Czytaj więcej:
Kalendarz gimnazjalisty. Język polski. Kurs przygotowawczy do egzaminu. Klasa 1-3. Gimaznjum okładka

Średnia Ocena:Kalendarz gimnazjalisty. Język polski. Kurs przygotowawczy do egzaminu. Klasa 1-3. Gimaznjum

Kalendarz gimnazjalisty to sprawdzony sposób na solidne przygotowanie do egzaminu. Podział materiału na tygodnie i dni sprawia, że na powtórkę i usystematyzowanie wiedzy starczy kilkanaście minut dziennie. Książka ebook może być wykorzystywana na lekcji i jako materiał do prac domowych. Starczy pracować z Kalendarzem przez kwadrans każdego dnia, by przetrenować wszystkie rodzaje zadań, opanować umiejętności wymagane na egzaminie i rozwiać przedegzaminacyjne obawy.

Szczegóły
Tytuł Kalendarz gimnazjalisty. Język polski. Kurs przygotowawczy do egzaminu. Klasa 1-3. Gimaznjum
Autor: Fiszer Beata, Hajduk Małgorzata
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2017

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Kalendarz gimnazjalisty. Język polski. Kurs przygotowawczy do egzaminu. Klasa 1-3. Gimaznjum pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Kalendarz gimnazjalisty. Język polski. Kurs przygotowawczy do egzaminu. Klasa 1-3. Gimaznjum Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Kalendarz gimnazjalisty. Język polski. Kurs przygotowawczy do egzaminu. Klasa 1-3. Gimaznjum PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: Wydruk.pdf - Rozmiar: 120 kB
Głosy: 0
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Kalendarz gimnazjalisty. Język polski. Kurs przygotowawczy do egzaminu. Klasa 1-3. Gimaznjum PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1   CEIDG­1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI  O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją 01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd):   1 ­ wniosek o wpis do CEIDG  02.1. Nazwa urz ędu, w którym składany jest wniosek:   2 ­ wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Data powstania zmiany (RRRR­MM­DD):     3 ­ wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej  CEIDG     4 ­ wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej   ,   X 5 ­ wniosek o wykre ślenie wpisu w CEIDG 02.2. Data złożenia wniosku:    03. Dane wnioskodawcy: W 2a. Rodzaj dokumentu to żsamo ści:   Kobieta     1. Pł eć: Dowód osobisty   Paszport   Inny   , podać jaki: Mężczyzna X 2b. Seria i nr dokumentu to żsamo ści: 3. PESEL: 75021309115   4. NIP: 8431230542   5. REGON: 771583349   n Nie posiadam numeru PESEL   Nie posiadam numeru NIP   Nie posiadam numeru REGON   6. Nazwisko: PUJANEK 7. Imi ę pierwsze: ARTUR 8. Nazwisko rodowe: MACIEJ   io 9. Imi ę drugie:  (o ile posiada) 10. Imi ę ojca: 11. Imi ę matki: 12. Miejsce urodzenia: 13. Data urodzenia (RRRR ­MM­DD): 1975­02­13 14. Posiadane obywatelstwa:      X polskie   Inne:   s 15. Zgodnie z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ­ Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 533 z późn.zm.) osoba, która składa fałszywe o świadczenie i została uprzedzona o odpowiedzialności karnej  za złożenie fałszywego o świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §6 Kodeksu karnego, oświadczam, iż wobec osoby, której dotyczy  niniejszy wniosek, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16­18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie działalności  e gospodarczej objętej wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.    ­ tak, składam oświadczenie X ­ nie składam oświadczenia 03.1. Jestem cudzoziemcem, o którym mowa w art. 13 ust. 2    , ust. 4    , ust. 5    ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.   k 03.2. Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca:   1. Data wydania dokumentu (RRRR ­MM­DD):   2. Sygnatura dokumentu:   3. Organ wydaj ący dokument:     04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy: 1. Kraj:   2. Województwo:   3. Powiat:   4. Gmina:   ro 5. Miejscowo ść :   6. Ulica:   7. Nr nieruchomo ści/domu:   8. Nr lokalu:   9. Kod pocztowy:   10. Poczta:   11. Opis nietypowego miejsca:     05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy  (jeśli inny ni ż w rubryce 04): brak miejsca zameldowania   1. Województwo:   2. Powiat:   3. Gmina:   4. Miejscowo ść :   5. Ulica:   6. Nr nieruchomo ści/domu:   7. Nr lokalu:   b 8. Kod pocztowy:   9. Poczta:     06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy:  o HOMEPOL ARTUR PUJANEK     06.1. Przewidywana liczba pracujących:     06.2. Przewidywana liczba zatrudnionych:     06.3. Rodzaje działalności gospodarczej  symbol (5 ­znakowy) wg PKD 2007 Przeważający: c   1.  4120Z  2.  4391Z Wykre ślenie    3.  4673Z Wykre ślenie    4.  4339Z Wykre ślenie    z 5.  7820Z Wykre ślenie    6.  7810Z Wykre ślenie    7.  7830Z Wykre ślenie    8.  6831Z Wykre ślenie    9.  4322Z Wykre ślenie    y   07. Nazwa skrócona:    08. Data rozpoczęcia działalności (RRRR­MM­DD): ARTUR PUJANEK   2012­10­10    09. Dane do kontaktu 1. Numer telefonu:   2. Adres poczty elektronicznej:   [email protected] 3. Numer faksu:   4. Strona WWW:   10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej   10.1. Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej  (jeśli inny ni ż podany w rubryce 04)  :  1. Województwo:   2. Powiat:   3. Gmina:   4. Miejscowo ść :   5. Ulica:   6. Nr nieruchomo ści/domu:   7. Nr lokalu:   8. Kod pocztowy:   9. Poczta:   10. Opis nietypowego miejsca:     10.2. Adres do dor ęczeń(je śli inny ni ż w podany w rubryce 10.1) 1. Adresat:   2. Województwo:   3. Powiat:   4. Gmina:   POMORSKIE człuchowski Człuchów 5. Miejscowo ść :   6. Ulica:   7. Nr nieruchomo ści/domu:   8. Nr lokalu:   Rychnowy al. Akacjowa 7 9. Kod pocztowy:   10. Poczta:   11. Skrytka pocztowa:   77­300 Człuchów 11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej  11.1. Numer identyfikacyjny REGON:  Wykre ślenie   11.2. Nazwa jednostki lokalnej:    11.3. Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej  1. Kraj: 2. Województwo: 3. Powiat: 4. Gmina: 5. Miejscowo ść : 6. Ulica: 7. Nr nieruchomo ści/domu: 8. Nr lokalu: 9. Kod pocztowy: 10. Poczta: 11. Opis nietypowego miejsca: 12. Wskazany adres dotyczy miejsca wykonywania dział alności przez:   przedsiębiorcę    spół kę cywiln ą,  w której przedsi ębiorca uczestniczy     11.4. Przewidywana liczba pracujących:     11.5. Przewidywana liczba zatrudnionych:     11.6. Data rozpoczęcia działalności jednostki (RRRR­MM­DD):     11.7. Jednostka samodzielnie bilansująca:    Tak   Nie     11.8. Rodzaje działalności gospodarczej  symbol (5 ­znakowy) wg PKD 2007 Przeważający: Dokument wygenerowano: 2013­03­15 11:42    1.      12. Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS (RRRR­MM­DD):  Strona 2   spół kę cywiln ą,  w której przedsi ębiorca uczestniczy     11.4. Przewidywana liczba pracujących:     11.5. Przewidywana liczba zatrudnionych:     11.6. Data rozpoczęcia działalności jednostki (RRRR­MM­DD):     11.7. Jednostka samodzielnie bilansująca:    Tak   Nie     11.8. Rodzaje działalności gospodarczej  symbol (5 ­znakowy) wg PKD 2007 Przeważający:    1.      12. Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS (RRRR­MM­DD):    13. Dane na potrzeby KRUS:  13.1.  Oświadczam,  że: 1. moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS:    2. chcę kontynuowa ć  ubezpieczenie spo łeczne rolników:    Tak    3. w poprzednim roku podatkowym:  a. prowadzi łem(am) pozarolnicz ą dzia łalno ść gospodarcz ą:    Tak   Nie    b. współpracowa łem(am) przy prowadzeniu pozarolniczej dzia łalno ści gospodarczej:    Tak   Nie    4. zaświadczenie w łaściwego naczelnika urz ędu skarbowego o nie przekroczeniu kwoty nale żnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej dzia łalno ści gospodarczej za poprzedni rok  podatkowy:  a. złożyłem(am) we w łaściwej jednostce terenowej KRUS:    Tak   Nie    b. składam wraz z niniejszym wnioskiem:    Tak   Nie    c. złożę we właściwej jednostce terenowej KRUS w terminie 14 dni od dnia rozpocz ęcia prowadzenia pozarolniczej dzia łalno ści gospodarczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spo łecznym  W rolników:    Tak   Nie    5. organem podatkowym w łaściwym do rozliczenia podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej dzia łalno ści gospodarczej za poprzedni rok podatkowy jest    13.2.  Oświadczam,  że przekroczyłem(am) kwot ę nale żnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej dzia łalno ści gospodarczej za poprzedni rok podatkowy:    Tak   Nie     14. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej: n 1. Data rozpoczęcia zawieszenia (RRRR­MM­DD):   2. Przewidywany okres zawieszenia do dnia (RRRR­MM­DD):   3. Oświadczam, że w okresie zawieszenia nie będę zatrudniał(a) pracowników w ramach zawieszanej działalności:    15. Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej: io 1. Data wznowienia dział alności gospodarczej (RRRR ­MM­DD):   16. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej 1. Data zaprzestania dział alności gospodarczej (RRRR ­MM­DD): 2013­03­15   17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych: s 17.1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników   17.2. Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób  1) aktualny:  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Człuchowie   fizycznych  (jeżeli inny ni ż w rubryce 17.1)   2) poprzedni:  e   18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie: 1. na zasadach ogólnych   2. liniowy   3. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych   4. karty podatkowej     k dołą czam wniosek PIT ­16      19. Forma wpłaty zaliczki:   Miesięczna   Kwartalna   Uproszczona   20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej: 1. ksi ęgi rachunkowe   2. podatkowa ksi ęga przychodów i rozchodów   3. inne ewidencje   4. nie jest prowadzona   ro   21. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy: 1. Firma: 2. NIP:   22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy: jest taki sam jak w rubryce: 04.    05.    10.    11.    b 1. Kraj:   2. Województwo:   3. Powiat:   4. Gmina:   5. Miejscowo ść :   6. Ulica:   7. Nr nieruchomo ści/domu:   8. Nr lokalu:   9. Kod pocztowy:   10. Poczta:   o   23. Prowadzę zakład pracy chronionej    24. Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości    25. Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych  c   26. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych: 1. NIP spół ki:  2: REGON spół ki:    3. Zawieszam dział alność  w spół ce od dnia (RRRR ­MM­DD):  z   4: Przewidywany okres zawieszenia dział alności w spół ce do dnia (RRRR ­   5. Nie jestem wspólnikiem w spół ce od dnia (RRRR ­MM­DD):   6. Wznawiam dział alność  w spół ce od dnia (RRRR ­MM­DD):  MM­DD):  y   27. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej: 1.  Łączy mnie z małżonkiem wspólno ść  majątkowa:   Tak X Nie   2. Małżeńska wspólno ść  majątkowa ustał a dnia (RRRR ­MM­DD):  28. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy:   28.1. Rachunek bankowy zwi ązany z prowadzeniem działalności gospodarczej 1. Kraj siedziby banku (oddział u): 2. Peł na nazwa banku (oddział u): 3. Posiadacz rachunku: 4. Nr rachunku (26 znaków): 5. Likwidacja:   6. Rachunek, na który dokonywany b ędzie zwrot podatku:     28.2. Osobisty rachunek bankowy  (niezwiązany z prowadzeniem dział alności gospodarczej) 1. Kraj siedziby banku (oddział u): 2. Peł na nazwa banku (oddział u): 3. Posiadacz rachunku: 4. Nr rachunku (26 znaków): 5. Rezygnacja:     29. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych: 1. Kraj:  2: Nr:  3: Typ:    Podatkowy       Ubezpieczeniowy    30. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw:  (mo żna wypeł niać  od 01.01.2012)   30.1. Dane pełnomocnika Wykre ślenie wpisu o peł nomocnictwie z CEIDG    1. Nazwa firmy peł nomocnika Pełnomocnik jest osobą prawn ą   2. Imi ę: 3. Nazwisko 4. PESEL/KRS 5. Data urodzenia (RRRR ­MM­DD): 6. NIP:  7. Obywatelstwa:    30.2. Adres miejsca zamieszkania lub wykonywania działalności gospodarczej pełnomocnika  1. Kraj: 2. Województwo: 3. Powiat: 4. Gmina: 5. Miejscowo ść : 6. Ulica: 7. Nr nieruchomo ści/domu: 8. Nr lokalu: 9. Kod pocztowy: 10. Poczta: 11. Opis nietypowego miejsca: Dokument wygenerowano: 2013­03­15 11:42   30.3. Adres pełnomocnika do dor ęczeń (je śli inny ni ż w rubryce 30.2) Strona 3 1. Kraj: 2. Województwo: 3. Powiat: 4. Gmina: 5. Miejscowo ść : 6. Ulica: 7. Nr nieruchomo ści/domu: 8. Nr lokalu: 9. Kod pocztowy: 10. Poczta: 11. Opis nietypowego miejsca:   30.3. Adres pełnomocnika do dor ęczeń (je śli inny ni ż w rubryce 30.2) 1. Województwo: 2. Powiat: 3. Gmina: 4. Miejscowo ść : 5. Ulica: 6. Nr nieruchomo ści/domu: 7. Nr lokalu: 8. Kod pocztowy: 9. Poczta: 10. Skrytka pocztowa: 11. Adres poczty elektronicznej:   12. Strona WWW:     30.4. Zakres pełnomocnictwa ............................. W W zakresie rejestru CEIDG pełnomocnictwo obejmuje nast ępujące czynności:    zmiana wpisu w CEIDG    wpis informacji w CEIDG o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej    wpis informacji w CEIDG o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej    wniosek o wykre ślenie wpisu w CEIDG  n   prowadzenie spraw za po średnictwem punktu kontaktowego Zł ożenie wniosku roboczego wymaga wizyty w Urz ędzie Gminy w ci ągu 7 dni od daty wypeł nienia wniosku w celu  potwierdzenia to żsamo ści. Urz ędnik odnajdzie wniosek w systemie CEIDG po kodzie wniosku. W takim przypadku  io dniem zł ożenia wniosku jest dzie ń,  w którym wnioskodawca wniosek podpisał  w Urzędzie.    Miejscowość i data złożenia wniosku Własnoręczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika  s e k ro b o c z y Dokument wygenerowano: 2013­03­15 11:42

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!