Czytaj więcej:
Wot i my 2. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń okładka

Średnia Ocena:Wot i my 2. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń

"Wot i my 2" to podręcznik przeznaczony do nauki języka rosyjskiego w pierwszych albo drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Autorką publikacji jest Małgorzata Wiatr-Kmieciak.Atuty podręcznika:• umożliwia realizację podstawy programowej w wariancie B i C a także jest zgodny z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla poziomów A2 i B1• dostosowany do nauczania w szkołach państwowych• pozwala na opanowanie języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym sprawną komunikację w życiu codziennym• pozwala na jednoczesne rozwijanie wszystkich sprawności językowych• treści odwołują się kłopotów najbliższych współczesnym nastolatkom• skutecznie przygotowuje do matury na poziomie podstawowym"Wot i my 2" zawiera materiał na dwie albo trzy godziny lekcyjne tygodniowo.

Szczegóły
Tytuł Wot i my 2. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń
Autor: Wiatr-Kmieciak Małgorzata
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Rok wydania:

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Wot i my 2. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Wot i my 2. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Wot i my 2. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: udostep_zasobów.pdf - Rozmiar: 1.04 MB
Głosy: -1
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Wot i my 2. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Rozdział 10  t  Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet System, uruchamiany z Panelu sterowania, na zakładce Nazwa komputera. Okno to można otworzyć również, wybierając opcję Właściwości z  menu kontekstowego ikony Mój komputer. Zakładka zawiera bieżącą nazwę komputera; jeśli ma być ona zmieniona, należy kliknąć przycisk Zmień (rysunek 10.1). Rysunek 10.1. Okno umożliwiające zmianę przynależności do grupy roboczej Nazwa komputera może składać się z liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ‘ . -. Nie może jednak zawierać samych kropek. Zatwierdzenie zmiany nazwy komputera i przynależności do grupy roboczej wymaga restartu komputera. 10.2. Udostępnianie zasobów Aby umożliwić udostępnianie zasobów w sieci, wymagana jest instalacja usługi Udo- stępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Network (dostępnej w oknie Właści- wości połączenia sieciowego). 10.2.1. Udostępnianie folderów System Windows pozwala na proste oraz klasyczne udostępnianie folderów. Pierw- sze rozwiązanie pozwala łatwo udostępnić zasób, lecz nie umożliwia zaawansowa- nej konfiguracji praw dostępu. Wszyscy użytkownicy podłączający się do zasobu ko- rzystają z konta Gość, do którego przypisane są prawa dostępu. Drugie rozwiązanie pozwala na kontrolę połączeń na poziomie poszczególnych użytkowników lub grup, a dostęp do plików i folderów weryfikowany jest przez uprawnienia systemu plików NTFS. Możliwa jest także kontrola jednoczesnych połączeń. Systemy Windows do zastosowań domowych korzystają tylko z prostego udostępnia- nia plików, systemy do zastosowań profesjonalnych pozwalają wybrać sposób udo- stępniania. Aby zmienić sposób udostępniania plików w  wersjach profesjonalnych, w oknie Opcje folderów (dostępnym w Panelu sterowania lub w programie Eksplorator Windows w menu Narzędzia) na zakładce Widok w części Ustawienia zaawansowane 178 sieci_komputerowe.indb 178 2010-04-08 12:57:40 Strona 2 10.2. Udostępnianie zasobów należy albo zaznaczyć opcję Użyj prostego udostępniania plików (zalecane), albo usunąć z niej zaznaczenie (rysunek 10.2). Rysunek 10.2. Wybór typu udostępniania plików w oknie Opcje folderów Aby udostępnić wybrany folder w systemie Windows XP, z menu kontekstowego wy- branego folderu należy wybrać opcję Udostępnianie i  zabezpieczenia. W  przypadku udostępniania prostego należy zaznaczyć opcję Udostępnij ten folder w  sieci i  podać nazwę, pod jaką zasób będzie widoczny w sieci (rysunek 10.3). Nazwa zasobu nie musi być taka sama jak nazwa folderu. Jeśli użytkownicy zdalni mają mieć możliwość do- dawania, edycji lub usuwania plików, należy zaznaczyć opcję Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików. Foldery mogą udostępniać użytkownicy należący do grup Administratorzy oraz Użytkownicy zaawansowani. Rysunek 10.3. Okno prostego udostępniania danych W przypadku udostępniania klasycznego okno zawiera więcej opcji (rysunek 10.4). 179 sieci_komputerowe.indb 179 2010-04-08 12:57:40 Strona 3 Rozdział 10  t  Praca w sieci równoprawnej Rysunek 10.4. Okno klasycznego udostępniania danych. Aby wybrać użytkowników, którzy mogą się łączyć z wybranym zasobem, należy klik- nąć przycisk Uprawnienia. Wyświetli się okno pozwalające na przypisanie praw dostę- pu dla użytkowników lub grup. Foldery udostępnione mają w programie Eksplorator Windows zmienioną ikonę — do głównego obrazka dodawany jest rysunek dłoni. Do udostępnionych folderów i  stacji dysków można zastosować następujące typy uprawnień: qq O  dczyt — umożliwia przeglądanie nazw plików i podfolderów, przechodzenie do podfolderów, przeglądanie danych w plikach, uruchamianie plików programów. qq Z  miana — umożliwia przeprowadzanie tych samych operacji, co w przypadku odczytu, a dodatkowo dodawanie plików i folderów, zmienianie danych w pli- kach oraz usuwanie podfolderów i plików. qq P  ełna kontrola — umożliwia przeprowadzanie tych samych operacji, co w przy- padku odczytu i zapisu, a dodatkowo pozwala na zmianę uprawnień NTFS dla plików i folderów oraz przejmowanie ich na własność. Uprawnienia do udostępnianych zasobów dyskowych dotyczą tylko użytkowników korzystających z nich poprzez sieć — lokalni użytkownicy łączą się na podstawie przy- pisanych praw NTFS. Uprawnienia są jedyną metodą kontroli dostępu na dyskach FAT i FAT32. Jeżeli użytkownik ma przypisane zarówno uprawnienia do udostępnianego zasobu, jak i uprawnienia NTFS, to stosowane są ustawienia bardziej restrykcyjne. Aby skorzystać z  udostępnianych zasobów, należy znać nazwę komputera, który je oferuje. Wybór opcji Wyświetl komputery grupy roboczej (folder Moje miejsca siecio- we lub Sieć) spowoduje wyświetlenie komputerów przypisanych do grupy roboczej, w  której znajduje się komputer. Aby wyświetlić pozostałe dostępne grupy robocze, należy wybrać opcję Microsoft Windows Network. W folderze wybranej grupy robo- czej widnieją komputery do niej przypisane. Dwukrotne kliknięcie ikony komputera spowoduje wyświetlenie zasobów udostępnianych przez urządzenie, pod warunkiem że użytkownik ma odpowiednie uprawnienia. W innym przypadku użytkownik pro- szony jest o podanie hasła dostępu. 180 sieci_komputerowe.indb 180 2010-04-08 12:57:40 Strona 4 10.2. Udostępnianie zasobów W systemach Windows istnieje możliwość wyszukiwania zasobów sieciowych. Służy do tego polecenie Wyszukaj znajdujące się w menu Start. Bezpośredni dostęp do zdalnych komputerów możliwy jest z poziomu programu Eks- plorator Windows. W  pasku adresu należy wprowadzić sieciową nazwę zasobu po- przedzoną dwoma ukośnikami (ang. backslash): \\nazwa_komputera lub \\nazwa_ komputera\zasób (rysunek 10.5). Rysunek 10.5. Zasoby udostępniane na komputerze w sieci Innym sposobem dostępu do zdalnych zasobów jest wprowadzenie adresu zasobu sie- ciowego w oknie Uruchamianie (menu Start/Uruchom). Otwarte zostanie okno zawie- rające udostępnione zasoby. Korzystanie z danych udostępnionych na innych komputerach odbywa się w taki sam sposób jak korzystanie z  danych na dyskach lokalnych. Kopiowanie i  przenoszenie danych możliwe jest przy użyciu mechanizmu schowka. 10.2.2. Mapowanie dysków DEFINICJA Jeśli udostępnione dane mają być widoczne w systemie jako osobny dysk, to należy przeprowadzić operację mapowania dysków. Polega ona na przypisaniu wybranej litery do udostępnionego zasobu, dzięki czemu jest on widoczny w folderze Komputer (Mój komputer). Aby zmapować dysk, w  oknie programu Eksplorator Windows w  menu Narzędzia należy wskazać opcję Mapuj dysk. W oknie Mapowanie dysku sieciowego należy wybrać literę dysku, pod którą będzie wi- doczny zasób, i podać adres udostępnionego folderu (rysunek 10.6). Adres ten można wpisać z klawiatury lub wskazać w oknie, które wyświetli się po kliknięciu przycisku Przeglądaj. Jeśli mapowanie dysku ma być trwałe, należy zaznaczyć opcję Połącz po- nownie przy logowaniu. 181 sieci_komputerowe.indb 181 2010-04-08 12:57:40 Strona 5 Rozdział 10  t  Praca w sieci równoprawnej Rysunek 10.6. Okno mapowania dysków Podłączenie do zdalnych zasobów następuje z prawami użytkownika Gość. Jeśli pod- łączenie ma być realizowane z prawami innego użytkownika, to należy wprowadzić jego nazwę i  hasło w  oknie, które pojawia się po wybraniu opcji Połącz używając innej nazwy użytkownika. Po zatwierdzeniu działania przyciskiem Zakończ w folderze komputera dodawana jest ikona kolejnego dysku, opisana literą wybraną w procesie mapowania. Dwukrotne kliknięcie ikony dysku spowoduje wyświetlenie zawartości zdalnego folderu. Mapowanie dysków możliwe jest także w trybie tekstowym. Służy do tego polecenie net use: net use litera_dysku adres_zasobu [hasło] [/user:<nazwa_użytkownika>] [/presistent:{yes/no}], gdzie: litera_dysku — litera dysku, pod którą zasób ma być mapowany; hasło — hasło dostępu do zasobów; nazwa_użytkownika — nazwa użytkownika logującego się do zasobów; presistent:yes/no — określa, czy mapowanie ma być przeprowadzone po ponow- nym zalogowaniu się do systemu. Mapowanie dysków pozwala na dostęp do zdalnych zasobów przy użyciu aplikacji użytkownika. Korzystanie z nich w niczym nie różni się od korzystania z dysków fi- zycznie zainstalowanych w komputerze. 10.2.3. Udostępnianie drukarek w sieci Opcja udostępniania drukarek pozwala korzystać z urządzeń podłączonych do kom- putera innym użytkownikom sieci, co prowadzi do redukcji kosztów związanych z za- kupami urządzeń drukujących. Aby udostępnić drukarkę innym użytkownikom, nale- ży w folderze Drukarki i faksy, który znajduje się w Panelu sterownia, wyświetlić okno właściwości wybranej drukarki, a  następnie w  zakładce Udostępnianie wprowadzić nazwę, pod którą drukarka ma być widoczna w sieci (rysunek 10.7). 182 sieci_komputerowe.indb 182 2010-04-08 12:57:40 Strona 6 10.2. Udostępnianie zasobów Rysunek 10.7. Okno udostępniania drukarki Po instalacji drukarki użytkownicy należący do grupy Wszyscy (a więc wszyscy użyt- kownicy komputera) mają uprawnienia do drukowania i zarządzania swoimi doku- mentami oczekującymi w kolejce wydruku. Użytkownicy należący do grupy Admini- stratorzy mają prawa do zarządzania wszystkimi dokumentami i drukarkami. Prawa dostępu do drukarek dotyczą zarówno użytkowników lokalnych komputera, jak i użytkowników sieciowych. Prawa te mogą być nadawane w zakładce Zabezpie- czenia w oknie właściwości drukarki. Z drukarkami związane są następujące uprawnienia: qq Drukowanie — pozwala na przesyłanie wydruku do drukarki. qq Z  arządzanie drukarkami — pozwala na dodawanie i usuwanie drukarek w sys- temie. qq Zarządzanie dokumentami — pozwala na zarządzanie kolejką wydruku. Podobnie jak w przypadku innych zasobów, uprawnienia mogą być nadawane i odbie- rane zarówno użytkownikom, jak i grupom (rysunek 10.8). Rysunek 10.8. Okno przypisywania praw dostępu do drukarek 183 sieci_komputerowe.indb 183 2010-04-08 12:57:40 Strona 7 Rozdział 10  t  Praca w sieci równoprawnej 10.2.4. Podłączanie drukarek sieciowych Aby zainstalować drukarkę sieciową w systemie Windows, należy w folderze Dru- karki i faksy wybrać opcję Dodaj drukarkę. W oknie kreatora, które się wyświetli, nale- ży wskazać, że instalowana będzie drukarka sieciowa (rysunek 10.9). Rysunek 10.9. Wybór trybu podłączenia drukarki Następnym krokiem jest wprowadzenie adresu drukarki sieciowej. Można wpisać go ręcznie w polu Podłącz do tej drukarki lub wyszukać wśród komputerów w sieci (rysu- nek 10.10). Rysunek 10.10. Podłączenie drukarki sieciowej Opcja Podłącz do drukarki w sieci domowej lub biurowej pozwala na korzystanie z dru- karek udostępnianych przez serwery wydruku korzystające z protokołu HTTP. W przy- padku udostępniania drukarek w sieci równoprawnej należy wprowadzić adres w polu przy opcji Podłącz do tej drukarki. Po wybraniu przycisku Dalej kreator rozpocznie instalację sterownika drukarki siecio- wej. Kolejny krok pozwala ustawić drukarkę jako domyślną. Po zakończeniu pracy przez kreator drukarka pojawia się w folderze Drukarki i faksy, co umożliwia korzysta- nie z niej jak z drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera — jest ona widoczna na liście drukarek do wyboru, wyświetlanej we wszystkich aplikacjach systemu. Podłączenie do zdalnej drukarki możliwe jest także podczas eksploracji udostępnionych zasobów. Należy wówczas w menu kontekstowym drukarki wybrać opcję Podłącz. 184 sieci_komputerowe.indb 184 2010-04-08 12:57:41 Strona 8 10.2. Udostępnianie zasobów ĆWICZENIA 1. Udostępnij wybrany folder w sieci. Sprawdź możliwe ustawienia uprawnień. 2. Podłącz się do udostępnionego folderu. 3. Wykonaj mapowanie wybranego folderu w sieci. 4. Za pomocą folderu Sieć (lub Moje miejsca sieciowe) sprawdź dostępne zaso- by sieciowe. 5. Udostępnij drukarkę w sieci. 6. Podłącz swój komputer do udostępnionej w sieci drukarki. Pytania i polecenia kontrolne 1. Czym jest grupa robocza? 2. Czy komputer z systemem Windows XP może należeć do wielu grup robo- czych? 3. Jakie formy udostępniania plików oferują systemy Windows? Czym one się różnią? 4. Jakie można mieć uprawnienia do udostępnionych zasobów dyskowych? 5. Wymień i omów uprawnienia do udostępnianych drukarek. 6. Co to jest mapowanie dysków? 7. Na czym polega udostępnianie drukarki? 185 sieci_komputerowe.indb 185 2010-04-08 12:57:41

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!