TRESURA PIÓRA

Szczegóły
Tytuł TRESURA PIÓRA
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

TRESURA PIÓRA PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd TRESURA PIÓRA pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. TRESURA PIÓRA Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

TRESURA PIÓRA Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Scenariusz z wykorzystaniem Scenariusz lekcji 31 G\VNXVMLG]LDïDñSODVW\F]Q\FK RUD]WHFKQLNGUDPRZ\FK 2 x 45 min /HNFMD :ĂUöGF]DURG]LHMöZZ\REUDěQL 1 &HFK\SRZLHĂFLķ+REELWF]\OLWDP 4 :b.OXELH&]DURG]LHMöZ:\REUDěQL Lb]bSRZURWHPĵMDNRXWZRUXIDQWDV\ &]\QQRĂFLXF]QLöZ &]\QQRĂFLXF]QLöZ 3RGDQLHZ\UD]öZEOLVNR]QDF]Q\FKGRVïRZDZ\- 3U]HDQDOL]RZDQLHUöĝQLFPLÚG]\EDĂQLÈDbXWZR REUDěQLDQSIDQWD]MD, SRORW, LQZHQFMDWZöUF]D, UHPIDQWDV\Zb]DGDQLX]bNDUW\SUDF\QUķ¥ZLDW ZHQD, SRP\VïRZRĂÊ. fantasy”. 8VWDOHQLH]QDF]HQLD]ZLÈ]NöZZ\UD]RZ\FKSR :\PLHQLHQLHW\WXïöZLQQ\FKSRZLHĂFLIDQWDV\QS GDQ\FKZbUDPFHZb]DGDQLX]bNDUW\SUDF\QU ķ+DUU\3RWWHULb.DPLHñ)LOR]RILF]Q\ĵķ/HZ&]D ķ.OXE&]DURG]LHMöZ:\REUDěQLĵ1DVWÚSQLHX]X URZQLFDLbVWDUDV]DIDĵķ$OLFMDZb.UDLQLH&]DUöZĵ SHïQLHQLHWHNVWX]DSURV]HQLDQDZDUV]WDW\UR]ZL ķ']LHZF]\QND ]b 6]öVWHJR .VLÚĝ\FDĵ ķ:ïDGFD MDMÈFHZ\REUDěQLÚ /HZDZXĵķ&]DUQRNVLÚĝQLN]b.UDLQ\2]ĵ 8NïDGDQLHKDVHïUHNODPXMÈF\FKILOPRbKREELFLH ]DGDQLH]bNDUW\SUDF\QU Strona 2  2 $GDSWDFMHILOPRZHSRZLHĂFLIDQWDV\ =DSR]QDQLHVLÚ]IUDJPHQWHPSRZLHĂFL7RONLHQD &]\QQRĂFLXF]QLöZ LZ\P\ĂODQLHSU]\JöGNWöUHPRJï\VLÚSU]\GD U]\Ê *DQGDOIRZL SR UR]VWDQLX ]b NUDVQROXGDPL 5R]PRZDQDWHPDW]QDQ\FKHNUDQL]DFMLOHNWXU LbKREELWHP ]DGDQLH]bNDUW\SUDF\QU Strona 3  IDQWDV\ QS ķ&]DUQRNVLÚĝQLN ]b .UDLQ\ 2]ĵ :\NRQDQLHU\VXQNöZSU]HGVWDZLDMÈF\FKZ\EUD ķ+DUU\3RWWHULb.DPLHñ)LOR]RILF]Q\ĵ=ZUöFHQLH Q\FK ERKDWHUöZ SRZLHĂFL ķ+REELW F]\OL WDP XZDJLQDUöĝQLFHPLÚG]\NVLÈĝNÈDbILOPHPQS Lb]bSRZURWHPĵ ]DGDQLH]bNUDW\SUDF\QU Strona 4  ILOPXND]XMHW\ONRZ\EUDQHZ\GDU]HQLDQLHNWöUH SRVWDFLRGJU\ZDMÈZLÚNV]ÈOXEPQLHMV]ÈUROÚQLĝ 5 3U]\JRWRZDQLHGRRGELRUXG]LHïD Zb NVLÈĝFH Z\JOÈG ERKDWHUöZ QLH MHVW ]JRGQ\ ]bLFKOLWHUDFNLPRSLVHP ILOPRZHJR :VSöOQHVIRUPXïRZDQLHGHILQLFMLSRMÚFLDDGDSWD- &]\QQRĂFLXF]QLöZSUDFXMÈF\FK FMLILOPRZHMMDNRLQWHUSUHWDFMLG]LHïDNWöUDSROH ZbF]WHUHFKJUXSDFK JDQDZSURZDG]HQLXVNUöWöZRUD]]PLDQZbVSR :\P\ĂOHQLH ]DJDGHN GRW\F]ÈF\FK ]QDMRPRĂFL VRELHSUH]HQWDFMLZ\GDU]HñLbERKDWHUöZ OHNWXU\LbRGJDG\ZDQLHïDPLJïöZHNSU]\JRWRZD :\SRZLHG]L QD WHPDW UROL Z\REUDěQL SRGF]DV Q\FKSU]H]LQQH]HVSRï\ F]\WDQLD NVLÈĝNL Lb RJOÈGDQLD ILOPX =ZUöFHQLH 3U]\JRWRZDQLHLbRGHJUDQLHVFHQHNRGZRïXMÈF\FK XZDJLQDUöĝQLFHPLÚG]\ZïDVQ\PLZ\REUDĝHQLD VLÚGRZ\EUDQ\FKZ\GDU]Hñ]bOHNWXU\QSXF]WD PLĂZLDWDSU]HGVWDZLRQHJRZbOHNWXU]HDbZL]MÈ Xb KREELWD ZDOND ]b SDMÈNDPL ZL]\WD Zb MDVNLQL UHĝ\VHUD 6PDXJDXFLHF]ND]bZLÚ]LHQLDOHĂQ\FKHOIöZ:\ 4. :VSöOQHX]XSHïQLHQLHWDEHOLSRUöZQXMÈFHMĂURGNL NRU]\VWDQLH HIHNWöZ GěZLÚNRZ\FK RGGDMÈF\FK SU]HND]X]DVWRVRZDQHZNVLÈĝFHLbILOPLH Z]öUWD QDVWUöMSUH]HQWRZDQHMVFHQ\QSJUDQDJU]HELH EHOL]QDMGXMHVLÚZb0DWHULDïDFKGODQDXF]\FLHOD Strona 5  QLXV]HOHVWZRUNöZIROLRZ\FK 2FHQDZ\VWÈSLHñSU]\JRWRZDQ\FKSU]H]NROHĝDQ 3 &RQDMSLHUZNVLÈĝNDF]\ILOP" NLLbNROHJöZ]bNODV\ &]\QQRĂFLXF]QLöZSUDFXMÈF\FK 5R]PRZDQDWHPDWRF]HNLZDñLbZ\REUDĝHñ]ZLÈ ZbGZöFKJUXSDFK ]DQ\FK ]b DGDSWDFMÈ NVLÈĝNL ķ+REELW F]\OL WDP Lb]bSRZURWHPĵ 8WZRU]HQLHJUXSG\VNXV\MQ\FKEURQLÈF\FKVWZLHU G]Hñķ1DMSLHUZNVLÈĝNDSRWHPILOPĵķ1DMSLHUZ 3URSR]\FMDSUDF\GRPRZHM ILOPSRWHPNVLÈĝNDĵ :\REUDěVRELHĝHPDV]RND]MÚ]DJUDÊZbILOPLHķ+RE- =HEUDQLHDUJXPHQWöZLb]DSLVDQLHLFKQDDUNX ELWQLH]Z\NïDSRGUöĝĵ:bMDNÈUROÚZFLHOLV]VLÚQDM- V]DFKSDSLHUX FKÚWQLHM"8]DVDGQLMGODF]HJR 3UH]HQWDFMDVWDQRZLVN]HVSRïöZ Strona 6 32 Scenariusz lekcji 0DWHULDï\GODQDXF]\FLHOD 3U]\NïDGRZDWDEHODGRW\F]ÈFDUöĝQLFZRGELRU]HNVLÈĝNLLILOPX ']LÚNLNRPX -DNLHVÈQDU]ÚG]LD -DNLPL]P\VïDPL -DNÈUROÚVSHïQLDQDV]D ,OHF]DVXWU]HED GRZLDGXMHP\VLÚ NRPXQLNDFML RGELHUDP\ Z\REUDěQLD" SU]H]QDF]\Ê FRVLÚZ\GDU]\ïR" ]RGELRUFÈ" G]LHïR" QDRGELöUG]LHïD" .VLÈĝND QDUUDWRU VïRZD Z]URN 7ZRU]\REUD]\SRGSR RNRïRGZöFK i bohaterowie WHNVWSLVDQ\ Strona 7 ZLDGDMDNZ\JOÈGDĂZLDW W\JRGQL RSLVDQ\VïRZDPL )LOP bohaterowie VïRZDSU]HGH Z]URNVïXFK :\REUDěQLDQLHPXVL RNRïRWU]HFK ZV]\VWNLP WZRU]\ÊZL]MLĂZLDWDRSL JRG]LQ PöZLRQHREUD]\ VDQHJRVïRZDPL:\VWDU LGěZLÚN F]\SRGÈĝDÊ]DREUD]HP LGěZLÚNLHPZILOPLH  Karta pracy 1 ¥ZLDWIDQWDV\ .................................................. Imi´ i nazwisko =D]QDF]ZWDEHOLFHFK\EDĂQLLXWZRUXIDQWDV\:\UöĝQLM ..................... ............. GRZROQ\PNRORUHPNROXPQÚNWöUDGRW\F]\SRZLHĂFLķ+REELW Data Klasa F]\OLWDPL]SRZURWHPĵ'RNRñF]]GDQLH &HFK\XWZRUX EDĂñ XWZöUIDQWDV\ ĂZLDW]P\ĂORQ\QLHSUDZG]LZ\ ĂZLDWXND]DQ\ZV]F]HJöïDFK EUDNGRNïDGQ\FKLQIRUPDFMLQDWHPDWĂZLDWDSU]HGVWDZLRQHJR SRVWDFLGREUH SRVWDFL]ïH EDĂQLRZHIDQWDVW\F]QHSRVWDFLL]GDU]HQLD OHJHQGDUQHGDZQHF]DV\ RNUHĂORQ\F]DVLPLHMVFHDNFML DNFMDUR]JU\ZDMÈFDVLÚZEOLĝHMQLHRNUHĂORQ\PF]DVLH REHFQRĂÊVLïQDGSU]\URG]RQ\FK PDJLF]QHSU]HGPLRW\ SU]HSRZLHGQLHLOHJHQG\ ZDONDGREUD]H]ïHP ERKDWHURZLHGRNRQXMÈF\Z\ERUX 3RZLHĂÊķ+REELWF]\OLWDPL]SRZURWHPĵWR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!