Czytaj więcej:
Emocjonalny detoks. Jak uwolnić się od negatywnych emocji i odzyskać wewnętrzny blask okładka

Średnia Ocena:Emocjonalny detoks. Jak uwolnić się od negatywnych emocji i odzyskać wewnętrzny blask

Trudne relacje a także okoliczności stanowiące wyzwanie – wszystko to sprowadza się do jednego słowa: dramat. W tej przełomowej książce pdf Doreen Virtue - specjalistka w dziedzinie doradztwa psychologicznego i uzdrawiania duchowego – przeprowadza czytelnika przez proces determinowania jego Ilorazu Dramatu. Dowiadujemy się, jak dużo stresu zupełnie niepotrzebnie tolerujemy i absorbujemy od innych ludzi a także sytuacji, w których się znajdujemy.Autorka w sposób przejrzysty i zrozumiały objaśnia psychologiczne przyczyny uzależnienia od tragicznych relacji, pracy i stylu życia i pokazuje, jak wyzwolić się z tego cyklu. Tłumaczy także, dlaczego tragiczne zdarzenia z przeszłości mogą wywołać posttraumatyczne symptomy, obejmujące pomiędzy innymi poczucie lęku, przybieranie na wadze a także popadanie w różnorakie uzależnienia i uczy naturalnych a także potwierdzonych naukowo metod, pozwalających na odzyskanie równowagi w ciele i życiu.W swej najwieższej książce pdf Doreen Virtue pokazuje, jak: radzić sobie z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, którzy uzależnieni są od dramatu, ocenić własny swój poziom uzależnienia od tragicznych zdarzeń,  pozbyć się negatywności ze własnego życia a także uwolnić stres i osiągnąć wewnętrzny spokój. Najwyższy czas, żeby oczyścić się z negatywnych emocji i odzyskać wewnętrzny blask!

Szczegóły
Tytuł Emocjonalny detoks. Jak uwolnić się od negatywnych emocji i odzyskać wewnętrzny blask
Autor: Virtue Doreen
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Illuminatio
Rok wydania: 2016

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Emocjonalny detoks. Jak uwolnić się od negatywnych emocji i odzyskać wewnętrzny blask pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Emocjonalny detoks. Jak uwolnić się od negatywnych emocji i odzyskać wewnętrzny blask Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Emocjonalny detoks. Jak uwolnić się od negatywnych emocji i odzyskać wewnętrzny blask PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: Probny_E8_-_Matematyka_Arkusz_egzaminacyjny_OMAP-100.pdf - Rozmiar: 422 kB
Głosy: -1
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

 • Dariusz Filipowicz

  OK super ksiązka, niezły poradnik, dla wytrwałych i podatnych na sugestie

 

 

Emocjonalny detoks. Jak uwolnić się od negatywnych emocji i odzyskać wewnętrzny blask PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 :<3(à1,$8&=(ē PLHMVFH .2'8&=1,$ 3(6(/ QDQDNOHMNĊ 3UyEQ\HJ]DPLQyVPRNODVLVW\ 0DWHPDW\ND '$7$PDU]HF±NZLHFLHĔU &=$635$&<PLQXW ,QVWUXNFMDGODXF]QLD =H ĞURGND DUNXV]D Z\UZLM NDUWĊ UR]ZLą]DĔ ]DGDĔ WM ĞURGNRZH NDUWNL Strona 2 ZUD] ] NDUWą RGSRZLHG]L 6SUDZGĨF]\QDNROHMQRSRQXPHURZDQ\FKVWURQDFKMHVWZ\GUXNRZDQ\FK]DGDĔ 6SUDZGĨF]\NDUWDUR]ZLą]DĔ]DGDĔ]DZLHUDVWURQRUD]F]\GRNDUW\UR]ZLą]DĔ]DGDĔ MHVWGRáąF]RQDNDUWDRGSRZLHG]L (ZHQWXDOQ\EUDNVWURQOXELQQHXVWHUNL]JáRĞQDXF]\FLHORZL 1D WHM VWURQLH QD NDUFLH UR]ZLą]DĔ ]DGDĔ L QD NDUFLH RGSRZLHG]L ZSLV] Z R]QDF]RQ\FK PLHMVFDFKVZyMNRGQXPHU3(6(/LSU]\NOHMQDNOHMNĊ]NRGHP &]\WDMXZDĪQLHZV]\VWNLHWHNVW\L]DGDQLD:\NRQXM]DGDQLD]JRGQLH]SROHFHQLDPL 5R]ZLą]DQLD]DGDĔ]DSLVXMGáXJRSLVHPOXESLyUHP]F]DUQ\PWXV]HPDWUDPHQWHP 1LHXĪ\ZDMNRUHNWRUD 5R]ZLą]DQLD ]DGDĔ ]DPNQLĊW\FK WM ± ]D]QDF] QD NDUFLH RGSRZLHG]L ]JRGQLH ]LQVWUXNFMą ]DPLHV]F]RQą QD QDVWĊSQHM VWURQLH : NDĪG\P ]DGDQLX SRSUDZQD MHVW ]DZV]HW\ONRMHGQDRGSRZLHGĨ 5R]ZLą]DQLD]DGDĔRWZDUW\FKWM±]DSLV]F]\WHOQLHLVWDUDQQLHZ Z\]QDF]RQ\FK PLHMVFDFK Z NDUFLH UR]ZLą]DĔ ]DGDĔ (ZHQWXDOQH SRSUDZNL Z RGSRZLHG]LDFK ]DSLV] ]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL]DPLHV]F]RQ\PLQDQDVWĊSQHMVWURQLH =DSLV\ZEUXGQRSLVLHQLHEĊGąVSUDZG]DQHLRFHQLDQH 3RZRG]HQLD :<3(à1,$=(63Ïà1$'=258-Ą&< 8SUDZQLHQLD QLHSU]HQRV]HQLDRGSRZLHG]L GRVWRVRZDQLD 20$3 XF]QLDGR QDNDUWĊRGSRZLHG]L ]DVDGRFHQLDQLD 8NáDGJUDILF]Q\ ‹&.( Strona 3 =DSR]QDMVLĊ]SRQLĪV]\PLLQVWUXNFMDPL  -DN QD NDUFLH RGSRZLHG]L ]D]QDF]\ü SRSUDZQą RGSRZLHGĨ RUD] SRP\áNĊ Z ]DGDQLDFK ]DPNQLĊW\FK" 6WDUDM VLĊ QLH SRSHáQLDü EáĊGyZ SU]\ ]D]QDF]DQLX RGSRZLHG]L DOH MHĞOL VLĊ SRP\OLV] EáĊGQH]D]QDF]HQLHRWRF]NyáNLHPL]D]QDF]LQQąRGSRZLHGĨQS   3RSUDZQD 8NáDGPRĪOLZ\FK 6SRVyE]D]QDF]HQLD 6SRVyE]D]QDF]HQLD RGSRZLHGĨ RGSRZLHG]LQDNDUFLH SRP\áNLLSRSUDZQHM SRSUDZQHMRGSRZLHG]L Z]DGDQLX RGSRZLHG]L RGSRZLHG]L C AD FP  -DN]D]QDF]\üSRP\áNĊL]DSLVDüSRSUDZQąRGSRZLHGĨZ]DGDQLDFKRWZDUW\FK" -HĞOL VLĊ SRP\OLV] ]DSLVXMąF RGSRZLHGĨ Z ]DGDQLX RWZDUW\P SRP\áNĊ SU]HNUHĞO L QDSLV] SRSUDZQąRGSRZLHGĨQS QDGQLHSRSUDZQ\PIUDJPHQWHP OXERERNQLHJRQS   6WURQD] 20$3 Strona 4      =DGDQLDHJ]DPLQDF\MQHVąZ\GUXNRZDQHQDNROHMQ\FKVWURQDFK          20$3 6WURQD] Strona 5 =DGDQLH ± Strona 6 1D GLDJUDPLH NRáRZ\P SU]HGVWDZLRQR SURFHQWRZ\ XG]LDá VRNyZ R UyĪQ\FK VPDNDFK NWyUH ]RVWDá\ VSU]HGDQH SRGF]DV IHVW\QX 1DMPQLHM VSU]HGDQR VRNX SRPLGRURZHJR W\ONR NDUWRQyZDQDMZLĊFHM±VRNXMDEáNRZHJR  VRN VRN SRPLGRURZ\ JUHMSIUXWRZ\     VRN VRN MDEáNRZ\ SRPDUDĔF]RZ\   2FHĔSUDZG]LZRĞüSRGDQ\FK]GDĔ:\ELHU]3MHĞOL]GDQLHMHVWSUDZG]LZHDOER)±MHĞOL MHVWIDáV]\ZH 6SU]HGDQRáąF]QLHNDUWRQyZVRNyZ 3 ) 6SU]HGDQRRNDUWRQyZZLĊFHMVRNXMDEáNRZHJRQLĪSRPLGRURZHJR 3 )  =DGDQLH ± Strona 7 :OLF]ELHSLĊFLRF\IURZHMSRG]LHOQHMSU]H]LQLHSRG]LHOQHMSU]H] F\IUĊG]LHVLąWHN ]DVWąSLRQR]QDNLHPÄ´ -DNLHM F\IU\ QD SHZQR QLH ]DVWąSLRQR ]QDNLHP Ä´" :\ELHU] ZáDĞFLZą RGSRZLHGĨ VSRĞUyGSRGDQ\FK $  %  &  '  =DGDQLH ± Strona 8 'RNRĔF]]GDQLH:\ELHU]ZáDĞFLZąRGSRZLHGĨVSRĞUyGSRGDQ\FK :DUWRĞüZ\UDĪHQLD ā±MHVWUyZQD  $   %± &± '   (±   35=(1,(ĝ52=:,Ą=$1,$=$'$ē1$.$57ĉ2'32:,('=, 6WURQD] 20$3 Strona 9 %UXGQRSLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20$3 6WURQD] Strona 10 =DGDQLH ± Strona 11 0LHMVFRZRĞFL $ L % SRáRĪRQH QD SU]HFLZOHJá\FK EU]HJDFK MH]LRUD Vą SRáąF]RQH GZLHPD GURJDPL ± GURJą SROQą SURZDG]ąFą SU]H] SXQNW 3 L GURJą OHĞQą SURZDG]ąFą SU]H] SXQNW / 'áXJRĞüGURJLSROQHM$3%Z\QRVLNPDGáXJRĞüGURJLOHĞQHM$/%MHVWUyZQDNP %  / 3   $ 0DW\OGD L .DURO Z\UXV]\OL QD URZHUDFK ] PLHMVFRZRĞFL $ GR PLHMVFRZRĞFL % R JRG]LQLH 0DW\OGDMHFKDáDGURJąOHĞQąD.DURO±GURJąSROQąĝUHGQLDSUĊGNRĞüMD]G\0DW\OG\ NP NP Z\QRVLáD DĞUHGQLDSUĊGNRĞü.DURODE\áDUyZQD  K K 2FHĔSUDZG]LZRĞüSRGDQ\FK]GDĔ:\ELHU]3MHĞOL]GDQLHMHVWSUDZG]LZHDOER)±MHĞOL MHVWIDáV]\ZH 'RPLHMVFRZRĞFL%.DUROSU]\MHFKDáZF]HĞQLHMQLĪ0DW\OGD 3 ) 0DW\OGDSU]\MHFKDáDGRPLHMVFRZRĞFL%RJRG]LQLH 3 )  =DGDQLH ± Strona 12 1D WUHQLQJX RGPLHU]DQR ]D SRPRFą DSOLNDFML NRPSXWHURZHM PLQXWRZH F\NOH üZLF]HĔ NWyUH QDVWĊSRZDá\ EH]SRĞUHGQLR MHGHQ SR GUXJLP 2OD ]DF]ĊáD üZLF]\ü JG\ SLHUZV]\ F\NO WUZDáMXĪPLQXW\DVNRĔF]\áDJG\GRNRĔFDWU]HFLHJRF\NOX]RVWDáRMHV]F]HPLQXW ,OH áąF]QLH PLQXW 2OD üZLF]\áD QD ]DMĊFLDFK" :\ELHU] ZáDĞFLZą RGSRZLHGĨ VSRĞUyG SRGDQ\FK $  %  &  '  =DGDQLH ± Strona 13 2VNDUMHVWRODWVWDUV]\RGVZRLFKEUDFLEOLĨQLDNyZ2EHFQLH2VNDULMHJRGZDMEUDFLDPDMą UD]HPODWD ,OHODWPDREHFQLHNDĪG\]EOLĨQLDNyZ":\ELHU]ZáDĞFLZąRGSRZLHGĨVSRĞUyGSRGDQ\FK $  %  &  '    35=(1,(ĝ52=:,Ą=$1,$=$'$ē1$.$57ĉ2'32:,('=, 6WURQD] 20$3 Strona 14 %UXGQRSLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20$3 6WURQD] Strona 15 =DGDQLH ± Strona 16 0DUWD SU]\JRWRZDáD GZD ĪHWRQ\ WDNLH ĪH VXPD OLF]E ]DSLVDQ\FK QD REX VWURQDFK NDĪGHJR ĪHWRQXMHVWUyZQD]HUR:LGRNMHGQHM]HVWURQW\FKĪHWRQyZSU]HGVWDZLRQRSRQLĪHM   Strona 17   ĩHWRQ ĩHWRQ -DNLH OLF]E\ ]QDMGXMą VLĊ QD QLHZLGRF]Q\FK VWURQDFK W\FK ĪHWRQyZ" :\ELHU] ZáDĞFLZą RGSRZLHGĨVSRĞUyGSRGDQ\FK $íL  %íL &L  'L  =DGDQLH ± Strona 18 : XNáDG]LH ZVSyáU]ĊGQ\FK ]D]QDF]RQR WUyMNąW $%& RUD] SXQNW 3 QDOHĪąF\ GR ERNX %& :V]\VWNLHZVSyáU]ĊGQHSXQNWyZ$%&L3VąOLF]EDPLFDáNRZLW\PL  \  %  $ 3 [  &   2FHĔSUDZG]LZRĞüSRGDQ\FK]GDĔ:\ELHU]3MHĞOL]GDQLHMHVWSUDZG]LZHDOER)±MHĞOL MHVWIDáV]\ZH 3ROHWUyMNąWD3$%MHVWUyZQHSROXWUyMNąWD3$& 3 ) 3ROHWUyMNąWD$%&MHVWUyZQH 3 )  =DGDQLH ± Strona 19 7UyMNąW Z NWyU\P GáXJRĞFL ERNyZ Vą GR VLHELH Z VWRVXQNX   QD]\ZD VLĊ WUyMNąWHP HJLSVNLP = RGFLQNyZ R MDNLFK GáXJRĞFLDFK QLH PRĪQD ]EXGRZDü WUyMNąWD HJLSVNLHJR" :\ELHU] ZáDĞFLZąRGSRZLHGĨVSRĞUyGSRGDQ\FK $ % & ' 35=(1,(ĝ52=:,Ą=$1,$=$'$ē1$.$57ĉ2'32:,('=, 6WURQD] 20$3 Strona 20 %UXGQRSLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20$3 6WURQD] Strona 21 =DGDQLH ± Strona 22 6SU]HGDZFD NXSLá RG RJURGQLND UyĪH L WXOLSDQ\ ]D áąF]Qą NZRWĊ ]á -HGHQ WXOLSDQ NRV]WRZDá ]á D FHQD MHGQHM UyĪ\ E\áD UyZQD ]á 6SU]HGDZFD NXSLá R WXOLSDQyZ ZLĊFHMQLĪUyĪ 'RNRĔF]]GDQLH:\ELHU]ZáDĞFLZąRGSRZLHGĨVSRĞUyGSRGDQ\FK -HĞOLOLF]EĊ]DNXSLRQ\FKWXOLSDQyZR]QDF]\P\SU]H]WWRSRGDQH]DOHĪQRĞFLRSLVXMHUyZQDQLH $ W Strona 23 W % W± Strona 24 W & W W± Strona 25  ' W W Strona 26   =DGDQLH ± Strona 27 )LJXUD]DFLHQLRZDQDQDU\VXQNXMHVWUyZQROHJáRERNLHP  ȕ  ž Į  2FHĔSUDZG]LZRĞüSRGDQ\FK]GDĔ:\ELHU]3MHĞOL]GDQLHMHVWSUDZG]LZHDOER)±MHĞOL MHVWIDáV]\ZH 6XPDPLDUNąWyZĮLȕZ\QRVLƒ 3 ) .ąWĮPDPLDUĊUD]\PQLHMV]ąQLĪNąWȕ 3 )  =DGDQLH ± Strona 28 1D U\VXQNX SU]HGVWDZLRQR WUyMNąW UyZQRUDPLHQQ\ ./0 R UDPLRQDFK .0 L /0 0LDUD NąWD .0/MHVWGZDUD]\ZLĊNV]DQLĪPLDUDNąWD./0 8]XSHáQLMSRQLĪV]H]GDQLD:\ELHU]RGSRZLHGĨVSRĞUyGR]QDF]RQ\FKOLWHUDPL$L%RUD] RGSRZLHGĨVSRĞUyGR]QDF]RQ\FKOLWHUDPL&L'  0 $ % 0LDUDNąWD./0MHVWUyZQD $ƒ %ƒ & ' 7UyMNąW./0MHVW . / &UR]ZDUWRNąWQ\ 'SURVWRNąWQ\  35=(1,(ĝ52=:,Ą=$1,$=$'$ē1$.$57ĉ2'32:,('=, 6WURQD] 20$3 Strona 29 %UXGQRSLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20$3 6WURQD] Strona 30 =DGDQLH ± Strona 31 0DáH WUyMNąW\ UyZQRERF]QH R ERNDFK GáXJRĞFL XNáDGDQR RERN VLHELH WDN ĪH X]\VNLZDQR NROHMQH FRUD] ZLĊNV]H WUyMNąW\ UyZQRERF]QH ZHGáXJ UHJXá\ SU]HGVWDZLRQHM QD SRQLĪV]\P U\VXQNX     ,OH PDá\FK WUyMNąWyZ UyZQRERF]Q\FK QDOHĪ\ XĪ\ü DE\ XáRĪ\ü WUyMNąW UyZQRERF]Q\ RSRGVWDZLHUyZQHM":\ELHU]ZáDĞFLZąRGSRZLHGĨVSRĞUyGSRGDQ\FK $  %  &  '  =DGDQLH ± Strona 32 :RNUĊJXRĞURGNX6LSURPLHQLXFPQDU\VRZDQRFLĊFLZĊ$%RGáXJRĞFLFP  $ %   6  2FHĔSUDZG]LZRĞüSRGDQ\FK]GDĔ:\ELHU]3MHĞOL]GDQLHMHVWSUDZG]LZHDOER)±MHĞOL MHVWIDáV]\ZH 2GOHJáRĞüSXQNWX6RGFLĊFLZ\$%MHVWUyZQDFP 3 ) 2EZyGWUyMNąWD$6%MHVWUyZQ\FP 3 )  =DGDQLH ± Strona 33 ĝUHGQLDDU\WPHW\F]QDGZyFKRFHQ-DQND]PDWHPDW\NLMHVWUyZQD -DNą WU]HFLą RFHQĊ PXVL X]\VNDü -DQHN E\ ĞUHGQLD MHJR RFHQ E\áD UyZQD " :\ELHU] ZáDĞFLZąRGSRZLHGĨVSRĞUyGSRGDQ\FK $  %  &  '   35=(1,(ĝ52=:,Ą=$1,$=$'$ē1$.$57ĉ2'32:,('=, 6WURQD] 20$3 Strona 34  %UXGQRSLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20$3 6WURQD] Strona 35 =DGDQLH ± Strona 36 :WDEHOLSRGDQRFHQQLNLGZyFKNRUSRUDFMLWDNVyZNRZ\FK1DOHĪQRĞü]DSU]HMD]GVNáDGD VLĊ ] MHGQRUD]RZHM RSáDW\ SRF]ąWNRZHM L GROLF]RQHM GR QLHM RSáDW\ ]DOHĪQHM RG GáXJRĞFL SU]HMHFKDQHMWUDV\  7D[LÄ-HG\QND´ 7D[LÄ'ZyMND´ 2SáDWDSRF]ąWNRZD ]á ]á &HQD]DNPWUDV\ ]á ]á 3DQ-DQNRU]\VWDá]7D[LÄ-HG\QND´DSDQ:RMFLHFK±]7D[LÄ'ZyMND´2EDMSDQRZLH SRNRQDOL WUDVĊ R WHM VDPHM GáXJRĞFL L ]DSáDFLOL W\OH VDPR ,OH NLORPHWUyZ PLDáD WUDVD NWyUąSU]HMHFKDáNDĪG\]QLFK"=DSLV]REOLF]HQLD  5R]ZLą]DQLH]DGDQLD]DSLV]ZZ\]QDF]RQ\PPLHMVFX ! QDNDUFLHUR]ZLą]DĔ]DGDĔ  =DGDQLH ± Strona 37 =PLHV]DQRGDJURG]\QHNZFHQLH]á]DNLORJUDPRUD]GDJSHVWHNG\QLZFHQLH ]á]DNLORJUDP,OHNRV]WXMHNLORJUDPWHMPLHV]DQNL"=DSLV]REOLF]HQLD  5R]ZLą]DQLH]DGDQLD]DSLV]ZZ\]QDF]RQ\PPLHMVFX ! QDNDUFLHUR]ZLą]DĔ]DGDĔ  =DGDQLH ± Strona 38 'áXJRĞFL ERNyZ F]ZRURNąWD RSLVDQR ]D SRPRFą Z\UDĪHĔ DOJHEUDLF]Q\FK WDN MDN SRND]DQRQDU\VXQNX  [  [±  [   [   8]DVDGQLMĪHMHĞOLREZyGWHJRF]ZRURNąWDMHVWUyZQ\FPWRMHVWRQURPEHP=DSLV] REOLF]HQLD  5R]ZLą]DQLH]DGDQLD]DSLV]ZZ\]QDF]RQ\PPLHMVFX ! QDNDUFLHUR]ZLą]DĔ]DGDĔ  6WURQD] 20$3 Strona 39 =DGDQLH ± Strona 40 3DQ .D]LPLHU] SU]HMHFKDá WUDVĊ R GáXJRĞFL NP Z F]DVLH JRG]LQ\ : GURG]H SRZURWQHM WĊ VDPą WUDVĊ SRNRQDá Z F]DVLH R PLQXW NUyWV]\P 2 LOH NLORPHWUyZ QD JRG]LQĊ E\áD ZLĊNV]D MHJR ĞUHGQLD SUĊGNRĞü MD]G\ Z GURG]H SRZURWQHM" =DSLV] REOLF]HQLD  5R]ZLą]DQLH]DGDQLD]DSLV]ZZ\]QDF]RQ\PPLHMVFX ! QDNDUFLHUR]ZLą]DĔ]DGDĔ  =DGDQLH ± Strona 41 7UDSH] UyZQRUDPLHQQ\ $%&' NWyUHJR SROH MHVW UyZQH FP SRG]LHORQR QD WUyMNąW $('LWUDSH](%&'2GFLQHN$(PDGáXJRĞüUyZQąFPDRGFLQHN&'MHVWRGQLHJR UD]\GáXĪV]\2EOLF]SROHWUyMNąWD$('=DSLV]REOLF]HQLD ' &   · $ FP ( %   5R]ZLą]DQLH]DGDQLD]DSLV]ZZ\]QDF]RQ\PPLHMVFX ! QDNDUFLHUR]ZLą]DĔ]DGDĔ  =DGDQLH ± Strona 42 3XGHáNR Z NV]WDáFLH SURVWRSDGáRĞFLDQX R Z\PLDUDFK SU]HGVWDZLRQ\FK QD U\VXQNX ]DZLHUD F]HNRODGNL .DĪGD F]HNRODGND PD NV]WDáW SURVWRSDGáRĞFLDQX R Z\PLDUDFK FP FP L FP ,OH SURFHQW REMĊWRĞFL SXGHáND VWDQRZL REMĊWRĞü ZV]\VWNLFK F]HNRODGHN"=DSLV]REOLF]HQLD  FP   FP FP   5R]ZLą]DQLH]DGDQLD]DSLV]ZZ\]QDF]RQ\PPLHMVFX ! QDNDUFLHUR]ZLą]DĔ]DGDĔ 20$3 6WURQD] Strona 43 %UXGQRSLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6WURQD] 20$3

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!