Czytaj więcej:
Password Reset B2. Workbook okładka

Średnia Ocena:Password Reset B2. Workbook

Nowe wydanie uwielbianego przez nauczycieli podręcznika Password, autorstwa Marty Rosińskiej, realizuje wszystkie założenia i jest dostosowane do nowej, trudniejszej podstawy programowej, która zacznie obowiązywać w szkołach ponadpodstawowych od września 2019 roku. Materiał zawarty w podręcznikach wprowadza nowe mikroumiejętności językowe i nowe typy zadań otwartych.Podręczniki pozwalają na systematyczne przygotowanie uczniów do matury podstawowej i rozszerzonej już od pierwszej części kursu.Dodatkowo Password Reset: Kładzie wielki nacisk na bogactwo wprowadzanego słownictwa, zwłaszcza nauczanie pełnych zwrotów i wyrażeń. Wykorzystuje różnorodne zadania zwracające uwagę na typowe błędy i wyrazy nierzadko mylone a także zadania wymagające użycia języka polskiego (np. tłumaczenia). Kładzie wielki nacisk na bogactwo wprowadzanego słownictwa, zwłaszcza nauczanie pełnych zwrotów i wyrażeń. Wykorzystuje różnorodne zadania zwracające uwagę na typowe błędy i wyrazy nierzadko mylone a także zadania wymagające użycia języka polskiego (np. tłumaczenia) Do zeszytu ćwiczeń dołączony jest kod online do jego cyfrowej wersji Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Szczegóły
Tytuł Password Reset B2. Workbook
Autor: Kotorowicz-Jasińska Karolina , Sobierska Joanna
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Macmillan
Rok wydania: 2019

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Password Reset B2. Workbook pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Password Reset B2. Workbook Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Password Reset B2. Workbook PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: Notatki-cz.-1. (1).pdf - Rozmiar: 780 kB
Głosy: -2
Pobierz
Nazwa pliku: 2944-regulamin-powolywania-do-kadry-narodowej-obowiazujacy.pdf - Rozmiar: 463 kB
Głosy: -18
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Password Reset B2. Workbook PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Dysocjacja elektrolityczna Elektrolit- substancja, która przewodzi prąd elektryczny za pośrednictwem jonów przemieszczających się w polu elektrycznym. Dysocjacja elektrolityczna- rozpad elektrolitu na jony pod wpływem rozpuszczalnika polarnego. Budowa chemiczna elektrolitów Związki chemiczne będące elektrolitami mogą mieć różną budowę chemiczną.  Substancje o budowie jonowej: - przewodzą prąd elektryczny po rozpuszczeniu w wodzie (m.in. wodorotlenki, sole) - jony tworzące sieć krystaliczną są z niej uwalniane w wyniku oddziaływania z dipolami wody, zachodzi proces dysocjacji elektrolitycznej, np.: H2 O NaCl(s) → Na+(aq) + Cl− (aq) - przewodzą prąd elektryczny po stopieniu (m.in. tlenki metali, sole)- w wysokiej temperaturze ich sieć krystaliczna zostaje zniszczona i jony są z niej uwalniane, np.: T NaCl(s) → Na+ + Cl−  Substancje z wiązaniami kowalencyjnymi spolaryzowanymi - przewodzą prąd elektryczny po rozpuszczeniu w wodzie (m.in. kwasy)- pod wpływem oddziaływania z dipolami wody wiązania w ich cząsteczkach są zrywane i tworzą się jony, zachodzi proces dysocjacji elektrolitycznej, np.: H2 O + HCl(s) → H(aq) + Cl− (aq) Moc elektrolitów Nie wszystkie elektrolity ulegają całkowitej dysocjacji. Moc elektrolitu zależy od tego, jaka część drobin tej substancji występuje w roztworze w formie zdysocjowanej. Im większa część drobin substancji występuje w postaci jonów, tym jest ona mocniejszym elektrolitem. Podział elektrolitów w zależności od ich mocy Elektrolity słabe mocne  ich roztworach tylko niewielka część  ulegają całkowitej dysocjacji elektrolitycznej cząsteczek występuje w postaci jonów i w roztworach występują wyłącznie w  przykłady: H2S, CH3COOH, SO2·H2O postaci jonów (H2SO3)  przykłady: HCl, NaOH, NaCl ***Wyróżnia się również elektrolity średniej mocy, w roztworach, których część cząsteczek występuje w formie niezdysocjowanej, a część w postaci jonów. Strona 2 Zapis strzałek w równaniach dysocjacji elektrolitycznej zależy od mocy elektrolitu.  Jeśli dysocjacji ulega elektrolit mocny, stosuje się zapis z jedną strzałką zwróconą w prawo: →. Zapis ten oznacza, że proces dysocjacji przebiega praktycznie nieodwracalnie, np. H2 O Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH−  Jeśli dysocjacji ulega elektrolit słaby, stosuje się zapis z dwiema strzałkami zwróconymi w przeciwnych kierunkach: ⇆. Zapis ten oznacza odwracalność procesu dysocjacji elektrolitycznej i ustalenie się w roztworze równowagi dynamicznej, np.: H2 S ⇄ H + + HS − HS − ⇄ H + + S 2− Przykłady słabych i mocnych elektrolitów Elektrolity słabe mocne  niektóre kwasy nieorganiczne, np.: H2S(aq), HCN,  niektóre kwasy, np.: HCl(aq), HBr(aq), HI(aq), SO2·H2O (H2SO3), H3PO4, HNO2, H3BO3 HNO3, H2SO4, HClO4, HClO3  kwasy organiczne, np. CH3COOH  wodorotlenki metali 1. i 2. grupy układu  wodorotlenki metali, z wyjątkiem okresowego (oprócz berylu i magnezu), wodorotlenków metali aktywnych chemicznie, np.: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 np.: Be(OH)2, Mg(OH)2  sole rozpuszczalne w wodzie, np.: AgNO3,  amoniak NH3 rozpuszczony w wodzie NaCl  zasady organiczne, np. CH3NH2 Teorie kwasów i zasad Teoria Arrheniusa Proces dysocjacji elektrolitycznej jest podstawą teorii kwasów i zasad Arrheniusa. Charakterystyka kwasów i zasad według teorii Arrheniusa Rodzaj substancji kwas zasada Definicja substancja, która w wodnych substancja, która w wodnych roztworach dysocjuje z roztworach dysocjuje z odszczepieniem jonów H+ odszczepieniem jonów OH- Przykład substancji HCl, H2SO4, CH3COOH NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 Przykład równania dysocjacji elektrolitycznej CH3 COOH ⇄ CH3 COO− + H + H2 O NaOH → Na+ + OH − ! Teoria Arrheniusa nie wyjaśnia, dlaczego wodne roztwory amoniaku mają charakter zasadowy. Strona 3 Teoria Brönsteda-Lowry’ego Teoria Brönsteda-Lowry’ego definiuje, czym są kwasy i zasady nie tylko w roztworach wodnych, ale również w układach w stanie stałym, gazowym oraz w roztworach w rozpuszczalnikach niewodnych. Charakterystyka kwasów i zasad według teorii Brönsteda-Lowry’ego Rodzaj substancji kwas zasada Definicja drobina (cząsteczka lub jon) zdolna do drobina (cząsteczka lub jon) zdolna odszczepienia protonu (H+), donor do przyłączenia protonu (H+), protonów akceptor protonów Przykłady CH3COOH (w stanie czystym i w OH-, SO32-, CO32-, NH3, CH3COO- roztworze), H2SO4, HCl (w stanie gazowym), NH4+, H3O+ Przykład równania dysocjacji CH3 COOH + H2 O ⇄ CH3 COO− + H3 O+ NH3 + H2 O ⇄ NH4+ + OH − elektrolitycznej Sprzężone pary kwas-zasada Zgodnie z teorią Brönsteda-Lowry’ego drobiny substancji różniące się obecnością jednego protonu tworzą sprzężone pary kwas-zasada. Na przykład cząsteczka CH3COOH jest kwasem, ponieważ w reakcji z wodą oddaje proton (H+) i tworzy zasadę- jon etanianowy CH3COO-. sprzężone pary kwas-zasada I CH3 COOH + H2 O ⇄ CH3 COO− + H3 O+ kwas zasada zasada kwas sprzężone pary kwas-zasada II Drobiny, które podczas reakcji chemicznych mogą pełnić zarówno funkcję kwasu, jak i zasady, według teorii Brönsteda-Lowry’ego są nazywane amfiprotami. Są to np.: H2O, HCO3-, HS-, H2PO4-. Ich funkcja zależy od rodzaju drobin (cząsteczek lub jonów), z którymi reagują. Na przykład woda jest kwasem w reakcji z amoniakiem oraz zasadą w reakcji z kwasem etanowym. Strona 4 Teoria Lewisa Teoria Lewisa definiuje, czym są kwas i zasada na podstawie ich zdolności do przyjmowania lub oddawania wolnej pary elektronowej. Charakterystyka kwasów i zasad według teorii Lewisa Rodzaj substancji kwas zasada Definicja drobina (cząsteczka lub jon) zawierająca drobina (cząsteczka lub jon) atom pierwiastka chemicznego z luką zawierająca atom pierwiastka elektronową, zdolna do przyjęcia wolnej chemicznego z wolną para elektronową, pary elektronowej, akceptor pary zdolna do jej oddania, donor pary elektronowej elektronowej Przykłady BF3, H+, AlCl3 NH3, H2O, Br-, OH- Stopień dysocjacji elektrolitycznej i stała dysocjacji elektrolitycznej Stopień dysocjacji elektrolitycznej α jest to stosunek liczby moli substancji, która uległa rozpadowi na jony, do całkowitej liczby moli substancji wprowadzonej do roztworu. Stopień dysocjacji elektrolitycznej α jest miarą mocy elektrolitu: nz nz α= lub α= ∙ 100% nw nw Czdys. Czdys. α= lub α= ∙ 100% C0 C0 gdzie: α- stopień dysocjacji elektrolitycznej, nz- liczba moli substancji, która uległa rozpadowi na jon, nw- całkowita liczba moli substancji wprowadzonej do roztworu, Czdys.- stężenie substancji zdysocjowanej [mol/dm3], C0- całkowite stężenie roztworu [mol/dm3]. Mocne elektrolity charakteryzują się dużymi wartościami stopnia dysocjacji- od kilkudziesięciu procent do nawet 100%. Stopień dysocjacji α słabych elektrolitów przyjmuje bardzo małe wartości (zwykle poniżej 5%). Pozostałe elektrolity określa się, jako elektrolity średniej mocy. Stopień dysocjacji elektrolitycznej słabych kwasów i słabych zasad  Wzór na stopień dysocjacji elektrolitycznej słabego kwasu jednoprotonowego: [H + ] [H + ] α= lub α= ∙ 100% Ca Ca gdzie: [H+]- stężenie molowe jonów wodorowych w stanie równowagi, równe stężeniu kwasu jednoprotonowego, który uległ dysocjacji elektrolitycznej, Ca- całkowite stężenie kwasu. Strona 5  Wzór na stopień dysocjacji elektrolitycznej słabej zasady: [OH − ] [OH − ] α= lub α= ∙ 100% Cb Cb gdzie: [OH-]- stężenie molowe jonów wodorotlenkowych w stanie równowagi, równe stężeniu zasady jednowodorotlenowej, która uległa dysocjacji elektrolitycznej, Cb- całkowite stężenie zasady Czynniki wpływające na wartość stopnia dysocjacji elektrolitycznej Wartość stopnia dysocjacji elektrolitycznej zależy głównie od:  stężenia roztworu- wraz ze zmniejszaniem się stężenia elektrolitu zwiększa się wartość α, aż do wartości bliskiej 1 w roztworach bardzo rozcieńczonych,  rozpuszczalnika- na zmianę wartości α mają wpływ różne właściwości rozpuszczalnika, m.in. jego polarność,  temperatury- wartość α nieznacznie zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Stała dysocjacji elektrolitycznej Dysocjacja elektrolityczna słabych elektrolitów jest przykładem reakcji odwracalnej, która prowadzi do ustalenia się równowagi dynamicznej. Jest to stan układu, w którym szybkość rozpadu cząsteczek na jony i ponownego łączenia się jonów w niezdysocjowane cząsteczki są takie same. Równowagę w roztworze elektrolitu opisuje wyrażenie na stałą dysocjacji elektrolitycznej. Stała dysocjacji elektrolitycznej (K) to stała równowagi chemicznej procesu dysocjacji. Jest ona równa stosunkowi iloczynu stężeń jonów powstałych podczas dysocjacji do stężenia cząsteczek niezdysocjowanych. Stała dysocjacji elektrolitycznej jest podawana, jako wielkość bezwymiarowa. Stała dysocjacji elektrolitycznej słabych kwasów i słabych zasad Słabe kwasu i słabe zasady ulegają częściowej dysocjacji elektrolitycznej. W ich wodnych roztworach oprócz jonów obecne są niezdysocjowane cząsteczki kwasu lub zasady.  Dysocjacja elektrolityczna słabego kwasu Kwas etanowy jest przykładem słabego kwasu jednoprotonowego, który ulega dysocjacji elektrolitycznej: CH3 COOH ⇄ CH3 COO− + H + (według teorii Arrheniusa) CH3 COOH + H2 O ⇄ CH3 COO− + H3 O+ (według teorii Brönsteda-Lowry’ego) Wyrażenie na stałą dysocjacji elektrolitycznej tego kwasu: [H + ] ∙ [CH3 COO− ] K= [CH3 COOH] Strona 6  Dysocjacja elektrolityczna słabej zasady Przykładem słabej zasady rozpuszczalnej w wodzie jest amoniak, w którego roztworze ustala się równowaga opisana równaniem: NH3 + H2 O ⇄ NH4+ + OH − (według teorii Brönsteda-Lowry’ego) Wyrażenie na stałą dysocjacji elektrolitycznej tej zasady: [NH4+ ] ∙ [OH − ] K= [NH3 ] We wzorach na stałą dysocjacji w mianowniku nie zapisuje się stężenia wody, gdyż jego wartość jest stała w danej temperaturze i została uwzględniona w wartościach stałych dysocjacji zamieszczonych w tablicach chemicznych. Stała dysocjacji elektrolitycznej, jako miara mocy elektrolitów Im większa jest wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej K danej substancji, tym ta substancja jest mocniejszym elektrolitem. Czynniki wpływające na wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej Wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej K danego elektrolitu zależy od:  rodzaju rozpuszczalnika,  temperatury. Wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej nie zależy od początkowego stężenia substancji. Stała dysocjacji elektrolitycznej ma stałą wartość w określonej temperaturze, w tablicach chemicznych są podawane jej wartości dla różnych elektrolitów w temperaturze 25 oC (298 K). W przypadku słabych elektrolitów te wartości są bardzo małe i przedstawia się je zwykle w postaci ich ujemnych logarytmów dziesiętnych: pK= - logK Dla elektrolitów mocnych, które są praktycznie całkowicie zdysocjowane, nie podaje się wartości stałych dysocjacji (mianownik w równaniu na stałą dysocjacji jest prawie równy zero). Prawo rozcieńczeń Ostwalda Zależność wiążąca stałą dysocjacji elektrolitycznej K, stopień dysocjacji elektrolitycznej α i stężenie molowe elektrolitu nosi nazwę prawa rozcieńczeń Ostwalda: α2 ∙ C K= 1−α gdzie: K- stała dysocjacji elektrolitycznej, podawana, jako wielkość bezwymiarowa, α- stopień dysocjacji elektrolitycznej, podawany, jako ułamek, C- całkowite stężenie elektrolitu, [mol/dm3]. Strona 7 𝐶 Gdy α ≤ 0,05 ( ≥ 400) to: 𝐾 K ≈ α2 ∙ C Zależność stopnia dysocjacji elektrolitycznej α od stężenia powoduje, że nie jest on tak dobrą miarą mocy elektrolitu, jak stałe dysocjacji elektrolitycznej kwasów i zasad, które zależą tylko od temperatury. Odczyn wodnych roztworów substancji Iloczyn jonowy wody Czysta woda nie przewodzi prądu elektrycznego, gdyż zawiera bardzo małe ilości jonów pochodzących z tzw. autodysocjacji wody, czyli rozpadu cząsteczek wody na jony H+ i OH-: H2 O ⇄ H + + OH − Stężenie molowe jonów H i OH w czystej wodzie są równe i w temperaturze 25 oC (298 K) + - wynoszą: mol [H + ] = [OH − ] = 10−7 dm3 Iloczyn jonowy wody (Kw) to iloczyn stężeń jonów H+ i OH- obecnych w roztworze w stanie równowagi: K w = [H + ] ∙ [OH − ] K w = 10−14 (w temperaturze 298K) gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody, podawany, jako wielkość bezwymiarowa, [H+]- stężenie molowe kationów wodoru w stanie równowagi, [OH-]- stężenie molowe anionów wodorotlenkowych w stanie równowagi. pH i pOH Odczyn roztworu zależy od stężeń obecnych w nim jonów H+ i OH-. W większości wodnych roztworów stężenia te są bardzo małe, dlatego wyraża się je za pomocą ich ujemnych logarytmów dziesiętnych, czyli odpowiednio pH i pOH: pH = −log[H + ] pOH = −log[OH − ] [H + ] = 10−pH [OH − ] = 10−pOH Stała wartość iloczynu jonowego wody Kw powoduje, że stężenia jonów H+ i OH- są ze sobą ściśle powiązane: K w = [H + ] ∙ [OH − ] = 10−14 pK w = pH + pOH = 14 Ze względu na to wartość pH może służyć do określania odczynu roztworów nie tylko kwasów, ale także zasad. Strona 8 Wskaźniki pH Wskaźnik pH to substancja, której barwa zmienia się przy określonym stężeniu jonów wodorowych lub wodorotlenkowych. Są to zwykle związki organiczne o złożonej budowie, wykazujące charakter słabo kwasowy. Formy niezdysocjowana i zdysocjowana tych substancji mają różne barwy. Obliczanie pH roztworów mocnych kwasów i zasad Mocne kwasy i mocne zasady ulegają całkowitej dysocjacji elektrolitycznej w wodnych roztworach, wiec do wyznaczenia pH ich roztworów wystarczy znajomość stężenia elektrolity i obliczenie na jego podstawie stężenia jonów H+ i OH-.  Obliczanie pH roztworów mocnych kwasów na podstawie ich stężenia Na podstawie stężenia roztworu mocnego kwasu, należy obliczyć stężenie kationów wodoru [H+]: [H + ] = Cm kwasu ∙ n gdzie: n- liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu, Cm kwasu- stężenie molowe kwasu. Następnie oblicza się wartość ujemnego logarytmu dziesiętnego [H+], czyli pH.  Obliczanie pH roztworów mocnych zasad na podstawie ich stężenia Na podstawie stężenia roztworu mocniej zasady, należy obliczyć stężenie anionów wodorotlenkowych [OH-]: [OH − ] = Cm zasady ∙ n gdzie: n- liczba grup wodorotlenkowych w cząsteczce zasady, Cm kwasu- stężenie molowe zasady. Następnie oblicza się wartość ujemnego logarytmu dziesiętnego [OH-], czyli pOH. Wartość pH oblicza się, odejmując wartość pOH od liczby 14.  Zmiany pH przy rozcieńczaniu roztworów mocnych elektrolitów Przy rozcieńczaniu stężonego roztworu kwasu wartość jego pH stopniowo się zwiększa, a przy rozcieńczaniu stężonego roztworu zasady wartość jej pH stopniowo się zmniejsza. Jak wynika z właściwości logarytmu dziesiętnego, dziesięciokrotna zmiana stężenia jonów wodorowych (oraz wodorotlenkowych) powoduje zmianę wartość pH (oraz pOH) o jednostkę. Obliczanie pH roztworów słabych kwasów i słabych zasad W roztworach słabych kwasów i słabych zasad stężenie jonów H+ i OH- nie można wyznaczyć w prosty sposób na podstawie stężenia elektrolitu, gdyż nie dysocjuje on całkowicie. W takiej Strona 9 sytuacji dla bardzo słabych elektrolitów (α ≤ 0,05) należy zastosować wzór wiążący stężenie jonów H+ i OH- ze stężeniem elektrolitu i jego stałą dysocjacji elektrolitycznej K. [H + ] = √K a ∙ Ca [OH − ] = √K b ∙ Cb gdzie: [H+]- stężenie molowe jonów wodorowych w stanie równowagi, równe stężeniu molowemu kwasu jednoprotonowego, który uległ dysocjacji elektrolitycznej [mol/dm3], [OH-]- stężenie molowe jonów wodorotlenkowych w stanie równowagi, równe stężeniu molowemu zasady jednowodorotlenowej, która uległa dysocjacji elektrolitycznej [mol/dm3], Ka,Kb- stała dysocjacji kwasu i zasady, podawane jako wielkości bezwymiarowe, Ca, Cb- całkowite stężenia kwasu i zasady [mol/dm3].

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!