a m atym Strona 16 p l a cu w po b l i i u d o m u J u bi l e ra zg ro m a d z ito si� o koto czterd z i estu ga p i 6w, kt6 rzy p rzyg l qd a l i si� m ojej p ra cy. Dw6ch M ag6w, o p i e raj qc si� o o k n o, rz u cato p roj e kcj� n a sci a n � d o m u, ta k a by ze b ra ny ttu m m 6gt n a iywo zoba czyc moje sta ra n i a . R�ce za cz�ty zd ra d ziecko d rgac - n i e n a wykte m d o p ra cy pod bacznym o ki e m k rytyk6w, kt6 rzy p6z n i ej b�dq c h o d z i c i gtosic, ie o n i wszyst ko z ro b i l i by l e p i ej . O ka zuje si�, ie z byt d u iy rozgtos p rzyn osi m i�dzy i n nym i s po ry b 6 1 gtowy. Do b rze ! C h cq og lqd a c - n i ech patrzq ! N ajwa i n i ejsze, ieby m i n i e p rzes z ka d za l i ! P r6 b ujqc wyrz u c i c z gtowy o b ra z ga piqcyc h s i � n a m n i e gra czy, p rzea n a l i zowate m sza b l o n Serca z O pa l u i p o n ow n ie p rzeczytatem o p i s z a d a n i a . Pa n n a mtod a w o pata c h . . . J ui sa mo sfo r m utowa n i e suge rowato, ie cos tu s m ie rd z i : s kqd n ag l e w Ba r l i o n i e N PC-e, kt6 rzy p o pa d l i w n ieta s k� 7 A tym b a rd z i ej pa n ny mto d e . - M i strzu - zwr6cite m s i � d o n a u czyc i e l a - roz u m i em, i e c z a s d z iata n a m ojq n i e ko rzysc, a l e powiedz m i, ki m jest pa n n a mtod a w o pata c h 7 J a k to si� stato, ie popa dta w n ietas k� i d l a czego w d i a d e m i e powi n ny byc ko n i ecz n ie se rea 7 - A co i n n ego m o i n a z ro b i c z ogn istego O pa l u 7 Mys l �, ie se rca b�dq pa sowa c; m a m n a wet gotowy p rototyp . J e s l i ba rdzo c h cesz, m oiesz z ro bi c cos swojego . N ajwa i n i ejsze jest, i e by m ocowa n i e byta sta n d a rd owe ja k w p rototy p i e . A jes l i c h od z i o pa n n � mtodq ... Po m i�dzy M a l a ba re m a Ka rtosem po ra z p i e rwszy zawa rty zostat po k6j, c h oc d osc fi kcyj ny. Ot6i ksi � i n a Ka lta n o ru za p ro p o n owata jed n e m u z ksiqiqt Ka rtosa, zwa n e m u c hyba U rwa l i kse m, zawa rcie soj u szu p o p rzez za s l u b i ny j ej c6rki Ta w i i z Tred i o l e m . Dziewczy n a m a d o p i e ro osi e m n ascie lat, n igdy n i e widzi ata tego Ka rtosja n i n a n a oczy, w i � c z ro b ita awa ntu r�, stwi e rd z iwszy, ie n i e wyj d z i e za n iego, i kro p ka . Pote m s i � o pa m i�tata a l ba ktos p rz e m 6wit jej d o rozsqd ku i zgod zita s i � wyjsc za Tred i o l a, pod wa ru n kie m ie w d n i u s l u b u b�d z i e m i ata n a gtowie D i a d e m Wysa dza n y O pa l a m i . Wie, d i a b l i ca, i e w tym m o m e ncie w A n c h u rs i e n ie m a ta kich, n awet w caty m M a l a ba rze n ie moi n a i c h z n a lezc. Dzisiaj p rzyjeidia Ka rtosj a n i n, a za t rzy god z i ny stu i b a Ksi�i n ej p rzyj d z i e tu po gotowy d i a d e m . Po mysl ate m , i e se rca b�dq wyg l q d a c n aj l e p i ej . W ko n c u b�d z i e pa n n q mtod q ! Dosc ga d a n i a, n ie m a m cza s u ! Wciqi m usz� wyko n a c podstaw� d i a d e m u . M a c h a n i e, z r6 b wszyst ko, c o w twojej m ocy ! - Czy ko n i ecz n e Sq cztery ka m ie n i e7 - d o pytate m, za n i m za czqte m je fo r m owa c . - Ta k, sp6j rz, co za p l a n owate m . G n o m poka zat m i p rototyp, kt6 ry m o i n a byta s m iato n azwa c ko ro n q . S re b rn e l i st ki, p e rtowa ra m a i czte ry mocowa n i a utoio n e p ra ktycz n ie w jed n ej l i n i i . S p�dzite m o koto m i n uty, p r6 b ujqc wpasc n a to, co m i si� n ie podo bato w d i a d e m i e z a p roj e ktowa nym p rzez g n o m a , kiedy n a g l e m n ie o l s n ito . Se rea ! Cze rwo n e serca u stawi o n e w rz�d z i e n i e b�dq Strona 17 pa sowa c do tego a rcydz i eta, a Ta wia, gdy zoba czy rez u ltat, wpad n i e w szat i odesle Tred i o l a z powrote m d o d o m u . C h ociai, c h o l e ra, o czym ja m 6wi�? To tyl ko N PC-e odgrywajqcy sce n a ri u sz p ojed n a n ia stro n . O n i n i e m ogq si� n i e po b ra c l A l e se rca w d ia d e m ie na pew no n i e b�dq d o b rze wyg l qd a c, d aj� gtow� I P rzyj rzate m s i � u wa i n i e wykrojowi se rca, ku pce krwawyc h O p a l i i za m kn qtem oczy. Ko p i owa n ie n ie jest d o b rym wyjsciem ! Dzi ewczy n a wyc hodzi za m qi, a l e n i e c h ce tego z ro b i c . C6i, to si� zda rza . A propos, d l a czego ma pos l u b i c Ka rtosj a n i n a ? Po n i ewa i ta k roz ka zata Ksi�i n a ? Chwi l u n ia I Dziewczyn a m a p rawo zw r6ci c s i � d o l m pe rato ra - o n u n i ewa i n itby decyzj� matki. G d y by tyl ko . . . G dyby tyl ko to m atie n stwo n i e m iato p rzyn i esc korzysci l m pe ratorowi i sa m e m u M rocz n e m u Wta d cy . . . P i e rwsze pojed n a n i e, p i e rwsza j a s k6tka, p i e rwsze ofi a ry, kt6 re zj ed n oczytyby o ba pa n stwa w wa l ce z G i e ra n i kq . . . D l a czego n i e ? As p e kt spotecz ny w Ba r l i o n ie jest wysoce rozwi n i�ty, dw6ch N PC-6w w ro l i ofia r, kt6 rq odgrywajq d i a wyiszego ce l u, to d o s ko n aty sce n a ri u sz . J este m p rze ko n a ny, ie o wese l u wsz�d z i e b�d z i e gtosno, a ci mtodzi zosta n q o k rzykn i �ci b o h ate ra m i . M �cze n n icy, kt6 rzy c i e r pi e l i d i a swojego kraj u ... Sto p ! M oje oczy zatrzym aty s i � n a p i e rwszym O pa l u . Po ostroi nym wyc i � c i u ka m i e n ia n aj p i e rw od stro ny m ocowa n i a zawa h ate m s i �, a l e od ra zu p rzystq p ite m d o rea l i z a cj i m ajego pomystu . Ch cesz se rc? Tyl ko pocze kaj ... Czte ry ka m i e n ie u m i eszczo n e w jed n ej l i n i i . Czte ry krwawe sym b o l e ofi a ry, j a kq s kta d a pa n n a mtod a d i a d o b ra swoj ego kraj u . Stworzyfes przed miot: Krwawa tza Tawii. Opis: 861 i beznadziej ne pofozenie, w jakim znalazfa si� dziewczyna, zamienify si� w fzy. Jedna z nich spadfa na Opal, kt6ry wchfonctf fz�, przybierajctc jej postac. Wymagane do ukonczenia zadania. +4 do J u bi lerstwa. lctcznie 109. + 1 do Rzemiosfa. lctcznie 8. - P rosz� ! - powiedz iate m zadowo l o n y, gdy zgasto swi atto w m o i c h r�ka ch, a satysfa kcja zwiqza n a z po p rawq gt6w n ej s pecja l n osci o p u scita m oje styra n e ciato . N iewa i n e, j a k ba rdzo byta to m ite, m u sz� s i � s ko n ce ntrowa c. M usz� jeszcze d z is i s c n a s p ot ka n ie z k l a n e m I Pod ate m ka m ie n i e g n o m owi i d od ate m : - J e s l i wys a d zi sz n i m i d i a d e m, to ... - M a c h a n ie, j ui n i e m a m czego n i m i wysa d za c ... - p rze rwat mi g n o m, p at rzqc na ka m i e n i e ocza m i petnym i s m utku . - Wczo raj stu d zy Ksi�i n ej p rzysz l i po d i a d e m ... Za dwie Strona 18 god z i ny roz p ocz n i e s i � s l u b i Tawia wez m ie w n i m u d z iat w ozd o b i e m i e r n ej ja kosci . . . Kiedy p rzyszta stu i b a Ksi �i n ej, byta j u i j a s n e, ie nie uda ci s i � z ro b i c serc na cza s . Bytes z byt zaj�ty two rze n i em . . . M oi n a by rzec, ie to postawa god n a podziwu . J ed n a k n i e wyko n ates tego, co byta n ajwa i n i ejsze d i a J u bi l e ra w tym z a d a n i u, bo za b ra kto ci n a to czas u . W pos p i ec h u stwo rzyte m cztery ka m i e n i e, n i e m ajqc n a wet chwi l i, i e by j e p o rzq d n i e osz l ifowa c i wsta wic . . . tzy wyszty p rze p i � k n e, idea l n ie wyg l qd atyby w d i a d e m i e, a l e ... Wyb a cz m i, mtody ko l ego, m usz� te raz po byc sa m . J estes m i wi n i e n dwadziescia tysi �cy Ztotyc h M a n et, ta k j a k si� u m 6wi l i s my; n i e u d ato ci s i � wyko n a c za d a n i a . Zada nie ,,Diadem Wysadzany Opalami dia panny mtodej w opatach" zostato zakonczone porazkct. - J a k to : wczoraj za b ra l i ? - d o pytate m, gdy tyl ko z roz u m i ate m stowa g n o m a i powia d o m i e n i e . - Czyl i p ra cowate m dtu iej n i i jed n q d o b�? - Dokta d n ie dwad z i escia dwie god z i ny - od pa rt Ju bi l e r. - Byl i tu p rzed stawici e l e twojego k l a n u, p r6bowa l i p rzyw r6ci c c i � do rzeczywistosci, a l e i m s i � t o n ie u d ato . Zu pet n i e ta k j a k m n ie . O b l ate m s i � z i m nym potem i od r u c h owo zaci s n qte m dto n i e - p rzeciei wczo raj m i ate m s p ot ka n ie k l a n u ! - M i strzu, ja ... - M a c h a n ie, ja wszyst ko rozu m i e m ! J estes ge n i a l nym tw6 rcq, a l e p o l ega n i e n a to b i e, gdy t rzeba z ro b i c cos n a czas, jest ryzykow n e . Pozw6 1, ie ci� zostawi�; n i e c h c� s p ot ka c si� z Ksi�i n q, gdy p rzyj d z i e tu n a rze ka c n a m ojq p ra c� . . . G n om, kr�cqc gtowq, wyszedt do i n n ego p o m i eszcze n i a, n awet n i e za mykajqc p ra cow n i . N ie m a tu czego krasc - z wyjqtkiem ki l ku D rogoce n nyc h Ka m ie n i n a pozio m ie podstawowym, a i to wytqcz n i e p rzez l u d z i z Podtosciq l u b K ra d zieiq. P rzed wyjsc i e m n a zew n qtrz wyjqte m a m u l et i wezwate m A n a sta rij � . - N a stjo, czesc ! Tu M a c h a n . . . - 0 , kr6 1 ew n a si� o b u dz ita ! - U styszate m od powi edz, w kt6 rej, sqdzqc po to n ie, ra d osc m i eszata si� z kqs l iwosc i q . - Wyba cz, a l e n i e mog� te ra z roz m a w i a c . M oie wieczore m ? O b iecaj m i tyl ko, i e d o tego cza su z n 6w n ie w pa d n iesz w t ra n s . - G d z i e ty jestes? - wym s k n �to m i s i �, c h oc i a i n ie za m i e rzate m o to pyta c. P rzestu c h iwa n i e N a stj i n ie byta z moj ej st ro ny z byt u p rzej m e, a l e zie rata m n i e cie kawosc, gd z i e s i � pod z i ewa . Strona 19 - N a s l u b i e N PC-6w. Dzisiaj j est w i e l kie wyd a rze n ie : l m pe rato r i Wta d ca o rga n iz ujq w pata c u i m p rez� . N awiasem m 6wiqc, ba rd zo p i � k n e wyd a rz e n ie, s z koda, ie ci� tu nie ma; twoje za p rosze n i e p rz e p a dto . - Cze kaj, a l e s l u b jest d o p i e ro za dwie god z i ny ! - Btys n qte m . - J eszcze m ag� zd qiyc; d o b i eg n � stqd d o pata c u w d z i esi�c m i n ut. - Byto by swi et n i e, a l e tu o bowiqzujq su rowe zasady d otyczqce u b ioru . M a sz s m o ki ng? - N ie ... A l e ... J este m n i eda l e ko s kl e p u Rea n d ra ! Cze kaj n a m n i e za dwad z iescia m i n ut pod patacowq b ra mq ! G n o m Rea n d e r jest jed nym z h a n d l a rzy N PC, kt6 rego d ewe l o p e rzy o p ra cowa l i wytqcz n ie w jed n ym ce l u - i e by two rzyc a rcyd z i eta i wykorzystywa c j e d o wyci qga n i a p i e n i �d zy o d gra czy. Te a rcyd zi eta m ajq r6i n e fo rmy - ktos m a l uje o b ra zy, ktos rzezbi, a Rea n d e r ro bi u b ra n i a . W Ba r l i o n ie byta n i e z l iczo n a l i czba kra wc6w, z a r6wn o ws r6d gra czy, ja k i N PC-6w - n i e kaid ego byta sta c n a d rogi e c i u c hy, a l e kaidy c h ciat byc p i � kny. D l a tego Rea n d e r n i e byt m o n o p o l i stq n a ryn ku u b i o r6w d i a gra czy. On byt m o n o p o l i stq na ryn ku d o s ko n atyc h u b i o r6w d i a g ra czy. Su kien ki, s m o ki ngi, cza p ki, b uty - Rea n d e r potrafit z ro b i c wszyst ko ! I ro b it to ta k, ie sa m l m pe rato r n ie wa h at s i � za m awiac u n i ego swo i c h szat . - W czym m ag� pom6c7 - za pytat m n i e wtascici e l s k l e p u, p o p rawiajqc o ku l a ry n a n o s i e . W posta ci Rea n d ra p rogra m i sci zawa r l i wszyst kie swoje wyo b ra i e n i a n a te m a t wyg l q d u sza n owa n ego m ist rza krawiectwa, kt6 ry jest swi a d o my swojej wa rtosci, a l e s i � z n iq n i e o b n osi . G n o m u b ra ny w kra c i a sty ga r n it u r wta s n ej p rod u kcj i ro b it ba rdzo p rzyj e m n e wraie n ie . - C h ciatby pa n za m 6wic ga r n it u r7 - Wyba cz, m i st rzu, a l e n i e m a m na to cza s u - powi edzi ate m , d o s ko n a l e roz u m iejqc, ie koszt ga rn itu ru wta s n i e wz r6st dwu- l u b n a wet trzykrotn i e . - Pot rz e b uj � s m o ki ngu na p rzyj�cie u l m pe rato ra, i to na te ra z. - P rzykro m i ! - G n o m pokr�cit gtowq, gdy Sym u l ator wymys l at p l a n roz m owy. - Wszystkie ga rn itu ry Sq ro b i o n e n a za m 6wie n ie i . . . - Sza now n y Rea n d rze ... - ko nty n u owate m pogrqia n i e s i � w d otku ogro m n yc h wyd at k6w. To, c o z a m i e rzate m z ro b i c, byta sza l e n stwe m, zwyktym m a r n ot ra wi e n i e m p i e n i � d zy, a l e n i e m ogte m st ra c i c sza cu n ku m ajego n a u czyci e l a J u b i l e rstwa . M oie kie rowato m n q p rzeczu cie, a l e w tym m o m e ncie byte m psyc h i cz n ie p rzygotowa ny na s p o re wyd atki . - P rosz� o wyba cze n i e, a l e m a m tyl ko d z i esi�c m i n ut . Dosko n a l e roz u m i e m , i e ga rn itu ry ro b i o n e Sq n a specja l n e za m6wie n i e, ie moie n i e m a pa n gotowyc h, a l e m u sz� s p r6 bowa c. M u sz� d osta c si� n a i m p rez� w patacu, i e by u ratowac d o b re i m i� J u bi l e ra, kt6 re sam n a razite m n a szwa n k ! Strona 20 - M agicz n e p rzys p i esze n i e za m 6wie n i a kosztuje czterd z i esci tysi�cy Ztotyc h M a n et - rze kt g n o m po c h wi l i n a mystu . - Sa m s m o ki ng to dwiescie tysi �cy, b uty: czte rd zi esci, l a s ka : d z iesi�c . Raze m to t rzysta tys i�cy. J e s l i kwestiq jest pi l n a p o m oc jed n e m u z m o i c h ko l eg6w rze m iesl n i k6w, za wsze jeste m gotowy s i � d oga d a c l - P rzep rasza m, wym i e n it pa n towa r za dwiescie d zi ewi�cd z i esiqt tys i�cy l - J a k m ogte m za pom n iec - u s m i ec h n qt s i � Rea n d e r. - M u s z ka I Do s m o ki ngu m usi byc m u sz ka ! Kosztuje d zi esi�c tysi �cy. - l l e cza su zaj m ie p rzygotowa n i e st roj u ? - za pytate m, sta raj qc si� n i e o ka zywa c uczu c. Trzysta tysi�cy Ztotyc h M a n et za kawate k kod u o p rogra mowa n ia, kt6ry m 6j m 6zg zoba czy w posta ci e ks k l u zyw nyc h ci u c h 6w l Trzysta tys i�cy stra c o n e z powod u p rzecz u c i a ... J e s l i si� myl� i n iczego na tym n ie ugra m, b�d� m u siat p o n ow n i e p rzemys l ec m 6j stos u n e k d o m o i c h zd o l n osci p rzewi dywa n ia I - Dwie m i n uty. Zga dza si� pa n 7 - Zo ba czyte m o k i e n ko z a kce pta cjq p rz e l ew u z kanta . Po c hwi l i wa h a n i a n a c i s n qte m p rzyc i s k Tak. - W ta ki m razie zostawi� pa na, p rosz� so b i e u s iqsc . W ra ca m za c hwi l � . . . - M a c h a n ie, n igdy n ie p rzesta n i esz m n ie z a d z iwi a c ! - powiedzi ata A n a sta rija, gdy p rzywi ez i o n o m n ie do pata c u . Trze ba od d a c Rea n d rowi : n ie d osc, ie p rzys p i eszyt rea l iz a cj� za m6w i e n i a, to jeszcze zagwa ra ntowat m i e s kort� d o pata c u . C h ociai za to jeste m m u wi n i e n wdzi�cz n osc ! - N awet n i e za pyta m, i l e wta s n ie wyd ates. W i e m, j a ki e ceny m a Rea n d e r l l d zi e my7 - C h od z m y - od pa rte m i od p rawite m esko rt � . - N astj o, m u sz� si� zoba czyc z Tawi q . - Z ki m 7 - Z pa n n q mtod q . I to j eszcze p rzed roz pocz�ci e m cere m o n i i . - To n i e m o i l iwe l N i e wiemy n awet, czy jest j u i w pata c u . - N a stjo, to wai n e l Pom6i m i, p rosz� I Dziewczy n a z ro b ita gt� b o ki wdech, gtos no n a b i e raj qc powietrza w ptu ca . Za m kn �ta oczy i zasta nawi ata si� p rzez ki l ka c hwi l, po czym za pytata : - J a k wa i n e 7 U krywa n i e p rzed n iq p rawdy n i e m iato se n s u , wi�c o powiedziate m jej o z a d a n i u J u b i l e ra, stwo rze n i u ka m ie n i i o p o ra ice . N a stja o bej rzata czte ry tzy z O pa l u i zd u m io n a i c h p i � k n e m , wym a m rotata cos w styl u : ,,d i a m n i e n igdy n i e z ro b ites czegos ta kiego", po czym dod ata :

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!