Czytaj więcej:
Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 2 okładka

Średnia Ocena:Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 2

„Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w szkole i w domu” to ćwiczenia przygotowane przez doświadczonego pedagoga, przeznaczone dla pierwszego etapu edukacyjnego. Seria zawiera trzy części, dedykowane klasom pierwszej, drugiej i trzeciej. Karty pracy mogą być wykorzystywane przez rodziców i nauczycieli albo również jako ćwiczenia utrwalające dla uczniów klas starszych. Materiał ułożony jest zgodnie z zasadą stopniowania trudności i porusza wszystkie zagadnienia zawarte w podstawie programowej. Ciekawa szata graficzna, kolorowe naklejki motywacyjne a także komfortowy format i możliwość wyrywania poszczególnych stron to dodatkowe atuty tej serii.

Szczegóły
Tytuł Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 2
Autor: Klimkiewicz Danuta
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Skrzat
Rok wydania: 2015

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 2 pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 2 Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 2 PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: Adobe Scan 06 maj 2021.pdf - Rozmiar: 4.86 MB
Głosy: 0
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

  • Anna Polakiewicz

    Polecam! Edukacja na piewrszym miejscu. zgodne z opisem. Dynamiczna przesylka

  • Anonim

    Super karty pracy. Posiada wiele różnorakich zadań, w fajny sposób można trenować z dzieckiem w domu i utrwalać poznany w szkole materiał

  • SLAY

    Bardzo fajna książeczka dla dzieci do poćwiczenia Matematyki, zróżnicowany stopień trudności zadań.

 

 

Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 2 PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 f'.i r-.. tlnia ',.;y~na!:igk.'..l(~ - Płitl2~ .r, 1Śicz nl'l Nr 21 13-042 Warszav:a. ul. Marywilska 44 Warszawa, dnia Ol wrześ nia 2020 r. ~I. fax (22) '.' :-4-lO -ól , Slt!- 10-62 ()j ORZECZENIE NR PPP21-KS-1-1-2020/2021 o potrzebie kształcenia specjalnego Działając na podsta wie art. 127 ust. 1O ustawy z dnia 14 grudni a 2016 r. - Prawo oś wi atowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), na wniosek Emilia Bartloszewska ( imi ę i nazwisko wnioskodawcy) Zespól Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44 w składzie: mgr Magdalena Bochenek - Przewodnicząca Zespołu Orzekającego mgr Olimpia Rumianowska-Za piór - pedagog specjalny mgr Magdalena W yłoma11ska-Krumholc- psycholog mgr Sylwia Wyrobek - pedagog lek. med. Katarzyna Gadomska-Proko p orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego Róża Bartloszewska ( imi ę/imi o n a i nazwisko dziecka lub uczni a) 07.04.2013r., Warszawa (data i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia) 13240704867 (numer PESEL dziecka lub ucznia) 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 132 / 22 (adres zamieszkania dziecka lub ucznia) Szkoła Podstawowa nr 368 03-289 Warszawa, ul. M. Hemara 15 (nazwa i adres przedszkola, innej fo rmy wychowania przedszkolnego, szkoł y lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 20 16 r. - Prawo oświ atowe, a w przypadku ucznia - także oznaczenie oddziału w szkole oraz nazwa zawodu11) Emilia i Dariusz Bartloszewscy 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 132 / 22 (imiona i nazwi ska rodziców21 oraz adres ich zamieszkania) na okres 3 l I etap edukacyjny 11 Nazwę zawodu wpisuj e s ię wy l,icznie w przypadku uczni a u częszczaj ącego do szko ły prowadz,1c~_j kszta ł cenie zawodowe. :: 1 Zgodni e z art. 4 pkt 19 ustawy z dni a t 4 grudni a 20 16 r. _ Prawo ośw i ato ll'e przez rodzicó w n a kży rozumi eć ta kże prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) s pra wuj ące pieczę zastę pczą nad dzi~ckiem. ·' >O rzeczenie wydaje s ię na okres wychowani a przedszkoln ego, roku szkoln ego albo etapu edukacyj nego. W przypadku ucznia szko ły ponadpodstawo,,·ej lub ponadgi mnazjalnej termin ważności orz~czeni a ni e może przypadać późn i ej niż ko niec ro ku szkolnego. w roku kalen darzowym. w którym u cze ń ko11czy 24. rok życ i a . Strona 2 4). ze wzg 1ę du na . , , d · ka lub ucznia: I) niepełnosprawnosc z1ec a) niesłyszące b) słabosłyszące c) niewidzące d) słabowidzące e) niepełnosprawne ruchowo . f) niepełnosprawne intelektualnie w st0 Pniu lekknn g) niepełnosprawne intelektualnie w stopni u umiarko wanym · · nym h) niepełnosprawne intelektualnie w stopmu znacz i) z autyzmem, w tym z zespołem Asperge ra j) z niepełnosprawnością sprzężoną l 5 2) niedostosowanie społeczne 3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Diagnoza Zespół Orzekając y przedstawia diagnozę funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględni_eniem potencjału rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień dziecka lub ucznia oraz występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie : jest dziewczynką ze zdiagnozowanym zespołem Bardet-B iedla. Rozwój Róża psychoru chowy dziecka od początku przebiegał z opóźnieniem. Ze względu na stwierdzoną niepełnosprawność ruchową dziewczy nka była objęta kształceniem specjaln ym w trackie wychow ania przedszk olnego. Obecnie zgłoszona do poradni w celu uzyskan ia orzecze nia na kolejny etap edukacy jny. Wyniki diagnozy psychologicznej wskazują na nieharmo nijny rozwój poznaw czy dziewczy nki. Zarówno w próbach diagnozujących poziom inteligen cji płynnej , uwarunk owanej biologic znie, jak i inteligencji skrystalizowanej, nabywan ej w toku aktywności własnej oraz doświadczeń, dziewczy nka osiągnęła wyniki mieszczące się dolnym obszarze a przeciętnej dla wieku. Dziewcz ynka wykonywała zadania wymagające myśleni przestrze nnego, pojęciowego oraz logiczno-matematycznego . Róża wykazuj e trudność w różnicowaniu i szeregow aniu bodźców wzrokowych. Przeciętny dla wieku jest poziom uwagi dowolne j, a także sprawność pamięci słuchowej długotrwałej oraz pamięci wzrokow o- przestrzennej. Nieznac znie poniżej przeciętnej rozwija się pamięć słuchowa krótkotrwała. Opisane dysharm onie mogą utrudniać uczenie się i zapamięt ywanie informac ji z wykorzy staniem kanału wzrokow ego i słuchowego. Róża wykazuj e prawidłową orientacj ę w najbliższym środowisku, zna podstaw owe pojęcia , wykazuj e podstaw owy zakres wiedzy ogólnej , ma ukształtowane podstaw owe pojęcia czasu i pojęcia kalendar zowe (pory roku, dni tygodnia , miesiące itd.), prawidłowo orientuje się w schemac ie ciała (strony prawo-le wo). Rozpoznaje wszystkie litery drukowa ne, potrafi się podpisać. Róża posiada przeciętny zakres słownictwa, niekiedy ma trudności z poprawn ym gramatycznie sformułowaniem zdania. Dziewcz ynka wykazuje trudności w rozumien iu -1 l \\' l aśc i\\·e podkreś li ć: w przypadku gdy potrze ba kszta łce ni a specjalnego wynika zarówn o z 11 ys tępo wa nia u ucznia n iepe łnosp rawn ośc i . jak i niedostosow ani a spo ł eczn ego albo zag ro że nia ni edostoso waniem s po łe cz n y m . n a leży po dkreś li ć występ uj ącą u ucznia n ie pe łn osprawn ość lub nie pe łno s p raw n ości (pkt I Iii. a-:i) oraz niedostosowanie s po łecz n e (pkt 2) albo ~agroże n ie niedostosowaniem spo ł eczn y m (pkt 3 ). ' i W skazać wspó ł wystę puj ące ni e pe łn osp raw n ośc i . o których mowa w lit. a-i. Strona 3 złożonych wypowiedzi słownych. Z załączonej opinii logopedyczn ej wynika, że Róża prawidłowo posh1guje się zdaniami złożonymi i częściami mowy, niekiedy ma problem z powtórzenie m usłyszanego , dłuższego zdania (przestawia kolejność słów). Obserwowan o trudności z zakresu myślenia przyczynowo -skutkowego w kontekście opowiadania o wydarzeniac h i logicznego uzasadnienia omawianych zdarzeń, przy udzielaniu odpowiedzi na pytania otwarte. W zakresie percepcji słuchowej dziewczynka prawidłowo wyróżnia dźwięki w nagłosie i wygłosie , dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz analizy i częściowo syntezy głoskowej. Umiejętności psychomotor yczne dziewczynki rozwijają się poniżej przeciętnej dla wieku. Niski jest poziom motoryki dużej. Z opóźnieniem rozwija się motoryka mała i sprawność manipulacyj na rąk. Róża miała trudności z utrzymywani em równowagi. Z opinii wychowawc ów i specjalistów pracujących z dzieckiem wynika, iż Róża niechętnie uczestniczy w dynamiczny ch zabawach ruchowych wymagających szybkiej reakcji, biegania, ma słabą kondycję i szybko się męczy. Róży udało się wypracować stosunkowo dobrą sprawność grafomotoryczną. Dziewczynk a dość starannie dokotkzyła szlaczki, pokolorowała domek, uzupełniła labirynty, przerysowała prezentowan e figury geometryczn e. Chwyt pisarski jest prawidłowy, lateralizacja nieustalona (prawa noga i ręka , oko nieustalone, ucho zamiennie). Badanie kompetencji społeczno-emocjonalnych wskazuje, iż dziewczynka prawidłowo rozpoznaje i nazywa emocje na podstawie ekspresji mimicznej, ma jednak trudności w zakresie rozumienia sytuacji społecznych oraz motywów i intencji zachowania przedstawion ych postaci. Z opóźnieniem rozwija się znajomość prospołecznych strategii postępowania w różnych sytuacjach. Niska jest umiejętność regulacji emocji negatywnych , co może powodować trudności z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie czy konfliktowyc h. Róża miała kłopot z podaniem strategii, które pomogłyby jej zmienić negatywne emocje. Również zapytana, co by zrobiła w określonej sytuacji społecznej podawała raczej zachowania wskazujące na chęć wycofania się, ucieczki lub bierności. Z załączonej opinii psychologa przedszkolne go wynika, iż Róża nawiązuje relacje z osobami dorosłymi, chętnie uczestniczy w proponowany ch zabawach, wykonuje polecenia i stosuje się do zasad, ma jednak trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Podczas zabaw i gier zespołowych dziewczynka nie zawsze akceptuje przegraną. Potrafi się zniechęcić , gdy widzi swoje niepowodzenie. Według opinii wychowawców grupy Róża wykazuje trudności z wyrażaniem swoich uczuć oraz ocenianiem własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań, w sytuacjach konfliktowych, problemowych. Czasami popada w konflikty z dziećmi. Obserwuje się zaniżoną samoocenę dziewczynki. W sytuacjach trudnych zdarza się, iż odmawia wykonania polecenia, wymaga wówczas pomocy i wsparcia nauczyciela. Róża ma kłopoty z panowaniem nad swoją potrzebą żywieniową , co wynika z zaburzeń genetycznych. Dziewczynka ma skłonność do objadania się i na tym tle często powstają konflikty oraz trudne zachowania dziecka, obniżony nastrój czy trudności w zrozumieniu narzuconych ograniczeń. z tego względu dziewczynka potrzebuje wsparcia i monitorowania aktywności również w szkole, szczególnie w sytuacjach związanych z przerwami i posiłkami. Mocną stroną Róży jest gotowość do wykonywania powierzonych zadań. Dziewczynka lubi rysować i wykonywać różnorodne prace plastyczne. Jest wrażliwa i empatyczna. chętnie pomaga innym. Dziewczynka opanowała podstawy techniki czytania. wykazuje zainteresowanie książkami. Strona 4 Zalecenia Zespół Orzekający zaleca: .. . .I . b roLWOjO\\'VC h i ~dukac},inyc h dzićCb lub ucznia. I\ · I . ·, , ·calizac1,; 111dn11dualn)C l potrze .. . . . ". . ·<l · k I . . . k . .. . . e "arunki i fo nnv " sparc1a 1111w1. 1" 1,IJ,JCc 1 ' · . .· , . • _e· mictwa dziecka I ub uczma " Z) cm µ, ze ,z o a. 11111~J 1 ) ( naIezy o res 11c za 1t:c.311 • . , . .. .. , .. ll'\CT11allla akt, wno~c 1 1 ucz ~ ' . . - l\'111 warunki fOZ\\ ijania jego potencja lnych 111ożll\\ OSll I 111 oc.11yc., ~ll (llL \\~ I ' 1 . rl ·1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 1-l grudma 20 16 r. - Pra\\ O 0>\\ rnlO\\ ć . or;)L fo rm,· w,·chowa nia przedszkolne~o. szkol). ośrodka lub pi:Jcuw kl. o ktoryc l 11101\da ,kv a . - d ion ·1·kadrv - z·ikres te~o wsparcia . wra z z uzasad111e111e111) .. ' - . . k\b · ··, z'Sll'O llYdc, al ·o\\ oZatrunc_ , _ ' - jeże l i zac hodzi potrzeba indywidualnego wsparci a ,121cc a 11 11c1.111 , ,e . · I 'k · l z prooramu nauczania do potrzeb Dostosowanie wymagań edukacyJnyc 1 wym aJącyc 1 0 • 0 1 d . . 0 ę memem rozwojowych 1 edukacyJnych oraz moz 1wosc1· psyc 110 fi1zyc znych dziecka ' z uwz · · · 1· ' . . · , · · · d h •d · · o ogramczen wynikających ze stw1er zonyc tIU nosc1. rgam·zacia J ksztalcema na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Stosowanie zasad nauczania polisensorycznego, opai1ego na różnych zmysłach. Monitorowanie pracy uczennicy podczas zajęć, w razie potrzeby udzielanie dodatkow~c~ wyjaśnień i pomocy. Wdrażanie do kontynuowania zadania mimo napotkanych trudnosci , zachęcanie i motywowanie do wysiłku. Upraszczanie pytań i polece11 oraz upewnianie się o ich właściwym rozumieniu. Pomoc w budowaniu umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania otwarte, odnoszące się do zadaó edukacyjnych. a także w zakresie rozmowy o emocjach i ich wyrażania. Uwzględnienie dłuższego czasu potrzebnego na utrwalanie wiadomości. W ocenie pracy Róży należy kierować jej uwagę przede wszystkim na to, co zrobiła dobrze, przekon~rwać, że każda podjęta próba jest sukcesem. Ocena powinna uwzględniać przede ws~y~tk11~ . zaang_ażowanie i wkład pracy oraz postępy dziewczynki adekwatne do jej mozhwosc1 , a me tylko efekty kotkowe. Wskazane jest docenianie za drobne nawet osiągnięcia , zróżnicowane wzmocnienia pozytywne, podkreślanie mocnych stron. Zalecane miejsce w pierwszych rzędach. blisko nauczyciela. Zachęcanie i organizowanie zada11 i zajęć ruchowych wspierających rozwój sprawności ruchowej. , ~o~~ijanie kompetencji _spoleczn~-e1~ocj~nalnych dziecka, pomoc w integrowaniu z grupą row1es111czą , naw1ązywa111u sa tystakc_1onuJących relacji rówieśniczych. Informowanie dziewczynki o nadchodzących zmianach. Rozwijanie samodzielności. Wspólnie z nauczycielem wspomagającym i w porozumieniu z rodzicami monitorowanie zachowań żywieniowych uwarunkowanych biologicznie, wynikających z rozpoznanego zespołu genetycznego. Angażowanie d~iewczy_nk_i d? zada11, w któryc_h ~noglaby odnieść sukces; bazowanie na jej mocnych stronach I umożhw1e111e zaprezentowarna ich na forum klasy. W przypadku realizacji ksztalcenia w warunkach integracji lub włączenia wsparcie dziecka ze strony nauczyciela wspomagającego z uwagi na potrzebę: • Stałego monitorowania aktywności oraz pomocy w realizacji zadań sprawiających dziecku trudność w celu efektywnej nauki oraz modelowania pożądanych zachowań. • Pomocy w komunikowaniu potrzeb oraz skutecznym porozumiewaniu się z otoczeniem , motywowanie do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami , wspomaganie w poszukiwaniu własnych strategii rozwiązań pojawiających się problemów i konfliktów, monitorowania zachowań żywieniowych. • Wraz z rodzicami i nauczycielami ujednolicanie bieżących oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych. Uzasadnienie: Zastosowanie powyższych warunków i form wsparcia pozwoli na i ndywidualizację pracy z dzieckiem i pokonywanie ogranicze11 wynikających z jego niepełnosprawności oraz na sprawniejsze funkcjonowanie w sytuacji zadaniowej. Dostrzeganie sukcesów i udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych dotyczącyc h aktywności podczas zajęć wpłynie pozytywnie na podniesienie poczucia własnej wartości oraz motywację do pra?: zaś udział w zajęciach szkolnyc h w warunkach dostosowanyc h do możhwosc, Strona 5 psycho fiz ycznych dziew cz 1ki . społecznego. YI zapew ni odpow iednie warunki do . IOZWOJ U . poznawczego oraz 2) (należy okreś li ć zalecane cee 1·d . . 1 rozwoJowe it . . erapeutyc . zne do realiza CJI·· podczas ząicć zaJęc rewa I ac\Jm• eh· sociot , erapeutycznvch i • 1. . wycl . • . . .• i od I ub uczn1ow1 I . \1 zależnośc potrz„b .. resocJa JZaC)'.Jnych oraz w ramach p , ww.i nia przedszkolnego lub z,tjcć edukacyj nych psycholoO0 icz · · ' · 'k k · .. · Je_c0 0 rodzicon1, przez przedszko le. inna omocy r 11 I . • O·pcc agog,czrK:i udzielanej dziecku PIaco\l ę. o ·torych mowa w art ? k ośrodek ustawy z dnia 14 oruclnia 20.16 ', oprmę wychowan 7 ia przedszko lnego. szkol~. lub za lecanych fo nn pomocy psycl1 I . ~ p :t J 8ooo · · " r. - rawo oswratowe , Oraz- porac Inrc;, · . . . 0 og1czno-peda . . "" ,,1czneJ. a w przypadku dzieci i _ . . . wraz ze wskazaniem zaJeC rewalidacyjnYch wraz z _ d niepełnosp rawnyc h - również zalecanyc h rodzajów .. . ' uczn1ow C l uzasa mem em) ee rozwo1 owe: styinu lowani e fu k .. w zakres ie czytan ia p· . n _CJI ~ozna_wczych oraz rozwijanie umiejętności szkolnych isama I hczem a , k sza t łt . .. · 1· . . ' umoz tWiaJących uczest niczen ie w . , . ~w~me kompetencJ1 społecznych samodzielności i zarad , . _wznych formach zycia społecznego oraz rozwijanie Cele terape utyczn e· l~~~c~: z~kres1e zasp~~ajania swoich potrzeb. budow anie po .· ame motywacJ1 do podejm owania wyzwań edukacyjnych ,· · poz yt ywneo0 o o brazu s1e · b.1e I· pozytywnej . . .spraws twa , ksztalto wame czucia samoo ceny ·. Rozwi Jame t •. . ko mpe encJ1 emocJonalno-społecznych: wyrażania emocji , radzenia . . · , . , .kam1., , z row1esm b nap1ęc1em emocJ· . ywania onalny1n , nawiąz . I. utrzym ywama . kontak tow . Ie z .. so mterakcJ1 społecznych dostos owany ch do sytuacji. Zaleca ne zajecia rewalid acyjne : ikacyjn ych, 1. Terapi a logope dyczna obejmująca rozwijanie kompetencji komun prowad zona wzbog acanie zasobu językowego oraz umiejętności prowad zenia dialogu , we współpracy z nauczy cielam i i rodzicami . nianie percepcji 2. Terapi a pedago giczna stymul acja rozwoju poznawczego oraz uspraw . wzroko wej i słuchowej. Rozwijanie umiejętności czytania, pisania i liczenia Formy pomoc y psycho logiczn o-peda gogicz nej: ie nauczy ciela • Pomoc ze strony nauczy cieli w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, wsparc wspierającego/pedagoga specjal nego w czasie zajęć dydakt ycznych. • Zajęcia dydakt yczno- wyrów nawcze zgodnie z aktualnymi potrzebami. lne, w tym • Zajęcia z psycho logiem rozwijające kompetencje społeczno-emocjona owanie do wyprac owanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, motyw ci , rozwijanie podejm owania wysiłku w przypadku pojawienia się trudnoś zainteresowań dzieck a. cych do jak • Trenin g w zakresi e umiejętności społecznych i formalnych przygotowują anie sytuacji najleps zego funkcjo nowan ia w samodzielnym życiu, np. stwarz ności podejm owania społecznych sprzyjających budow aniu samodzielności , umiejęt decyzji, budow anie pozyty wnego obrazu własnej osoby. • Uspraw nianie ruchow e. • Terapia integracji sensory cznej. e zachowań • Wsparc ie nauczy ciela wspomagającego podcza s lekcji, a także w zakresi trudności emocjo nalnyc h żywieniowych dziewc zynki i pojawiających się na tym tle wynikających z narzuc anych ograniczeń (diety). gogicz nej Uzasadnienie: Wdrożenie propon owany ch form pomoc y psycho logiczn o-peda ie w środowisku oraz zajęć rewalid acyjny ch umożliwi dzieck u optyma lne funkcjo nowan mości kompetencji szkoln ym. Terapia logope dyczna przycz yni się do dalszeg o rozwoj u świado komunikacyjnych, stanowiących warune k efektyw nego uczenia się oraz budowania relacji społecznych. Zajęcia terapii pedago giczne j będą służyć uspraw nianiu funkcji analizatorów, co szkolnych. Terapia w konsekwencj i wspomoże dalsze opanow anie podsta wowyc h technik integracji sensorycznej i inne formy uspraw niania ruchow ego pomogą dziewczynce wynikających ze w rozwijaniu sprawności motory cznych i minima lizowa niu zaburzeń inform acji zwrotnych stwierdzonej niepełno sprawn ości. Dostrz eganie sukces ów i udzielanie Strona 6 dotycząc ych aktywności dziecka na zajęciach korzystnie wpły nie na jego poczucie włas nej wartości. Zajęcia rozwijaj ące kompetencje społeczno-emocjonalne ułatwią dziewc zynce fu nkcjonowanie w sytuacjach społecznych. przyczynią się do rozwoju jej autonomii oraz adekwatnego obrazu własnej osoby. 3) (należy określić wszystki e możliwe form y kształcenia specjalnego. poczynając od najkorzystniejszej dl a dziecka lub ucznia. według Zes połu Orzek aJ ącego. fo rm y k ształceni a specjalnego. wraz z uzasadnieni em) • kształcenie w szkole integracyjnej lub w oddziale integracyjnym. • kształcenie w szkole ogólnodostępnej lub w oddziale ogólnodostępnym . ~~asadnienie: Niepełnosprawność ruchowa dziecka wymaga zastosowania wobec niego takieJ or~anizacji procesu dydaktycznego, który byłby optymalnie dostosowany do aktualnych potrzeb 1możliwości psychofizycznych dziecka. Udzia-1w zajęciach szkolnych w warunkach do st o~owai~ych do możliwości psychofizycznych dziewczynki, właściwe oddziaływania rewahdacy~n~ zapewnią jej nie tylko odpowiednie warunki do rozwoju poznawczego, ale także będą sprzyJac rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu. 4 )(~iależy określić_ potrzeb.; reali zacj i wybran ych zaj~ć wychowani a przedszkolnego lub zajęć edukac)jnych indywidualnie · · · - w przypadku dziecka 11·cza,_ ceJ· do )- dz1·.:c1· Iub ucz111ow · · napoty k a_1ącego · ·w z. dz1.:ck1em _. . . lub w ':oru1J1·e _ ucz111em . lub lub ucz111a na trudnosc1 tunk qonO\i anm wspolme z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, wraz z uzasadnieni em) W zależności od obserwowanych potrzeb dziecka zgodnie z wynikami wielospecjalistycznej diagnozy. Uzasadnienie: obserwacja funkcjonowania Róży w warunkach przedszkolnych pozwala na stwierdzenie, że dziewczynka może potrzebować tej form y pomocy, ale określenie zasadności jej zastosowania wymaga wnikliwej obserwacji dziewczynki w środowisku szkolnym. 5) (należy określić zalecane dział ania ukierunk owane na poprawę funk cjonowani a dziecka lub ucznia i wzmacnianie jego uczestni ctwa w życ iu przedszkola, innej formy wychowani a przedszkolnego, szkoł y, ośrodka lub placówki. o których mowa w an . 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 201 6 r. - Prawo ośw i ato we , oraz d z i a łania wspieraj ,1ce rodziców dziecka lub uczni a. wraz z uzasadnieniem) Działania podejmowane w celu poprawy funkcjonowania i wzmacniania uczestnictwa w procesie edukacji będą sprzyjać budowaniu pozytywnej samooceny, utrwalaniu się prawidłowych wzorców uczenia się , funkcjonowania społecznego i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych sprzyjających zdobywaniu wiadomości , strukturalizowaniu wiedzy oraz nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych. W skazane dla poprawy funkcjonowania Róży jest angażowanie jej w aktywności i zadania umożliwiające odniesienie sukcesu na tle klasy, zaprezentowanie mocnych stron. Niezbędne jest stwarzanie sytuacji społecznych sprzyjających budowaniu samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji. Wskazane jest organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjając ych czynnemu udziałowi dziewczynki w różnorodnych aktywności ach klasowych i szkolnych, uroczystościach , imprezach. Niezbędna jest pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów społecznych z rówieśnikami. W sytuacjach odbieranych przez dziecko jako trudne należy wspierać je w pokonywaniu trudności , mobilizować do wysiłku i prac y. Ważna je~t współpraca z rodzicami Róży - włączanie ich w proces terapeutyczny oraz przekazywame wskazówek do działa11 ukierunkowanych na poprawę jej funkcjonowania. Uzasadnienie: Działania podejmowane w celu poprawy funkcjono wai~i a i wzmacnian~a uczestnictwa w życiu klasy będą sprzyjać tworzeniu bezpiecznego środ?w1~ka w n~bywarnu nowych umiejętności związanych z procesem edukacji oraz utrwa!a~1u s! ę. prawid~owych wzorców funkcjono wania społecznego i nabywaniu um1 eJ~'.nosc1 wspołpra.c y współdziałani a , sprzyjając ych nawiązywaniu prawidłowych relacJI społecznyc h oiaz Strona 7 zapob i egać pogłębianiu się . trudno , · p · k • sc1. rzyczy nią si ., . . d21ec a, zwiększą poczt . . ic1e ogóln ego funkc'Jionow ania. sprawczości , ę k1ow111 a w ko1 1se ~_z do podnie sienia samoo ceny wencJJ si ę do poprawy przycz yni ą 6) (należy określ ić, w zalez·110sc, ' ,· od potrze b I· . · ' dk · . cz1ecka lub ucznia nicpelnos Jr•nr . J sro J dydakty czne. w tym z w k niezbędn y w proces ie kszlafccn i« sprzct spcc1·alistyczny cy·i110 kJ ' nekgo, y orzystan,em technologii inforn1·1 , , • · - .. ' , - omun, ' cyJnyc J1, w1.rz ., z uzasadn1e. . n1 em61) W bieżącej prac y z d z1eck1e • .111 wskazane . .. . . . , d przyk ład k lk I . Jest umozh w1erne korzys tama z rożnyc h pomoc y ydakt yczny ch (na a u atora hczm , z~stęprnko · , . w, przedm10tów naturalnych P Iansz, mode li), wspieranie treści . ' anow, Uzasadnienr·e· St . pizekazywan ych ustrne obrazem, .filmem itp. d k · · warzame sytuac Jl_ e u_ acyJnych wykorzystujących różnorodne ś rodki „ dydak tyczn e pozw or1 . • na_ zaangazowan_ie dziecka w proces nauki, uatrak cyjnie nie zaj ęć oraz lepsz e zapam . t niem możli wo ści ię ~wam e I wykorzystarne zdobywanej wiedz y z uwz o lędnie pozna wczy ch dziew czynk i i jej zainteresowania otoczeniem. c · · przedszkolnego szkole. ( należv określi ć zalecane sposoby ocen)' ef·kt · f·<1 11· pod'J ę tyc I1 przez · , cf-z,a · . przedszkole, 11111a lmme wychowania 7) • - • • ~ 011 · · 14 g111dn1a 20 16 r. - Prawo ośw iatowe, · · celu realizacji w ·· ~ 'zalece1i. os1odek 0 . lub pl acowke.· o ktor,ch . mow·a w art . 2 PkI 7 I· 8 ustawy z dnra o kto1yc h mowa w pkt 1-6/ • Wielo specj alistyczna ocena poziomu funkcjono wania dziecka. utycznego • Ewalu acja efekty wności indywidualnego programu edukacyjno-terape (1 raz na semestr) i modyfikacja działań adekwatnie do bieżąc ych potrzeb dziecka. Dodatkowe informacje szczegó ln ośc i o ws po m agającej lub alternatywnej od potrzeb podaje s i ę dodatkowe istotne in fo rmacje o dziecku lub uczniu. w (w za l eżn ośc i metodzie komunik acj i (AAC). którą pos ług uj e s ię dziecko lub uczeri ) Nie stwie rdza się potrzeby wprowadzani a wspomagając ych lub alternatywnych metod komu nikac ji . specja lnego n a l eży ws k a zać okoli cz n oś c i : które Zespól Orze k aj ący uzn a ł za islot ne dla W przypadk u wyda nia nowego orzeczeni a o por rzcbi: kszla lcenia 71 rozstrzvgn ięcia. oraz W)'.iaśnić powody, na pods1aw1c klorych s1w1erdzono porrzebę wyda111a nowego orzecze nia : Orzecze nie uchyla": . .. .. w~·d:rn,• przez ................................... .. ) or zeczenie nr· .. .... . .. o potrzebie ksz tałce ni a specjalne go z dnia . .. 1 1 o potrzebie zaj~ć rcwalidac yjno-wyc howawcz. rch zcs1}11Jowy ch/ indywidualnych ' z dnia ...... wydane przez . Z) orzeczenie nr . . o Kuralora O.<:wiaty Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Mazowieckieg nictwe m Zespołu O ekającego . w Kurato rium Oświaly w Warszawie, Al. Jerozo limskie 32, za pośred k1ó,y wydal orzeczenie, w lerminie 14 dni od dniajego doręczenia. Otrzy muje wnioskodawca Emilia Bartloszewska zam. : 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 132/22 \'nego. .. . ., · i •. 6 ' Wypełnia się w przypadk u dziecka lub. ucznia niepe lnospra\ . . . . .. d-- , ·. l'vf'1111. ·t " I Edukac ji Narodo11 t_1 7 , 111.1 - . . . moll'a \\' ~ 18 usl. I 1ozpo1t ,) zt: nr,1 '. - • ' J \N ypeln1 a s ,ę w przypad kach. o ktorych . cl • ~ ' , , . publicznych poradnia ch zes po ły k·,~J</Cl.! zii11a_1ącc 11 7 wrześ n i a 20 I 7 r. w spra,r ie orzecze ń i opinii ll'ydall'a nych rrzez orze Jl . . dk . , 'I,· , r sycholo giczno- pedagog icznych (Dz.. U. poz. 1743). . '" ,t1 •, k .. . 1. , ·. 5 J, ,,·a' 1n 1::·go • ' Wlasc111·e po ' Jt:s L. . . nia o po11zc 1L szta cLnia 1 LL. 8 ' Wypeł ni a s , ę \\' przypadku wydania 110\~ego orzecze

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!